Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41331
   


Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43049  
Людмила запитує:
Етика як основна складова соціального іміджу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений : учебн. пособие / Ботавина Р. Н. – М. : “Финансы и статистика”, 2004. – 208 с.
Браун Л. Имидж – путь к успеху / Браун Л. – СПб. : Питер Пресс, 1996. – 288 с.
Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів / В. П. Галушко– Вінниця : Нова книга, 2002. – 223 с.
Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета : учебн. пособ. / Л. А. Данильчук. – Киев : Кондор, 2004. – 234 с.
Здоровенко В. В. Культура ділового спілкування : навч. посібник / В. В. Здоровенко. – Дрогобич : НВЦ “Каменяр”, 2002. – 147 с.
Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доповн. / В. Я. Зусін. – Київ : Центр навч. літератури, 2005. – 224 с.
Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навч. посіб. / Г. М. Калашник. – Київ : Знання, 2007. – 143 с.
Палеха Ю. І. Ділова етика : навч.-метод. посіб. / Ю . І. Палеха. – Київ : ЄУФІМБ, 2000.– 250 с.
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посібник / Ю . І. Палеха. – Київ : Кондор, 2008. – 356 с.
Статінова Н. П. Етика бізнесу : навч. посіб. / Н. П. Статінова, С. Г. Радченко. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 280 с.
Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура : діловий етикет : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. – Київ : Знання, 2006. – 391 с.
Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування / В. М. Шеломенцев. – 2-е вид. — Київ : Лібра, 2003. – 416 с.
Хомуленко Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу / НДІ педагогіки та психології ім. В. О. Сухомлинського ; Харків. нац. педагог. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Т. Б. Хомуленко, Ю. Г. Падафет, О. В. Скориніна. – Харків : ВД «Інжек», 2005. – 272 с.
Химич І. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І. Химич // Економiка та держава. – 2009. – № 2.– С.59-60.
Вишневська О. М. Етика ведення бізнесу в умовах міжнародного співробітництва [Електронний ресурс] / О. М. Вишневська, Г. С. Куліш // Економічний простір. – 2010. – Вип. 36. – С. 175-181. -Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_36/Zmist/19PDF.pdf.
Імідж як основа конкурентних переваг організації [Електронний ресурс] / В. Г. Никифоренко, В. О. Кравченко // Економіка і фінанси. – 2018. – № 10. – С. 48-56. — Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7741/1/Імідж як основа конкурентних переваг організації.pdf
Культура управління. культура менеджера [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://pidruchniki.ws/17950623/menedzhment/kultura_upravlinnya_kultura_menedzhera.
Лавренко О. В. Діловий етикет та імідж державного службовця [Електронний ресурс] / О. В. Лавренко, А. А. Лавренко ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : КМЦППК, 2008. – Режим доступу: http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=210907.
Никифоренко В. Роль іміджу в створенні конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / В. Никифоренко, В. Кравченко // Наук. вісник Одес. нац. економ. ун-ту. Всеукр. асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2017. – № 5 (248). – С. 70-83. — Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5889/1/ Роль іміджу в створенні конкурентних переваг підприємства.pdf.
Прищак М. Д. Етика та психологія ділових відносин [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 151 с. - Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/12lesko_etika_ta_psihologiya_dilovih_vidnosin/p11.html.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 22.04.2019 12.18.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.571571 seconds