Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44087
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 46077  
Анастасія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання курсової роботи на тему:"Типи фразеологізмів у творах Остапа Вишні".
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – https://knowledge.allbest.ru/literature/2c0a65635a2bd68a5d43b88521216d36_0.html
http://ukrnauk.blogspot.com/2012/05/1024x768-normal-0-false-false-false-ru.html
https://www.slideshare.net/shinshilla/ss-12873055
https://studexpo.ru/144275/literatura/spetsifika_frazeologichnih_odinits_tvorah_ostapa_vishni
https://litra.bobrodobro.ru/9476
https://litra.bobrodobro.ru/9475
https://student.zoomru.ru/lit/tipi-frazeologzmv-u-tvorchost-ostapa/147880.1134620.s1.html
http://studcon.org/osoblyvosti-frazeologichnogo-movlennya-u-tvorchosti-ostapa-vyshni
http://www.tnu.in.ua/study/refs/d35/file187356.html
http://litmisto.org.ua/?p=7302
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine6-13.pdf

– Авскентеєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія / Л.Г.Авскентеєв. – Харків, 1983.
– Алефіренко М.Ф. Лігвокреативні процеси формування фразеологічної семантики / М.Ф.Алефіренко // Мовознавство. – 1988. – № 5.
– Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф.Алефіренко. – Харків, 1987. – 198 с.
– Історія української мови: лексика і фразеологія / В.О.Винник, В.Й.Горобець, В.Л.Карпова та ін. – Київ : Наукова думка, 1983.
– Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія. – Київ, 1973.
– Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. / В.Д.Ужченко, Д.В.Ужченко. – Київ : Знання, 2007. – 494 с.
– Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір : навч.-метод. комплекс / В.С. Карпалюк (уклад.). – Кам'янець-Подільський : Мошак М.І., 2006. – 240 с.
– Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови / Л.Г.Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1973. – 279 с.
– Дузь І. М. Остап Вишня : нарис про творчість / І.М.Дузь. –Київ ; Одеса: Вища шк., 1989. -180 с.
– Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в середній школі : посібник для вчителя / В. Д. Ужченко ; ред. Л. Г. Молодова. - Київ : Радянська школа, 1990. - 173 с.
– Гафарова Т. М. Фразеологізми, їх основні групи. Джерела фразеологізмів : 10 кл. / Т. М. Гафарова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 28/29. - С. 25-30.
– Дуняшенко Н. Фразеологізми – народна мудрість... Поняття про фразеологізм, його лексичне значення / Н. Дуняшенко // Українська мова та література. - 2018. - № 17/18. - С. 15-19.
– Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія / О. М. Демська-Кульчицька. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 74 с.
– Приймак А. В. Остап Вишня у літературно-критичних працях / А. В. Приймак // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 116-125.
– Степаненко М. "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар - Павло Губенко: творчі зв'язки) / М. Степаненко // Філологічні науки : зб. наук. праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2010. - Вип. 1. - С. 3-15.
– Баняс С. М. Остап Вишня "Моя автобіографія" : 11 клас / С. М. Баняс // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - № 1/2. - С. 36-41.
– Ковалів Ю. І. Семантика усмішок Остапа Вишні в контексті експериментальної прози 20-х років / Ю. І. Ковалів // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 43-53.
– Масловська М. В. Національні особливості творів Остапа Вишні / М. В. Масловська // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 80-86.
– Шепель Л. В. Засоби комічного у творах Остапа Вишні (до проблеми індивідуального стилю письменника) / Л. В. Шепель // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 190-199.
– Церковняк-Городецька О. Народна основа гумору "Мисливських усмішок" Остапа Вишні / О. Церковняк-Городецька // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 175-181.
– Мацько Л. І. Лінгвостилістичний (фрагментарний аналіз "Мисливських усмішок" Остапа Вишні / Л. І. Мацько // Українська мова в освітньому просторі : навч. посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Л. І. Мацько. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - С. 444-452.
– Журавський А. Ф. Ніколи не сміявся без любові : сторінки життя і творчості О. Вишні / А.Ф.Журавський. –Київ : Мистецтво, 1983. - 199 с.

.: Розділ: Література :: 29.11.2021 15.17.56 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Запороже :: Запитання: 46060  
Аня запитує:
Підберіть будь ласка, книжки які можна знайти по темі Готична література та Доби передромантизму й романтизму. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Галич О. Б. Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі XVIII століття: функціонально-семантичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. Б. Галич; Київ. нац. лінгв. університет. — Київ, 2011. — 19 c.
Голод Р. Б. «Петрії і Довбущуки» І. Франка в парадигмі української літературної ґотики [Електронний ресурс] / Р. Б. Голод, І. В. Гросевич // Філологічні трактати. — 2014. — Т. 6, № 1. — С. 5-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2014_6_1_3.
Гросевич І. Елементи готики в оповіданні Богдана Голода «Процес (Жеребцеві жарти)» [Електронний ресурс] / І. Гросевич // Філологічні трактати. — 2015. — Т. 7, № 4. — С. 127-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2015_7_4_18.
Жаборюк А. Історичні художні стилі доби Середньовіччя (візантійський, романський, готика) : посібник / А. Жаборюк; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2007. — 128 c.
Левітас С. Ф. Міфопоетика жіночих образів у англійській готичній новелі кінця XIX — початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / С. Ф. Левітас; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 17 c.
Нагачевська О. Трансформація готичної літературної традиції в сучасному романі США / О. Нагачевська // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2013. — № 28. — С. 99-104.
Нагачевська О. Трансформація готичної літературної традиції в сучасному романі США [Електронний ресурс] / О. Нагачевська. — Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5739/1/20.pdf. — Назва з екрана.,
Оксень Н. А. «Франкенштейн» Мері Шеллі: взаємодія готичного і романтичного в романі [Електронний ресурс] / Н. А. Оксень. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/7435/1/60_48.pdf. — Назва з екрана.
Стешенко А. С. Традиція і новація в контексті філософської думки в Україні кінця ХVIII-ХIХ ст. [Електронний ресурс] / А. С. Стешенко. — Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_61/Steshenko.pdf. — Назва з екрана.,
Теорія літератури і порівняльне літературознавство / ред.: Р. Гром'як. — Т., 2000. — 295 с. — (Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Літературознавство; Вип. 3(8)). (Висвітлено особливості сучасного американського готичного роману.).
Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура : Зб. наук. пр. на пошану пам'яті проф. В.М.Нічик / Ін-т філос. ім. Г.Сковороди НАН України. — Київ : Критика, 2005. — 584 c.
Юган Н. Л. Традиції та новаторство Енн Райс в жанрі готичного роману / Н. Л. Юган, Я. В. Зосіч // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. — 2012. — № 12, ч. 2. — С. 184-190.

.: Розділ: Література :: 25.11.2021 09.52.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 46051  
Олена запитує:
Допоможіть знайти літературу про політичну журналістику. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Відповідь на подібний запит шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 45258. Крім того перегляньте додаткові джерела:
Дуцик Д. Політична журналістика : моногр. / Д. Дуцик. - Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. - 138 с.
Воронова М. Ю. Політична журналістика : курс лекцій : конспект / М. Ю. Воронова. - Київ : Вид-во ЛАТ&К, 2019. - 184 с.
Політика і публіцистика : зб. наук. пр. / ред. А. А. Чічановський ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка ; Ін-т журналістики. — 2008. — Вип. 1(5). - 167 с.
Політична журналістика та політична інформація : навч.-метод. комплекс / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. І. О. Гаврада. — Чернівці : Рута, 2008. — 56 с.
Воронова М. Політична журналістика як особливий різновид професійної діяльності [Електронний ресурс] / М. Воронова // Наук. записки Ін-ту журналістики. — 2013. — Т. 50. — С. 197-201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_40.
Маруховський О. О. Етичні аспекти політичної журналістики як професійної діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Маруховський. - Режим доступу: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/15663/1/3.pdf.

.: Розділ: Література :: 23.11.2021 14.38.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Тернопіль :: Запитання: 46044  
Олег запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, бідібрати джерела, щоб розкрити тему:«Письменницька майстерність Т. Драйзера у змалюванні жіночих доль у романах "Сестра Керрі" (1900 р.) та "Дженні Герхардт" (1911 р.)» Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 22.11.2021 17.01.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Кам‘янка :: Запитання: 46043  
Ніна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про творчість Наталі Бонь та Івана Дубініна. Цікавлять як інтернет-публікації, так і надруковані у періодичних виданнях та збірниках. Дуже дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ніно! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://www.barabooka.com.ua/bon-nataliya/
http://chobd.ck.ua/index.php/7259-nataliya-bon-zdobula-peremogu-v-literaturnomu-konkursi-loskoton-u-2021-rotsi
http://www.kray.ck.ua/kultura/litstorinka/item/23645-nataliya-bon-pochala-pisati-dlya-ditey-cherez-brak-ukrayinoznavchoyi-literaturi#.YZua4VVBzIU
http://www.symonenkolib.ck.ua/index.php?route=information/information&information_id=62
http://chobd.ck.ua/index.php/i/2012-04-17-08-43-22/2012-04-17-08-46-07/123-dubinin-i-i/790-2012-06-22-10-31-58
https://pilipyurik.com/maistry-humoru/161-2009-08-31-11-20-04

– "Забудь TV та інтернет. Читай, що написав поет!" : [черкас. обл. письменницька орг. поповнилася новими людьми: Наталя Бонь, Назарій Вівчарик, Ганна Клименко-Синьоок, Таміла Чупак] // Черкаський край. - 2020. - 11 берез. (№ 11). - С. 7.
– Наталія Бонь почала писати для дітей через брак українознавчої літератури : [книга письменниці із Золотоноші "Карамелька" отримала нагороду Всеукр. літ. конкурсу творів для дітей "Лоскотон "] // Черкаський край. - 2021. - 9 черв. (№ 23). - С. 7.
– Поетесу із Золотоноші відзначили за найвеселіший дитячий вірш : [Наталія Бонь отримала спеціальну відзнаку на конкурсі "Коронація слова–2014" за найгумористичніший дитячий вірш "Хто загубився"] // Нова Молодь Черкащини. - 2014. - 11 черв. (№ 23-24). – 5.
– Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України. Вип. 1. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2016. – 320 с.
– Черкаська письменниця здобула перемогу у "Молодій коронації" : [Наталія Бонь здобула перемогу в номінації "Дорослі для дітей" з романом "Більше щоденників я не пишу"] // Нова Доба. - 2018. - 21 черв. (№ 25). - С. 3.
– [На церемонії нагородження міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова-2014" одну із нагород отримала Наталія Бонь із Золотоноші] // Вечірні Черкаси. - 2014. - 11 черв. (№ 24). – С. 3.
– Соколовська Л. "Морозиво в кишені" : [про нову збірочку віршів для дітей авторки з Золотоноші Наталії Бонь] / Л.Соколовська // Черкаський край. - 2013. - 20 верес. – 11.
– Безуглий В.О. Іван Дубінін про свою гумористичну поезію: "Спочатку виходило не дуже, а потім усе талановитіше, аж до геніального..." : [про творчість черкас. гумориста І.Дубініна] / В.О.Безуглий // Нова Доба. - 2014. - 2 груд. – С. 11.
– Поліщук В.Т. Іван Дубінін – "вишневий" лауреат : [письменник І. Дубінін, житель м. Черкаси – лауреат літ. премії імені Остапа Вишні] / В.Т.Поліщук // Нова Доба. - 2018. - 22 листоп. (№ 47).
– Веселе перо черкаських письменників : [гуморески М. Коваля, М. Шапошника, І. Дубініна, А. Горбівненка, А. Усенка] // Черкаський край. - 2014. - 28 берез. – С. 6.
– Дубінін Іван : [біогр. довідка] // Пробудження : літературна творчість працівників охорони здоров'я Черкащини / [голов. ред. В. Кочубей; уклад. І. Саражина]. - 2013. – 35 с.
– Перепустка в безсмертя : антологія гумору Черкащини. - Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 438 с.
– Черкаський письменник замахнувся на "лаври" Остапа Вишні : [у музеї "Кобзаря" письменник-гуморист І. Дубінін презентував одразу дві свої книжки "Осінній листоноша" та "Іди, сину, іди"] // Нова Молодь Черкащини. - 2016. - 20 квіт. (№ 16). – С. 4.
– Я колись народився дощем : (до 65-річчя від дня народж.І. Дубініна) : рекомендац. список. - Черкаси : [б. в.], 2017.
– Висоцька Н. Лікар за фахом, літератор за покликанням : [в ОУНБ ім. Т. Шевченка відбувся творчий вечір Івана Дубініна] / Н.Висоцька // Нова Доба. - 2012. - 25 верес. - С. 11.
– Ще... у тому столітті : [про черкас. поета і гумориста Івана Дубініна] // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України / ред. В. Т. Поліщук. - 2019. - Вип. 1. - С. 237-239.
– Корінь А. Сміялись ми удвох з "теопом" з Черкас до Кропивницького : [про черкас. поета-гумориста Івана Дубініна] / А.Корінь // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України / ред. В. Т. Поліщук. - 2019. - Вип. 2. - С. 284-286.
– Слинько А. Мелодія поетичної душі : [зустріч учнів звенигородських шкіл із черкаським поетом Іваном Дубініним] / А.Слинько // Молодь Черкащини. - 2013. - 23 жовт. (№ 43). – С. 1.
– Волос Т.Т. Золоті розсипи поезій Наталії Горішної, Катерини Вербівської, Івана Дубініна : [матеріали до уроку] / Т.Т. Волос // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2020. - Жовт. (№ 28/30). – С. 58-67.

.: Розділ: Література :: 22.11.2021 15.13.58 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.265299 seconds