Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 46068  
Наталя запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про аспекти ціноутворення в туризмі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Бакурова А. В. Моделювання ціноутворення для зовнішнього та внутрішнього туризму на базі гравітаційного підходу / А. В. Бакурова, Д. В. Очеретін // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті : зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КНЕУ, 2007. – С. 5–6.
Горшкова Л. О. Теоретичні аспекти обслуговування туристичного продукту / Л. О. Горшкова // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. Вип. 20. - С. 292—296.
Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика : [навч. посіб.] / С. І. Дугіна. – Київ : КНЕУ, 2005. – 393 с.
Кейван О. І. Ціноутворення та якість в туризмі / О. І. Кейван // Економічний форум. - 2015. - № 3. - С. 1-10.
Кіптенко В. К. Менеджмент туризму : підручн. / В. К. Кіптенко. - Київ : Знання, 2010. - 502 с.
Кожухівська Р. Б. Туризм в Україні: стан, фактори та перспектива розвитку // Інноваційна економіка. - 2012. - Т. 3. - № 29. - С. 43—49.
Карягін Ю. О. Маркетинг турпродукту: підручн. / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко, Т. О. Демура, Г. Б. Мунін. - Київ : Кондор, 2009. - 394 с.
Кулєшова Н. В. Адаптивна модель формування маркетингової стратегії туристичного підприємства / Н. В. Кулєшова // Маркетинг в Україні:
теорія і практика. – 2009. – № 79. – С. 398–406.
Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : навч. посіб. / А. О. Длігач. – Київ : ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.
Ткаченко Т. Особливості механізму реалізації туристичного продукту та формування його асортименту на прикладі діяльності турагенції TUI / Т. Ткаченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. - 2019. - № 2 (1). - С. 88—99.
Ворона О. В. Розробка стратегії конкурентоспроможності у сфері міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. В. Ворона // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2017. - Вип. 1. - С. 20-24. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/sep/sep20171(123)/sep20171(123)_020_VoronaO.pdf.
Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс] : консп. лекц. із дисципліни "Маркетингове ціноутворення" для студ. денної та заочної форм навч. галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" / уклад. О. П. Бурліцька. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 126 с. - Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/16929/1/Marketyngove_zinoutvorena_konspekt.pdf.
Ольшанський О. В. Формування маркетингової стратегії туристичного підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Ольшанський, О. П. Ткаченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2016. - Вип. 1. - С. 188-199. - Режим доступу: https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/849/1/sec4-e-2016-1-5.pdf.
Ольшанський О. В. Формування політики якості послуг в підприємствах туристичного профілю [Електронний ресурс] / О. В. Ольшанський // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. у 2-х ч. Ч. 2. – Харків : ХДУХТ, 2014. – Вип. 2 (20). – С. 240–250. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=esprstp_2014_2_26.
Сагалакова Н. О. Методичні аспекти ціноутворення в туризмі [Електронний ресурс] / Н. О. Сагалакова // Наук. вісн. Міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 16. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_16_21.
Саковська О. М. Використання маркетингового підходу у процесі формування ціни на інклюзив-тур [Електронний ресурс] / О. М. Саковська, В. А. Лементовська // Економіка та держава. - 2020. - № 10. - С. 80-83. - Режим доступу: http://www.economy.in.ua/?.
Штодько Т. В. Маркетингові стратегії ціноутворення у галузі туризму [Електронний ресурс] / Т. В. Штодько // Все о туризме : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: op=1&z=4764&i=13https://tourlib.net/statti_ukr/shtodko.htm. - Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.11.2021 13.49.14 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Харків :: Запитання: 46067  
Костя запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про конкурентоспроможність світових мегаполісів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! На ваш запит відповідь шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 45472. Крім того перегляньте наступні джерела:
Крамаренко Р. М. Актуальні напрями розвитку урбаністики / Р. М. Крамаренко // Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (4 листопада– 4 грудня 2013 р., м. Полтава). – Полтава, 2013. – С. 18-19.
Крамаренко Р. М. Новації у концепції розвитку мегаполісів / Р. М. Крамаренко // Інтернаціоналізація наукового пошуку: перспективи та проблеми : міжнар. конф. (28 грудня 2013 р., м. Київ). – Ч. 1. – Київ : Центр наукових публікацій. – С. 31–32.
Антонюк Б. О. Міжнародна конкурентоспроможність світових мегаполісів [Електронний ресурс] / Б. О. Антонюк // Наук. вісн. Міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 16. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_16_9.
Крамаренко Р. М. Столичні мегаполіси в глобальній економічній системі : розвиток і фактори конкурентоспроможності [Електронний ресурс] : автореф. .... д. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Р. М. Крамаренко. - Київ, 2016 . - 35 с. - Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.02/2016/Kramarenko.PDF.
Хвищун Н. В. Конкурентоспроможність міста: суть й основні фактори її формування [Електронний ресурс] / Н. В. Хвищун, О. Д. Мороз // Економіка й управління підприємствами та національним господарством. – 2009. – № 27. – С. 39–46. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/
nvvnu/ekonomika/2009_27/R2/Khvischun.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.11.2021 12.44.43 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46066  
Тетяна запитує:
Добрий день, питання: Ономастика. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Onomastyka
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32501/19-Zubko.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13237/Luchyk_Slovianska_onomastyka_stan_i_perspektyvy_rozvytku.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/en/vypusky-zhurnalu/2018-2/zhurnal-ukrayinska-mova-3-67-2018/ukrayinska-akademichna-onomastyka-mynule-sogodennya-majbutnye.html
https://core.ac.uk/download/pdf/149236163.pdf
https://stud.com.ua/122989/literatura/onomastika
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20310/1/Колесник Н. С..pdf
http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2013/02/Karpen4.pdf

– Компан О. Ономастика як допоміжна історична дисципліна / О.Компан // Історичні джерела та їх використання. – Київ, 1966. – Вип. 2.
– Вербич С. Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутнє / С. Вербич // Українська мова. – 2018. – № 3. – С. 28-39.
– Бучко Г.Є. Історична та сучасна українська ономастика : вибр. пр. / Г. Бучко, Д. Бучко. – Чернівці : Букрек, 2013. – 455 с.
– Карпенко Ю.О. Літературна ономастика : зб. ст. / Ю. Карпенко ; [упоряд. М. Р. Мельник ; відп. ред. М. І. Зубов] ; НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2008. – 324 с.
– Регіональна ономастика : матеріали IV Регіон. наук.-практ. конф. з ономастики / М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 99 с.
– Карпенко О.Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : автореф. дис… д-ра філол. наук : 10.02.15 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка ; О.Ю.Карпенко. – Київ, 2006. – 32, [1] с.
– Слов’янська ономастика : зб. наук. пр. на честь 70-річчя д-ра філол. наук, проф. П.П.Чучки / НАН України. Ін-т укр. мови. М-во освіти України. Ужгор. держ. ун-т ; [Упоряд. С.М.Медвідь ; Редкол.: С.М.Медвідь (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. відд. ком. інформ., 1998. – 236 с.
– Походження і значення імен // Наука і суспільство. – 1998. – № 1-2. – C.70-74.
– Питання ономастики : (матеріали ІІ Республіканської наради з питань ономастики) / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні ; відп. ред. К. К. Цілуйко. - Київ : Наукова думка, 1965. – 308 с.
– Ономастика України. – Київ, 1992. – 275с.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.11.2021 12.20.11 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46065  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про лікувальну фізичну культуру та її особливості в умовах інформаційних технологій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Кібальник О. Я. Оздоровчий фітнес: теорія і методика викладання : навч.-метод. посіб. для студ. / О. Я. Кібальник, О. А. Томенко. - Суми, 2010. - 229 с.
Клапчук В. В. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В. В. Клапчук, Г. В. Дзяк, І. В. Муравов. - Київ : Здоров'я, 1995. - 312 с.
Носко М. О. Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні : моногр. / М. О. Носко, С. В. Гаркуша, О. М. Воєділова. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 300 с.
Плотка В. С. Лікувальна фізична культура і медичний контроль : навч.- метод. посіб. / В. С. Плотка. - Рівне, 2012. - 84 с.
Поліщук О. В. Здоров’я – найважливіша цінність людини і суспільства / О. В. Поліщук // Педагог. дискурс. - 2012. - Вип. 11. - С. 240–244.
Попова Л. О. Основні принципи формування здоров’я. Санологія (медичні аспекти валеології) : підруч. для лікарів-слухачів закл. (факульт.) післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Попова. - Львів : ПП «Кварт», 2011. - С. 94–110.
Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. - Кіровоград : РВВ КДПУ, 2004. - 238 с.
Зданюк В. Новітні реабілітаційні технології в сучасній практиці [Електронний ресурс] / В. Зданюк, Д. Совтисік // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. - 2016. - Вип. 9. - С. 186-192. - Режим доступу: http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/76332/71930.
Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. : матер. ХІ Міжн. наук.-метод. конф. (4-5 квітня 2021 р., м. Харків) / Нац. академія Нац. гвардії України. - 2021. - Вип. 11. - 260 с. - Режим доступу: https://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/Naukova diyalnist/naukovu forumy/2021/konf_2021_zbirnyk KafFP.pdf.
Туяхова В. В. Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури [Електронний ресурс] / В. В. Туяхова // Urok.osvita.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/48360/. - Назва з екрана.
Христова Т. Є. Основи лікувальної фізичної культури [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. "Фізичне виховання" / Т. Є. Христова, Г. П. Суханова. - Мелитополь : Колор Принт, 2015. - 172 с. - Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1946/1/ЛФК.pdf.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 26.11.2021 11.17.18 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Руська Поляна :: Запитання: 46064  
Оксана запитує:
Добрий вечір! Допоміжіть підібрати літературу по темі: "Психологічні особливості тривожності дитини старшого дошкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://bkalisabk.wixsite.com/dnz5ulybka/trivozhni-diti
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/10474/1/Особливості тривожності дітей дошкільного віку.pdf
https://vseosvita.ua/library/statta-psihologicni-osoblivosti-trivoznosti-ditini-starsogo-doskilnogo-viku-ta-ih-vpliv-na-statusne-polozenna-v-grupi-297614.html
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i27/14.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/29201/1/Elita_2017_46_Mishchenko_Psykholohichni.pdf
https://works.doklad.ru/view/Utjr3XdgSvo.html
https://www.bestreferat.ru/referat-239416.html
https://mozilla-team.org.ua/trivozhnist-u-ditej-doshkilnogo-viku-stattya-po-temi/
https://theses.oa.edu.ua/DATA/198/Магістерська робота Кулик Ганни.pdf
http://dnz366.edu.kh.ua/nashi_pedagogi/psiholog/emociyniy_rozvitok/
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/8802/121. Тивонюк_стаття.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/11212/1/31Jurčak.pdf
http://www.rusnauka.com/26_WP_2013/Psihologia/0_144676.doc.htm
https://lib.iitta.gov.ua/709941/1/Кобильченко_Польща 2017.pdf

– Депутат Н. Психологічні особливості тривожності дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / Н. Депутат // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник статей молодих вчених / Національна академія педагогічних наук України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. - Київ, 2011. - Вип. 2. - С. 65-73.
– Ксьонз Н. Тривожна дитина: як розпізнати та чим зарадити / Н. Ксьонз // Практичний психолог: Дитячий садок. - 2018. - № 10. - С. 16-21.
– Мажара О. "Я все зможу" : розвивальна програма для дітей старшого дошкільного віку / О. Мажара // Соціальний педагог. - 2013. - № 4. - С. 40-50.
– Капустюк О. Звільняюся від великих страхів / О.Капустюк, В.Пастушенко // Практичний психолог: дитячий садок, школа. – 2020. – № 8 . - С. 29-34.
– Козачук О. Р. Галявина страху:заняття з профілактики тривожності дітей старшого дошкільного віку / О.Р.Козачук // Дитина з особливими потребами. – 2018. - № 9 . - С. 22-23.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.11.2021 20.32.42 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.271895 seconds