Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41258
   


Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 42277  
Андрій запитує:
Як спростити керування готельним бізнесом?
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://www.student-works.com.ua/kursovi/bjd/506.html
http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Economics/47534.doc.htm
https://pidruchniki.com/12800528/turizm/upravlinnya_gotelnim_pidpriyemstvom
http://tourism-book.com/pbooks/book-39/ua/chapter-1923/
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18764/1/Биков_диплом.PDF
file:///C:/Users/User/Desktop/10024-Текст статті-19908-1-10-20171225.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/10024-Текст статті-19908-1-10-20171225.pdf
http://ua-referat.com/Особливості_управління_готельним_підприємством
file:///C:/Users/User/Desktop/768-1834-1-PB.pdf
http://journals.pu.if.ua/index.php/kk/article/viewFile/909/953
http://vlp.com.ua/files/20_30.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk687249.pdf
http://global-national.in.ua/archive/2-2014/119.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/mnj_2016_1(2)__10.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/47577/11-Lobanova.pdf?sequence=1
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/3338/1/Vikoristannya mIzhnarodnogo dosvIdu vprovadzhennya InnovatsIy u sferu gotelnogo bIznesu.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2017/11.pdf
http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2015/03_1/6.pdf
http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2016/zbirnik_turizm_2016.pdf
– Завідна Л.Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку / Л. Д. Завідна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 599 с. : іл., табл.
– Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; [редкол.: А. А. Мазаракі (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 362 с. : іл., табл.
– Круль Г.Я. Основи готельної справи : навч. посібник / Г. Круль ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 367 с. : табл.
– Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : навч. посібник / Г. Мунін [та ін.] ; за заг. ред. : Л. С. Трофименко, О. О. Гаца ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Кондор, 2008. - 368,[2] с.
– Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лідія Нечаюк, Наталія Нечаюк. - 3-тє вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 343 с. : табл., схеми.
– Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти : навч. посібник / Христо Роглєв [та ін.] ; ред. Георгій Мунін ; Мукачівський державний університет. - Київ : Кондор, 2011. - 442,[2] с.
– Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник / Марта Мальська, Ігор Пандяк ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 470 с. : іл., табл.
– Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов / Николай Кабушкин, Галина Бондаренко,. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : Новое знание, 2002. - 367 с.
– Рглєв Х.Є. Основи готельного менеджменту : навч. посібник / Христо Роглєв ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - Київ : Кондор, 2005, 2009. - 405,[1] с. : табл.
– Управління сучасним готельним комплексом : навч. посібник / Георгій Мунін, Андрій Змійов, Георгій Зінов’єв та ін. ; за ред. С. І. Дорогунцова ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. - Київ : Ліра-К, 2005. - 514 с.
– Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент : навч. посібник для студ. вузів / Лідія Нечаюк, Наталія Телеш ; Центр навчальної літ., М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Центр навчальної літератури, 2003. - 346 с. : табл.
– Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посібник / Георгій Мунін [та ін.] ; під заг. ред. : М. М. Поплавського, О. О. Гаца ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київський нац. університет культури і мистецтв. – Київ : Кондор, 2008. - 458,[2] с.
– Магалецький Г. Маркетингова політика підприємств готельного господарства України // Персонал. – 2010. – № 3-4. – С. 80-85.
– Мельниченко С. Готельна мережа: вибір форми управління // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 3. – C. 38–47.
– Мендела І. Створення сучасної системи управління у готельно-ресторанному бізнесі // Наука молода. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 55-58.
– Новик Л. И. Современные аспекты коммуникативного менеджмента на предприятиях гостиничного хозяйства // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2013. – №17. – С. 26-30.
– Охота В. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 46-49.
– Сорокина Т. Маркетинговая стратегия гостинично-ресторанных комплексов // Маркетинг. – 2008. – №5. – С.32-43.
– Туватова В. Е. Повышение эффективности маркетинговой деятельности в гостиничном бизнесе // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – №1. – С.92-98.
– Туватова В. Е. Совершенствование маркетинговой деятельности в гостиничном бизнесе // Маркетинг услуг. – 2007. – №4. – С.288-294.
– Язіна В. А. Теоретична сутність організаційно-правового механізму управління готельно- ресторанним господарством // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 2. – С. 132-139.
– Кізима В.Л. Організаційно-економічний механізм управління розвитком сфери готельного господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Львів : ЛНУ, 2013. – 20 с.

.: Розділ: Інше :: 13.09.2018 22.50.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.511791 seconds