Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41328
   


Автор запитання: Богдан із міста: РІВНЕ :: Запитання: 42957  
Богдан запитує:
Потрібна література за темою, на курсову: "Формування станово-представницьких органів у німеччині та іспанії в часи Середньовіччя".
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://studfiles.net/preview/4495429/page:9/
http://studies.in.ua/ru/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarub-stran-lekcii/3993-stanovo-predstavnicka-monarhya.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-vsesvitno-istori-u-7-klasi-na-temu-praktichne-zanyattya-ustriy-stanovo-predstavnicko-monarhi-u-franci-ta-inshih-derzhavah-zahidno-vropi-29236.html
https://pidruchniki.com/82523/pravo/stanovo-predstavnitska_monarhiya_krayinah_zahidnoyi_yevropi
https://pidruchniki.com/1005072844454/pravo/stanovo-predstavnitska_monarhiya
https://studopedia.su/16_139049_oharakterizuyte-protses-formuvannya-stanovo--predstavnitskih-monarhiy-u-zahidniy-yevropi-v-dobu-serednovichchya.html
https://lektsii.com/1-168564.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/world_history/5476/
https://lawbook.online/gosudarstva-zarubejnogo-pravo/112-stanovo-predstavnitska-monarhiya-16649.html
https://www.naiau.kiev.ua/books/idpzk/media/mult_4.pdf
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21STR=Ispanija
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=2ahUKEwjc6prsgZ3hAhU54aYKHX2GAH44ChAWMAh6BAgHEAI&url=http://lib.univd.edu.ua/?controller=service&action=downloadRep&id=97090&usg=AOvVaw0gswfZhmr17UpKA_4kpA7s
https://sci.house/prava-teoriya-scibook/stanovo-predstavnitska-monarhiya-krajinah-26141.html

.: Розділ: Історія :: 25.03.2019 11.29.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 42939  
Людмила запитує:
Допоможіть знайти інформацію для реферату на тему "Україна та її стериотипи в світовому просторі".
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Грабовська І. Сучасні українці у дзеркалі чужих та власних стереотипів / І. Грабовська // Сучасність. – 2004. – № 9. – С. 138-147.
Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа. Т. 1: Всесвітній відеоаудіолітопис / І. Г. Мащенко; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2006. – 444 c.
Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 2000. — 768 с.
Почепцов Г. Г. Информация & Дезинформация / Г. Г. Почепцов. — Киев: Ника-Центр ; Эльга, 2001. — 256 с.
Почепцов Г. Г. Теорія комунікацій / Г. Г. Почепцов. – 2-ге вид., доповн. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 1999. – 308 с.
Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века / Г. Г. Почепцов. – М. ; Київ, 1999. – 352 с.
Бутиріна М. В. Явище стереотипізації у масовій комунікації [Електронний ресурс] / М. В. Бутиріна // Поліграфія і видавнича справа. – 2007. – 2 (46) . – С. 13-20. – Режим доступу: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/2-46/4.pdf.
Гоян В. В. Телевізійна комунікація як складова масової комунікації у світлі медіа досліджень [Електронний ресурс] / В. В. Гоян // Інститут журналістики : [електронна бібліотека]. – Електронні тестові дані. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1669.
Медіаосвіта та медіа грамотність [Електронний ресурс] : підручник / ред.-упоряд. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред.. В. В. Різуна. – Київ : уЦентр вільної преси, 2012. – 352 с. – Режим доступу: https://issuu.com/irf_ua/docs/media-2013-2-4.
Фісенко Т. Прояви гібридної агресії на масовокомунікаційному рівні [Електронний ресурс] / Т. Фісенко // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 11. – С. 26-29. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2016_11_10.pdf.
Хавкіна Л. Категорія іміджу в соціокомунікаційному просторі та в системі журналістської освіти [Електронний ресурс] / Л. Хавкіна // С. 89-94. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Litpro_2014_4_20.pdf.

.: Розділ: Історія :: 20.03.2019 08.40.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: гірник :: Запитання: 42910  
тетяна запитує:
`Добрий вечір! Допоможіть знайти бібліографію з теми . Православне сектантство (старообрядництво та духовне християнство).дякую
Наша відповідь:
Тетяно, добрий день! Для вс підібрано такі джерела інформації:

Бєльський О. В. Старообрядництво в Південній Україні: формування та розвиток у другій половині XVIII - на початку ХХ ст. : автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / О. В. Бєльський ; Запорізький національний ун-т. - Запоріжжя, 2007. - 19 с.

Єремєєв П. В. Старообрядці Харківської губернії (1825 - 1917): соціальна структура та кількісні характеристики : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.02 / П. В. Єремєєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2014. - 20 с.

Зеркалов Д. В. Борьба с сектанством : хрестоматия / Д. В. Зеркалов. - Київ : [б.и.], 2008. - 177 с.

Кучерявенко І. Ф. Ізмаїльсько-Бессарабська старообрядницька єпархія як історико-культурний та конфесійний феномен (1857-1946 рр.) : автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / І. Ф. Кучерявенко ; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2008. - 20 с.

Мишков В. Я. Еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в Україні : автореф. дис. канд. філос. наук : 09.00.11 / В. Я. Мишков ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2013. - 18 с.

Панарін О. Є. Міграція російських старообрядців (друга половина XVII - початок XX століття) : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.02 / О. Є. Панарін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 20 с.

Прігарін О. А. Формування етноконфесійної спільноти росіян-старообрядців у Нижньому Подунав'ї (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) : автореф. дис. д-ра іст. наук : 07.00.02 / О. А. Прігарін ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 40 с.

Сичевський А. О. Старообрядницькі громади на Житомирщині у 1945-1991 рр. : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / А. О. Сичевський ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2015. - 24 с.

Таранец С. В. Старообрядчество в Российской империи (конец ХVII - начало ХХ века) : [монография] / Сергей Таранец ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т истории Украины, Музей истории и культуры старообрядчества Украины. - Київ : [б. и.], 2012 .

Таранец С. В. Старообрядчество города Киева и Киевской губернии / С. В. Таранец ; НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского, Музей истории и культуры русского старообрядчества Украины. - Київ : [б.и.], 2004. - 350 с.; фотоил. - Библиогр.: с. 307-325.

Таранець С. В. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII - початку XX ст. / С. В. Таранець ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав., Музей історії та культури старообрядства України. - Київ : [б.в.], 2007. - 455 c. - Бібліогр.: с. 180-230.

Таранець С. В. Старообрядство в соціокультурному просторі Російської імперії наприкінці XVII - на початку XX століття : автореф. дис. д-ра іст. наук : 07.00.02 / Таранець Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2015. - 36 с.

Шугаєва Л. М. Православне сектанство в Україні: особливості трансформації / Л. М. Шугаєва ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С.Сковороди, Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. - Рівне : Вид. О. М. Зень, 2007. - 320 c.: фотоіл.

Сектантство в Православии и Православие в сектантстве // https://www.religion.in.ua/zmi/foreign_zmi/10224-sektantstvo-v-pravoslavii-i-pravoslavie-v-sektantstve.html

Христианство и сектантство // https://christ-civ.livejournal.com/154501.html

.: Розділ: Історія :: 9.03.2019 15.14.58 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 42901  
Аня запитує:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу "тема закордонного українства у сучасній вітчизняній історіографії"
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Радимо Вам скористатися такими джерелами:
Українська історіографія на зламі ХХ-ХХІ століть: здобутки і проблеми // http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Ukrainska_istoriohrafiia_na_zlami_KhKh_i_KhKhI_stolit_zdobutky_i_problemy.pdf
Внесок істориків діаспори в розвиток державницького напряму української історіографії // http://papers.univ.kiev.ua/1/istorija/articles/rozmeryzia-ju-contribution-of-the-historians-of-the-diaspora-into-the-state-ten_15561.pdf
Атаманенко А. Є. Українська історіографія в біполярному світі // https://eprints.oa.edu.ua/3910/1/Atamanenko.pdf
Архівні фонди як джерела діяльності українських емігрантів ХХ століття // http://papers.univ.kiev.ua/1/istorija/articles/sorokina-o-archived-funds-as-a-source-of-ukrainian-immigrants-of-the-twentieth-c_24887.pdf
Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин // https://eprints.oa.edu.ua/5113/1/3.pdf
Українська діаспора в США: збереження традицій національної культури (історіографія проблеми)// http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2007/74-61-23.pdf
Сучасна українська історіографія: підсумки і виклики // http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/95364/06-Bondar.pdf?sequence=1
Сучасна історична наука в Україні: візії та напрями // http://shron1.chtyvo.org.ua/Sukhyi_Oleksii/Suchasna_istorychna_nauka_v_Ukraini_vizii_ta_napriamy.pdf
Історична наука в Україні та в українській діаспорі // http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istor_nauka_v_ukr_i_diaspori

.: Розділ: Історія :: 3.03.2019 19.40.54 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Полтава :: Запитання: 42899  
Михайло запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з підбором джерел та літератури для дипломної роботи на тему - "Воєнна історія Поділля: пам'яткознавчий аспект" Дуже вдячний!
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайло! Перегляньте наступні джерела:
Гаврилюк С. В. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / С. В. Гаврилюк. – 2-е вид., доповн. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 536 с.
Заремба С. Нариси з історії українського пам’яткознавства / С. Заремба. – Київ : ТОВ «Видавництво Аратта», 2002. – 204 с.
Заставецька Н. Історико-культурна спадщина східногалицького краю в політичних реаліях режиму «санації» (на прикладі пам’яток воєнної історії) / Н. Заставецька // Наук. записки Тернопільського нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2007. – Вип. 1. – С. 111–115.
Вєдєнєєв Д. Звитяга предків на службі соборності. військова історія як інструмент обстоювання територіальної цілісності Української держави [Електронний ресурс] / Д. Вєдєнєєв. – Режим доступу: http://www.memory.gov.ua:8080/data/upload/publication/main/ua/804/18.doc.
Веселова О. М. Ще одна трагічна сторінка історії України [Електронний ресурс] / О. М. Веселова, П. П. Панченко // Укр. істор. журнал. - 1995. - № 6. - С. 112-115. - Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/journal_1995_6_112.
Вєдєнєєв Д. В. Військова історія як інструмент обстоювання територіальної цілісності Української держави [Електронний ресурс] / Д. В. Вєдєнєєв // Воєнна історія Поділля та Буковини : зб. матеріалів Всеукр. наук. військово-історичної конференції, 25-26 листоп. 2009 р., м. Кам'янець-Подільський / Центр. музей Збройних Сил України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т, Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Центр дослідження історії Поділля. – Кам’янець-Подільський, 2009. - С. 413-419. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12730/1/.
Гаврилюк О. Н. Збереження пам’яток воєнної історії на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: політичний аспект, зміст, результати [Електронний ресурс] / О. Н. Гаврилюк // Чорноморський літопис. – 2010. – Вип. 2. – С. 58-63. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chl_2010_2_8.pdf.
Лисенко О. Є. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи [Електронний ресурс] / О. Є. Лисенко // Укр. істор. журнал. — 2011. — № 4. — С. 165-194. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/105660/11-Lysenko.pdf?sequence=1.
Чернега П. М. Поділля: історико-етнографічний та історіографічний аспекти [Електронний ресурс] / П. М. Чернега, В. І. Лущай // Воєнна історія Поділля та Буковини : зб. матеріалів Всеукр. наук. військово-історичної конференції, 25-26 листоп. 2009 р., м. Кам'янець-Подільський / Центр. музей Збройних Сил України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т, Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Центр дослідження історії Поділля. – Кам’янець-Подільський, 2009. - С. 136-144. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12730/1/Chernega.pdf.

.: Розділ: Історія :: 3.03.2019 10.27.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.191236 seconds