Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 46142  
Ольга запитує:
Перспективи становлення та розвиток смарт-освіти
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Ожеван М. А. Україна на шляху до «розумного суспільства / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк // Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень : зб. аналіт. доп. - Київ : НІСД, 2011. - С. 3-27.
Шубина И.В. Смарт и развитие современного образования // Экономика, статистика и информатика. - 2015. - № 3. - С. 17–19.
Гаврилюк В. М. Smart-освіта: сучасні тенденції та принципи [Електронний ресурс] / В. М. Гаврилюк // The world science of modernity. Problems and prospects of development : XV International Science Conference (March 25–26, 2021, Paris, France). - С. 38-40. - Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/03/XV-ConferenceMarch-25-262021-book.pdf#page=39.
Гуревич Р. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти [Електронний ресурс] / Р. Гуревич, М. Кадемія // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2016. - № 4. - С. 71-78. - Режим доступу: http://tipus.khpi.edu.ua/article/view/90006/85382.
Семеніхіна О. В. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до smart-суспільства [Електронний ресурс] / О. В. Семеніхіна. - Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13sovpds.pdf.
Сокурянська Л. Смарт-освіта: широка доступність знань чи шлях до незнання? [Електронний ресурс] / Л. Сокурянська // Новий колегіум. - 2019. - № 2 . - С. 48-51. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NovKol_2019_2_14.pdf.
Тихомиров В. П. Cмарт-образование как основная парадигма развития информационного общества [Електронний ресурс] / В. П. Тихомиров, Н. В. Днепровская. - Режим доступу:
https://cyberleninka.ru/article/v/smartobrazovanie-kak-osnovnaya-paradigmarazvitiya-informatsionnogo-obschestva.
Фалінський Н. Перспективи smart-освіти [Електронний ресурс] / Н. Фалінський // Інноваційний потенціал сучасної науки. - 2020. - С. 590-593. - Режим доступу: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8137/1/ТК-2020-590-593.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.12.2021 14.16.38 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46141  
Світлана запитує:
Доброго дня! Підкажіть чи є у вашій бібліотеці книжка С. Дмитренко. Click-навчання. Методика організації освітньої діяльності з дітьми нового покоління?
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! На жаль, цієї книжки немає у НБУ для дітей. Але книгу Дмитренко С. С. CLICK-навчання. Методика організації освітньої діяльності з дітьми нового покоління : [посібник] / [упоряд.] Дмитренко С. С., Долгова Д., [упоряд.] Харченко Н. В. ; [ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шк. світ, 2020. – 118 с. – (Б-ка "Шкільного світу") ви можете знайти у Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.12.2021 13.58.07 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 46140  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь, ласка, з питання: Систематизація документів з питань дозвілля Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
У НБУ для дітей джерела з питань дозвілля збираються за індексом .
До цього розділу відносяться документи, що розглядають питання історії, організації дозвілля й позашкільної освіти різних вікових груп; позашкільної педагогіки, політики в галузі дозвілля;дозвілля та відпочинку вдома; культурні потреби, нахили, хобі, захоплення;діяльності позашкільних навчальних закладів, клубів, будинків творчості, будинків школярів, народних будинків, таборів відпочинку; екскурсії; колекціонування як хобі; аматорсько-творчої діяльності.
Пропонуємо переглянути: Заняття 31. Методика систематизації документів за УДК. Клас «3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ». Розділ 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля. - Режим доступу: https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=8424

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 16.12.2021 13.55.32 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костяниин із міста: Київ :: Запитання: 46139  
Костяниин запитує:
Доброго дня. Підскажіть літературу на тему: "Сутність електронного аудиту (е-аудиту)". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костянтине! Ми вже відповідали на дане запитання: розширений пошук за № 45818. Крім того, радимо Вам використати наступні джерела: – Подік І. І. Електронний аудит на основі податкового аудиторського файлу: світовий досвід та українські перспективи / І. І. Подік, М. О. Живко, А. І. Вольних // Соціально-правові студії. – 2018. – № 1. – С. 158-166.
– Штулер І. Ю. Алгоритм електронного аудиту на основі податкового аудиторського файлу / І. Ю. Штулер, І. І. Полік // Актуальні проблеми економіки. – 2018. – № 10. – С. 94-104.
– Подік І. І. Нормативно-правове забезпечення електронного аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи / І. І. Подік, Г. М. Білецька, Н. Л. Ковтунович // Економіка та держава. – 2018. – № 10. – С. 37-41.
– Бойко Л. М. Теоретичні основи комп’ютерного аудиту / Л.М.Бойко, О.В.Пустяк Комунальне господарство міст. – 2013. – № 108. – С. 385-389.
– Бутинець Ф. Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі / Ф.Ф.Бутинець, Н.М.Малюга, Н.І.Петренко. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 564 с.
– Гуцаленко Л. В. Комп’ютеризація аудиту в Україні: сучасний стан та проблеми / Л.В.Гуцаленко, Т.В. Замощенко // Таврійський державний агротехнологічний університет. – С. 123-131.
– Зоріна О. А. Автоматизація аудиту в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.А.Зоріна // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2008. – № 2. – С. 25–30.
– Івахненков С. В. Поняття комп’ютерного контролю та аудиту / С.В.Івахненков //. Вісник Міжгалузевого інституту управління. – 2009. – № 2. – С. 56-60.
– Крот Ю. М. Проблеми автоматизації аудиту / Ю.М.Крот, О.М.Шинкаренко, М.В.Сірош // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2011. – № 25. – С. 43-47.
– Кудрицький Б. В. Комп’ютеризація аудиторської діяльності в Україні: проблеми та шляхи подолання / Б.В.Кудрицький // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 320-327.
– Людвенко Д. В. Проблеми та шляхи використання інформаційних технологій у сфері обліку та аудиту / Д.В.Людвенко // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – № 1. – С. 137–141.
– Білецька Г.М. Щодо особливостей світових тенденцій запровадження та здійснення е-аудиту / Г.М.Білецька, Н.Л.Ковтунович // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 3. – С. 107-110.
– Білецька Г. М. Окремі аспекти проведення еаудиту: SAF-T та вибір спеціалізованого програмного забезпечення / Г.М.Білецька, Н.Л.Ковтунович // Фінансове право. – 2017. – С.10-16.
– Івахненков С. Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних: перший український досвід / С.Івахненков //Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 10.
– Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : навч. посібник / В.Д.Шквір, А.Г.Загородній, О.С.Височан. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014.
– Колісник Г. М. Аудит: навчальний посібник / Г.М.Колісник, В.Є.Слюсаренко. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015.
– Івахненков С. В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології : навч. посіб. / С.В.Івахненков. – Київ : Знання, 2005. – 286 с.
– Терещенко Л. О. Комп’ютерний аудит : навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л.О.Теоещенко, Б.В.Кудрицький. – Київ : КНЕУ, 2011. – 226 с.
– Кудирко О. М. Комп’ютеризація аудиту в Україні: актуальні проблеми та реальні перспективи / О.М.Кудирко // Економіка та держава. – 2018. – № 9. – С. 34-38.
– Коротун В. Електронний аудит за міжнародними стандартами / В. Коротун, Г. Білецька // Фінансовий контроль. – 2018. – № 3. – С. 37-38.

http://ndi-fp.nusta.edu.ua/files/doc/2018_NDI_Elektronniy_audit.pdf
http://ndi-fp.nusta.edu.ua/files/doc/2018_Zbirnuk_tez_26_10_2018.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.12.2021 12.41.05 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 46138  
Катя запитує:
Доброго дня, хотілось би більше знати про професії, пов'язані з вивченням географії. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
В мире редких географических профессий [Електронний ресурс] // Старт в науке : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://school-science.ru/5/2/34028. - Назва з екрана.
Географические профессии [Електронний ресурс] : презентація // Youtube.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=SPV7lUDMNxY. - Назва з екрана.
Найбільш рідкісні професії: які найбільш рідкісні професії в світі? ТОП-10 найбільш рідкісних професій: опис [Електронний ресурс] // Goodhouse.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://goodhouse.com.ua/poradi/17493-najbilsh-ridkisni-profesii-yaki-najbilsh-ridkisni-profesii-v-sviti-top-10-najbilsh-ridkisnix-profesij-opis.html. - Назва з екрана.
Професія географ. Хто такий географ [Електронний ресурс] // Tvir.biographiya.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://tvir.biographiya.com/profesiya-geograf-xto-takij-geograf/. - Назва з екрана.
Професії пов'язані з географією, де потрібні предмети ... [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://miczi.eatex.pp.ua/acgei/dlja-jakih-profesij-potribno-zdavati-geografiju.html.
Професія океанолог. Хто такий океанолог [Електронний ресурс] // Tvir.biographiya.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://tvir.biographiya.com/profesiya-okeanolog-xto-takij-okeanolog/. - Назва з екрана.
Професії пов'язані з географією: при будь спеціальностях потрібні географічні пізнання [Електронний ресурс] // teg.com.ua : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: http://teg.com.ua/profesiyi-povyazani-z-geografiyeyu-pri-bud-spetsialnostyah-potribni-geografichni-piznannya/. - Назва з екрана.
Професії, пов'язані з вивченням географії [Електронний ресурс] // Черкаський обласний центр зайнятості : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://chk.dcz.gov.ua/publikaciya/profesiyi-povyazani-z-vyvchennyam-geografiyi. - Назва з екрана.
Топ-10 досліджень українських полярників на станції «Академік Вернадський» за останній рік [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/top-10-doslidzhen-ukrayinskih-polyarnikiv-na-stanciyi-akademik-vernadskij-za-ostannij-rik. - Назва з екрана.
Які професії пов’язані з географією [Електронний ресурс] // Moyaosvita.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://moyaosvita.com.ua/robota/yaki-profesiї-povyazani-z-geografiyeyu/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Освіта :: 16.12.2021 10.10.03 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.477554 seconds