Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41163
   


Автор запитання: Агнесса із міста: Вінниця :: Запитання: 43102  
Агнесса запитує:
Доброго дня! Допопможіть знайти літературу на тему дипломної роботи (30 джерел) за темою "Повтор як засіб фокалізації в сучасному англомовному пісенному наративі". Зокрема теми: фокалізація, стилістичний повтор, види стилістичного повтору, композиція пісня, пісенний наратив. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Агнессо! за вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Алексенко С.Ф. Жанрові особливості англомовного пісенного рок-дискурсу // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня –1 квітня 2016 року. –К.: Вид. Центр КНЛУ, 2016. – С. 5-6.
http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1629/document.pdf

Афертаєва К.Н. «Наратив» в сучасній культурі : зб. наукових праць.- Київ, 2013.- Вип. 6. - С. 47–49.

Бавикін А.П. Типи нарації в лексико-фразеологічній семантиці мови. -Дніпропетровськ, 2006. - С. 14, 100–103.

Бекетова О. В. Класифікація та лексико-граматичні моделі фігур повтору як лінгвостилістичних засобів аргументації / О. В. Бекетова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. , 2009. - С. 46-55.

Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі : [монографія] / І. А. Бехта. – К. : Грамота, 2004. – 304 с.

Варчук Л. В.ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ ОПОВІДАЧА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ НАРАТИВІ // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство. - 2018. - No 9,. – С. 36-39.
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2018/NV_2018_9/NV_2018_9.pdf

Васильева, Юлия Витальевна. Повтор как принцип организации фольклорного текста : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук . - Саратов - 2004 .- 23 с. http://cheloveknauka.com/povtor-kak-printsip-organizatsii-folklornogo-teksta

Вахрушев А.О. Мовні універсалії.- М., 2009. - С. 342–344.

Волянська Ю. Типологічні різновиди повтору в сучасній лінгвістичній думці / Ю. Волянська. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=8844

Воробйова О.П. Спокушання музикою : емоційна аура музичних мотивів у художній прозі (когнітивний етюд) / О. П. Воробйова // Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс : Тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П. Воробйової. –К.: КНЛУ, 2012. – C. 49.

Гальперин И.Р. Стилистика английского языка / И.Р.Гальперин. – М.: Высшая школа, 1981. – 342 с.

Єфименко В. А. Фокалізація та медіація в сучасних наративах // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Вип. 29. – Острог, 2012. – С. 67-68.
https://eprints.oa.edu.ua/1567/1/NZ_Vyp_29_web.pdf

Женетт Ж. Фигуры / Ж.Женетт. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – 944 с.

Загнітко А.П. Лінгвістика тексту : теорія і практикум : науково-навч. посіб. /А.П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289 с.

Ільченко М.Л.СУГЕСТИВНА ФУНКЦІЯ ПОВТОРУ В АНГЛОМОВНОМУ ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ // Четвертий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи. Тези доповідей / За ред. В.О.Самохіної. – Х, 2011. - С. 51-52.
http://foreign-languages.karazin.ua/resources/12c577e944a0f4355757df2cf73c361e.pdf

Кобзєв М. Еволюція лінгвістичних поглядів на статус повтору в англійськомовному та українськомовному тексті / М. Кобзєв // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 31. Мовознавство / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк, 2012. - С. 141-146.

Кобзєв М. Зв'язок повтору з принципом в англійській та українській мовах / М. Кобзєв // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 33 Мовознавство / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк, 2012. - С. 150-156.

Плотницкий, Юрий Евгеньевич. Лингвостилистические и лингвокультурные характеристики англоязычного песенного дискурса : аАВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – Самара, 2003. – 22 с.
https://www.dissercat.com/content/lingvostilisticheskie-i-lingvokulturnye-kharakteristiki-angloyazychnogo-pesennogo-diskursa

Попович М. М. Структура мовного знака - джерело різних видів номінального повтору / М. М. Попович // Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 82 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 1986. - С. 100-107.

Тараненко О.О. Повтор / О.О. Тараненко // Українська мова : енциклопедія / Редкол.:В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Вид-во «Укр. енцикл.»ім. М.П. Бажана, 2004. – С. 496.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : [підручник] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.

Сташко Г. І. Образ матері в американському пісенному фольклорі : лігнвостилістичний та лінгвокультурний апекти // Одеський лінгвістичний вісник : наук.-практич. журнал. -Випуск 7. –Одеса, 2016. – С. 105-109. http://www.oljournal.in.ua/v7/odesa7.pdf

Стилистика английского языка : [учеб. пособие]. / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. – К. : Высш. шк., 1991. – 272 с.

Тремаскина О.А. Языковые особенности англоязычного
песенного дискурса // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки : сб. ст. по мат. XXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(25). // Режим доступа:
http://sibac.info/studconf/hum/xxvi/39659

Чернявская В.Е. Лингвистика теста. Лингвистика дискурса: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2013. — 208 с.

Шевельова-Гаркуша Н. Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) / Н. Шевельова-Гаркуша // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 - 12 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. - Черкаси, 2012. - С. 76-80. - Бібліогр. наприкінці ст.

Шмид В. Нарратология / Вольф Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.

Юрченко Лілія . Види повтору в сучасному англомовному пісенному наративі // Мова, освіта, культура : інтеграційні тенденції в сучасному світі : матеріали XVІІ міжнародної студентської Інтернет-конференції, 14-15 березня 2019 р., Вінниця / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця, 2019. – С. 97-101.
http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/4137/Збірник конференції.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Мовознавство :: 9.05.2019 16.32.06 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 43101  
Юлія запитує:
Добрий день! Підкажіть,будь ласка, літературу за темою "Нова українська школа" Дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антонів Т. В. Концептуальні підходи до викладання курсу інформатики в навчальних закладах : методичні орієнтири / Т. В. Антонів // Інформатика в школі. — 2019. — № 1. — С. 4-6.
Бібліотечка вчителя початкових класів : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2019. — № 1. — Таматична вкладка. — С. 1-48.
Бугайчук А. Педагогіка партнерства в НУШ : взаємодія вчителів, батьків та учнів / А. Бугайчук // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 10. — С. 2-9.
Вашуленко М. Про роботу за Букварем нового видання / М. Вашуленко, О. Вашуленко // Початкова школа. — 2018. — № 8. — С. 16-21.
Ващук Н. Правила, етикет, пам'ятки : на допомогу вчителю Нової української школи / Н. Ващук // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 18. — Методичний порадник. — 2018. — Вип. 9. — С. 20-29.
Волинець І. Відображення українського національного колориту в інокультурних творах та інших матеріалах зарубіжних письменників : нова українська школа / І. Волинець // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 1-2. — С. 2-9.
Всеукраїнська нарада з інклюзивної освіти : науковий форум // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 1. — С. 9-14.
Гриневич Л. У контексті реформи : під час форуму "Освітні вимірювання в контексті Нової української школи" міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентувала український переклад книги розробника і куратора дослідження Pisa Андреаса Шляйхера "Найкращий клас у світі: як створити систему освіти 21-го століття" / Л. Гриневич // Освіта України. — 2018. — 24 груд. — С. 4.
Грушко Н. Через терни до зірок : STEM-освіта для вчителів та учнів / Н. Грушко // Математика (Шкільний світ). — 2018. — № 16. — С. 34-41.
Єрьоменко О. Г. Досліди з яблуком : дослідницька діяльність в умовах НУШ / О. Г. Єрьоменко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 3. — С. 2-7.
Жайворонок Т. Громада-бібліотека-діти: напрацювання на шляху створення нового образу публічної бібліотеки : мережа бібліотек / Т. Жайворонок, Т. Нахова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 2. — С. 41-43.
Жеребкіна С. Г. Виклик сьогодення: як зацікавити читача процесом читання : методичний аспект / С. Г. Жеребкіна, Т. І. Писаренко // Шкільний бібліотекар. — 2018. — № 9. — С. 3-8.
Зарубіжна література. Мови та літератури в закладах загальної середньої освіти із навчанням або вивченням мов національних меншин : інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 // Всесвітня література в сучасній школі. — 2018. — № 8. — С. 3-8.
Захарійчук М. Реалізація завдань Нової української школи на основі навчального змісту Букваря (авт. М. Захарійчук) / М. Захарійчук // Початкова школа. — 2018. — № 8. — С. 26-30.
Зеленюк В. Школа як життєвий простір лідерів учнівського самоврядування : тема / В. Зеленюк // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 7. — С. 32-60.
Ілляшенко Т. Реформування початкової школи: як допомогти дітям із труднощами в навчанні : як допомогти дітям-переселенцям / Т. Ілляшенко // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 23-24. — С. 20-29.
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 н. р. : освітні галузі: "Природознавство", "Біологія. Екологія", "Хімія" // Біологія і хімія в рідній школі. — 2018. — № 5. — С. 2-12.
Ісаєва О. О. Підручник для представника цифрової епохи в запитаннях і відповідях : про деякі особливості нового підручника "Зарубіжна література" 10 кл. / О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник. — Київ : УОВЦ "Оріон", 2018 : нова українська школа / О. Ісаєва // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 7-8. — С. 31-35.
Кириленко С. Оцінювання інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти / С. Кириленко // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 7. — С. 31-34.
Кійло О. НУШ: учитель і самоосвітня діяльність учнів : формування дослідницьких умінь і навичок молодших школярів / О. Кійло // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 6-19.
Кондратьєва Н. Курс на компетенції : технологія створення сучасного уроку / Н. Кондратьєва // Біологія (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 26-35.
Купава О. М. Go Pollock — сучасний помічник учителя : нові формати освіти / О. М. Купава // Економіка в школах України. — 2019. — № 1. — С. 4-9.
Кучеренко І. Особистісно зорієнтоване навчання – домінантна модель реалізації концепції "Нова українська школа" : [українська мова в контексті компетентнісної освіти 21 століття] / І. Кучеренко // Дивослово. — 2018. — № 11. — С. 9-14. — Продовж. Початок № 10, 2018.
Людські цінності : дидактичні матеріали до тематичного тижня у 1-му класі НУШ / А. В. Ордановська [и др.] // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 4-5. — С. 24-42.
Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закдадах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік / ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" ; Міністерство освіти і науки України // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 8. — С. 15-27.
Мороз О. О. У світі казок : кольоровий дидактичний матеріал до уроків математики у 1-му класі Нової української школи. Уроки 46-60 / О. О. Мороз // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 3. — С. 33-39.
Морозова А. Критичне мислення : використання технології на уроках математики : нова українська школа / А. Морозова // Математика (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 11-19.
Морозова О. НУШ очима дитини : [сценарій] / О. Морозова // Початкова школа. — 2018. — № 6. — С. 62.
Науменко О. Ігрова терапія: як зробити навчальний процес цікавим : psy-info / О. Науменко // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 12-29.
Ніколенко О. Про програми, підручники й нові книжки : нова українська школа / О. Ніколенко // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 7-8. — С. 2-5.
Овчарук О. Цифрова компетентність учителя: нові тренди та вимоги : тема / О. Овчарук // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 9. — С. 2-9.
Оніщенко І. В. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства : заняття з педагогами з елементами тренінгу / І. В. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 4-5. — С. 2-7.
"Прямий ефір" із міста Запоріжжя : [про роботу ІІ Всеукраїнського форуму "Асоціації молодих освітян" (АМО)] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 13. — С. 6-7.
Пономарьова К. Пріоритети в навчанні грамоти першокласників НУШ : (методичний коментар щодо роботи за навчально-методичним комплектом до Букваря К. Пономарьової) / К. Пономарьова // Початкова школа. — 2018. — № 8. — С. 21-26.
Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери : програма курсу для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл / уклад. Д. А. Шабанов, О.Г. Коленко; затв. Міністерством освіти і науки (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407) // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 12. — С. 13-24.
Приходько О. Професіограма вчителя української мови й літератури в контексті Нової української школи / О. Приходько // Дивослово. — 2019. — № 2. — С. 15-21.
Прокопенко Л. Фінансовий LEGOМАЙДАНС (з використанням матеріалів The LEGO Foundation) : нова українська школа / Л. Прокопенко, О. Шуляк // Економіка в школах України. — 2019. — № 1. — С. 10-12.
Пужайчереда Л. М. Висвітлюємо впровадження наскрізної лінії "Підприємливість та фінансова грамотність" : перелік інтегрованих уроків, інформаційних матеріалів, учнівських проектів та досліджень / Л. М. Пужайчереда // Економіка в школах України. — 2018. — № 10. — С. 5-11.
Пузіков Д. Теоретичні засади та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти / Д. Пузіков // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 7. — С. 35-93.
Савченко О. Попереду в усіх нас велика робота..." : підготувала Анастасія Бугайчук / О. Савченко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 15. — С. 53-63.
Савченко О. Сухомлинський і НУШ : точки дотику / О. Савченко // Освіта України. — 2018. — 22 жовт. — С. 14.
Сербіна Н. Дитячий садок, батьки та школа: форми ефективної взаємодії : спілкуємося з батьками / Н. Сербіна, І. Січкар, М. Молочко // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 1. — С. 43-47.
Сорока В. Осередок радості чи холодна інституція? : освіта для життя / В. Сорока // Освіта України. — 2018. — 10 верес. — С. 12-13.
Сорока В. Рухатись уперед і роззиратися довкола : педагогічна бібліотека / В. Сорока // Освіта України. — 2019. — 4 лют. — С. 8-9.
Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2019 році : постанова Кабінету Міністрів України, 27 лют. 2019 р. // Урядовий кур'єр. — 2019. — 28 лют. — С. 9.
Україна. Міністерство освіти і науки. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти : наказ // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 8. — С. 58-80.
Харченко Н. Зміни в освіті : від червоної ручки до Концепції виховання / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2018. — № 17. — С. 5-7.
Хлонь І. Гаджет на занятті — допомога чи завада? : з досвіду використання завдань з QR-кодами на уроках літератури : нова українська школа / І. Хлонь // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 1-2. — С. 10-12.
Чайченко В. Методика навчання молодших школярів вимірювальних дій в умовах інновацій початкової освіти / В. Чайченко, В. Сарієнко // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 19-23.
Читацька компетентність : освітні дослідження // Освіта України. — 2019. — 11 берез. — С. 52.
Шепенюк І. Хімія в умовах НУШ: особливості, форми та методи роботи з учнями : наука / І. Шепенюк // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 76-92.
Щорічний конгрес з питань інклюзивної освіти : науковий форум // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 1. — С. 15-17.
Ягупа І. Інтегровані заняття у 1 класі : методика навчання / І. Ягупа // Початкова школа. — 2019. — № 1. — С. 19-28.
Ялтанець Т. IV Міжнародна науково-практична конференція "Зарубіжні письменники й Україна" очима вчителя : хроніка : нова українська школа / Т. Ялтанець // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 12. — С. 8-10.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.05.2019 19.41.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 43100  
Анна запитує:
Добрий день, потрібен матеріал на тему:"Рухова діяльність як стимул розвитку мовлення дітей із тяжким порушенням мовлення". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Рібцун Ю. Ігрові прийоми з розвитку лексико-граматичної складової мовлення дітей з порушеннями мовлення / Ю. Рібцун // Початкова школа. - 2010. - № 12. - С. 52-55.
Рібцун Ю. Організація ігрової діяльності дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку : розвиток мовлення /Ю. Рібцун // Дошкільне виховання. - 2018. - № 1. - С. 12-16.
Фролова К. І. Розвиток фонематичних процесів на уроках української мови і читання / К. І. Фролова // Обдарована дитина. - 2010. - № 5. - С. 25-30.
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичноговихованняшколярів: / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичноговихованняшколярів: / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. – 248 с. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри / О. Л. Богініч. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. – 126 с.
Якимчук Г. Порушення писемного мовлення : розпізнати й попередити : майстерня психолога / Г. Якимчук // Психолог (Шкільний світ). - 2018. - № 21-22. - С. 14-21.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.05.2019 18.31.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 43099  
Інна запитує:
Потрібна допомога у пошуку матеріалів за темою: "Використання хімії в парфумерії та косметиці". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Ми відповідали на дане запитання. Дивіться: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Довідка № 32576. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Аннєнкова Н. Б. Парфумерно-косметичні товари : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Електронний ресурс] / Н. Б. Аннєнкова, Я. А. Попова, В. І. Бідаш ; Держ. закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 244 с. — Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/3191/2/Annenkova.pdf.
Пешук Л. В. Технологія парфумерно-косметичних продуктів [Електронний ресурс] / Л. В. Пешук, Л. І. Бавіна, І. М. Демідов. — Київ : Центр учбової літератури, 2007. — 376 c. — Режим доступу: http://www.vpu3.cv.ua/wp-content/uploads/2016/10/Materialoznavstvo.pdf.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 8.05.2019 14.42.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 43098  
Надія запитує:
Доброго дня! Допоможіть у літературі за темою "Управління інвестиційної діяльністю страхових компаній". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Базилевич В. Д. Страхування : підручник / ред. В. Д. Базилевич. – Київ : Знання, 2008. – 1019 с.
Бігдаш В. Д. Страхування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Бігдаш. – Київ : МАУП, 2006. – 448 с.
Вовчак О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 415 с.
Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій: навч. посіб. / О. О. Гаманкова. – Київ : КНЕУ, 2007. – 323 с.
Золотарьова О. В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні / О. В. Золотарьова // Економіка і суспільство. - 2017. № 11. - С. 413-420.
Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків : монографія / М. С. Кларків. - Львів : Економічна думка, Карт-бланш, 2002. - 545 с.
Козоріз Г. Г. Методичні підходи до аналізу фінансової стійкості і платоспроможності страхових компаній / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 76-82.
Кравченко В. Розвиток методів аналізу платоспроможності страховика як складової фінансової безпеки страхової компанії / В. Кравченко // Вісник Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. - 2013. - № 1 (21). - С. 85-89.
Білоус Н. І. Корпоративні бізнес-моделі в стратегічному управлінні стійкістю страхових компаній [Електронний ресурс] : автореф. дис. … наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. І. Білоус. - Рівне, 2015. – 206 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3451/1/DIS Білоус зах.pdf.
Залєтов О. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні [Електронний ресурс] / О. Залєтов // Вісник Київ нац ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2016. — № 3. — С. 25-31. — Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/06/180.pdf.
Кнейслер О. Пріоритетні напрямки підвищення якості надання перестрахувальних послуг в Україні [Електронний ресурс] / О. Кнейслер // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 12-13 листопада 2015 р. – Тернопіль : АСТОН, 2015. – С. 114-116. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/14173.
Кулина Г. М. Теоретико-методичні засади оцінювання платоспроможності страхових компаній [Електронний ресурс] / Г. М. Кулина // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 885–889. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13899/1/180.pdf.
Пащенко К. П. Інвестиційна діяльність страхових компаній [Електронний ресурс] / К. П. Пащенко // Антикризове управління економікою та фінансами : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Київ. ін-т банк. справи, 31 травня 2017 р. — 2017. — С. 96-98. — Режим доступу: http://www.kibs.kiev.ua/images/phocagallery/ ii-2 31.05.2017.pdf#page=96.
Підсумки діяльності страхових компаній за 2017 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_ 2017.pdf.
Пікус Р. Фінансова стійкість страхової організації та джерела її забезпечення [Електронний ресурс] / Р. Пікус, Балицька М. // Вісник Київ нац ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2016. — № 3. — С. 6-9. — Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/06/180.pdf.
Прокоф'єва О. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії [Електронний ресурс] / О. Прокоф'єва // Вісник Київ нац ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2016. — № 3. — С. 25-31. — Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/06/180.pdf.
Пурій Г. М. Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку [Електронний ресурс] / Г. М. Пурій // Ефективна економіка. – 2018. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6609.
Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : матер. V Міжнар.наук.-практичн. семінар, 18¬19 травня 2017 р., м. Львів / за ред. О. А. Сич. – Львів : ЛНУ, 2017. –194с. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/ NEW_Збірник-тез-2017_2.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.05.2019 14.34.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.919682 seconds