Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 41331
   


Автор вопроса: Стас из города: Київ :: Вопрос: 43291  
Стас спрашивает:
Допоможіть знайти літературу за темою"Криптографічні системи захисту інформації". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Стас! Перегляньте наступні джерела:
Бабаш А. В. Криптография / А. В. Бабаш, Г. П. Шанкин. - М. : ООО Издательство "Солон-Р", 2002. - 511с. - (Серия книг "Аспекты защиты").
Богуш В. М. Криптографічні застосування елементарної теорії чисел : навч. посіб. / В. М. Богуш, В. А. Мухачов ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. - Київ : ДУІКТ, 2006. - 126с.
Варецький Я. Ю. Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Я. Ю. Варецький ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2006. – 19 с.
Горбенко І. Д. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. для студ. спец. "Комп'ютерні науки", "Комп'ютена інженерія", "Прикладна математика", "Інформаційна безпека" вищ. навч. закл. / І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко ; Харків. нац.. ун-т радіоелектроніки. - Харків : ХНУРЕ, 2004. - Ч. 1 : Криптографічний захист інформації. - 368с.
Грездов Г. Г. Современные методы криптографической защиты информации: (обзор по материалам открытой печати) / Г. Г. Грездов. - Киев, 2002. - 31с.
Ємець В. Сучасна криптографія : основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. - Львів : БаК, 2003. - 144с. - (Захист інформації в комп'ютерних та телекомунікаційних мережах).
Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. для студ. - Ч. 1. Криптографічний захист інформації / І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2004. - 368 с.
Комп'ютерна криптологія : підруч. / В. К. Задірака, О. С. Олексюк ; Терноп. акад. нар. госп-ва, НАН України. Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2002. - 504 с.
Криптографічні методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : моногр. / Ю. Є. Яремчук. – Вінниця : Кн.-Вега, 2002. - 135 с.
Левин М. Криптография без секретов : руководство пользователя / М. Левин. - М. : ЗАО "Новый издательский дом", 2005. - 315с.
Мао Венбо. Современная криптографія : теория и практика / Д. А. Клюшин (пер. с англ. и ред.) / Мао Венбо. - М. ; СПб. ; Киев : Издат. дом "Вильямс", 2005. - 763с.
Основы криптографии : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по группе спец. в области информ. безопасности / А. П. Алферов, А. Ю. Зубов, А. С. Кузьмин, А. В. Черемушкин. - М. : Гелиос АРВ, 2001. - 480с.
Криптографічний захист даних [Електронний ресурс] // Stud.com.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://stud.com.ua/84353/ekonomika/kriptografichniy_zahist_danih. – Назва з екрану.
Страхарчук А. Я. Криптографічний захист інформації і системи розподілу ключів [Електронний ресурс] // Інформаційні системи і технології в банках : навч/ посіб. / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук. — Київ : УБС НБУ: Знання, 2010. —
Режим доступу: https://pidruchniki.com/15070412/bankivska_sprava/kriptografichniy_zahist_informatsiyi_sistemi_rozpodilu_klyuchiv.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 13.08.2019 08.59.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Антон из города: Вінниця :: Вопрос: 43171  
Антон спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темами: "Генератори перестановок" та "Розподіл секрету".
Наш ответ:
Доброго дня, Антоне! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Безущак О. Що таке криптографія? : Математичний гурток / О. Безущак // У світі математики. — 2001.- Т.7.- Вип.2. — С.1-10.
До 100-річчя від дня народження Алана Тюрінга : пам'ятні дати // Математична газета. — 2012. — № 6. — С. 22-23.
Ємець В. Сучасна криптографія : Основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович ; [Наук. ред. О.Коссак]. — Львів : [БаК], 2003. — 143, [1] с. : іл., табл.
Інформаційні технології. Методи захисту. Легковагова криптографія: [пер. з англ.], Ч. 2. Блокові шифри (ISO/IEC 29192-2:2012, IDT). — Київ : ДП ”УкрНДНЦ”, 2018. — IV, 40 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).
Каганов В. Код Цезаря : математика / В. Каганов // Країна знань. — 2018. — № 1-2. — С. 13-17.
Коцюк Ю. Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Ю. Коцюк ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — Київ : 2009. — 17 с. : іл.
Масол В. Професія — криптолог / В. Масол // Все для вчителя. — 2008. — № 5. — С. 97-98.
Масол В. Професія — криптолог : Є така спеціальність / В. Масол // Країна знань. — 2007. — №4-5. — С.26-28.
Одрибец З. Что такое криптографія? : работы МАН / З. Одрибец // Страна знаний. — 2015. — № 10. — С. 30-32.
Самойленко Д. Динамічна текстова стеганографія : навч. посіб. для індивідуал. роботи з дисципліни ”Криптографія і стеганографія” / Д. Самойленко. — Миколаїв : НУК, 2016. — 65 с. : іл., табл.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 10.06.2019 01.04.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віка из города: Київ :: Вопрос: 43140  
Віка спрашивает:
Допомлжіть знайти літературу за темою: Управління інформаційними ризиками.
Наш ответ:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Астрахов А. М. Искусство управления информационными рисками/ А. М. Астрахов. — М. : ДМК Пресс, 2010. – 312 с.
Ільяшенко В. Загальна класифікація ризиків у системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень : теоретико-методичний аспект / В. Ільяшенко, В. Соболь // Публічне управління: теорія і практика : зб. наук. праць. — 2009. — Вип 1. — С. 92–97.
Бескровна Л. О. Бізнес-планування підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. [з курсу «Бізнес-планування оператора зв'язку»] / Бескровна Л. О. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012 – 124 с. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_180_21962026.pdf.
Вуколов В. В. Інформаційні ризики в державному управлінні [Електронний ресурс] / В. В. Вуколов // Публічне управління: теорія і практика : зб. наук. праць. — 2010. — Вип. 2. — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/10vvvrdu.pdf.
Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) [Електронний ресурс] : підручник / Остроухой Б. В., Петрик Б. М., Присяжнюк М. М. та ін. ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. — Київ : КНТ, 2010. — 776 с. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1352_84114000.pdf.
Король О. Б. Управління інформаційними ризиками [Електронний ресурс] / О. Б. Король // Актуальні задачі сучасних технологій : матер. V Міжнар. наук.-техн конф. молодих учених та студентів, 17-18 листоп. 2016, м. Тернопіль. – С. 55. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20075/2/ConfATMT_2016vII_Korol_O_B-Information_risk_management_55.pdf.
Левадний С. М. Оцінка інформаційних ризиків [Електронний ресурс] / С. М. Левадний ; Національний авіаційний університет. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/21_SEN_2014/Informatica/4_174674.doc.htm.
Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : навч. посіб. / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. — Київ : КНТ, 2006 . — 280 с. — (Серія: Національна і міжнародна безпека). – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1350_59375830.pdf.
Сікорський Д. О. Методика вибору засобів управління інформаційними ризиками [Електронний ресурс] / Д. О. Сікорський // Ефективна економіка. – 2015. - № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4591.
Скиба А. Інформаційні ризики: методи та способи дослідження, моделі ризиків і методи їх ідентифікації [Електронний ресурс] / А. Скиба // Захист інформації. – 2013. — Т. 15. — №4, жовтень-грудень. — Режим доступу: https://www.academia.edu/1264613/1ІНФОРМАЦІЙНІ_РИЗИКИ_МЕТОДИ_ТА_СПОСОБИ_ДОСЛІДЖЕННЯ_МОДЕЛІ_РИЗИКІВ_І_МЕТОДИ_ЇХ_ІДЕНТИФІКАЦІЇ.
Управління інформаційними ризиками [Електронний ресурс] // Бочаров С. А. Основи бізнесу : навч.-метод. комплекс / С. А. Бочаров, А. А. Іванов, С. Я. Олейников. — М. : Изд. центр ЕАОІ, 2008. — Режим доступу: http://biblio.royalwebhosting.net/833-upravlenie-informatsionnyimi.html.
Управління ризиками [Електронний ресурс] // StudFiles : [вебсайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://studfiles.net/preview/6012701/page:31/. — Назва з екрану.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 25.05.2019 11.16.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Київ :: Вопрос: 43001  
Катерина спрашивает:
Хмарні технології у професійній діяльності
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Биков В. Ю. Хмарна комп’ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів / В. Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 1. – С. 81-98.
Биков В. Ю. Технології хмарних обчислень, ПСТ-аутсорсинг та нові функції ПСТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В. Ю. Биков // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 10. – С. 8-23.
Вакалюк Т. А. Можливості використання хмарних технологій в освіті / Т. А. Вакалюк // Актуальні питання сучасної педагогіки : матер. між нар. наук.-практ. конф. (м. Острог, 1-2 листоп. 2013 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – C. 97-99.
Глазунова О. Г. Принципи формування «академічної хмари» сучасного університету на основі відкритих програмних платформ / О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 43. – № 5. – С. 174-188.
Давидов В. В. Метод розподілу доступу та антивірусного захисту даних в комп'ютеризованих інформаційних управляючих системах критичного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / В. В. Давидов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків, 2014. – 19 c.
Корольов В. Ю. Захист інформації в корпоративних USB-флеш накопичувачах для хмарних обчислень / В. Ю. Корольов // Мат. машини і системи. – 2012. – № 2. – С. 60-69.
Кузьмінська О. Г. Інформаційні технології : навч. посіб. для студентів ОС «Магістр» спец. «Автоматизоване управління технологічними процесами» / О. Г. Кузьмінська, С. Г. Литвинова, Т. П. Саяпіна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : Компринт, 2015. – 340 c.
Литвинова С. Г. Хмарні сервіси Office 365 : навч. посіб. / С. Г. Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : Компринт, 2015. – 168 c.
Литвинова С. Хмарні технології. Соціальне середовище програмування Touchlevelop / С. Литвинова, О. Тебенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 5. – С. 26-30.
Литвинова С. Г. Хмарні технології в управлінні дошкільними навчальними закладами / С. Г. Литвинова // Информационно- компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. – Симферополь : ФЛП Бондаренко О. А., 2013. – Вип. 8. – С. 99-101.
Макарова М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. для вузів / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; ред. М. В. Макарова. – 3-тє видання, перероблене та доповнене. – Суми : Університетська книга, 2008. – 665 с.
Регета Д. М. Хмарна платформа Windows Azure / Д. М. Регета // Хмарні технології в освіті : матер. Всеукр. наук.- методичн. Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 груд. 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 111.
Romanyshyna O. Y. Information technologies in preparation for future professional activity managers, institutions and organizations in education = Інформаційні технології у підготовці до професійної діяльності майбутніх керівників підприємств, установ та організацій у сфері освіти / O. Y. Romanyshyna // Наук. вісн. Полісся. – 2017. – Вип. 2 (ч. 2). – С. 178-183. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2017_2(2)__29.
Архіпова Т. Технології «хмарних обчислень» у вищій школі [Електронний ресурс] / Т. Архіпова, Т. Зайцева // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – Вип. 17. – С. 99-108. – Режим доступу: http:// ite.kspu/edu/webfm_send/743/.
Бондаренко Т. С. Хмарні технології моніторингу якості професійної підготовки робітників залізничного профілю [Електронний ресурс] / Т. С. Бондаренко, О. О. Агєєва // Наук. записки Тернопіл. нац.. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол. І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – № 2. – С. 81–89. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6895/1/BONDARENKO.pdf.
Дюлічева Ю. Ю. Хмарні технології у професійній підготовці майбутніх економістів [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Дюлічева // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 18. – С. 71-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2014_18_10.
Лунтовський А. О. Етапи розвитку сучасних інфокомунікаційних сервісів та енергетична ефективність мережевих технологій [Електронний ресурс] / А. О. Лунтовський, П. О. Гуськов, А. Р. Масюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2014. – № 796. – С. 131-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPPT_2014_796_20.
Любимова Е.В. Нужны ли облачные вычисления учителям и школьникам? [Электронный ресурс] / Е. В. Любимова. – 2013. – Режим доступу: http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/131-edu-tech/2389-2013-02-21-07-15-03.html
Ніжегородцев В. О. Використання хмарних технологій у підготовці майбутніх податківців Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / В. О. Ніжегородцев // Новітні комп’ютерні технології. Спецвип.: Хмарні технології навчання. – 2015. – Т. 13. – С. 56-64. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/2420.
Петріченко О. А. Можливості хмарних технологій в професійній підготовці майбутніх учителів математики [Електронний ресурс] / О. А. Петріченко // Портал наукових конференцій Центральноукраїнського держ. педагог. ун-ту ім. Володимира Винниченка: [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-2-innovatsii-v-osviti-metodolohichni-teoretychni-praktychni-ta-metodychni-aspekty/8520-mozhlyvosti-khmarnykh-tekhnolohiy-v-profesiyniy-pidhotovtsi-maybutnikh-uchyteliv-matematyky. – Назва з екрану.
Сайт Александра Царенко [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://sіtes.gооgІе.соm/site/аа1еk.sandr76. – Назва з екрану.
Сога Д. С. Використання хмарних технологій у професійній діяльності вчителя інформатики [Електронний ресурс] / Д. С. Сога. – Сайт кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4390. – Назва з екрану.
Царенко О. Хмарні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів [Електронний ресурс] / О. Царенко // Наук. записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Вип. 5. – С. 58-62. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/53035861.pdf.
Хмарна платформа «jПарус» [Електронний ресурс] // Корпорация Парус. – 2000-2013. – Режим доступу : http://j.parus.ua/ua/358/.
Хмарна технологія Windows Azure офіційно доступна в Україні [Електронний ресурс] / Віртуальний прес-центр «Майкрософт Україна». – 2014. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/ukraine/news/issues/2012/06/windows-azure-it.mspx. Шевченко Л. М. Хмарні технології та перспективи їх використання в професійній підготовці вчителів [Електронний ресурс] / Л. М. Шевченко // Зб. наук. праць [Херсон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 80(3). – С. 259-263. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_80(3)__54
Шишкіна М. Хмароорієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електронний ресурс] / М. Шишкіна, М. Попель // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. –№ 5(37). – С. 66-80. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/19596163.pdf.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 5.04.2019 10.27.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Інна из города: Бровари :: Вопрос: 42912  
Інна спрашивает:
Теоретичні основи інформаційної безпеки. Комп'ютерні віруси
Наш ответ:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Антонюк А. О. Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації :[монографія] / А. О. Антонюк, В. В. Жора. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 310 с.
Богуш В. М. Теоретичні основи захищених інформаційних технологій : навч. посіб. / В. М. Богуш, О. А. Довидьков, В. Г. Кривуца. – Київ : ДУІКТ, 2010. – 454 с.
Гайворонський М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М. В. Гайворонський, О. М. Новіков. – Київ : Видавнича група BHV, 2009. – 608 с.
Кавун С. В. Інформаційна безпека :підручник / С. В. Кавун. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 368 с.
Курушин В. Д. Компьютерные преступления и информационная безопасность / В. Д. Курушин, В. А. Минаев. – М. : Новый юрист. – 2012. – 256 с.
Лозинський Д. Н. Інформаційна безпека. Проблема нового тисячоліття / Д. Н. Лозинський, Е. В. Плескач // Системи безпеки. – 2014. – № 4(46). – С. 13.
Юдін О. К. Захист інформації в мережах передачі даних / О. К. Юдін, О. Г. Корченко, Г. Ф. Конахович. – Київ : Вид-во ТОВ «НВП»ІНТЕРСЕРВІС», 2009. – 716 с.
Золотар О. О. Класифікація загроз інформаційній безпеці [Електронний ресурс] / О. О. Золотар, І. О. Трубін // Інформація і право. – 2013. – № 3. – С. 105-112. – Режим доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/13zoozib.pdf.
Єсімов С. С. Інформаційний простір у контексті інформаційного права [Електронний ресурс] / С. С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : зб. наук. праць. – 2015. – № 825. – С. 31–36. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31860/1/6-31-36.pdf.
Козачок В. А. Технології протидії шкідливим програмам та завідома фальшивому програмному забезпеченню [Електронний ресурс] / В. А. Козачок, А. А. Рой, Л. В. Бурячок // Сучасний захист інформації. – 2017. – № 2(30). – С. 30-34. – Режим доступу: http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/1486/1418.
Кононович І. В. Динаміка кількості інцидентів інформаційної безпеки [Електронний ресурс] // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2014. – Т. 4. – № 1. – С. 35-43. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Itmm_2014_4_1_6.pdf.
Марущак А. І. Пріоритети розвитку інформаційного права України [Електронний ресурс] / А. І. Марущак // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 20-24. – Режим доступу: http://ippi.org.ua/marushchak-ai-prioriteti-rozvitku-informatsiinogo-prava-ukraini.
Погребняк А. В. Технології комп’ютерної безпеки [Електронний ресурс] : монографія / А. В. Погребняк. – Рівне : МЕГУ, 2011. – 117 с. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/20273/1/КнигаПогребняк А.В..pdf.
Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів [Електронний ресурс] // Всеосвіта : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/ponatta-komputernogo-virusu-istoria-ta-klasifikacia-virusiv-94893.html. – Назва з екрану.
Сороковская А. А. Информационная безопасность предприятия : новые угрозы и перспективы [Электронный ресурс] / А. А. Сороковская // Вісник Хмельниц. національного університету. – 2010. – № 2. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_2_2/032-035.pdf.
Цимбалюк В. Окремі питання щодо визначення категорії «Інформаційна безпека» у нормативно-правовому аспекті [Електронний ресурс] / В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2004. – Вип. 8. – С. 30-33. – Режим доступу: http://pnzzi.kpi.ua/8/08_p30.pdf.
Цифрова епідемія: як виникли комп’ютерні віруси та хто їх створює [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tsn.ua/special-projects/one_and_zero/.
Черевко О. В. Теоретичні засади поняття інформаційної безпеки та класифікація загроз системі інформаційного захисту [Електронний ресурс] / О. В. Черевко // Ефективна економіка. – 2014. –. № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3304.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 11.03.2019 14.39.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.472098 seconds