Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41331
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 43031  
Яна запитує:
Підберіть, будь-ласка, електронні ресурси до теми: Дистанційне та електронне навчання. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : моногр. / В. Ю. Биков. – Київ : Атіка, 2009. – 684 с.
Вовк О. Б. Системи електронного навчання – нові форми сучасної освіти [Електронний ресурс] / О. Б. Вовк // Мат. машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 79-86.
Болюбаш Н. М. Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів [Електронний ресурс] // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. – 2009. – Т. 112. – Вип. 99. – С. 88-95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_112_99_17.
Болюбаш Н. М. Розробка дистанційного курсу засобами інформаційного середовища Moodle [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. – 2010. – Т. 136. – Вип. 123. – С. 19-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2010_136_123_6.
Болюбаш Н. М. Упровадження дистанційних технологій у професійну підготовку державних службовців [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш, В. М. Ємельянов // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. –. 2012. – Т. 202. – Вип. 190. – С. 116-120. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_202_190_20.
Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності державних службовців у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш // Наук. праці [Чорномор. держ. університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Державне управління. – 2012. – Т. 194, – Вип. 182. – С. 31-35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_194_182_7.
Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Болюбаш ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта). — Ялта, 2011. — 20 с.: табл., рис. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11BNMZMT.zip.
Борзенко О. П. Основні категорії та поняття дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. П. Борзенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2012. – № 19. – С. 6-14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2012_19(1)__3.pdf.
Бугайчук К. Л. Дистанційне та електронне навчання: сутність, особливості, співвідношення [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Вісн. післядиплом.освіти. – 2014. – № 10 (23). – С. 7-17. – Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1477/distanciyne_ta_elektronne_navchannya_sut.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Впровадження електронного (дистанційного) навчання в організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kvn-e-learning.blogspot.com/2016/08/blog-post.html.
Голощук Р. О. Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес [Електронний ресурс] / Р. О. Голощук, Н. О. Думанський // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2015. – № 829. – С. 349-358. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2015_829_25.
Кадемія М. Ю. Дистанційне навчання у віртуальному університеті як спосіб доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / М. Ю. Кадемія, В. О. Уманець // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2016. – № 2. – С. 192-198. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/45/85.
Муращенко Т. В. Змішаного та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Мурашенко // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – № 3. – С. 283-286. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/93/126.
Пивоварова Г. С. Технології електронного навчання в практиці вищої освіти [Електронний ресурс] / Г. С. Пивоварова, О. М. Хомич // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Вип. 6 (303), Ч.1 (жовтень). – Старобільск : ЛНУ, 2016. – С. 93-99. – Режим доступу: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1642/PivovarovaKyjmich.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Теорія та практика змішаного навчання [Електронний ресурс] : моногр. / В. М. Кухаренко [та ін.] ; ред. В. М. Кухаренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Міськдрук, 2016. – 284 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf.
Шкіль О. Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. Шкіль, В. Каук, К. Пуголовок // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2015. – № 831. – С. 16-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2015_831_5.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.04.2019 12.23.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Чернігів :: Запитання: 43012  
Аліна запитує:
Вітаю! Чи не могли б ви допомогти з пошуком літератури для написання курсової роботи з теми "Вплив проблемної сім'ї на соціалізацію підлітка"
Наша відповідь:
file:///C:/Users/k211-2/Downloads/Znpkhist_2010_2_24.pdf - список літератури.

file:///C:/Users/k211-2/Downloads/znpkp_sp_2016_27_21.pdf - список літератури.

https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/de70a5ec128bdf7ddfd1ee84faba0eca.pdf - список літератури.

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/4835/1/31.pdf - список літератури.

https://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0b65635b2bc79b5c43a89421316c37_0.html

http://julia-info.kiev.ua/works/kursovaya/132-vpliv-problemnoyi-semyi-na-socalzacyu-pdltka.html

Соціальна педагогіка [] : Підручник / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Биковська О. В., Р. Х. Вайнола та ін.; Ред. А. Й. Капська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Ін-т соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 467 с. - Бібліогр. в кінці глав. . - ISBN 966-364-215-7

Киржой, Е. В.
Особенности процесса социализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации [Текст] / Е. В. Киржой // Воспитание школьников. - 2012. - № 6. - С. 34-39. - Библиогр. в конце ст.

Кравченко, Т. В.
Виховання - важливий вектор соціалізації дітей підліткового віку: методичні рекомендацї для класних керівників 5 - 9 класів [Текст] / Т. В. Кравченко // Класний керівник. - 2010. - № 11 (червень): (Добірка статтей). - С. 2-31. - Бібліогр. в кінці ст.

Грибенко, Ірина.
Школа і сім’я як агенти соціалізації підлітків [Текст] / Ірина Грибенко // Соціальна психологія. - 2009. - № 5. - С. 153-158. - Бібліогр.: 16 назв.


Соціалізація "складних" підлітків // Соціальний захист. - 2007. - № 10. - С. 33-36

Кравченко, Т.
Вплив сім’ї на соціалізацію підлітків / Т. Кравченко // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 181-188

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.04.2019 18.14.01 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 43011  
Ольга запитує:
Допоможіть знайти інформацію на тему: Проекти з програмування графіки (інформатика).
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Демченко Л. Програмована графіка : processing проекти з програмування графіки / Л. Демченко // Інформатика (Шк. світ). - 2019. - № 3. - С. 10-24.
Інформатика - ДистОсвіта [Електронний ресурс] // ДистОсвіта : [веб-сайт]. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://dystosvita.gnomio.com/course/index.php?categoryid=6&lang=en. - назва з екрану.
Компьютерная графика. Среда Processing [Електронний ресурс] // Уроки информатики в школе:: [веб-сайт]. - Электронные данные. - Режим доступу: http://inform-school.ucoz.ua/index/kompjuternaja_grafika_sreda_processing/0-457. - Название с экрана.
Презентація курсу “Програмування та візуалізація на Processing” [Електронний ресурс] // Vinnytsa it school : [веб-сайт]. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: http://www.itschool.vn.ua/processing-present// - Назва з екрану.
Риз. К. Учимся программировать вместе с Processing [Електронний ресурс] / К. Риз, Б. Фрай ; пер. А. Мишутина. - М. : Интернет-издание, 2010. - 209 с. - Режим доступу: http://www.tnu.in.ua/study/refs/d188/file1427577.html.
Створення бібліотек Processing в проекті Eclipse [Електронний ресурс] // Easycode : програмування, легко про складне : [веб-сайт]. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: http://easy-code.com.ua/2014/11/stvorennya-bibliotek-processing-v-proekti-eclipse/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.04.2019 15.08.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Бровари :: Запитання: 43010  
Віталій запитує:
Огляд становлення медіаосвіти в зарубіжних країнах
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій! Перегляньте наступні джерела:
Головченко Г. О. Розвиток медіаосвіти у США / Г. О. Головченко // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць третьої міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 12–14 лист., 2012). – Львів, 2012. – С. 129-132. Медіаосвіта та медіаграмотність : підруч. / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна. – Київ : Центр вільної преси, 2012. – 352 с.
Біницька К. Досвід розвитку медіаосвіти в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] 37-44 / К. Біницька // Зб. наук. праць Уман. Держ. педагог. ун-ту. – 2014. – Ч. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2014_1_7.
Медіаосвіта: зарубіжний досвід[Електронний ресурс] // Studfiles : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу:https://studfiles.net/preview/5111459/page:5/. – Назва з екрану.
Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд [Електронний ресурс] / Іванов В., Волошенюк О., Кульчинська Л., Іванова Т., Мірошни ченко Ю. – 2-ге вид., стер. – Київ : АУП, ЦВП, 2012. – 58 с. – Режим доступу: http://www.aup.com.ua/upload/ogliad.pdf.
Федоров А. Медиаобразование в зарубежных странах [Электронный ресурс] / А. Федоров. – Таганрог : изд-во Кучма, 2003. – 238 с. – Режим доступа : http://textarchive.ru/c-1849282-pall.html.
Формування медіаграмотності педагогів: навч.-метод. посіб. [за заг. редакцією Л. Д. Покроєвої, Г. А. Дегтярьової]. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2014. – 252 с. – Режим доступу: http://medialiteracy.org.ua/formuvannya-mediagramotnosti-pedagogiv/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.04.2019 13.50.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 43000  
Андрій запитує:
Допоможіть підібрати літературу до теми: Соціально-психологічний клімат у колективі
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Перегляньте наступні джерела:
Боднар О. Менеджмент молодого педагога : дайджест / О. Боднар // Школа. – 2010. – № 8. – С. 28–38.
Впровадження методики формування оптимального педагогічного клімату в шкільну практику : навч.-метод. посіб. / Т. Грабовська, Л. Жуковська, Т. Левченко та ін. – Київ : МАУП, 2000. – 96 с.
Кубах О. В. Способи поліпшення мікроклімату в класі / О. В. Кубах // Позакласний час. – 2019. – № 2. – С. 39.
Локтионова Т. Е. Влияние коммуникационных процессов на психологический климат в учебном коллективе / Т. Е. Лактионова // Пед. образование и наука. – 2009. – № 11. – С. 20-23.
Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации / У. Мастенбрук ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 256 с.
Молочко М. В. Формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі // Рідна школа. – 2004. – №4. – С.52-53.
Молочко М. В. Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі дошкільного закладу // Наукові записки : зб. статей НПУ імені М. П. Драгоманова / уклад. П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко. – Київ : НПУ, 2001. – Вип. 44. – С.117-123.
Опалюк О. М. Культура спілкування : психологічні основи професійного спілкування : навч.-метод. посіб. / О. М. Опалюк, Ю. В. Сербалюк. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 192 с.
Словник-довідник термінів з конфліктології / за ред. М. І. Пірен. – Київ : Чернівці : Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича, 1995. – 318 с.
Міжособистісні стосунки і конфлікти [Електронний ресурс] // Психологія : навч. посіб. / О. В. Винославська, О. А. Бреусенко-Кузнецов, В. Л. Зливков та ін. – Київ : ІНКОС, 2005. – 331 с. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-147.html.
Особливості розвитку позитивного соціально-психологічного клімату в учнівському колективі [Електронний ресурс] // Всеосвіта : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-rozvitku-pozitivnogo-socialno-psihologicnogo-klimatu-v-ucnivskomu-kolektivi-24681.html. – Назва з екрану.
Технології роботи організаційних психологів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. Л. М. Карамушки. – Київ : ІНКОС, 2005.- 366 c. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-148.html.
Усенко І. С. Шляхи формування здорового психологічного клімату в класі [Електронний ресурс] / І. С. Усенко // Абеткаland: [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://abetkaland.in.ua/shlyahy-form-zdorpsy-klimatu/.
Філоненко М. Психологія спілкування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Філоненко. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-163.html.
Формування позитивного психологічного мікроклімату педагогічного колективу [Електронний ресурс] // Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. –. Режим доступу: http://oblosvita.com/navigaciya/skrynka/psyhologiya/4439-formuvannya-pozitivnogo-psixologichnogo-mikroklimatu-pedagogichnogo-kolektivu.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.04.2019 09.13.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.072539 seconds