Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41207
   


Автор запитання: Христина із міста: Калуш :: Запитання: 42402  
Христина запитує:
Обґрунтуйте тезу: "освіта - відкрита, динамічна й водно- час консервативна система"
Наша відповідь:
Добридень, Христино! Опрацювавши джерела інформації, запропоновані нами, ви знайдете обгрунтування тези "освіта - відкрита, динамічна й водно-
час консервативна система":

Алфімов Д.В. Інноваційна освітня система: шляхи відродження // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол. Л.І.Даниленко та ін. – К.: Логос, 2000. – С. 158-160.

Баніт О. ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВА
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/InternetKonf_2016_11.pdf

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / В.Ю.Биков. — К. : Атіка, 2008. — 250 с.

Гофрон, Беата Консервативна і ліберальна філософія освіти та проблема нерівності в ній / Беата Гофрон // Вища освіта України. - 2004. - № 4. - С. 30-35

Бочар, Міхал. Диференціація дидактичних основ сучасних приватних навчальних закладів : ліберальна і консервативна альтернативи [Текст] / М. Бочар // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX - XXI ст.) : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Вроцлавський ун-т. - Львів, 2016. - Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку. - С. 315-333

Даниленко Л.І. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в Україні. – 2003. - №3. – С.70-74.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник / І. М. Дичківська. –К.: Академвидав, 2014. –351 с.

Єрмакова С. С. Адаптивна, випереджаюча, відкрита освіта як засіб розвитку професійної свідомості майбутніх викладачів [Електронний ресурс] / С. С. Єрмакова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. - 2011. - № 3-4. - С. ВТНЗ 113-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2011_3-4_21

Козлова О.І. Основні стратегії педагогічного впливу при традийійному та інноваційному підходах до навчання // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол. Л.І.Даниленко та ін. – К.:Логос, 2000. – С. 239-245.

Коржилова О. Ю. Відкрита освіта як глобальна освітня система: стан та розвиток [Електронний ресурс] / О. Ю. Коржилова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 3. - С. 48-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_3_9

Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум.- К.:Грамота, 2007.- 576 с.

Круть П.П. Відкрита освіта: плюралізм інтерпретацій / П.П.Круть // Мультиверсум: філос. альманах. — К. : Центр духовної культури. — 2004. — № 42.

Левченко Т.І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція : монографія. – Вінниця : Нова книга, 2007. -¬ 656 с.

Лещенко М. П. Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених [Електронний ресурс] / М. П. Лещенко, А. В. Яцишин // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 39, вип. 1. - С. 1-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_39_1_3

Ликова В.А. Терапевтичний супровід реалізації компетентнісного підходу в освіті // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. - № 6.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjmroygn_7dAhWGiywKHaUJC9EQFjAJegQIARAC&url=https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/219/205&usg=AOvVaw2X0UIViRwCqj0j8vvw30I4

Локшина О. Відкрита освіта в європейському просторі: стратегія розбудови [Електронний ресурс] / О. Локшина // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2018. - № 2. - С. 75-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_2_10

Ляхоцька Л. Відкрита післядипломна педагогічна освіта: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Ляхоцька // Нова педагогічна думка. - 2015. - № 3. - С. 119-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_3_32

Ляхоцька Л. Л. Відкрита освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / Л. Л. Ляхоцька // Вісник післядипломної освіти. - 2010. - Вип. 2. - С. 90-97. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2010_2_14

Національна доктрина розвитку освіти . - К. : Парламент.вид-во, 2004. - С. 168-221.

Овчарук О.Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / / Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. –К.: «К.І.С.», 2003. – 296 с.

Остапчук О. Методологія інноваційних процесів – крок до розуміння сутності // Рідна школа. – 2004. – Листопад. – С.3-6.

Остапчук О.Є. Інноваційні процеси в освіті: пошук істини триває // Підручник для директора. – 2003. - №4. – С.3-8.

Оцінювання та відбір педагогічних інновацій : теоретико-прикладний аспект. Науково-методичний посібник. / За редакцією Л. Даниленка. –К. : Логос, 2001. – 185 с.

ПРИЙМА С.М., КРИТЕРІЇ ТА ПРИНЦИПИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ ЯК СИСТЕМИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ТИПУ
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1389/1/10_распознан.pdf

Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: навч. посібн. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 308 с.

Сисоєва С.О.РОЛЬ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7107/1/С.О. Сисоєва РОЛЬ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ.pdf

Скубашевська О. С. Масова відкрита онлайн освіта як можливість навчання протягом життя [Електронний ресурс] / О. С. Скубашевська // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2016. - Вип. 46(1). - С. 140-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2016_46(1)__15

Ярошенко А.О.РОЗВИТОК ОСВІТИ ЯК “ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ” В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
http://novyn.kpi.ua/2007-3-1/13_Yaroshenko.pdf

.: Розділ: Освіта :: 11.10.2018 13.33.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.525336 seconds