Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Оксана із міста: Черкаси :: Запитання: 46037  
Оксана запитує:
Допоможіть, будь ласка підібрати літературу по темі "Інформаційні технолдогії, історичний та сучасний стан і перспективи розвитку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Базака Ю. А. Моделі, методи та інформаційна технологія підвищення ефективності тестування програмного забезпечення розподілених систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Ю. А. Базака ; М-во освіти і науки України, Західноукр. нац. ун-т. — Тернопіль, 2021. — 20 с. : іл., табл.
Бородкин Л. И. «История и компьютер»: 20 лет спустя / Л. И. Бородкин, В. Н. Владимиров, И. М. Гарскова // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2012. – № 38. – С. 4-5.
Бородкин Л. И. Институционализация исторической информатики: к 20-летию АИК / Л. И. Бородкин, В. Н. Владимиров, И. М. Гарскова // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2012. – № 39. – С. 4.
Бородкин Л. И. Институционализация исторической информатики: к 20-летию АИК / Л. И. Бородкин, В. Н. Владимиров, И. М. Гарскова // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2012. – № 39. – С. 7.
Варцаба В. І. Сучасне банківництво: теорія і практика : навч. посіб. / В. І. Варцаба, О. І. Заславська ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород : Говерла, 2018. — 363 с. : рис., табл.
Кузьменко Л. В. Інформаційна технологія для створення перспективних гарантоздатних автоматизованих систем управління об’єктами критичної інфраструктури : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Л. В. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. — Київ, 2021. — 24 с. : іл., табл.
Сучасні інформаційні технології і системи / [Бурдаєв В. П. та ін.] ; під ред. Пономаренка В. С. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. — Харків : Бровін О. В., 2021. — 181 с. : іл

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 20.11.2021 05.24.40 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Бітля :: Запитання: 46036  
Іванна запитує:
реферат на тему "Гіпотези морфологічної еволюції покритонасінних рослин"
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ботаніка. Морфологія рослин: навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету ОКР «бакалавр», напряму підготовки: 6.040102 Біологія [Електронний ресурс] / к.б.н., доцент кафедри біології Шевчук О.А. — Вінниця, 2014. — 132 с. — Режим доступу: https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_2/shevchuk3.pdf/.
Морфологія рослин [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної україни : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу:https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68587. — Назва з екрана.
Основи еволюційної теорії: Навчальний посібник з дисципліни «Біологія розвитку та основи еволюційної теорії» для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія спеціалізації «Промислова біотехнологія» / уклад.: О. Ю. Галкін, Л. О. Тітова. — Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2018. — 121 с.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 19.11.2021 21.09.01 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Житомир :: Запитання: 46035  
Ульяна запитує:
Допоможіть підібрати літературу на тему "Сюжетні іграшки у житті дітей дошкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вовчик-Блакитна Л. Мы не рабы, мы - куклы? [Електронний ресурс] // Зеркало недели. — 2006. — № 47(626). — 9-15 декабря [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zn.ua/3000/3300/55280.
Дем’яненко Н. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей [Електронний ресурс] // Гуманітарний вісник. — № 18. — С. 54-56. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gvpkhdpi/2009_18/54-56.pdf.
Етнопедагогічний та культорологічний потенціал народної іграшки : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару, 17 квіт., 2007 р., Хмельницький / ред.: В. Є. Берека; АПН України. Хмельниц. облрада, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад., Музей нар. декор.-ужитк. мистец. — Хмельниц., 2007. — 166 c.
Кільова Г. Народна іграшка як засіб виховання дітей [Електронний ресурс] / Г. Кільова // Рідна школа. — 2010. — № 6. — С. 59-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_6_15.
Листопад О. А. Роль іграшки у розвитку творчого потенціалу дітей раннього віку / О. А. Листопад // Наша шк. — 2013. — № 1. — С. 9-14.
Лялька як знак, образ, функція : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Другі Марка Грушевського читання" / ред.: О. С. Найден; упоряд.: Л. Гладун, В. Тименко, Т. Дудова; Держ. музей іграшки, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ : Стилос, 2010. — 223, 32 c.
Полищук Е. Игрушка для детей дошкольного возраста как отражение социокультурных процессов в обществе [Електронний ресурс] / Е. Полищук // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 34. — С. 112-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_34_19.
Проблеми ревалоризації феномена української народної іграшки у сучасних культурно-освітніх умовах : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 16-17 квіт. 2003 р. / ред.: О. О. Григор'єва; Полтав. облдерждмін., Полтав. обл. упр. освітою, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка, Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ім. М.Остроградського. — Полтава, 2004. — 177 c.
Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку : метод. посіб. / авт.-упоряд. І. В. Братусь [та ін.] ; заг. ред. І. Д. Звєрева ; Християнський дитячий фонд, UNICEF, Проект «Залучення членів місцевих громад до впровадження адаптованої програми розвитку дітей раннього віку партнерської організації NIPPA (Північна Ірландія) - сприяння першим крокам». — Київ : Кобза, 2004. — 160 с.

.: Розділ: Література :: 19.11.2021 08.28.08 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ковель :: Запитання: 46034  
Яна запитує:
Добрий день. Цікавить література про Львів у творчості Юрія Винничука. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Радимо вам для опрацювання такі джерела літератури:
Боросовська І. І. «Віртуальний історизм» як проблема текстотворення у сучасному українському романі (на матеріалі львівської белетристики Юрія Винничука) [Електронний ресурс] / І. І. Боросовська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2020. — Вип. 72. — С. 260-272. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2020_72_27.
Боросовська І. І. Гіперреалізм як засада мовної стилізації викладу у старольвівській белетристиці Юрія Винничука [Електронний ресурс] / І. І. Боросовська // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2019. — № 12. — С. 11-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2019_12_4.
Літвинчук Т. В. Локус дому в середньовічному Львові (на матеріалі роману «Аптекар» Юрія Винничука) [Електронний ресурс] / Т. В. Літвинчук // Літературознавчі студії. — 2017. — Вип. 1(2). — С. 32-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2017_1(2)__6.
Пастух М. Д. Юрій Винничук «Легенди Львова» / М. Д. Пастух // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 7-9. — С. 66-70.
Підкуймуха Л. М. Мовне життя Львова в художніх текстах Юрія Винничука [Електронний ресурс] / Л. М. Підкуймуха // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 7. — С. 125-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_7_33.
Рутар Х. Д. Мандрівка до (своєї) пам’яті: міжвоєнний Львів і Львів у часі Другої світової війни в сучасному українському тексті (на матеріалі романів «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко й «Танґо смерті» Юрія Винничука) [Електронний ресурс] / Х. Д. Рутар // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2018. — Вип. 31. — С. 278–285. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2018_31_25.
Ціхоцький І. Старольвівська белетристика Юрія Винничука: авторська концепція мовного історизму (на матеріалі роману «Аптекар») [Електронний ресурс] / І. Ціхоцький, І. Боросовська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2018. — Вип. 68. — С. 30-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2018_68_7.

.: Розділ: Література :: 18.11.2021 09.09.28 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46033  
Катерина запитує:
Допоможіть з написанням реферату Хімія в житті людини
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Богданова В. Чому продукти кислі на смак? : колоскові уроки / В. Богданова // Колосок. — 2016. — № 8. — С. 10-15.
Боярських Г. Смужки-хамелеони : колоскові уроки : [кислоти та луги] / Г. Боярських // Колосок. — 2016. — № 6. — С. 12-17.
Бражник О. В. Цікава хімія : на допомогу вчителеві / О. В. Бражник // Все для вчителя. — 2008. — № 11. — С. 45-48.
Технологічні віхи з погляду хіміка : [короткі відомості про різноманітні винаходи]. 3 : Медицина й охорона здоров'я // Біологія і хімія в школі. — 2011. — № 6. — 2-а с. обкл., с. 39-43. — Продовж. Початок № 3, № 5, 2011.
Технологічні віхи з погляду хіміка : інформація і засоби зв'язку : [короткі відомості про різноманітні винаходи] // Біологія і хімія в школі. — 2011. — № 5. — 2-а с. обкл., с. 45-47. — Продовж. Початок № 3, 2011.
Технологічні віхи з погляду хіміка : харчові продукти і сільське господарство : [короткі відомості про використання новітніх досягнень хімії у харчовій промисловості та сільському господарстві] // Біологія і хімія в сучасній школі. — 2012. — № 1. — 2-а с. обкл., с. 44-46. — Закінч. Початок № 3, № 5, № 6 , 2011.
Хімія — наука століть : цікаве дозвілля : [добірка вікторин, конкурсів, ігор, завдань, кросвордів, загадок, які допоможуть виховати любов до хімії та бажання здобувати подальші знання з цього предмета] // Позакласний час. — 2014. — № 2. — С. 67-78.
Хімія — чарівна наука : 4 травня — 240 років від дня народження Луї Жака Тенара // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 4. — С. 17-18.
Хімія запахів : банк цікавих даних // Хімія (Шкільний світ). — 2012. — № 22. — С. 30-31.
Хімія як наука : що, для чого і навіщо // Юний технік України. — 2011. — № 8. — с. 10-11. — За матеріалами енциклопедій.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 17.11.2021 22.35.26 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.266544 seconds