Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40072
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 40964  
Вероніка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал на курсову роботу за темою: Порівняльна характеристика системи дошкільної освіти України та Польщі
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 40954.
2. Адамек І. Теорія і практика підготовки дітей до школи в умовах розвитку польського дошкілля (друга половина XIX віку - 1918 р.) : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / І. Адамек ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2001. - 52 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua.
3. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітних стратегій: зб. матеріалів наук.-практ. конф. викл. і студентів. Вип. 2 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2013. - 515 c.
4. Апрелєва І. Стан сучасної дошкільної освіти в Україні крізь призму принципу доступності додошкільного виховання [Електронний ресурс] / І. Апрелєва // Молодь і ринок. - 2015. - № 11. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_11_28.
5. Біницька К. М. Спільне та відмінне у діяльності сучасних вищих педагогічних навчальних закладів Республіки Польща та України [Електронний ресурс] / К. М. Біницька // Науковий вісник Донбасу. - 2012. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_4_21.
6. Василюк А. В. Стан і тенденції дошкільної освіти в Польщі / А. В. Василюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. пр. Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [голов. ред. Є. І. Коваленко]. – Ніжин, 2006. - Вип. 5. - С.171-175.
7. Дмитруха А. В. Особливості та перспективи розвитку системи дошкільної освіти України у сучасних соціокультурних контекстах [Електронний ресурс] / А. В. Дмитруха // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 397-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_101_107.
8. Завгородня Т. К. Проблема якості дошкільної освіти в Україні в контексті тенденцій її розв’язання у різних країнах світу [Електронний ресурс] / Т. К. Завгородня // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_42.
9. Івашко О. А. Проблема полікультурної освіти у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Івашко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2012. - 22 c.
10. Кристопчук Т. Є. Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика / Т. Є. Кристопчук // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2012. - № 3/4. - С. 87-93.
11. Лугіна О. Дошкільна освіта Польщі: аналіз змін [Електронний ресурс] / О. Лугіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 107(2). - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_107(2)__3.
12. Лугіна О. Польські інноваційні педагогічні системи виховання та навчання дітей-дошкільників [Електронний ресурс] / О. Лугіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2012. - Ч. 3. - С. 179-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_3_27.
13. Лугіна О. В. Розвиток дошкільної освіти в Польщі (середина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Лугіна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2013. - 20 c.
14. Лугіна О. В. Розвиток системи дошкільного виховання в Україні у другій половині ХХ ст. / О. В. Лугіна // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 189, ч. 2. - С. 120-123.
15. Парфілова С. Л. Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти : монографія / С. Л. Парфілова, Л. І. Рубан, Л. С. Левченко, Г. В. Дядченко, Н. П. Данько ; ред.: А. А. Сбруєва, С. М. Кондратюк ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Мрія, 2014. - 394 c.
16. Скотна М. Математична освіта дошкільників у Польщі [Електронний ресурс] / М. Скотна // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_30.
17. Співаковська Є. О. Базові принципи освіти Польщі [Електронний ресурс] / Є. О. Співаковська, Р. С. Фоменко //Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2015. - Вип. 67. - С. 139-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_27.
18. Фроленкова Н. О. Еволюція науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти: від радянських часів до незалежної України [Електронний ресурс] / Н. О. Фроленкова // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 14. - С. 431-435. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_92.
19. Фроленкова Н. О. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття [Електронний ресурс] / Н. О. Фроленкова // Молодий вчений. - 2015. - № 2(4). - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(4)__32.
20. Чапка М. Формування правильних настанов щодо питань безпеки у дітей, молоді та дорослих / М. Чапка, К. Уршула // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2012. - Вип. 5. - С. 68-75.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.09.2017 23.21.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.416751 seconds