Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Ольга із міста: Запоріжжя :: Запитання: 43437  
Ольга запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про розвиток профтехосвіти в незалежній Україні. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Бутенко Л. Розвиток професійного мовлення майбутніх спеціалістів технічного профілю / Л. Бутенко // Дивослово. — 2014. — № 1. — С. 18-22.
Григорчук О. Якісні задачі з фізики в підготовці студентів будівельних спеціальностей / О. Григорчук // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2012. — № 4. — С. 39-42.
Грищенко І. Професійна освіта в системі економічних досліджень / І. Грищенко. — Київ : Грамота, 2014. — 383 с. : іл., табл.
Кабінет міністрів України. Розпорядження від 12 червня 2019 № 419-р. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року : [Електронний ресурс] // Верховна Рада : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-р. — Назва з екрана. — Дата звернення: 8.10.2019
Криволапчук М. Історія становлення та розвитку системи професійно-технічної освіти України [Електронний ресурс] / М. Криволапчук // Наукові праці. Державне управління : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу http://official.chdu.edu.ua/article/view/28390. — Назва з екрана. — дата звернення 8.10.2019.
Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 1 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, Акад. спец. педагогіки ім. М. Гжегожевської, Goethe-Institut в Україні ; [редкол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. — Київ ; Павлоград : ІМА-прес, 2016. — 283 с. : іл., табл.
Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України, 1 черв. 2016 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти ; [упоряд. Ю. П. Дяченко ; редкол.: О. В. Співаковський (голова) та ін.]. — Київ : Парлам. вид-во, 2016. — 318 с. : іл. — (Парламентські слухання).
Смирнова І. Формування мотиваційного потенціалу молоді до навчання у професійно-технічних навчальних закладах : психологічна думка / І. Смирнова // Освіта Сумщини. — 2015. — № 4. — С. 36-39.
Україна. Кабінет Міністрів. Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації : постанова Кабінету Міністрів України, 8 серп. 2012 р. // Офіційний вісник України (зі змінами). — 2012. — № 60. — С. 84-96.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.10.2019 09.11.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Вінниця :: Запитання: 43436  
Лілія запитує:
Допоможіть знайти літературу для курсової роботи з теоретичної фонетики на тему "Діалектика, вчення про діалекти в Великій Британії та Сполучених Штатах Америки".
Наша відповідь:
Ліліє, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Бріт Н. М.Ірландський діалект англійської мови як фактор розвитку англомовної країни світу [Електронний ресурс] / Н. М. Бріт // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2006. - Ч. 2. - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2006_2_9

Акценты и диалекты в Великобритании [Text] // English 4U: Журнал для изучающих английский язык. - 2006. - № 23. - P. 18

Андрюшин, О.Про мовленнєвий етикет, службовий статут і англійську з "британським акцентом" [Текст] / О. Андрюшин // Урок української. - 2007. - № 4. - С. 63-64
Гоца, Н.Граматичні риси афро-американської мови [Текст] / Н. Гоца // Мандрівець. - 2010. - № 2. - С. 64-67. - Бібліогр. с. 29

Верба Л. Г.Історія англійської мови: посібник для студ. та виклад. вищих навч. закл / Л. Г. Верба. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 304 с.
Календарно-часова лексика англійської мови в контексті розвитку культури Великої Британії / М. Болобан. – К. ; Умань: ПП Жовтий, 2010. – 70 с.

Вуколова Е.В.Региональная дифференциация диалектов американского варианта английского языка / Е.В.Вуколова // Культура народов Причерноморья. – 2011. – No 203. – С. 44–46.

Вуколова К.В.Гетерогенність Пітсбурзького діалекту: зіставний аналіз слововживання в місті Пітсбург та і інших містах Мілдендського діалектного континууму / К.В. Вуколова // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури: міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 квітня 2016 р.: тези доп.
–Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. – С. 90–92.

Демків Ю.М. АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ТА ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ДІАЛЕКТИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ // Молодий вчений. – 2017. - № 4.– Р. 73-76.- Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.3/18.pdf

Діалектизми у книгах Джуан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» та «Гаррі Поттер і таємна кімната» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=1103

Гаращук К.В. Фонетичні особливості функціонування південноамериканського діалекту [Електронний ресурс] / К. В. Гаращук, Л. А. Гаращук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 1. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_1_43

Колесник О.С. Теоретична фонетика англійської мови : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов / О.С. Колесник, Л. А. Гаращук, К. В. Гаращук. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка , 2015. – 226 с.
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11137/1/Kolesnyk_harashchuk_phonetics.pdf

Колісник М. П. Особливості генезису північно-східного діалекту Англії [Електронний ресурс] / М. П. Колісник // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 39. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_39_15

Колісник М. П. Соціокультурні фактори в діалектології / М. П. Колісник // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: XIII наук. конф. з міжнародною участю,7 лютого 2014 р. : тези доп. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 176–177.

Кріцберг Р.Я. Американські та британські лексичні еквіваленти. – Кривий Ріг, 2012. – 288 с.

Михалева, Е. И.Основные особенности и трудности восприятия диалектально-окрашенной речи на английском языке : методичний матеріал / Е. И. Михалева // Иностранные языки в школе. - 2007. - № 1. - с. 81-84

Немножко, А. Американизмы как особый лексический пласт британского английского языка [Текст] / А. Немножко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2005. - № 1. - С. 133-134

Потапенко С. І.Історія англійської мови у сучасній перспективі : навч.
посібник для студ. та виклад. вищих навч. заклю / С. І. Потапенко. –
Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 91 с.

Сеттарова М.Д.Английский язык в национальных вариантах / М.Д.Сеттарова // Культура народов Причерноморья. –– 2008. –– No 138. — С. 100––
103.
http://93.183.203.244/bitstream/handle/123456789/3833/English speech norm.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Саватєєва Л. В. Варіанти та діалекти англійської мови [Електронний ресурс] / Л. В. Саватєєва, О. М. Тріщ, О. М. Муравйова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2009. - Вип. 1(2). - С. 375-378. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_1(2)__55

Americanisms [Text] // English Learner's Digest. - 2005. - № 23. - P. 14

Matviets', Anastasia English language & culture. Weekly [Text] / Anastasia Matviets' // English language & culture. Weekly. - 2007. - № 25-26. - P. 5-8.

What the Scientists are Sayins... [Text] // English Learner's Digest. - 2005. - № 23. - P. 6-7

.: Розділ: Мовознавство :: 7.10.2019 17.20.12 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Вінниця :: Запитання: 43435  
Віта запитує:
Використання інтерактивних методів роботи у навчанні іноземної мови
Наша відповідь:
Доброго дня, Віто! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://confesp.fl.kpi.ua/fr/node/1146
https://naub.oa.edu.ua/2017/використання-інтерактивних-методів/
https://osvita.ua/doc/files/news/582/58255/urok.docx
https://naurok.com.ua/vikoristannya-interaktivnih-tehnologiy-u-navchanni-inozemnih-mov-z-dosvidu-roboti-vchitelya-angl-movi-larino-t-o-3088.html
https://vseosvita.ua/library/zastosuvanna-interaktivnih-metodiv-navcanna-na-urokah-inozemnoi-movi-v-osnovnij-skoli-13665.html
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/16038/1/КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ.pdf
http://newblogeducation.blogspot.com/2015/11/blog-post_4.html
https://www.slideshare.net/natali-biblioteka/ss-71669892
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/interaktivni-metodi-navchannya-na-urokakh-angliisk-2.html
https://msenmediastorage.blob.core.windows.net/resources/2f14d213-0ecb-41df-a0f8-0ef54a16e090.doc
file:///C:/Users/User/Desktop/Npd_2013_2_21.pdf
https://www.sworld.com.ua/konfer37/220.pdf
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/6477/1/Interaktyvni_metody_navchannia.pdf
https://www.psyh.kiev.ua/Головко_Р.П._Використання_інтерактивних_методів_навчання_на_уроках_англійської_мови
https://allbest.ru/k-3c0a65625b2ac78a5c53a88421306d27.html
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.1/29.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/1903-6840-1-PB.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/7381/1/Супрун_О.М._ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.pdf
http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/13248.pdf
– Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови / В. Редько // Рідна школа. – 2011. – № 8-9. – С. 28-36.
– Шевченко Є. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на уроках англійської мови / Є. Шевченко // Англійська мова та література. – 2005. – № 24. – С. 4–6.
– Хижун Я.В. Інтерактив у практиці вивчення іноземної (англійської) мови: переваги та недоліки / Я. В. Хижун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. - Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи, Вип. 58. - С. 157-162.
– Василенко О. М. Застосування інтерактивних методів у процесі навчання англійської мови / О. М. Василенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : сборник научных трудов / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2011. - Вип. 29. - С. 49-52.
– Василенко О. М. Застосування інтерактивних технологій у колективному і кооперативному навчанні англійської мови / О. М. Василенко, С. А. Кондратюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2016. - Серія : Філологічні науки, Вип. 2. - С. 111-115.
– Саченко Л.М. Інтерактивні методи навчання та їх роль у вивченні іноземних мов / Л. М. Саченко // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи : міжнародна науково-методична конференція, 30 - 31 жовтня 2017 року, м. Київ, Україна : тези наукових доповідей / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Громадська організація "Європейська освіта і наука в Україні", Саксонський центр дидактики вищої школи, Німеччина. - Київ, 2017. - С. 344-346.
– Василенко О. М. Застосування інтерактивних методів у процесі навчання англійської мови / О. М. Василенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : сборник научных трудов / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2011. - Вип. 29. - С. 49-52.
– Кочубей Н. П. Інтерактивні методи навчання англійського діалогічного мовлення / Н. П. Кочубей // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць. Вип. 3 / Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. А. Макаренка. - Київ, 2012. - С. 134-143.
– Чорна І. Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх фахівців з економіки / І. Чорна // Молодь і ринок. – 2018. – № 1. – С. 112-117.
– Боряк Н. Інтерактивні технології в навчанні граматики французької мови у вищому навчальному закладі / Н. Боряк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 1. – С. 3-14.

.: Розділ: Загальні :: 7.10.2019 17.18.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Краматорськ :: Запитання: 43434  
Ольга запитує:
Колеги, потрібна інформація з теми "Історія інклюзії" або як протягом історії людства особи з інвалідністю були включені (чи навпаки) в суспільне життя (можна і в Україні і в світі). Дякую вам зараньше!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянуть наступні джерела:
Бобир В. Інклюзія: реальні кроки в наявних умовах : з досвіду роботи районної творчої групи / В. Бобир, О. Іванюк // Дошкільне виховання. — 2016. — № 2. — С. 16-19
Будяк Л. В. Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній сільській школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Л. В. Будяк ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — Київ, 2010. — 23 с.
Ільченко А. М. Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / А.М. Ільченко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — Київ, 2007. — 20 с.
Колупаєва А. Інклюзія - соціальна модель устрою суспільства : освіта вчителя / А. Колупаєва, О. Таранченко // Початкова школа. — 2017. — № 2. — С. 47-50.
Кузьмін П. В. Політична діяльність: теоретичні засади та практика сучасної України: автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / П. В. Кузьмін ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 32 с
Кунанець Н. Е. Система бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами в Україні: історія, методологічні засади, перспективи : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Н. Е. Кунанець; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — Київ, 2013. — 39 c.
Сімак А. А. Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у підлітків-акцентуантів: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / А. А. Сімак ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 22 с.
Фудорова О. М. Вища освіта як чинник підвищення соціального статусу осіб з обмеженими можливостями: автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / О. М. Фудорова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с.
Шеховцова О. М. Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / О. М. Шеховцова ; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів" Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 17 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.10.2019 15.23.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Татьяна із міста: Бровари :: Запитання: 43433  
Татьяна запитує:
доброго дня! будь ласка допоможіть в зборі інформації для написання магістерської роботи на тему: "ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – file:///C:/Users/User/Desktop/Nzhm_2014_2_32.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_3(39)_2016/article/38.pdf
http://komspip.rada.gov.ua/uploads/documents/30079.pdf
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-38.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/nvse_02_2018/05.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/1/14.pdf
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-12_0-pages-303_306.pdf
https://pidruchniki.com/1607031464525/finansi/pensiyne_zabezpechennya_osnovna_forma_sotsialnogo_zahistu
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/9e3afbfdddb05d9d1f5cfe41aa34b0c2.pdf
http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/STAN-TA-PERSPEKTYVY-ROZVYTKU.pdf
– Гурвич Є. Т. Пенсійна політика в довгосроковій перспективі – загальний погляд / Є. Т. Гурвич // Журнал Нової економічної асоціації. – 2012. – № 3 (15). – С. 178-180.
– Стожок Л. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" / Л. Стожок. - Київ, 2007. - 20 с.
– Смутчак З. В. Система пенсійного забезпечення як складова соціального захисту населення / З.В.Смутчак // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 5–2 (15). – С.66-69.
– Пенсійна система і фінансування системи соціального забезпечення. URL: komspip.rada.gov.ua/uploads/documents/30079.pdf (дата звернення: 15.09.2018).
– Конвенція № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення, 1952 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011
– Данилюк О. І. Стан пенсійного забезпечення населення України в контексті євроінтеграційних перетворень / О.І.Данилюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 14. – С. 772-776.
– Шумило М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні / М.М.Шумило // Вісник НАН України. – 2017. – № 2. – С. 76-87.
– Нога І. М. Розробка концепції соціальної політики держави через механізм реформування системи пенсійного забезпечення в Україні / І.М.Нога // ДонДУУ «МЕНЕДЖЕР». – 2014. – № 2 (68). – С. 180-188.
– Загорулько І. Б. Поняття пенсійного забезпечення: поняття, принципи та функції / І. Б. Загорулько // Науковий вісник Укр. ДЛТУ. – 2006. – Вип. 15.3. – С. 248-256.
– Ріппа М. Б. Державне пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / М. Б. Ріппа. – Київ, 2007. – 19 с.
– Рудик В.К. Сучасні тенденції розвитку системи пенсійного страхування в Україні / В.К.Рудик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2014. – 187 с. : іл., табл.
– Пенсійне забезпечення: загальні положення : [зб. нормат.-прав. актів / упоряд. В. С. Ковальський, І. С. Примак]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 367 с. – (Законодавство).
– Якимів А.І. Формування і розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні / А. Якимів ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Афіша, 2003. – 447 с. : іл., табл.
– Загородній А. Г. Проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи України / А. Г. Загородній, Л. М. Пилипенко // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 15-24.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.10.2019 13.09.34 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.990275 seconds