Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40072
   


Автор запитання: Наталя із міста: Запоріжжя :: Запитання: 40909  
Наталя запитує:
Доброго дня. Порадьте, будь ласка, джерела з теми "Хронотопіка творчості І. Нечуя-Левицького". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Пропонуємо Вам переглянути (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Бандура Т. Архетип міста в романі І. Нечуя-Левицького "Хмари": функціональна парадигма [Електронний ресурс] / Т. Бандура // Проблеми сучасного літературознавства. - 2015. - Вип. 21. - С. 44-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2015_21_6.
2. Бандура Т. Й. Художня функціональність топосу міста в романі І. Нечуя-Левицького «Хмари» [Електронний ресурс] / Т. Й. Бандура // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 2(1). - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(1)__3.
3. Власенко В. О. Художня майстерність І. С. Нечуя-Левицького / В. О. Власенко. - Київ : Радянська школа, 1969. - 184 с.
4. Дзюбишина-Мельник Н. Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / Н. Дзюбишина-Мельник // Культура слова. - 2013. - Вип. 79. - С. 36-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2013_79_7.
5. "Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість" : збірник праць Всеукр. наук. конференції, 25-27 вересня 2008 р.: до 170-річчя з дня народження І. С. Нечуя-Левицького / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол. В. Т. Поліщук. - Черкаси : [б. в.], 2008. - 550 с.
6. Калинчук А. М. Історичні романи І. Нечуя-Левицького: особливості поетики : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / А. М. Калинчук ; НАН Укураїни. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2001. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua.
7. Козуб О. Художні функції міфологеми сну у творчості Івана Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / О. Козуб // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. - 2014. - Вип. 15-17. - С. 316-321. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2014_15-17_26.
8. Кривенко Н. М. Повість "Кайдашева сім'я" І. Нечуя-Левицького в контексті норм сучасного сімейного права. Проблема батьків і дітей у повісті / Н. М. Кривенко, О. М. Салій // Історія та правознавство. - 2016. - № 24. - С. 21-28.
9. Крохмальний Р. Поетика паралельного світу: кумулятивна інтерпретація тексту "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / Р. Крохмальний // Парадигма. - 2009. - Вип. 4. - С. 129-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2009_4_12.
10. Мейзерська Т. С. Психоаналітичний простір снів Нимидори в повісті І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря"[Електронний ресурс] / Т. С. Мейзерська // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2010. - Вип. 29. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2010_29_23.
11. Мялковська Л. М. Концепт "Інтелігенція” у художньому просторі І. Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / Л. М. Мялковська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 453-457. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_122.
12. Мялковська Л. М. Місто у художньому просторі І. Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / Л. М. Мялковська // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 4. - С. 330-336. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_4_56.
13. Пилипенко Є. М. Діалектне джерело мови прозових творів Івана Нечуя-Левицького : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Є. М. Пилипенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11PEMINL.zip.
14. Пода О. Ю. Проблема трансформації історичної правди у творчості І. С. Нечуя-Левицького : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. Ю. Пода ; Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2000. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/www.nbuv.gov.ua.
15. Приходько І. Ф. Історична тема на сторінках української класики : [творчість І. Нечуя-Левицького] / І. Ф. Приходько // Історія та правознавство. - 2015. - № 16-18. - С. 5-14.
16. Телехова О. П. Вивчення літературно-критичних праць у школі : посіб. для вчителів / О. П. Телехова. - 2-е вид., перероб. і доп. - Харків : Гриф, 1999. - 131 с.
17. Шавловський І. І. Вивчення творчості І. С. Нечуя-Левицького в школі : посіб. для вчителів / І. І. Шавловський. - Київ : Радянська школа, 1961. - 103 с.
18. Ярмоленко Н. Феномен міфу в творчій інтерпретації І. С. Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] / Н. Ярмоленко // Народознавчі зошити. Серія філологічна. - 2014. - № 4. - С. 784-789. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/narzfil_2014_4_20.
19. Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 38150, 39782.

.: Розділ: Література :: 11.08.2017 12.20.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.395468 seconds