Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44101
   


Автор запитання: Катя із міста: Ніжин :: Запитання: 46074  
Катя запитує:
Доброго дня. Мені потрібна література про круглу скульптуру у творчості Донателло. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
100 знаменитых художников, 14-18 вв. / В. М. Скляренко [и др.] ; худож.-оформ. Л. Д. Киркач. - Харьков : Фолио, 2002. - 510 с. : іл., 8 окр. арк. ілюстр. - (100 знаменитых).
Великие произведения искусства : шедевры архитектуры, живописи, скульптуры / ред. гр. А. Голосовская [и др.] ; фотогр. Э. Головенков [и др.] ; обл. С. Железняк. - Киев : Букер и Букер, 2011. - 184 с. : фотоіл.
Дмитриева Н. Возрождение на века / Н. Дмитриева // Искусство. - 1997.- № 48.- Прил. к газ. "Первое сент. - С. 6-7.
Воронова О. П. Искусство скульптуры / О. П. Воронова. – М. : Знание, 1981. – 112 с.: ил.
Донателло (1386-1466) : Италия // Позакл. час. - 2002.- № 5. - С. 19-21.
Евстратова Е. Н. Скульптура / Е. Н. Евстратова ; худож. М. О. Дмитриев ; фото В. Б. Куприянов. - М. : РОСМЭН-Пресс, 2002. - 127 с. : іл.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. пос. / за заг. ред. А. В. Яртися, С. М. Фендрика, С. О. Черепанової. – Львів, 1994.
Ніколенко О. М. Мистецтво відродження : бризки пензля / О. М. Ніколенко // Зарубіж. літ. в навч. закладах. - 1999. - № 2. - С. 33-38.
Сак Л. М. Зарубіжне мистецтво / Л. М. Сак, О. К. Федорук. - Київ : Рад. шк., 1980. - 144 с. : іл.
Скубенко Т. Натхненна доба європейського Відродження : скарби культури Ренесансу / Т. Скубенко // Св. літ. (Шк. світ). - 2013. - № 5. - С. 37-40.
Чередниченко О. Творча спадщина епохи Відродження : урок із худож. культури в 11-му кл. розроблено відповідно до навч. програми "Художня культура. 11-й клас (рівень стандарту)" (авт. Л. Масол, Н. Миропольська) / О. Чередниченко // Шк. світ. - 2014. - № 12. - Образотворче мистецтво. - 2014. - № 6. - С. 13-20.
Шейко В. М. Історія світової культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко ; наук. ред. В. М. Шейко. – Київ : Кондор, 2006.
Скульптор Донателло - біографія, особисте життя, творчість і цікаві факти [Електронний ресурс] // Presa.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://presa.com.ua/aktualne/skulptor-donatello-biografiya-osobiste-zhittya-tvorchist-i-tsikavi-fakti.html. - Назва з екрана.
Скульптура епохи Відродження [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.wikiwand.com/uk/Скульптура_епохи_Відродження.
Шмельова Т. Мистецтво скульптури [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Т. Шмельова ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. – 201 с.: іл. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/29100/1/СКУЛЬПТУРА_2018+.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.11.2021 11.07.53 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46073  
Лариса запитує:
Доброго дня, мені потрібна література останніх декількох років про ціноутворення в міжнародній торгівлі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : зб. тез студент. конф., 14-15 груд. 2017 р., м. Київ / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Фак-т міжнар. економіки і менеджменту. - Київ : КНЕУ, 2017. - 130 с.
Григорова-Беренда Л. І. Теорія і практика зовнішньої торгівлі : навч. посіб. / Л. І. Григорова-Беренда, М. В. Шуба. - Харків : Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 2016. - 136 с.
Дахно І. І. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / І. І. Дахно. - Київ : МАУП, 2003. - 296 с.
Зовнішня торгівля України : ХХІ століття : моногр. [А. А. Мазаракі та ін.]. – Київ : Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2016. - 600 с.
Лук'яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручн. / Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 762 с.
Міжнародна торгівля : підручн. [Ю. Г. Козак та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 2011. - 512 с.
Міжнародна економіка. У 2-х ч. Ч. І: Світова система господарювання : навч. посіб. [Т. В. Андросова та ін.]. – Харків : Вид-во «Форт», 2013. - 287 с.
Міжнародна економіка. У 2-х ч. Ч. ІІ: Форми міжнародного економічного співробітництва : навч. посібник [Андросова Т. В. та ін.]. - Харків : Вид-во «Форт», 2013. - 328 с.
Світовий ринок товарів та послуг : навч.-метод. посібник [Л. Л. Носач та ін.]. - Харків : Вид-во «Форт», 2014. - 295 с.
Завидівська О. І. Лекція № 6: ціноутворення в міжнародній торгівлі з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» [Електронний ресурс] / О. І. Завидівська ; Львів. держ. ун-т фізичн. культури імені Івана Боберського. - Львів, 2020. - 6 с. - Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/28120/1/Лекція №6_МЕВ _2020.pdf.
Іванова О. В. Сучасні тенденції розвитку трансферного ціноутворення [Електронний ресурс] / О. В. Іванова // ?ОГО?. online. - 2020. - № 16. -
Режим доступу: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.61.html.
Колесник А. О. Особливості ціноутворення на світовому ринку [Електронний ресурс] : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / А. О. Колесник, П. Г. Перерва // Управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 15 жовтня 2020, м. Харків. - 2020. - С. 52-55. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/49872/1/Kolesnyk_Osoblyvosti_tsinoutvorennia_2020.pdf.
Теорія та практика зовнішньої торгівлі : консп. лекц. для студ. спец. 292 "Міжнародні економічні відносини". Ч. 1: Теоретичні засади дослідження зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс] / уклад. Н. Г. Ушакова, І. І. Помінова ; Харків. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2020. – 67 c. - Режим доступу: https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/5648/1/2020.1_поз.66.pdf.
Ястремська Н. Менеджмент ціноутворення в комунікаційній політиці торговельної марки [Електронний ресурс] / Н. Ястремська // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2016. - № 4 (8). - С. 82-86. - Режим доступу: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/97633/92958.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.11.2021 09.21.56 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київець :: Запитання: 46072  
Юлія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему:" Розвиток та перспективи онлайн радіо". Дякую.
Наша відповідь:
Гиріна Т. С. Мобільне радіомовлення як передумова конструювання персонального журналістського медіа-хабу [Електронний ресурс] / Т. С. Гиріна // Обрії друкарства. — 2018. — № 1. — С. 88-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obdr_2018_1_10
Гиріна Т. С. Технології презентації системи сучасного радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. С. Гиріна // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2017. — № 2. — С. 61-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2017_2_12
Гоян О. Я. "Це не є радіомовлення?”… [Електронний ресурс] / О. Я. Гоян, В. В. Гоян // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — № 1. — С. 53-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_1_13
Дмитровський О. Зародження і початки становлення Інтернет-радіо в Україні [Електронний ресурс] / О. Дмитровський // Теле- та радіожурналістика. — 2018. — Вип. 17. — С. 92-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2018_17_13
Дмитровський О. Інтернет-радіо в Україні: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / О. Дмитровський // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2015. — Вип. 40. — С. 358-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2015_40_37
Дмитровський О. Типологія українських подкастів – найважливішого сегмента інтернет-радіо [Електронний ресурс] / О. Дмитровський // Теле- та радіожурналістика. — 2015. — Вип. 14. — С. 149-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2015_14_21
Досенко А. К. Подкаст-журналістика як популярний вид радіодіяльності в інтернеті в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / А. К. Досенко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — № 4. — С. 46-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2018_4_8
Іванов Д. В. Еволюція інституту суспільного телебачення і радіомовлення у Польщі, перспектива майбутніх трансформацій [Електронний ресурс] / Д. В. Іванов // Наукові праці МАУП. — 2016. — Вип. 50. — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_50_20
Казакова Н. Ф. Новий метод аналого-цифрового радіомовлення [Електронний ресурс] / Н. Ф. Казакова // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2013. — № 1(1). — С. 19-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2013_1(1)__7
Костюк В. В. Вітчизняне інтернет-радіо: історія та сучасність [Електронний ресурс] / В. В. Костюк, Ю. В. Костюк // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2019. — № 3. — С. 44-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_3_10
Нагорняк М. В. Якісний медіапродукт як головна передумова діяльності суспільного радіомовлення (за матеріалами УР-1, УР-2, УР-3) [Електронний ресурс] / М. В. Нагорняк // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2017. — Вип. 14. — С. 110-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2017_14_17
Пережняк Б. Сучасний стан модернізації та реформування державного управління у сфері телебачення й радіомовлення України [Електронний ресурс] / Б. Пережняк // Юридичний вісник. — 2015. — № 2. — С. 34-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_2_8
Шеренковський А. О. Аналіз програмного забезпечення для створення Інтернет-радіомовлення [Електронний ресурс] / А. О. Шеренковський // Міжнародний науковий журнал. — 2016. — № 6(2). — С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_6(2)__9

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.11.2021 02.49.28 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Львів :: Запитання: 46071  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Підберіть, будь ласка, літературу на тему "Людина і природа в урбаністичному просторі". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Урбаністичні тенденції сучасної України
https://uaculture.org/texts/urbanistychni-tendencziyi-suchasnoyi-ukrayiny/
Ключові тренди в організації міського простору для роботи та відпочинку
https://eba.com.ua/klyuchovi-trendy-v-organizatsiyi-miskogo-prostoru-dlya-roboty-ta-vidpochynku/
Урбаністичні перспективи і свобода сучасної людини
http://visnik.knute.edu.ua/files/2015/03_2/7.pdf
Розміщення і структура ландшафтно-рекреаційної зони міста
http://eprints.kname.edu.ua/41622/1/2015 2Н пособие Безлюбченко.pdf
Принципи ландшафтної організації відкритих громадських просторів
https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_96_2019_t2/30.pdf
Використання контейнерного озеленення в ландшафтному дизайні сучасного міста
https://agro.snau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/1_Контейнерні-рослини.pdf
Біофільний дизайн: повернення до природи
https://sad.ukr.bio/ua/articles/10506/
https://ua.interfax.com.ua/news/blog/760577.html
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/8.pdf
Як побудувати розумне місто?
https://hmarochos.kiev.ua/2014/10/01/yak-pobuduvati-rozumne-misto-chastina-1/
https://hmarochos.kiev.ua/2014/11/10/yak-pobuduvati-rozumne-misto-chastina-2/
https://ua.boell.org/uk/vsi-publikaciyi-z-urbanistiki
15 найкращих урбаністичних проєктів десятиліття в Україні
https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/30/15-najkrashhyh-urbanistychnyh-proyektiv-desyatylittya-v-ukrayini/
Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін
http://www.geokyiv.org/pdf/Urban_Ukraine.pdf

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 28.11.2021 22.56.29 :.
.: ip адресса: :: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Харків :: Запитання: 46070  
Катерина запитує:
Добрий день, допоможіть будь ласка зі списком літератури на тему "Інформаційний ресурс як елемент інформаційного ринку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Биханова Ю. Ефективна система мотивації праці - шлях до успіху підприємства / Ю. Биханова // Вісник. Київський інститут бізнесу та технологій. — 2010. — № 3. — С. 84-86.
Бодарецька О. М. Поняття технологій мотивування персоналу підприємств / О. М. Бодарецька, О. Г. Мельник, В. Й. Жежуха // Економіка, фінанси, право. — 2015. — № 11. — С.7-11.
Калачева І. В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування / І. В. Калачева // Статистика України. – 2001. — № 4. — С. 24-28.
Калачова І. В. Статистика економіки інформаційних технологій: концептуально-методологічна схема вимірювання / І. В. Калачова // Статистика України. — 2011. — № 4. — С. 7-17.
Концептуальні засади стратегічного розвитку інформатизації національної економіки / В.М. Андрієнко, О.В. Фінагіна, А.М. Гафіяк, О.А. Зінченко. — Донецьк : ДонНУ, 2011. — 217 с.
Пономаренко Н. Ш. Особливості розвитку інформаційного ринку: монографія [Електронний ресурс] / Н. Ш. Пономаренко, О. В. Фінагіна. Ін-т економікоправових досліджень НАН України. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. — 217 с. — Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/321/1/Особливості розвитку інформаційного ринку.pdf.
Соколовська В. В. Методи оцінки персоналу: роль та значення в управлінні / В. В. Соколовська, О. І. Бабчинська, Г. В. Іванченко // Агросвіт. — 2019. — № 20. — С. 93-98.
Соснін О. В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України: монографія [Електронний ресурс] / О. В. Соснін. — Київ : Інститут держави і права ім. В. Ж. Корецького НАН України, 2003. — 572 с. — Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nak_mon_partneriv/PDY.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 28.11.2021 21.53.38 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.474529 seconds