Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 42482
   


Автор запитання: Ніна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 44146  
Ніна запитує:
Цікавить інформація "Психологія гумору"
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Дудник Н. В. Гумор як психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Н. В. Дудник // Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 3. - С. 187-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_3_39
Зайва О. Особливості використання почуття гумору як ресурсу психологічного подолання [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О. Зайва ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2006. — 19 с.
Квасник Г. В. Багатовимірність гумору: актуальні дослідження психологічного феномену [Електронний ресурс] / Г. В. Квасник // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2014. - Вип. 47. - С. 87-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2014_47_13
Крупельницька Л. Ф. Психологічні підходи до побудови регуляторно-рівневої моделі гумору [Електронний ресурс] / Л. Ф. Крупельницька, О. М. Шпортун // Проблеми сучасної психології. - 2016. - Вип. 34. - С. 281-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_34_24
Опихайло О. Б. Характер зв’язку психологічних властивостей особистості з різними формами прояву гумору [Електронний ресурс] / О. Б. Опихайло. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2014. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_18
Опихайло О. Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / О. Опихайло ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с.
Шпортун О. М. Фізіологічні, гендерні та психологічні відмінності почуття гумору [Електронний ресурс] / О. М. Шпортун // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. - 2016. - Вип. 59. - С. 98-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2016_59_20
Шпортун О. Психологічні шляхи та форми патологізації функціонування гумору [Електронний ресурс] / О. Шпортун. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. - 2017. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_1_12
Шпортун О. Психологія та патопсихологія гумору: модель, діагностика, корекція [Текст] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / О. Шпортун ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 42 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.05.2020 13.15.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Орів :: Запитання: 44144  
Вікторія запитує:
Стратегії розвитку освітніх систем країн світу. Допоможіть зі списком джерел. Дякую.
Наша відповідь:
Вікторіє, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Авшенюк Н. М. Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Авшенюк; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2016. - 42 c.

Андрущенко, В. Інтеграція цінностей: педагогічний досвід Європи. Стаття перша. Велика Хартія Університетів / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2013. - № 1. - С. 5-10. –

Артюшин Г. М. Особливості післядипломної освіти провідних країн світу та зарубіжний досвід післядипломної освіти співробітників правоохоронних органів [Електронний ресурс] / Г. М. Артюшин // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 14. - С. 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_6

Баталія Л. Становлення та розвиток освітніх альтернатив у країнах західнослов’янського світу (Польща, Чехія, Словаччина) [Електронний ресурс] / Л. Баталія // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 3. - С. 3-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_3_2

Вишневська Н. Головні тенденції реформування шкільної освіти в країнах світу в 80-90-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Вишневська // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 10-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_4

Дороніна Т. О. Досвід країн Західної Європи та Північної Америки щодо запровадження гендерної освіти в навчальний процес / Т. О. Дороніна // Педагогіка вищ. та серед. шк.. - 2012. - Вип. 36. - С. 97-106. - Бібліогр.: с. 106 (11 назв) - укp.

Інновації у вищій освіті : за матеріалами наук. проекту "Інновац. ун-т – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір" : у 2 ч. Ч. 1. Аналітичний огляд / [І. В. Артьомов та ін. ; упоряд. і заг. ред. І. В. Артьомов] ; Visegrad Fund, Ужгород. нац. ун-т, ННІ євроінтеграц. дослідж. - Ужгород, 2016. - 382 c.

Кайдалова А. В. Аналіз сучасних систем рейтингування вищих навчальних закладів на національному рівні: вітчизняний та зарубіжний досвід / А. В. Кайдалова // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2016. - Вип. 26. - С. 206-215. - Бібліогр.: 14 назв.

Кучеренко Д. Г. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу: Монографія. / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 312 с.

Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі: монографія / Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко – К.: Пед. думка, 2011. – 232 с.

Олійник М. М. Історичний досвід розвитку системи освіти в розвинених країнах світу: порівняльна характеристика [Електронний ресурс] / М. М. Олійник, О. М. Олійник // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2011. - Вип. 19. - С. 261-265. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2011_19_53

Похресник, Анатолій. Новітні зміни середньої і вищої освіти у розвинених державах світу / А. Похресник // Вища освіта України. - 2013. - № 3. - С. 96-102.

Сапожников С. Система вищої педагогічної освіти Румунської Республіки як країни-члена ОЧЕС у світлі євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / С. Сапожников // Молодь і ринок. - 2015. - № 3. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_3_9

Сбруєва, Аліна. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу / А. Сбруєва // Вища освіта України. - 2013. - № 3. - С. 89-95. - Библиогр.: с. 95.

Сидоренко В. К. Система професійної освіти та професійної підготовки в розвинених країнах світу [Електронний ресурс] / В. К. Сидоренко, А. В. Найдьонова // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. - 2012. - Вип. 103. - С. 3-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2012_103_3

Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С. О. Сисоєва, Т Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c.

Слесик К. М. Удосконалення системи вищої освіти України на основі порівняльного аналізу деяких аспектів розвитку освітніх систем України та США / К. М. Слесик // Проблеми інж.-пед. освіти. - 2015. - № 47. - С. 44-52. - Бібліогр.: 18 назв.

Сотула О. В. Сучасні тренди у сфері вищої освіти: глобальний рівень / О. В. Сотула // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Екон. науки. - 2017. - № 2. - С. 56-67. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

Сухомудренко Ю. Впровадження мультимедійних технологій в освітній процес розвинених країн світу [Електронний ресурс] / Ю. Сухомудренко // Порівняльна професійна педагогіка. - 2016. - № 6(2). - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2016_6(2)__23

Терентьєва Н. О. Вища (університетська) освіта: становлення і розвиток : Навч.-метод. посіб. / Н. О. Терентьєва. - Черкаси, 2005. - 192 c. - Бібліогр.: с. 185-191. - укp.

Ткачук Г. В. Зарубіжний досвід реалізації змішаного навчання / Г. В. Ткачук // Фіз.-мат. освіта. - 2018. - № 1. - С. 98-102. - Бібліогр.: 15 назв.

Чернуха Т. С. Інституціональні передумови формування систем вищої освіти країн світу: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Т. С. Чернуха // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 22(3). - С. 103-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_22(3)__27

Шевченко Л. С. Університетська освіта: економічні пріоритети та управління розвитком : монографія / Л. С. Шевченко; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 185, [1] c.

Шепетуха О. В. Аналіз системи вищої освіти у країнах світу [Електронний ресурс] / О. В. Шепетуха // Географія та туризм. - 2010. - Вип. 3. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_3_35

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.05.2020 11.22.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Драбів :: Запитання: 44143  
Валентина запитує:
Підберіть, будь ласка, літературу за темою: Концептуальні основи системи роботи дошкільного навчального закладу щодо формування економічної грамотності дітей дошкільного віку
Наша відповідь:
Добрий день, Валентино! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Балагурова І. Казки гнома Економа : парціальна програма гуртка економічної освіти для дітей середнього та старшого дошкільного віку / І. Балагурова // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2016. – № 5. – С. 16-26. – Бібліогр.: с. 26.

Баластрік Г. Уроки Економчика : школа економіки : [нове життя старого одягу] / Г. Баластрік ; мал. Т. Очередько // Джміль. – 2014. – № 3. – С. 28-29.

Бікєєва А.Загальносімейні фінансово-економічні ігри : пограймо / А. Бікеєва // Зростаємо разом. – 2014. - № 8. - С. 13-15.

Буц І. Особистий бюджет і товарознавство : дидактичні картки для дітей старшої групи / І. Буц // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2016. – № 5 . – С. 29-34.

Ганієва, Ю. С. Хочу жити бережливо : освітня лінія: пізнавальний, мовленнєвий розвиток, економіка // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2019. - № 6. - С. 88-91.

Грама Н. Економічне виховання особистості дитини-дошкільника. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності : монографія / А.М. Богуш, Н.Г. Грама, Н.І. Луцан та ін.. – Одеса : Вид. Бакаєв В.В., 2013. – 236 с.

Гресь А.Як навчити дітей розумно ставитися до грошей? : сімейний психолог / А. Гресь // Зростаємо разом. - 2014. - № 8. - С. 8-9.

Григоренко Г. Виховуємо раціонального споживача / Г. Григоренко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 1. – С. 16-19.

Григоренко Г Дітям про житлово-комунальні послуги : заняття для старших дошкільнят / Г. Григоренко // Дошкільне виховання. - 2012. - № 12. - С. 21-23.

Григоренко Г. Старшим дошкільнятам про гроші / Г. Григоренко // Дошкільне виховання. – 2015. – № 1. – С. 11-15. -– Бібліогр.: с. 15.

Дошкільник у світі економіки / Г. І. Григоренко, Р. П. Жадан. – Харків: Ранок, 2016. – 160 с. – (Сучасна дошкільна освіта).

Дуднік М. Навіть малятам про гроші треба знати : заняття-гра для старших дошкільнят / М. Дуднік // Дошкільне виховання. – 2016. – № 4. – С. 12-13.

Дудченко Р. Енергія-помічниця : інтерактивні казки для старших дошкільнят / Р. Дудченко // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. – С. 28-30.

Економічна освіта дошкільників : [добірка матеріалів] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2016. – № 9. – С. 63-92.

Економічне виховання у сім'ї : робота з батьками / підгот. А. Розумний // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2016. – № 5. – С. 37-38.

Зубкова Л. Школа пана Економа : заняття про енергозбереження для дітей старшого дошкільного віку / Л. Зубкова // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2014. – № 20 . – С. 37-39.

[Конспекти занять для дошкільників про економіку] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2015. – № 2. – С. 34-46.

Кочубей М. А. Грошова абетка : [пізнавальне заняття] / М. А. Кочубей // Розкажіть онуку. – 2013. – № 17-18 (вересень). – С. 127.

Лановець С. Ми хочемо жити в чистому місті : заняття з економічного виховання у середній групі / С. Лановець // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2016. – № 8. – С. 21-23.

Майданюк А. Тепла оселя : школа економіки : [як зробити приміщення теплим] / А. Майданюк ; мал. О. Корсун // Джміль. – 2015. – № 6. – С. 18-21.

Малафеєва Л. Економічна дошкільна освіта в Україні / Л. Малафеєва / Дитячий садок (Шкільний світ). – 2016. – № 5 . – С. 4-6.

Малько О. Збережемо тепло : заняття для старших дошкільнят / О. Малько // Дошкільне виховання. – 2016. – № 2. – С. 22-24.

Маркова С. "Грошове" свято : домашнє свято / С. Маркова // Зростаємо разом. – 2014. – № 8. – С. 22-24.

Мартинова В.О. Економічне виховання дошкільнят : Методичний посібник / В.О. Мартинова. – Березне : Навчально-методичний центр відділу освіти Березнівської райдержадміністрації, 2009. – 121 с.

Мельник В. Гном Економ знайомить з грішми : заняття гуртка за програмою "Казки гнома Економа" у старшій групі / Е. Мельник // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2016. – № 5 . – С. 27-28.

Попова Л. Бережіть енергію! : заняття з енергозбереження / Л. Попова // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2014. – № 20. – С. 45-46.

Попова Л. Казки та оповідання про бережливість / Л. Попова // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2014. – № 20. – С. 49-53.

Попова Л. Дидактичні ігри з енергозбереження / Л. Попова // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2014. – № 20. – С. 54-56.

Прокудіна О. Маленькі таємниці великої економіки : освітній проект для старших дошкільнят та їхніх мам і тат / О. Прокудіна // Палітра педагога. – 2013. – № 4. – С. 6-10.

Рупіна М. Економічне виховання : з досвіту роботи // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2005.- №36. - Вкладка.- 2.- С.1-4.

Сімакова А.ТОП-8 ігор, які навчать дитину фінансової грамотності : батькам на замітку / А. Сімакова // Зростаємо разом. – 2016. – № 6. – С. 16-17.

Сторінками економічного виховання : [добірка матеріалів] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2016. – № 10. – С. 79-100.

Сулімова С.Соціально-фінансова освіта : успішний досвід / С. Сулімова // Дошкільне виховання. – 2016. – № 4. – С. 9-11.

Федоренко, Н. Г.В країні маленьких економів : конспект заняття з елементами пошуково-дослідницької діяльності : старший дошкільний вік // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2018. - № 9. - С. 97-100.

Харитонюк Л. Що про воду треба знати, щоб її не розтрачати : інтегроване заняття з пріоритетом економічного виховання для старшого дошкільного віку / Л. Харитонюк // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2016. – № 8. – С. 24-28.

Чижик, Олена. Відтепер ведмеді й ведмежата про бюджет й рекламу будуть знати : заняття для дітей старшої групи // Дошкільне виховання. - 2017. - № 5. - С. 28-29.

Яке економічне виховання потрібне дітям? : [добірка матеріалів обласного семінару-практикуму, який відбувся в м. Шахтарську Донецької області] // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2012. – № 41 (листопад). – С. 4-13.

Ярмак О. І.Український ярмарок : заняття з економіки / О. І. Ярмак // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2014. – № 4. – С. 39-40.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.05.2020 10.06.01 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислав із міста: Львів :: Запитання: 44134  
Владислав запитує:
Доброго дня! Чи не могли б ви допомогти мені з темою: « підвищення рівня мотивації в школярів та студентів»? Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Владиславе! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Батрин Н. В. Проблема підвищення мотивації студентів вищих навчальних закладів економічного профілю / Н. В. Батрин // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2012. – № 4. – С. 158-163. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/NZTNPU_ped_2012_4_28.pdf
Бернвальдт Тетяна. Формування мотивації навчальної діяльності майбутніх учителів в умовах сьогодення / Т. Бернвальдт // Рідна школа. – 2011. - № 11. – С. 60-64. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/rsh_2011_11_17.pdf
Беш Л. В. Сучасні можливості підвищення мотивації студентів до навчання / Л. В. Беш, Б. Я. Дмитришин, О. М. Беш та ін. // Львівський клінічний вісник. – 2017. - № 1(17). - Режим доступу: http://lkv.biz/wp-content/uploads/2017/05/Besh-L.-et-al.2017-1.pdf
Бондар Л. В. Особливості мотивації навчальної діяльності студентів – майбутніх практичних психологів / Л. В. Бондар. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/viewFile/12459/16832
Бондаренко Н. Б. Мотиви опанування учнями іноземної мови як засобу самовираження особистості: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н. Б. Бондаренко. – К., 2002. – 24 с.
Вершинська О. Б. Проблеми формування навчальної мотивації студентів ВНЗ / О. Б. Вершинська. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/Dod/1_2010/VERSHYNSKA.pdf
Грaбовська T. B. Фoрмування пoзитивної мoтивації дiяльності осoбистості / T. В. Грaбовська, O. П. Киpичук // Ріднa шкoла. – 2002. – № 4. – С. 12-14.
Докучина Т. О. Мотивація навчання як запорука стимулювання учнів до досягнення успіху / Т. О. Докучина // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 8. - С. 32-38. - Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/znppo_2011_8_7.pdf
Зелінська Людмила. Підвищення знань молодших школярів шляхом мотивації навчальної діяльності / Л. Зелінська // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2014. – Вип. 8. – С. 228-232. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-36.pdf
Зелінська Т. М. Формування мотивації досягнення у майбутніх учителів / Т. М. Зелінська, С. В. Воронова. – Київ : НПУ, 2004. - 70 с.
Іванова Ю. Мотивація як чинник успішного формування навчально-пізнавальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / Ю. Іванова. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2016/ИВАНОВА.pdf
Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. - СПб. : Питер, 2002. - 512 с. - ил. - (Мастера психологии). – Режим доступу: http://aniri.flatrate.ru/Reading/Reading/Психология/Серия Книг «Мастера Психологии» [Издательский Дом «Питер»]/Ильин Евгений Павлович - Мотивация и мотивы (Мастера Психологии) - 2002.pdf
Канюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Канюк. – К. : Либідь, 2002.
Козак Мирослава Василівна. Роль мотивації та шляхи її підвищення при вивченні іноземних мов / М. В. Козак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Педагогіка, соціальна робота“. Вип. 35. – С. 84-87. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11700/1/РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ.pdf
Лузан П. Г. Формування активності студентів у навчанні / П. Г. Лузан, А. І. Дьомін, В. І. Рябець – К. : Вища школа, 1998. – 192 с.
Маркова А. К. Формирование мотивации учения : книга для учителя / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с.
Міхеєва Л. В. Формування мотивації вивчення педагогічних дисциплін майбутніми вчителями праці і професійного навчання: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Міхеєва. – Вінниця, 2005. – 20 с.
Олійник Оксана. Мотивація учнів початкової школи до навчання [Електронний ресурс] / О. Олійник. – Режим доступу: https://www.empatia.pro/motyvacziya-uchniv-pochatkovoyi-shkoly-do-navchannya/
Проблеми формування мотивації учіння і праці у студентів професійних закладів освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1259060555072/pedagogika/problemi_formuvannya_motivatsiyi_uchinnya_pratsi_studentiv_profesiynih_zakladiv_osviti
Тригуб І. П. Мотивація студентів як один із основних факторів успішної професійної підготовки / І. П. Тригуб. – Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2014/motyvatsiya-studentiv-yak-odyn-iz-osnovnyh-faktoriv-uspishnoji-profesijnoji-pidhotovky/
Усе про мотивацію / уклад. А. Г. Дербеньова. - Харків : Основа, 2012. - 207 с. - схеми, рис., табл. - (Золота педагогічна скарбниця). – Режим доступу: http://osnova.com.ua/preview/book/3305/зпк15 Use_pro_motyvatsiju1.pdf
Фаст О. Л. Формування мотивації учіння майбутніх учителів в умовах особистісно орієнтованої освіти / О. Л. Фаст // Нові технології навчання. – 2008. – № 54. – С. 26-31.
Формування мотивації учнів до навчання : доповідь навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/AnnaTimohovich/ss-74325621
Формування та корекція мотивації учіння молодших школярів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/formuvannya-ta-korekciya-motivaci-uchinnya-molodshih-shkolyariv-igri-i-vpravi-yaki-spriyayut-pokraschennyu-motivaci-navchannya-4632.html
Шляхи підвищення мотивації студентів для покращення якості навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/shlyahi-pidvischennya-motivaci-studentiv-dlya-pokraschennya-yakosti-navchannya-82067.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.05.2020 16.13.47 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Золотоношп :: Запитання: 44128  
Володимир запитує:
Добрий день! Дякую за допомогу. Прошу допомогти підібрати літературу за темою : Самоактуалізація як механізм формування інтегрованого стилю життя особистості. Для контрольної роботи з психології
Наша відповідь:
Володимире, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Балл, Георгій. Концепція самоактуалізації особистості в гуманістичній психології / Г. Балл // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. - 2017. - № 2. - С. 16-32

Бандура О. Самоактуалізація як механізм формування інтегрованого стилю життя особистості [Текст] / Бандура О. // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Наук.-метод.зб. . - К., 2000. - С.101-104.

Біла І. М. Самоздійснення, самоактуалізація особистості [Електронний ресурс] / І. М. Біла // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2013. - № 12. - С. 102-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2013_12_18

Большакова А. М. Рівень самоактуалізації та характеристики потенційності/реалізованості життєвого шляху [Електронний ресурс] / А. М. Большакова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2010. - № 1. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2010_1_13

Бортникова, Анастасія.Самоактуалізація людини у природно-культурному довкіллі [Текст] / А. Бортникова, В. Никоненко // Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3 - 4 червня 2016 р., м. Мелітополь, Україна) / М-во освіти і науки України, Мелітопольський. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь, 2016. - Ч. 1 : Концептуальні схеми руху особистості у смислових просторах самовизначення. - С. 45-48.

Габібова З. Самоактуалізація і розвиток людського потенціалу [Електронний ресурс] / З. Габібова // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 72. - С. 797-799. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_154

Грабіщук, С. В.Дослідження феномену самоактуалізації особистості у сучасній вітчизняній психології [Текст] / С. В. Грабіщук // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених 28 берез. 2017 р. / Донец. нац. ун-т, Філолог. ф-т, Каф. психології, Вроцлавський ун-т, Ін-т психології. - Вінниця, 2017. - С. 40-47.

Грищенко, Світлана.Самоактуалізація - основна умова формування досвіду самостійної практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів // Рідна школа. - 2010. - № 6. - С. 27-31. - Бібліогр.: с. 30.

Гусейнова Н. О. Дослідження явища самоактуалізації у психологічному дискурсі [Електронний ресурс] / Н. О. Гусейнова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2014_1(1)__6

Дергач, М. А. Ділова гра як метод формування у студентів потреби в професійній самоактуалізації [Текст] / М. А. Дергач, О. В. Порада // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи, Вип. 64. - С. 68-72.

Дябел Л. І. Розвиток самоактуалізації особистості в процесі її соціалізації [Електронний ресурс] / Л. І. Дябел // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. - 2015. - Вип. 20. - С. 25-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2015_20_6

Зейгарник Б.В.Теория самоактуализации А.Маслоу [Текст] / Зейгарник Б.В. // Зейгарник Б.В. Психология личности: норма и патология: Избр.психолог. тр. - М., 1998. - С.314-319.

Карпенко Є. Суб’єктно-ціннісні особливості процесу самоактуалізації особистості [Електронний ресурс] / Є. Карпенко // Психологія особистості. - 2012. - № 1. - С. 59-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2012_1_9

Кравчук C. Л. Психологічні особливості життєстійкості особистості у зв’язку з її цінностями самоактуалізації [Електронний ресурс] / C. Л. Кравчук // Проблеми сучасної психології. - 2014. - Вип. 25. - С. 152-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_25_14

Куренна Т. В. Самоактуалізація як інтегральна характеристика розвитку особистості педагога [Електронний ресурс] / Т. В. Куренна // Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. - 2012. - Т. 24, ч. 6. - С. 224-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzpp_2012_24_6_31

Овчаренко, Наталія Володимирівна. Самоактуалізація та самореалізація особистості у системі цілепокладання постсучасної освіти: філософсько-освітній аспект [Текст] / Н. В. Овчаренко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - 2015. - № 1. - С. 62-66.

Петренко Н. В. Самоактуалізація та самореалізація особистості у філософсько-освітньому дискурсі [Електронний ресурс] / Н. В. Петренко // Грані. - 2016. - № 7. - С. 52-57 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_7_11

Русова, В. В. Самоактуалізація особистості як інноваційна складова профільного навчання старшокласників / В. В. Русова // Соціальний працівник. - 2008. - квітень №7. - С. 7-11

Сидорчук М. С. Теоретичні основи дослідження проблеми самоактуалізації особистості [Електронний ресурс] / М. С. Сидорчук // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. - 2015. - Вип. 25. - С. 173-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_25_21

Сторіжко, Людмила. Проблема людської природи як концепту ідентичності в психоаналітичній філософії / Людмила Сторіжко // Вища освіта України. - 2019. - № 2. - С. 30-35.

Стрілецька І. І. Самоактуалізація як інтегративна риса особистості [Електронний ресурс] / І. І. Стрілецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 32-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2013_2_10

Ткалич М. Г. Основні підходи до вивчення феномену самоактуалізації особистості в зарубіжній психології [Електронний ресурс] / М. Г. Ткалич, Д. О. Шутько // Проблеми сучасної психології. - 2013. - № 1. - С. 65-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2013_1_14

Харченко, Наталія. Самовираження у школі [Текст] : чому не варто бути невидимкою / Н. Харченко // Директор школи. Шкільний світ : Журнал для керівників навчальних закладів України. - 2019. - N 11. - С. 4-19

Чудакова В. П. Особливості особистості на шляху до самоактуалізації – критерію психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості [Електронний ресурс] / В. П. Чудакова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2015. - № 1. - С. 38-50 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2015_1_9

Шемелюк І.Я. Короткий індекс самоактуалізації та шкала ясності Я-концепції як показники особистісної зрілості [Текст] / Шемелюк І.Я. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N6. - С.26-27.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.05.2020 09.18.33 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.004304 seconds