ДОВІДКОВЕ БЮРО МАТЕМАТИКИ

      Точніше, можливо, було б назвати розділ: "Світ математики від А до Я". Про науку математику ти знаєш зі школи, з підручників і посібників з математичних дисциплін для різних класів. А в цьому розділі покажчика зібрано видання, в яких математика постане перед тобою впорядкованою і систематизованою. Це численні ілюстровані енциклопедії, довідники, біографічні словники-довідники, тлумачні словники, в яких можна значно швидше і легше, ніж у підручнику, знайти те чи інше правило, теорему, термін, твердження, прочитати короткі розповіді про видатних математиків минулого та сучасності.
      У довідниках та енциклопедіях, про які йде мова у цьому розділі, розповідається, як у результаті певних міркувань з'явилося те чи інше правило, наводяться ідеї виведення формул. Це допоможе тобі краще і свідомо їх засвоїти. Тут також розповідається про історію походження термінів, математичної символіки. А ще у цих виданнях ти знайдеш багато цікавих задач.
      На початку розділу представлено енциклопедії, а далі - в абетковому порядку - інші видання.

      Кушнир И. Математическая энциклопедия / Худож. М. Гутман.- К.: Астарта, 1995.- 767 с.: ил.
      Енциклопедія складається з окремих статей, розміщених в абетковому порядку. До кожної з них є заголовок, довідка (пояснення походження слова) і тлумачення математичного терміну. Крім того, до більшості термінів автор підібрала цікаві задачі, переважно з розв'язаннями, що вирізняє енциклопедію серед інших подібних видань. Розглядаються терміни, які складаються з кількох слів, наприклад: "алгебраїчна рівність", "арифметична прогресія", "знаки математичні" та інші.

Математика (от греческого mathematike) - наука, знания.
Современное определение математики - наука о структурах.

      Прочитавши цю цікаву пізнавальну енциклопедію, ти також ознайомишся з короткими біографіями видатних математиків: Архімеда, Авіценни, А. Бернуллі, Н. Абеля, П. Ферма, Фібоначчі, М. Остроградського, Б. Паскаля, Л. Магницького та багатьох інших

Остроградский был одним из основателей Петербургской школы математиков. Он напечатал много работ по теоретической механике, физике, теории чисел, алгебре и теории вероятностей. Доказательства Остроградского приводятся теперь во всех учебниках высшей математики.

      Я пізнаю світ: Математика: Дит. енцикл. / Авт.-упоряд. А. Савін, В. Станцо, Г. Котова; Худож. О. Кардашук та ін.- К.: Школа, 2002.- 430 с.: ілюстр.
      В енциклопедії зібрано багатий матеріал про історію розвитку математики та про видатних учених, а також наведено різноманітні логічні та комп'ютерні ігри й задачі. Розповіді згруповано за чотирма розділами: "Числа", "Фігури", "Логіка", "Про комп'ютери", у кожному з яких цікаво викладено історію питання та розповідається про його сучасне втілення у життя. Тож, прочитавши книгу, ти добре знатимеш, скільки було придумано способів лічби та запису чисел, які числа називають фігурними, досконалими, дружніми, коли з'явилися дроби і як їх записували, що таке "золотий переріз", коли зародилася геометрія та такі її поняття, як "довжина", "площа", "об'єм", як логіка допомагає розв'язувати задачі, коли і хто вперше винайшов комп'ютер і що таке алгоритм. З книги ти довідаєшся навіть про те, до якого банку сьогодні краще вкласти гроші і на який термін; як часто можна сподіватись на виграш у спортлото та інших іграх, що таке фінансові піраміди і чи варто з ними мати справу, як виграти у грі "морський бій".

Елементи математичного знання, що постали з практичних потреб людини, знаходимо в Україні вже в найдавніші часи... Потреби торговельних розрахунків, виміру податків, землемірства, будівництва, військової справи, календаря тощо не лише створили староукраїнську систему мір, а й спонукали до застосування арифметики й геометрії. Абеткове числування проіснувало з IX до XVII ст., остаточно витіснено воно у XVIIІ ст. досконалішою десятковою системою чисел. Описи арістотелівських понять абстрактної математики зустрічаємо вже в "Ізборнику Святослава" (1073); математичною пам'яткою є задачі в збірнику "Руська Правда". Зберігся математичний рукопис княжих часів, який датується 1136 роком...

      У книзі розповідається про внесок видатних учених світу (Архімеда, Піфагора, І. Ньютона, П. Ферма, Фібоначчі, Б. Кавальєрі) та українських учених (М. Остроградського, Г. Вороного, М. Кравчука) у розвиток математики.

      Бородин А., Бугай А. Выдающиеся математики: Биогр. словарь-справочник.- 2-е изд., перераб. и доп.- К.: Рад. шк., 1987.- 654 с.: фотоил.
      У довіднику наведено відомості про життя та наукову діяльність понад трьох тисяч вчених-математиків, механіків і кібернетиків світу. Насамперед, це ті математики і кібернетики, іменами яких названі теорії, проблеми, теореми, критерії, формули, задачі, поняття, а також премії і різноманітні об'єкти на Землі і у Всесвіті; математики-педагоги, які внесли вагомий вклад у методику викладання математики; широко відомі популяризатори математики, а також механіки і фізики, праці яких мають велике значення для розвитку математичної науки.
      Особливу увагу автори приділили життєвому шляху математиків колишнього СРСР. Є серед них й імена вихідців з України: М.П. Кравчука, М.В. Остроградського, Ю.В. Линника, К.І. Бабенка, О.М. Богомолова, М.М. Богомолова, І.М. Коваленка та інших.

      Возняк Г., Возняк О. Алгебра: Довід. учня: 7-9 кл.- Т.: Богдан, 1997.- 72 с.

      Возняк Г. та ін. Математика: Довід. учня 5-6 кл. / Г. Возняк, Н. Возняк, Г. Будна.- Т.: Богдан, 1997.- 63 с.
      Довідники складено відповідно до шкільних програм. У них подано означення і описи понять, формулювання правил, формул, графіки функцій, приклади розв'язання задач, рівнянь, нерівностей, доведення тотожностей.
      За допомогою довідників ти навчишся словесно читати формули, і навпаки, словесні математичні правила записувати формулами. Це полегшить тобі вивчення правил та формул. У виданнях також наведено ідеї виведення окремих формул, що, в свою чергу, допоможе тобі їх добре засвоїти. Систематичне звертання до довідників поповнюватиме твій запас математичних слів.
      А предметний покажчик, який вміщено в кінці кожного довідника, допоможе тобі швидше знайти те чи інше правило, визначення чи формулу.
      Латка Ф. Математичний мінілексикон / Пер. зі словац. М. Панів, І.П. Сироїд.- Л.: Світ, 1990.- 103 с.
      Книжка, написана словацьким автором, уперше вийшла в світ у 1971 році. З того часу на його батьківщині вона витримала дванадцять видань. Великими тиражами книжка видавалася і в інших країнах. Така популярність не випадкова, адже її укладено таким чином, що математичні правила і формули зрозумілі навіть без додаткових пояснень. Лише в окремих випадках, як зразок, наводяться приклади.
      У виданні подано елементарні основи математики - починаючи з чисел і закінчуючи елементами векторного і матричного числення, похідними та інтегралами. Вміщено також певні відомості з теорії множин і математичної логіки. При цьому основна увага приділяється не стільки конкретному визначенню математичних понять, скільки простим прийомам їх використання.

      Математика: Арифметика, алгебра і початки аналізу. Геометрія // Універсальний довідник школяра / Авт. розділів П. Алтинов, С. Антоненко, Н. Ахметов; Пер. Г. Вацик та ін.- Т., 2003.- С. 491-710.

      Математика // Довідник школяра: 5-11 кл. / Р. Петрова, В. Янчук, З. Бібік та ін.- К., 2002.- С. 5-130.
      У розділах довідників, які присвячено математиці, стисло, з наочними прикладами подано інформацію про математику, алгебру та геометрію в обсязі шкільної програми. Їх можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого матеріалу. Знадобляться вони і при підготовці до шкільних екзаменів. Правила, теореми, визначення ілюструються цікавими прикладами, задачами.

      Математика: Великий довід. для школярів та абітурієнтів / Авт. розділів: Д. Авер'янов, П. Алтинов, І. Баврин та ін.; Пер. Г. Вацик та ін.- Т.: Навч. кн.- Богдан, 2002.- 639 с.- (Шк. б-ка "Богдан").
      Довідник, справді, великий (понад 600 сторінок) і охоплює практично все, що стосується вивчення математики у школі і, навіть, більше. Він містить відомості з майже десяти шкільних
підручників з математики для 5-11 класів, а також з близько двадцяти інших видань.

      Довідник складається з чотирьох розділів. Перший - "Короткий виклад шкільного курсу математики" (він допоможе швидко і ефективно повторити весь вивчений матеріал), другий - "Задачі" і третій - "Контрольні та перевірні роботи з математики". Тести, які вміщені у цих розділах, можна використати для закріплення навичок розв'язування задач, для самоперевірки і підготовки до контрольних робіт і тестування у школі. До всіх завдань подано відповіді, більш складні завдання традиційно позначено зірочками. Назви підрозділів четвертого розділу "Довідкові матеріали" говорять самі за себе: "Короткий довідник з математики", "Алгебра в таблицях", "Геометрія в таблицях", "Математика в формулах". Стислий виклад матеріалу в них вдало поєднано з наочністю.
У виданні подаються приклади застосування теорії для розв'язування задач, а також відомості, що значно розширюють загальноосвітній курс.

Для тих, хто любить читати Ж. Верна
Формула для переведення градусів за Цельсієм у градуси за Фаренгейтом: F=1,8хС+32. Наприклад, за Цельсієм t=200. За Фаренгейтом t=1,8х20+32=68.
Формула переведення градусів Фаренгейта у градуси Цельсія:
С= 5/9·(F-32). Наприклад, за Фаренгейтом 950, тоді за Цельсієм 350.

      Тадеєв В. Шкільний тлумачний словник-довідник з математики.- Т.: Навч. кн.- Богдан, 1999.- 158 с.: фотоілюстр.
     "Тлумачний словник - це весь світ в алфавітному порядку", - зауважив свого часу відомий французький письменник Анатоль Франс. У нашому випадку "в алфавітному порядку" пропонується шкільна математика. Розкиданий по різних класах, підручниках і посібниках, світ математики постає в книзі впорядкованим і систематизованим. Крім того, у цьому виданні словник поєднано з довідником. Статті в ньому розміщено в алфавітному порядку. У кожній з них міститься визначення як самого терміну, так і термінів, які з ним безпосередньо пов'язані, формулюються відповідні твердження, а також основні властивості (теореми, ознаки, рівняння тощо), що стосуються цього терміну. У деяких випадках наводяться приклади. Автор цікаво розповідає про походження термінів, а також про те, як історично утверджувалися основні поняття, ідеї та символіка математики. Ці розповіді проілюстровано репродукціями творів живопису та графіки, а також вміщено ілюстрації з наукових видань та підручників з математики минулих років.

Алгебра - одна з головних математичних дисциплін (поряд з геометрією і математичним аналізом). Її назва пов'язана з основною проблематикою, якою опікувалась алгебра з часу свого зародження в епоху античності і аж до ХІХ століття - з розв'язуванням рівнянь. В ІХ столітті видатний арабський учений Мухаммед аль-Хорезмі зібрав і систематизував способи розв'язування рівнянь 1-го і 2-го степенів, назвавши свій твір "Кітаб аль-джебр аль-мукабала". У ХІІ ст. твір аль-Хорезмі переклали латинською мовою, зберігши в його назві лише слово "аль-джебр", яке значно пізніше в слов'янській транскрипції стали вимовляти як "алгебра".

Арифметика - давня назва, яка, щоправда, нерідко застосовується і досі, розділу математики, об'єктом вивчення у якому є цілі числа і так звані арифметичні операції з ними - додавання, віднімання, множення і ділення. Назва утворена від двох грецьких слів "арифмос", тобто "число", і "техне" - "мистецтво", "арифметика", отже - "мистецтво чисел".

Геометрія. Одна з двох (поряд з арифметикою) найдавніших математичних наук. Її назва походить від поєднання двох грецьких слів "гео" - "земля" і "метріо" - "вимірюю" і дослівно означає "землемірство". Проте таке дослівне тлумачення було застарілим уже в період розквіту давньогрецької культури, і Арістотель для науки про вимірювання на землі запропонував інший і понині вживаний термін "геодезія"... За геометрією ж залишився зміст чисто теоретичної (уявної або абстрактної) науки.

Алгебра - одна з головних математичних дисциплін (поряд з геометрією і математичним аналізом). Її назва пов'язана з основною проблематикою, якою опікувалась алгебра з часу свого зародження в епоху античності і аж до ХІХ століття - з розв'язуванням рівнянь. В ІХ столітті видатний арабський учений Мухаммед аль-Хорезмі зібрав і систематизував способи розв'язування рівнянь 1-го і 2-го степенів, назвавши свій твір "Кітаб аль-джебр аль-мукабала". У ХІІ ст. твір аль-Хорезмі переклали латинською мовою, зберігши в його назві лише слово "аль-джебр", яке значно пізніше в слов'янській транскрипції стали вимовляти як "алгебра".

Арифметика - давня назва, яка, щоправда, нерідко застосовується і досі, розділу математики, об'єктом вивчення у якому є цілі числа і так звані арифметичні операції з ними - додавання, віднімання, множення і ділення. Назва утворена від двох грецьких слів "арифмос", тобто "число", і "техне" - "мистецтво", "арифметика", отже - "мистецтво чисел".

Геометрія. Одна з двох (поряд з арифметикою) найдавніших математичних наук. Її назва походить від поєднання двох грецьких слів "гео" - "земля" і "метріо" - "вимірюю" і дослівно означає "землемірство". Проте таке дослівне тлумачення було застарілим уже в період розквіту давньогрецької культури, і Арістотель для науки про вимірювання на землі запропонував інший і понині вживаний термін "геодезія"... За геометрією ж залишився зміст чисто теоретичної (уявної або абстрактної) науки.

Попередня Наступна