Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Дар'я із міста: Луганськ :: Запитання: 32744  
Дар'я запитує:
Допоможіть підібрати джерела до курсової роботи "Типологія заголовків французької автобіографічної прози". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Дар'є!
На жаль, конкретної інформації за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах), так як означена Вами тематика може відноситись до різних галузей наук. Розділ "Література" не відповідає запитанню.
Можливо, Вам стануть у нагоді наступні видання:
Бабенко Т. Ю. Фрагментарна біографія як різновид художньо-біографічної прози // Слов’янська філологія. — Горлівка, 2004. — Вип.5. — С.158–165.
БУЦЬ Жанна. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕКСТОВОГО КОНЦЕПТУ ЖІНОЧНІСТЬ У ЗАГОЛОВКАХ ФРАНЦУЗЬКИХ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ РОМАНІВ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ // НАУКОВI ЗАПИСКИ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки. - Випуск 95 (1). - С. 161-165. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_95_1/statti/37.pdf (Зверніть увагу на список літератури).
Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 137 с.
Гончарова Е. А. (1984) Пути лингвистического выражения категорий автор-персонаж в художественном тексте. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1984. – С. 16–84.
Горшкова К.А., Шевченко Н.Г. Роль заглавия-аллюзии в реализации категории интертекстуальности в художественном тексте // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Харків: Константа, 2005. – № 667. – С. 175 –178.
Кагановська О. М. Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя) : [монографія]. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2002. – 292 с.
Кожина Н.А. Способы выражения экспрессии в заглавиях художественных текстов // Проблемы экспрессивной стилистики: сб. науч. тр. – Р.-на-Д., 1987. – С. 111–116.
КРАВЕЦЬ Ярема. ФРАНЦУЗЬКА ПРОЗА У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ І ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ФРАНКА // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2013. - Випуск 58. - С. 241–261.- http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/58_2013/58_2013_24KRAVETS.pdf
Кравець Я. Іван Франко : переклад драми Віктора Гюго «Торквемада» / Я. Кравець // Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 76. – С. 216–222.
Литвин Л.В. Ономастична система художньої прози (на матеріалі французьких романів XIX - XX ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Л.В. Литвин ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 21 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06llvfrs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Лукин В.А. Художественный текст. Основы лингвистической теории и элементы анализа. – М.: Изд-во “Ось-89”, 1999. – 192 с.
МОЛОКОВА Ольга. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕКСТОВОГО КОНЦЕПТУ ПАМ’ЯТЬ У ЗАГОЛОВКАХ ПСЕВДОАВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ П. МОДІАНО // НАУКОВI ЗАПИСКИ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки. - Випуск 95 (1). - С. 244-248.- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_95_1/statti/56.pdf
Смущинська І. В. Суб'єктивна модальність французької прози / І. В. Смущинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2001. - 255 с.
Черкашина Т. Класична та постмодерна художньо-біографічна проза: спроба порівняльного аналізу // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип.21. – Ч.2: Питання менталітету в українській літературі / Редкол.: А.В.Козлов (відп.ред.) та ін. – К.: Акцент, 2005. – С.642-648.
Черкашина Т. Система внутрішніх заголовків текстів художньо-біографічної прози // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – 2006. – № 10(105) червень. – С.207-215.
О. О. Тучкова. Оповідна структура французького автобіографічного роману- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2009_6/R1/Tuchkova.pdf
ФРАНЦУЗЬКА ПРОЗА У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ І ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. -
Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2013. - Випуск 58.- http://philology.lnu.edu.ua/visnyk/58_2013/58_2013_zmist_ukr.htm

.: Розділ: Література :: 14.11.2013 16.39.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 32713  
Оля запитує:
Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, в яких збірках надруковані (можливо є інтернет-ресурси)наступні твори О. Копиленка: "Допит", "Сонце", "Адмірал", "Порізана парта", "Секрет", "Воликове нещастя", "Сеньчені пригоди", "Пригноблений", "Юрко". Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Олю! Наданий у Вашому запиті перелік творів містить видання, яке присутнє у фонді нашої бібліотеки (ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. Н. К. КРУПСЬКОЇ).Таке видання в ЕК бібліотек м. Дніпропетровська, Національної парламентської Бібліотеки України, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та. в Інтернет-ресурсах не знайдено.
Копиленко О. Твори: в 4 т. / Олександр Копиленко ; [ вступ. ст. Б. І. Шнайдера; прим. Л. О. Копиленка; портрет роботи В. С. Кравченка ]. – Т. 1 – 4. – К.: Держлітвидав УРСР, 1961 – 1962.
Т. 4 : Оповідання для дітей. – 1962. – 539 с. : портр. – Алфавіт. покажч. до творів О. І. Копиленка: С. 531 – 535.

.: Розділ: Література :: 12.11.2013 08.10.26 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Кіровоград :: Запитання: 32698  
Кирило запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти статті, монографії і т.д. пов"язані із драматургічним мистецтвом Олександра Островського, зокрема, якщо можливо, зв"язок Олександра Островського і Івана Тобілевича (Карпенка-Карого). Спасибі!
Наша відповідь:
Доброе утро, Кирилл!
Сайты по теме:
Драматургія Островського. — Режим доступу: http://pulib.if.ua/referat/view/32976
Иван Карпенко-Карый (1845-1907). — Режим доступа: http://www.noisette-software.com/ivan-karpenko-karyj-1845-1907/
Карпенко-Карый. — Режим доступа : http://lichnosti.net/people_1845.html
Островский Александр Николаевич. — Режим доступа: http://www.ostrovskiy.org.ru/lib/sa/author/100002
Тот самый Тобилевич. — Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/ru/article/kultura/tot-samyy-tobilevich
Литература:
Анастасьев, А. Н. «Гроза» Островского / А. Анастасьев. — М. : Худож. лит, 1975. — 104 с.
Теплинский, М. В. Пьесы жизни : Изучение творчества А. Н. Островского : пособие для учителя / М. В. Теплинский. — К. : Рад. шк., 1991. — 208 с.
Штейн, А. Л. Мастер русской драмы : этюды о творчестве Островского / А. Л. Штейн. — М. : Сов. писатель, 1973. — 432 с.
Миронов, А. В. Великий чародей в стране берендеев : очерк жизни и творчества А. Н. Островского в Щелыкове / А. В. Миронов. —Ярославль : Верх.-Волж. кн. из-во, 1973. — 160 с. : 4 л. ил.
Лакшин, В. Я. Театр А. Н. Островского / В. Я. Лакшин. — М. : Сов. Россия, 1985. — 144 с.
Холодов, Е. Г. Язык драмы : экскурс в творч. лаб. А. Н. Островского / Е. Г. Холодов. — М. : Искусство, 1978. — 240 с.
Лотман, Л. М. А. Н. Островский и русская драматургия его времени / Л. М. Лотман ; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). — М. : Изд-во АН СССР, 1961. — 360 с.
Лакшин, В. Я. А. Н. Островский / В. Я. Лакшин. — М. : Гелеос, 2004. — 766 с.
Штейн, А. Л. Уроки Островского : Из опыта рус. и сов. театра / А. Л. Штейн. — М. : Всерос. театр. о-во, 1984. — 272 с.
Холодов, Е. Г. Драматург на все времена / Е. Г. Холодов. — М. : Всерос. театр. о-во, 1975. — 424 с.
Свириденко, О. М. Правонарушающее поведение в произведениях драматурга А. Н. Островского ; Отечественное законодательство о банкротстве Х-ХІХ веков / К. В. Харабет, О. М. Свириденко. — М. : НОРМА, 2008. — 142 с.
Журавлева, А. И. А.Н. Островский — комедиограф / А. И. Журавлева. — М. : Изд-во МГУ, 1981. — 216 с.
Мильдон, В.И. Философия русской драмы: мир Островского / В. И. Мильдон. — М. : РОССПЭН, 2007. — 237 с.
Ревякин, А. И. Искусство драматургии А.Н. Островского / А.И. Ревякин . — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1974. — 334 с. : ил.
Полянский, В. А. Н. Островский / В. Полянский. — Б.г. : б. и., 1923. — 86 с.
Добролюбов, Н. А. Статьи об Островском / Н. А. Добролюбов ; [послесл. и примеч. О. С. Смирновой]. — М. : Гослитиздат, 1956. — 270 с. : 1 л. портр.
Пирогов, Г. П. А. Н. Островский : семинарий / Г. П. Пирогов. — Л. : Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1962. — 272 с. : 1 л. портр.
Ревякин, А. И. Москва в жизни и творчестве А. Н. Островского / А. И. Ревякин. — М. : Моск. рабочий, 1962. —544 с. : с ил.
Периодика:
Грачева, И. «Прекрасный тип Кулигина, тип не вымышленный...» [прототип Кулибин И. П.] // Наука и жизнь. 2005. № 11. С. 74—80.
Панченко, И. Великое обояние борьбы : К 100-летию со дня рождения Н. А. Островского (1904-1936) // Русский язык и литература в учебных заведениях. 2004. № 6. С. 1—8.
Лукьянова, И. Человек-театр [А. Н. Островский] // Русский мир. 2013. № 4. С.42—47.

.: Розділ: Література :: 11.11.2013 11.37.05 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Херсон :: Запитання: 32693  
Сергій запитує:
Доброго дня! На тому тижні працював із каталогами Вашої бібліотеки, а також із відповідними літературними джерелами. На жаль, в одному із джерел не зазначив кількість сторінок. Чи могли б допомогти в цьому питанні? Надаю бібліографічний опис джерела за Вашим каталогом: Програма з української мови для 4–8 класів для шкіл з українською мовою навчання [Текст] / Мін-во освіти УРСР ; управління шкіл. – К. : Рад. шк., 1980. Наперед щиро вдячний!
Наша відповідь:
Шановний Сергій!
Як Ви мабуть звернули увагу,ВБД -це об'єднана довідкова служба бібліотек України. Тому будь ласка уточніть,з каталогами якої бібліотеки Ви працювали?

.: Розділ: Література :: 10.11.2013 16.56.36 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: м.Рівне :: Запитання: 32673  
Юля запитує:
Доброго дня! допоможіть знайти литературу по теми: Історія української музики
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Маємо Вам запропонувати наступні джерела:
http://military-art.com.ua/news/2009-01-17-62
Історія української музики. Становлення професійної музики
http://litopys.org.ua/krypcult/krcult51.htm
Василь Барвінський Музика
http://www.orgsun.com/avtoreferati-dissertatsii-mistetstvo/1/a194.php
Епістологічні документи історії української музики: методологія, теорія, практика
http://pidruchniki.ws/14720324/kulturologiya/istoriya_ukrayinskoyi_kulturi_-_pavlova_oyu
Павлова О.Ю. Історія української культури
http://elib.nplu.org/view.html?id=331
Грінченко, Микола. Історія української музики [Електронний ресурс] / Микола Грінченко ; [складали: Іванов І. та ін.]. — К. : Спілка, 1922
1. Архимович Л. Нариси з історії української музики: В 2-х т. – К., 2004. – Т.1. – 354 с.; Т.2. – 435 с.
2. Історія української культури [Текст] : у 5-ти т. Т. 4. Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн. 2 / Ред. Б.Є. Патон, Ред. тома Г.А. Скрипник. - К. : Наукова думка, 2005. - 1293 с.
3. Історія української музики [В 6-ти т.]. Т.4. 1917-1941 / ред. Л. О. Пархоменко. - К. : Наукова думка, 1992. - 615 с.
4. Історія української музики [Текст]. Т. 2. Друга половина ХІХ століття / ред. Т. П. Булат. - К. : Наукова думка, 1989. - 464 с.
5. Історія української радянської музики. – К. : Музична Україна, 2000. – 432 с.
6. Кияновська Л. О. Українська музична культура : Навч. посіб. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 356 с.
7. Корній Л. П. Історія української музики : Підручник для вищих муз. навч. закл. / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. — К.; Х. : Вид-во М.П.Коць. — Ч.1, 1996. – 398 с. ; Ч. 2. —1998. – 387 с.; Ч. 3 — 2001. – 477 с.
8. Макаренко, О.П. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України [Текст] : навч. посібник для вузів / О.П.Макаренко. - Миколаїв : МДПУ, 2001. - 167 с.
9. Музика. Історія музики. Музична абетка. Музичні жанри. Співи і пісні. Музичні інструменти. Видатні музиканти. Українські музиканти [Текст] : для дітей середнього шкільного віку / упор.: М. О. Володарська, Є. С. Каневський ; худож.: Г. В. Беззубова, Л. Д. Киркач-Осипова. - Х. : Фоліо, 2008. - 319 с.
10. Нариси з історії української музики [Текст]. Ч.2 / упор. Л. Архімович. - К. : Мистецтво, 1964. - 310 с.
11. Черемський, К. П. Шлях звичаю [Текст] / К. П. Черемський. - Х. : Глас, 2002. - 446 с.
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 8.11.2013 09.50.42 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.302312 seconds