Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40136
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 42109  
Дмитро запитує:
Введіть текст запитання Доброго дня, шановні підскажіть літературу про методики викладання іноземних мов.
Наша відповідь:
Доброго вечора, Дмитро! Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 37174, 41785.

.: Розділ: Освіта :: 18.06.2018 17.29.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 42108  
Сергій запитує:
Введіть текст запитання Доброго дня, підкажіть літературу про день конституції
Наша відповідь:
Доброго вечора, Сергію! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 36387, 38743.

.: Розділ: Література :: 18.06.2018 17.16.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 42107  
Інна запитує:
Тема "Метод веб квесту в навчанні мов". Підберіть, будь ласка, літературу до даної теми.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Веб-квест на уроках української мови та літератури як засіб активізації навчальної діяльності учнів [Електронний ресурс] : автор. посіб. / Л. Г. Гарбовська, І. Л. Рожок, Н. В. Сукач та ін. – Режим доступу: http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/ЗОШ №2 Укр мова Гарб Рожок...Веб-квест.pdf.
Гуревич Р. С. Веб-квест: історія та сучасність : навч.-метод. посібн. [Електронний ресурс] / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопалюк. – Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2015. – 155 с. – Режим доступу: http://ito.vspu.net/repozitariy/gurevitc/book/cotyry2015g.pdf.
Дика С. М. Використання інноваційної освітньої технології «веб-квест» на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / С. М. Дика. – Орфей Украина: учебн. лит. по англ язику : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://orfey.com.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=209:vikoristannya-innovatsiynoyi-osvitnoyi-tehnologiyi-veb-kvest-na-urokah-angliyskoyi-movi&Itemid=544.
Домашенко І. К. Сучасні методи викладання іноземної мови: технологія веб-квест [Електронний ресурс] / І. К. Домашенко. – Наукова бібліотека Харків. нац. техн. ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка [веб-сайт]. – Режим доступу: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/2098.
Єфіменко В. М. Технологія веб-квест на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / В. М. Єфіменко// Методичний портал : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://metodportal.com/node/52443.
Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / О. В. Ільченко. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30113/.
Кононец Н. Технологія веб-квест у контектсі ресурсно-орієнтованого навчання сту- дентів [Електронний ресурс] / Н. Кононец // Витоки педагогічної майстерності. Сер.: Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 10. – С. 138–143. – Режим доступу: http: nbuv.gov.ua/j-pdf/ vpm_2012_10_32.pdf.
Концаренко О. Г. Webquest – інтернет проект, як засіб активації колективної діяльності [Електронний ресурс] / О. Г. Концаренко // Методичний портал : [веб-сайт]. – режим доступу: http://metodportal.com/node/67110.
Матюха Г. В. Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови [Електронний ресурс] / Г. В. Матюха, В. С. Ланцева // Вісник Дніпропетр. ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. – 2015. – № 2 (10). – С. 295-301.
Можаровська О. Е. Використання технології веб-квесту в іншомовній підготовці [Електронний ресурс] / О. Е. Можаровська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. - № 1 (35). – С. 236-244. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/2320/1/Vykorystannia tekhnolohii veb-kvestu.pdf.
Сокол І. М. Веб-квест як інноваційний метод формування творчої особистості [Електронний ресурс] / І. М. Сокол. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Otros_2013_2_8.pdf.
Статті про квести [Електронний ресурс] – Quest: [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sopinairina.wixsite.com/quests/statti.
Філіпенко І. В. Впровадження веб-квестів як одна з форм підвищення ефективності навчання учнів в сучасних умовах [Електронний ресурс] : матер. обл. наук.-практ. інтернет-конф. «ХІІ Хмурівські читання» / І. В. Філіпенко ; каф. ТІМСО. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/16/vprovadzhennya-veb-kvestiv-yak-odna-z-form-pidvyschennya-efektyvnosti-navchannya-uchniv-v-suchasnyh-umovah/.
Яценко Л. М. Роль навчального веб-сайту в навчанні професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту [Електронний ресурс] / Л. М. Яценко, Я. О. Дьячкова // Наук. вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Сер. Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2014. – Вип. 29. – С. 217-220. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2411-5991/article/viewFile/65896/61152.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.06.2018 10.30.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Тернопіль :: Запитання: 42106  
Оксана запитує:
Доброго вечора. Порадьте літературу для написання дипломної роботи: Використання інтерактивних технологій в процесі навчання ейдетики в роботі з дітьми дошкільного віку. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: практикум : навч. посіб. / М. І. Дичківська. – Київ : Видавничий дім «Слово», 2013. – 448 с.
Калуська Л. Інновації в дошкіллі / Л. Калуська, М. Отрощенко. – Тернопіль : Вид-во «Мандрівець», 2010. – 376 с.
Крутій К. Інноваційна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі: метод. аспект // К. Крутій, Н.Маковецька. – Запоріжжя : Видавництво ЛІПС, 2006. – 127 с.
Крутій К. Інноваційна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі: метод. аспект // К. Крутій, Н. Маковецька. – Запоріжжя : Вид-во ЛІПС, 2006. – 127 с.
Пащенко О. B. Ейдетика – що це? / О. B. Пащенко // Дошк. виховання. – 2008. – № 11 – С. 16-17.
Пащенко О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошк. виховання. – 2010. – № 5. – С. 20-22.
Крутій К. Л. Термінологічне поле інновацій в дошкільній освіті : наук. вид. / К. Л. Крутій // Наук. записки Ніжин. держ. ун-ту імені Миколи Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол. Є. І. Коваленко та ін. – Ніжин : НДУ, 2006. –№ 5. – С. 6-9.
Швидка педагогічна допомога від «Школи ейдетики» : уривок з книжки Є. Антощука «8 уроків з техніки ефективного запам'ятовування» // Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 31-47.
Антощук Є. Таємниці ейдетики [Електронний ресурс] / Є. Антощук // Укр. педагогіка : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/5835-tayemnytsi-eydetyky.html.
Використання прийомів ейдетики у роботі з дошкільниками з особливими потребами [Електронний ресурс] // Центр РПРСА : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://paginec.rv.ua/417/.
Палій Є. М. Інноваційні технології в роботі над розвитком інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] : метод. розробки / Є. М. Палій // Освітній портал управління освіти Чернів. міськ. ради : Дошкілля : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.osvitacv.com/index.php/doshkillya/2015-04-08-12-23-32/143-2015-04-16-05-58-05/29608--45-l-r.
Смольянінова С. К. Використання основ ейдетики в роботі з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / С. К. Смольянінова // Дошкільна освіта м. Кіровограда. Методист – Наталя Бабіч : [блог]. – Режим доступу: http://dnz.ucoz.net/blog/smoljaninova_s_vikoristannja_osnov_ejdetiki_v_roboti_z_ditmi_doshkilnogo_viku/2014-02-04-26.
Хало З. П. Ейдетика як інструмент розвитку пам’яті учнів молодших класів на уроках іноземної мови [Електронний ресурс] / З.П. Хало, М. М. Кравців // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3), апр. – С. 271-274. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.3/64.pdf.
Хмельницька Н. Г. Використання елементів ейдетики в педагогічному просторі дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. Г. Хмельницька // Дошкільна освіта м. Кіровограда. Методист – Наталя Бабіч : [блог]. – Режим доступу: http://dnz.ucoz.net/blog/khmelnicka_n_g_vikoristannja_elementiv_ejdetiki_v_pedagogichnomu_prostori_doshkilnogo_navchalnogo_zakladu/2014-02-03-6.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.06.2018 22.05.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Йолана із міста: Рахів :: Запитання: 42105  
Йолана запитує:
Категоріятемпоральності
Наша відповідь:
Доброго дня, Йолана! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барчу В. Категорія темпоральності в сучасній українській літературній мові [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / В. Барчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2013. - 35 с.
Ісакова Ю. Категорії аспектуальності та темпоральності в системі італійського й українського дієслова: зіставний аспект [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Ю. Ісакова ; Київський національний лінгвістичний ун-т. - Київ, 2008. - 20 с.
Романюк С. Грамемна структура категорії темпоральності в сучасній українській мові [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. Романюк ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2007. - 196 арк.
http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Philologia/71877.doc.htm
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4rdmUqd3bAhWCBywKHQ4nCaMQFgg3MAM&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/MoZn_2011_6_7.pdf&usg=AOvVaw3-e6bn3MuxjuH3Co6SFnQm

.: Розділ: Мовознавство :: 17.06.2018 18.04.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.355567 seconds