Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46147  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про політичні міфи: поняття та характерні риси. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Зубрицька Л. Й. Сутність, особливості та функції полтичного міфу / Л. Й. Зубрицька // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – Київ : Знання України, 2002. – № 11. – С. 56–65.
Тіщенко Ю. В. Концептуальний підхід до визначення правового міфу / Ю. В. Тіщенко // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – Вип. 29. – С. 29-34.
Фишман Л. Г. Политический миф и идеология: «опасное сближение»? // Полис. – 2006. – № 4. – С. 74-86.
Головатий М. Ф. Політична міфологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Ф. Головатий. — Київ : МАУП, 2006. — 144 с. — Режим доступу: http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/24066fb5-ce04-4188-b1a3-355e345eabc3.pdf.
Жданович Я. Соціально-політичний міф: теоретико-методологічні аспекти дослідження [Електронний ресурс] / Я. Жданович // Магістерський наук. вісник. Тернопіл. нац. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. - 2019. - Вип. 32. - С. 69-72. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13054/1/Zhdanovych (2).pdf.
Лисенко В. Символи позбавляються шат, або Руйнування штучних політичних міфів [Електронний ресурс] / В. Лисенко. – Режим доступу :
http://narodna.pravda.com.ua/rus/politics/468e168719b97/.
Тіщенко Ю. В. Політичний та правовий міф: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Ю. В. Тіщенко // Актуальні проблеми держави і права. - 2007. - № 36. - С. 144-149. - Режим доступу: http://apdp.onua.edu.ua/index.php/apdp/article/view/2708/2578.
Шайгородський Ю. Ж. Об’єднавчий потенціал сучасного політичного міфу [Електронний ресурс] / Ю. Ж. Шайгородський // Укр.й соціум. - 2012. - № 2 (41). - С. 135-146. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Usoc_2012_2_14.pdf.
Щурко О. М. Архетип, стереотип і міф в міжнародному образі держави [Електронний ресурс] / О. М. Щурко // Гілея. - Вип. 115. - С. 411-414. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2016_115_103.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 20.12.2021 09.54.44 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 46146  
Анастасія запитує:
Доброго вечора!Допоможіть з пошуком джерел з інформацією, для наукової роботи, з німецької мови. Ономастика. Топоніміка.Топоніми в німецькій мові. Назви гір, річок, лісів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Перегляньте наступні джерела:
Білоус І. Л. Власні назви у німецьких газетно-публіцистичних жанрах : дис... канд. філол. наук / І. Л. Білоус. – Херсон, 2014. – 178 с.
Головчак Н. І. Німецькі прізвища Закарпаття: дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. І. Головчак. – О., 2003. – 219 с.
Кам’янець В. М. Структурні, семантичні та функціональні особливості власних назв сучасної німецької мови (на матеріалі особових імен, прізвиськ та псевдонімів) : дис.... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. М. Кам’янець. – Львів, 2001. – 168 с.
Катернюк В. В. Структурно-семантичні характеристики неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах : дис.... канд. філол. наук : 10.02.15 / В. В. Катернюк – Київ, 2010. – 188 с.
Ковбасюк Л. А. Топоніми з компонентом «кольороназва» у німецькій та англійській мовах / Л. А. Ковбасюк // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. ст. – Київ : Видав. центр КНЛУ, 2007. – Вип. 8. – С. 182-188.
Найдюк О. В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / О. В. Найдюк. – Луцьк, 2008. – 200 с.
Фірсова Ю. А. Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом у німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект : дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ю. А. Фірсова. – Київ, 2002. – 194 с.
Бияк Н. Традиційні найменування України у німецькій мові (на матеріалі творів німецької та австрійської літератури) [Електронний ресурс] / Н. Бияк // Наукові записки Тернопіл. нац. педагог. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. : Мовознавство. – 2017. – Вип. 1 (27). – С. 32–35. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8339/1/Byjak.pdf.
Ковбасюк Л. А. Ономастика сучасної німецької мови: здобутки та перспективи німецької та української германістики [Електронний ресурс] / Л. А. Ковбасюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. - 2015. - Вип. 58. - С. 152-154. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2015_58_59.pdf.
Ковбасюк Л. А. Новітні аспекти вивчення ономастичного простору сучасної німецької мови [Електронний ресурс] / Л. А. Ковбасюк // Філологія ХХІ століття: терія, практика, перспектива : зб. ст. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 24 квітня 2015 року, м. Одеса. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/863/АСПЕКТИ_ВИВЧЕННЯ_ОНОМАСТИЧНОГО_ПРОСТОРУ_СУЧАСНОЇ_НІМЕЦЬКОЇ_МОВИ.pdf?sequence=1.
Олійник А. М. Oсобливості відтворення власних назв у казках [Електронний ресурс] / А. М.Олійник, Л. В. Жукова. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/17006/Олейник.pdf.
Шишліна О. Власні імена в аграрній терміносистемі сучасної німецької мови / О. Шишліна // Наук. записки : матер. 5 Міжнар. наук.-практ. конф.
«Мови і світ: дослідження та викладання». Сер.: Філологічні науки. - Вип. 95. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 343-347. - Режим доступу: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62510920/5797707120200328-79894-1wgwp3s-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1639988217&Signature=Gsb-x8ljk0jXARnW1Oir~iNP6ZXTMCmAQc417lhk~gYEIC22wM1Hk2pQfRu~tV1ZuD3AMfcgxERkP9ae4qs53jCKYZWMeC1LcaJqA5rcVxfsFc1wkQi0B-YDg7n4lICGxTPr2dYX~gKcyBe7yWQ0EHmdFFIXdN6ZtBDup4rgNUswDX35UD8Tt6Vd7k0IvUeK6kMsJorWbQS7sqNPignAR1rOlqfvyJLXeJIVhhw6CpyC4JCP15ndJ2tN0HW0TP-FDzTnwgHwbpk~GssxxzJqKxUWeBz~Rrgzu9lFPeGh4Zxq11aoa9jFFBKi2JbxIBThPLz0HCEgSFxEyGzW36VZsQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=343.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.12.2021 23.55.51 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 46145  
Богдан запитує:
Чи правда що в Українських МФО на зразок ВікіКредит - https://wikicredit.com.ua/100-skhvalennya-kredytu/ можливо отримати кошти під 0 відсотків. Наскільки така практика реальна в теперішніх умовах країни. Чи доцільно брати гроші в кредит у подібних компаніях і як це впливає на єкономіку в цілому.
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдан! На жаль, ми таку інформацію не надаємо. Звертайтеся до банків з фінансових питань.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.12.2021 15.30.19 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46144  
Лариса запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література до реферату "Публіцистична творчість Сергія Єфремова". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Болабольченко А. А. Побратими: Сергій Єфремов, Василь Доманицький: нариси життя та творчості / А. А. Болабольченко. - Київ : Щек і Хорив, 2003. - 112 с.
Болабольченко А. А. Сергій Єфремов: біограф. нарис / А. А. Болабольченко. - Київ : Щек, 2010. - 279 с.
Верстюк В. Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського / В. Ф. Верстюк // Укр. істор. журнал. - 2013. - № 3. - С. 63-97.
Видатні постаті в історії України ХХ ст. : короткі біограф. нариси / В. Гусєв. — Київ : Вища шк., 2011. — 391 с.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка : незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський, О. К. Закусило, В. І. Андрейцев, В. Ф. Колесник, В. В. Різун та ін.]. - Київ : Світ Успіху, 2005. - С. 180-181.
Климович Н. Постать Сергія Єфремова крізь призму щоденникових нотаток (за матеріалами "Щоденників" 1923-1929 рр.) / Н. Климович // Пробл. історії України: факти, судження, пошуки. — 2007. — Вип. 17. — С. 162-166.
Могильний Л. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876 - 1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Л. Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2012. — 32 c.
Могильний Л. Сергій Єфремов у суспільному житті України : моногр. / Л. Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : ПанТот, 2011. — 295 с.
Сергій Єфремов. Personalia: Публіцистика 1899–1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка) : в 2-х т. / упоряд. С. Г. Іваницька. – Запоріжжя, 2016, 2018.
Іваницька С. Поколіннєва пам’ять як біографічний концепт: Марко Кропивницький у публіцистичних текстах Сергія Єфремова [Електронний ресурс] / С. Іваницька // Українська біографістика. — 2020. — Вип. 19. — С. 70-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2020_19_7.
Іваницька С. Г. Постать Сергія Єфремова-публіциста в українській пострадянській гуманітаристиці [Електронний ресурс] / С. Г. Іваницька, Т. В. Єршов // Chtyvo.org.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Yermashov_Taras/Postat_Serhiia_Yefremova__publitsysta_v_ukrainskii_postradianskii_humanitarystytsi.pdf. - Назва з екрана.
Іваницька С. Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець XIX ст.–1920 рік) [Електронний ресурс] : монографія. - Херсон : Гельветика, 2018. - 596 с. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158969/19-Gyrych.pdf?sequence=1.
Іваницька С. Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в реаліях сьогодення [Електронний ресурс] : інтерв'ю з докт.м істор. наук С. Іваницькою / вів розмову О. Майшев // Сіверщина : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://siver.com.ua/news/publicistichna_spadshhina_sergija_efremova_v_realijakh_sogodennja/2020-07-05-26347. - Назва з екрана.
Єфремов Сергій Олександрович [Електронний ресурс] // Укр. нац. біограф. архів : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://biography.nbuv.gov.ua/index.php/104-podiji/novi-nadkhodzhennya-2/236-yefremov-serhii-personalia. - Назва з екрана.
Єфремов Сергій Олександрович [Електронний ресурс] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/osobystosti/efremov/. - Назва з екрана.
Цимбалюк М. Відкриття єфремовської публіцистики [Електронний ресурс] / М. Цимбалюк // Слово Просвіти. - 2012. - 5 квітня. - Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2012/04/05/vidkryttia-iefremovs-koi-publitsystyky/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 17.12.2021 09.27.46 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василь із міста: Іванків :: Запитання: 46143  
Василь запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка джерела для написання статті на тему: "Економічна сутність поняття "аудит фінансової звітності".
Наша відповідь:
Бержанір І. А. Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / І. А. Бержанір, Н. І. Гвоздєй, О. А. Дем’янишина // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 2. — С. 7-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_2_4
Візіренко С. В. Методичні аспекти аудиту фінансової звітності підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Візіренко, С. С. Макаріхін // Сталий розвиток економіки. — 2015. — № 4. — С. 170-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_4_26
Гедз М. Й. Підходи до аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання [Електронний ресурс] / М. Й. Гедз // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — Вип. 40(3). — С. 20-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2015_40(3)__5
Киба К. В. Теоретико-методологічні аспекти аудиту фінансової звітності підприємства [Електронний ресурс] / К. В. Киба // Управління розвитком. — 2014. — № 12. — С. 45-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_23
Кочин Т. М. Інституційні аспекти регулювання та забезпечення якості аудиторської діяльності в Україні як складової розвитку аудиту якості фінансової звітності [Електронний ресурс] / Т. М. Кочин // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2020. — Вип. 1. — С. 24-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2020_1_6
Кочин Т. М. Сучасний стан аудиту в Україні та напрями розвитку аудиту якості фінансової звітності [Електронний ресурс] / Т. М. Кочин // Економічний простір. — 2020. — № 153. — С. 97-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_153_19
Кочин Т. М. Якість фінансової звітності як об’єкт аудиту [Електронний ресурс] / Т. М. Кочин // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2019. — № 4(2). — С. 175-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2019_4(2)__19
Лубенченко О. Е. Організаційні засади аудиту фінансової звітності в Україні [Електронний ресурс] / О. Е. Лубенченко, М. М. Василюк // Статистика України. — 2019. — № 2. — С. 92-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2019_2_12
Невідомий В. І. Зовнішній аудит фінансової звітності міжнародних організацій [Електронний ресурс] / В. І. Невідомий // Фінанси України. — 2015. — № 2. — С. 72-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_2_6
Петрук О. М. Аудит фінансової звітності підприємств в аспекті аналізу ефективності використання ресурсів [Електронний ресурс] / О. М. Петрук, Н. О. Мізякіна. // Ефективна економіка. — 2015. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_36
Проскуріна Н. М. Організаційно-методичні підходи до використання роботи внутрішніх аудиторів при аудиті фінансової звітності [Електронний ресурс] / Н. М. Проскуріна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. — 2015. — Вип. 1(2). — С. 331-338 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(2)__69
Свідерський Д. Є. Методологічні особливості аудиту фінансової звітності [Електронний ресурс] / Д. Є. Свідерський // Фінанси, облік і аудит. — 2012. — Вип. 20. — С. 354-360. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2012_20_45
Селіщев С. В. Ідентифікація в аудиті ознак порушення припущення про безперервність діяльності при підготовці фінансової звітності [Електронний ресурс] / С. В. Селіщев // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. — 2016. — Вип. 1. — С. 85-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2016_1_14
Семенець A. O. Організація аудиту фінансової звітності підприємства [Електронний ресурс] / A. O. Семенець, Д. В. Мелешко // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 12(4). — С. 68-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_12(4)__18
Семенець А. О. Критерії аудиторської оцінки фінансової звітності [Електронний ресурс] / А. О. Семенець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2015. — № 2. — С. 42-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_2_7
Слободяник Ю. Б. Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін [Електронний ресурс] / Ю. Б. Слободяник, Н. А. Сиротенко // Облік і фінанси. — 2018. — № 1. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2018_1_13
Ткачук Г. О. Процедури аудиторського підтвердження достовірності фінансової звітності: вирішення проблемних питань [Електронний ресурс] / Г. О. Ткачук, Л. В. Іванченкова, Л. Б. Скляр, Т. М. Ступницька // Економіка харчової промисловості. — 2021. — Т. 13, Вип. 2. — С. 95-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2021_13_2_13
Фабіянська В. Ю. Обов'язковий аудит фінансової звітності в контексті реформування аудиторської діяльності в Україні [Електронний ресурс] / В. Ю. Фабіянська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2019. — № 7. — С. 140-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_7_18

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.12.2021 20.53.35 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.284962 seconds