Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44101
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Канів :: Запитання: 45218  
Антоніна запитує:
Добрий день! Потребую вашої допомоги. Потрібні джерела про екологію рослин. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Антоніно! Перегляньте такі джерела інформації:
Біогеохімія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Дорохов, З. Шелест, Г. Скиба, О. Барабаш; Житомир. держ. технол. ун-т, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 270 с.: рис., табл.
Гавриленко О. Екогеографія України: навч. посіб. / О. Гавриленко. — Київ: Знання, 2008. — 646 с. — (Вища освіта ХХІ ст.).
Коваленко І. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем : монографія / І. Коваленко. — Суми : Унів. кн., 2015. — 360 c.
Мусієнко М. Екологія рослин: підруч. / М. Мусієнко. — К.: Либідь, 2006. — 431 с.
Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точки росту : зб. наук. пр. міжнар. інтернет-симп. до 80-річчя з дня народж. та 55-річчя наук.-пед. діяльн. д-ра біол. наук, проф., Засл. діяча науки і техніки Злобіна Ю. А., 2 — 4 квіт. 2012 р., Суми / ред.: Ю. А. Злобін, І. М. Коваленко, В. Г. Скляр; М-во аграр. політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, Укр. ботан. т-во (Сум. від-ня). — Суми, 2012. — 406 c.
Разумова С. Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології : конспект лекцій / С. Разумова; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса : ТЕС, 2013. — 197 c.
Ситник К. Ботаніка. Порядок денний на XXI століття. 1. Екологія рослин / К. Ситник // Укр. ботан. журн. — 2000. — 57, № 1. — С. 5-10.
Ситник К. Цілісна картина фітодемографії. Ю. А. Злобін. Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точка росту [Електронний ресурс] / К. Ситник // Український ботанічний журнал. — 2010. — Т. 67, № 5. — С. 765-766. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2010_67_5_21.
Фучило Я. Біолого-екологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування в Україні: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.01 / Я. Фучило; Нац. аграр. ун-т. — Київ, 2006. — 36 с.
Чернюк С. Екологія вірусів рослин заповідника "Асканія-Нова" : Автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.16 / С. Чернюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2002. - 19 c.
Шамрай Л. Флора — рослинний світ планети : екологічна гра / Л. Шамрай // Все для вчителя. — 2010. — № 10-12. — С. 22-25.
Шкільне дозвілля : у грудні : [добірка сценаріїв, ігор, спрямованих на формування у дітей ціннісного ставлення до себе, родини, людей, суспільства, держави, праці, природи, культури та мистецтва] // Позакласний час. — 2018. — № 11. — С. 33-48.
Я — частинка Всесвіту : виховуємо ціннісне ставлення до природи : [добірка матеріалів, спрямованих на формування у дітей екологічної культури] // Позакласний час. — 2017. — № 3. — С. 23-34.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 9.03.2021 09.56.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 44860  
Наталя запитує:
Родина амарилісових для реферату
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Перегляньте наступні джерела:
Кушнір Г. П. Мікроклональне розмноження рослин : теорія і практика : моногр. / Г. П. Кушнір, В. В. Сарнацька ; за ред. Д. М. Гродзинського ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізіології рослин і генетики. - Київ : Наук. думка, 2005. - 270 с.
Чорней І. І. Созофіти лучних екосистем Українських Карпат : моногр. / І. І. Чорней, В. В. Буджак, А. І. Токарюк, В. П. Коржик, Б. Г. Праць ; Нац. природ. парк "Вижницький", Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ДрукАрт, 2010. - 244 c.
Якубенко Б. Є. Ботаніка / Б. Є. Якубенко, І. М. Алейніков, С. І. Шабарова та ін. - Київ : Ліра-К, 2018. - 435 с.
Амарилісові [Електронний ресурс] // Флорист-Х : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://floristics.info/ua/kimnatni-roslini/rodyny/amarilisovi.html. - Назва з екрана.
Москалюк Б. І. Нові місцезнаходження Galanthus nivalis (Аmaryllidaceae) в Українських Карпатах (Закарпатська область) [Електронний ресурс] / Б. І. Москалюк, С. Я. Діденко // Укр. ботан. журн. - 2014. - Т. 71, № 3. - С. 339-343. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2014_71_3_15.
Родини Цибулеві, Спаржеві, Амарилісові [Електронний ресурс] // Miyklas.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://miyklas.com.ua/p/biologiya/6/pokritonasinni-roslini-16074/klas-odnodolni-16077/re-b289d6f7-9dc6-4338-85ee-a8b93ded6692. - Назва з екрана.
Устименко П. М. Рослинність заповідного масиву "Долина нарцисів": сучасний стан та динамічні тенденції [Електронний ресурс] / П. М. Устименко, Д. В. Дубина, Ф. Д. Гамор // Український ботанічний журнал. - 2007. - Т. 64, № 2. - С. 195-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2007_64_2_4.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 10.11.2020 12.09.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Ніжин :: Запитання: 44770  
Мирослава запитує:
Мене цікавить будь-яка інформація про селекціонера Миколу Вавілова. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні : Зб. іст.-наук. нарисів, документів, біобібліогр. матеріалів / УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка ; [Уклад.: М.В.Зубець та ін. Наук. ред. В.А.Вергунов, В.М.Самородов]. — Київ : Аграр. наука, 2005. — 577 с. — (Історико-бібліографічна серія; Кн.9).
Бережной Ю. Учений, суспільство та популяризація науки : історія науки / Ю. Бережной // Країна знань. — 2017. — № 6. — С. 10-13.
Глазко В. Академік Микола Іванович Вавилов: сторінки трагічної біографії / В. Глазко, В. Пацера, Л. Панасюк // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — 2003. — № 5. — С. 15-29.
Данилець О. Микола Вавилов хотів займатися історією та археологією : 70 років немає з нами геніального агронома і ботаніка, який тривалий час трудився на Полтавщині / О. Данилець // Урядовий кур'єр. — 2013. — 26 січ. — С. 19.
Моргун В. Вавилов Микола Іванович (до 130-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / В. Моргун, О. Дубровна // Физиология растений и генетика. — 2017. — Т. 49, № 6. — С. 541-547. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2017_49_6_10.
Назаренко С. Життя в ім'я науки : біографія Миколи Вавилова / С. Назаренко // Біологія (Шкільний світ). — 2006. — №27. — С.3-5.
Огурцов А. Історія світової науки і техніки : навч. посіб. / А. Огурцов, Л. Мамаєв, В. Заліщук, С. Авраменко, В. Зінченко, О. Коробочка, О. Купрін, Б. Лебедєв, О. Могілевцев, В. Перемітько; ред.: А. Огурцов; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — 2-е вид., переробл. — Київ, 2000. — 664 c.
Рахметов Д. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні : монографія / Д. Рахметов; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. — Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. — 396 c.
Суд палача : Н. Вавилов в застенках НКВД : биогр. очерк. Документы / [Сост.: Я.Г.Рокитянский и др.]. — [2-е изд., доп. и испр.]. — [Москва] : Academia, [2000]. — 551 с.
Тонієвич М. Центри різноманітності та походження культурних рослин / М. Тонієвич // Хімія. Біологія (Шкільний світ). — 2003. — 70. — С. 2-6.
Шелепов В. Микола Іванович Вавилов – засновник і організатор науки селекція: (до 120-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] / В. Шелепов // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. — 2007. — № 6. — С. 116-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stopnsr_2007_6_19.
Шишкалова Н. Микола Вавілов : 13.11.1887 – 26.01.1943 / Н. Шишкалова // Країна знань. — 2008. — № 1. — 3-я с. обкл.
Шмиговська В. Микола Вавілов: переконанням не зрадив / В. Шмиговська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2008. — № 3. — С. 73-76.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 19.10.2020 10.22.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Чернігів :: Запитання: 44737  
Альона запитує:
Доброго дня! Можна підібрати літературу за темою "Отруйні рослини в Україні"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Відповідь на Ваш запит ви можете знайти: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 43122.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 3.10.2020 06.43.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Чернігів :: Запитання: 44671  
Ірина запитує:
Доброго дня! Можна щось знайти про таку рослину - японську айву. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Гапоненко Б. К. Ваш сад / Б. К. Гапоненко, М. Б. Гапоненко. - Київ : Урожай, 1994. - 400 с. : іл.
Жвакин В. Плодовые кусты вашего сада / В. Жвакин. - Litres, 2015. – 687 с.
Айва японська: догляд, втрощування і розмноження [Електронний ресурс] // Sad.ukr.bio : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sad.ukr.bio/ua/articles/10655/. - Назва з екрана.
Айва японская (Chaenomeles japonica) [Електронний ресурс] // Lektrava.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://lektrava.ru/encyclopedia/ayva-yaponskaya/. - Назва з екрана.
Японська айва, вирощування з насіння та догляд [Електронний ресурс] //
Geomedia.top : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://geomedia.top/yaponska-ayva-viroshhuvannya-z-nasinnya-ta-doglyad/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 7.09.2020 14.22.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.253321 seconds