Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41319
   


Автор запитання: Владлена із міста: Київ :: Запитання: 43015  
Владлена запитує:
Допоможіть дібрати літературу до дипломної роботи "Семантико-синтаксичні особливості експресивних дієслів на матеріалі сучасного поетичного тексту".
Наша відповідь:
Добридень, Владлено! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Арешенков Ю.О.Лінгвістичний аналіз художнього тексту: [навч. посібн. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Юрій Олександрович Арешенков. –Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – 177 с.

БАГАН М. ОДНОСКЛАДНІ БУТТЄВІ ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВЛЕННІ ТА ФОЛЬКЛОРНІЙ ТРАДИЦІЇ[Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://dspu.edu.ua/filol_gum/wp-content/uploads/2016/04/2014_3.pdf

Вавринюк Т. І. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) / Т. І. Вавринюк // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. - 2010. - Вип. 4. - С. 67-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2010_4_11

Віват Г. Наукова поезія ХХ століття: монографія.- Одеса : ВМВ, 2013. - 240 с.

Власенко В. В.,Яцик С. П.Емоційно-експресивні засоби та їх стилістичні функції у поетичному мовленні Ліни Костенко //Волинь-Житомирщина : історико-філолог. зб. з регіональних проблем. – 2002. – No 9. - С.142–145.

Гуйванюк Н. В. Експресивний синтаксис // Слово– Речення– Текст: Вибр. Праці / Н. В.Гуйванюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 409–478.

II-Б.ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ (МОВА ПОЕЗІЇ) [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/reg/2b-1.pdf . – Назва з екрана.

Дзюбак Н.М.Неповні речення з еліпсисом дієслова-присудка в поезії Ліни Костенко [Текст] / Дзюбак Н.М. // Система і структура східнослов'янських мов: Міжкафедральний збірник наук. праць. - К.:УДПУ,1997. - С.105-109.

Жижома О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80 - 90-х років XX століття : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жижома О. О. ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2003. - 18 c

Загнітко А. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект. – Донецьк, 2009. – 137 с. http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf

КовальТ. Л. Експресиви як безпосередній засіб репрезентації експресивної функції мови / Т.Л. Коваль // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2011. — Вип. XXIV, ч. 2. — С. 468-476.

Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: [навч.посіб.; 2-ге вид., перероб і доп.] / І.М.Кочан. – К.: Знання, 2008. – 423 с.

Мацько Л.І. Стилістика української мови / Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. – К.: Вища школа, 2003. - 462 с.

Огринчук О. П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. П. Огринчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 18 c

Статєєва В. Ліна Костенко й українська лексикографія кінця ХХ — початку ХХІ ст. / В. Статєєва // Культура слова. — 2010. — Вип. 73. — С. 54-64.

Стежка Ю.І. Конфесійні дієслова у поетичному мовленні 60-80-х років XX століття [Текст] / Стежка Ю.І. // Наука і сучасність: Зб.наук.пр. Ч.1. - К.: НПУ, 1999. - С.229-236.

Чабаненко В. А. Основи мовної експресії: [монографія] / В. А. Чабаненко. – К. : Вища шк., 1984. – 167 с.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : [монографія] / Віктор Антонович Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351с.

Шевченко М. Сприйняття образу в поетичному тексті : Текст як одиниця словесно-художньої комунікації / М. Шевченко // Українська мова та література. – 2001. – № 4 – С.11–12.

Шевченко, Тетяна Василівна. Парцеляція в українському поетичному мовленні другої половини ХХ століття [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Шевченко Тетяна Василівна ; Дніпропетровський національний ун-т. Кафедра української мови. - Д., 2007. - 196 арк.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.04.2019 22.58.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.519456 seconds