Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Лариса із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 45349  
Лариса запитує:
Доброго дня! Чи маємо ми право приймати від користувачив в дарунок та взамін втрачених книги російських видавництв ( пригоди, романи, детективи, шкільна класика). Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! За загальними правилами користувач, який втратив або пошкодив отриману літературу, повинен замінити її аналогічною чи документом, визнаним рівноцінним.

.: Розділ: Інше :: 6.04.2021 10.38.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Коростишів :: Запитання: 45334  
Анна запитує:
Доброго дня.Прошу допомогти будь ласка знайти інформацію на тему : "Роль церкви в процесах духовного відродження української нації"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Волинець О. Релігійний чинник в українському етнодержавотворенні (на прикладі УГКЦ) [Електронний ресурс] / О. Волинець // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Вип. 17. – С. 54-58. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7863/1/10.pdf
Дзьомба Н. М. Християнська релігія як чинник українського націогенезу: публіцистична інтерпретація шістдесятників[Електронний ресурс] / Н. М. Дзьомба ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Режим доступу: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/1-71/30.pdf
Здіорук С. Державно церковні відносини як чинник розвитку громадянського суспільства // Стратегії розвитку України: теорія і практика / за ред. О. С. Власюка. – К.: НІСД, 2002. – С. 147-186.
Здіорук С. І. Роль релігійних чинників у поступі українського соціуму : аналітична доповідь [Електронний ресурс] / С. І. Здіорук, В. В. Токман, О. М. Литвиненко. – К., 2011. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-10/Relyg_chyn-56e51.pdf
Іванишин В. Українська церква і проблеми духовного відродження України / В. Іванишин. – Львів, 1994.
Іщук О. В. Роль політичної та духовної еліти у відродженні українського автокефального руху [Електронний ресурс] / О. В. Іванишин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – 2015. – Вип. 12. – С. 78-87. – Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/3945/1/10.pdf
Капач В. Релігія та українське націєтворення [Електронний ресурс] / В. Капач // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Українознавство». – 2010. – Вип. 14. – С. 54-56. – Режим доступу: http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-14/Kalach.pdf
Колодний А. Національна церква як вияв національної ідентичності: український контекст [Електронний ресурс] / А. Колодний. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/religfree_2002_6_6.pdf
Колодний А. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан / А. Колодний, Л. Филипович. – Львів: Логос, 1996. - 184 с.
Колодний А. Релігія в контексті духовного відродження України [Електронний ресурс] / А. Колодний, Л. Филипович. – Режим доступу: https://uars.info/prints/ur/02/3.pdf
Колодний А. Становлення національних церков як складової національного відродження / А. Колодний, С. Здіорук // Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення : наук. зб. – К., 1998. – С. 46.
Косів М. Повернення до віри батьків - процес невідворотний / М. Косів // Косів М. Про Україну : публіцистичні статті та нариси. — Л. : УПІ ім. Івана Федорова ; Фенікс ЛТД, 1992. - С. 52-73.
Липинський В. Релігія і церква в історії України / В. Липинський // Політологічні читання. – 1994. – № 1-2. – С. 216-266.
Медвідь Ф. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації [Електронний ресурс] / Ф. Медвідь // Політичний менеджмент. – 2005. - № 4. – С. 167-174. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8888/16-medvid.pdf?sequence=1
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України : монографія. – К. : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
НАН України, 2012. – 272 с. – Режим доступу: http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/uchebniki/religijnij_chinnik_u_procesakh_nacie-ta_derzhavotv.pdf
Стахів Л. Г. Морально-духовні цінності – невід’ємна частина української культури [Електронний ресурс] / Л. Г. Стахів ; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – 2011. - Вип. 93. – С. 203-207. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5040/1/STACHIV.pdf
Шумра Л. Моральні цінності як основа відродження української нації / Л. Шумра // Рідна школа. – 2003. - № 10. – С. 23-25.

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/relig/21481/
http://sd.net.ua/2009/09/27/dukhovn_cnnost_jak_osnova_vdrodzhennja_ukransko_nac.html
https://risu.ua/pro-duhovne-vidrodzhennya-ukrajinskogo-suspilstva-v-umovah-globalizaciji-svitu_n34613

.: Розділ: Інше :: 2.04.2021 13.08.16 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 45255  
Леся запитує:
Література до диплому "Експертизи з геоекологічного напряму конструктивної географії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Завальнюк І. В. Екологічний аудит територій (на прикладі рівнинного Криму) : Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / І. В. Завальнюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2004. – 19 c.
Назарук М. М. Конструктивно-географічні основи розвитку і функціонування соціально-екологічних систем великого міста : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / М. М. Назарук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2010. – 32 c.
Руденко В. П. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. / В. П. Руденко, О. І. Чернюх; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. — 216 c.
Топчієв О. Г. Планування територій - сучасний напрям конструктивної географії / О. Г. Топчієв // Укр. геогр. журн. – 2008. – № 1. – С. 54-57.
Чернюх О. І. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. : автореф. дис... канд. геогр. наук : 11.00.13 / О. І. Чернюх; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2004. – 20 c.

.: Розділ: Інше :: 18.03.2021 12.54.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Ужгород :: Запитання: 45248  
Євгенія запитує:
Логістичні системи в діяльності підприємств ресторанного бізнесу
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Особливості логістичних процесів у готельно-ресторанному бізнесі
https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/303/260
Зубар Н. М., Григорак М.Ю. Логістика у ресторанному господарстві: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 312 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/9329/1/Logistyka u restorannomu gosp-Zubar2010.pdf
Смирнов І.Г. Логістика в ресторанному бізнесі як складник логістики туризму
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2010_8_34.pdf
Расулова А.М. Логістичне управління підприємствами ресторанного господарства
http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2015/17.pdf
Головні міжнародні логістичні компанії у сфері готельно-ресторанного бізнесу
http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/4.pdf
Смирнов І.Г., Шматок О.В. Ресторанна логістика: інформаційна складова
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2013_24_26.pdf
Організація сучасних логістичних процесів на підприємствах готельно-ресторанного господарства
http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5278/1/Organization_of_modern_logistic_processes_at_the_enterprises_of_the_hotel_and_restaurant_industry.pdf
Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства
https://tourlib.net/books_ukr/arhipov.htm
http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/0c1e28ed5435821cbb86db0809d06bcdLogistichni-sistemi-u-restorannomu-gospodarstvi.pdf
Геологістичні особливості кейтерингу
https://tourlib.net/statti_ukr/smyrnov9.htm

.: Розділ: Інше :: 17.03.2021 16.19.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Київ :: Запитання: 45246  
Єгор запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про атомну енергетику, її сучасний стан. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Дорошкевич А. З. Ядерна енергетика України : стан та напрями розвитку / А. З. Дорошкевич, А. І. Шевцов // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 1 (6). – С. 153-160.
Атомна енергетика України [Електронний ресурс] // Южно-Українська АЕС : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.sunpp.mk.ua/uk/nuclear/ukraine_power_engineering. – Назва з екрана.
Атомна енергетика [Електронний ресурс] // Енергетика : розвиток атомної енергетики та об’єднаних енергосистем : історія, сучасність і майбутнє. – Режим доступу: http://energetika.in.ua/ua/books/book-4/part-1.
Біла С. О. Міжнародне економічне співробітництво України у сфері ядерної енергетики [Електронний ресурс] / С. О. Біла, Я. М. Філоненко // Причорноморські економічні студії. - 2017 . - Вип. 16. - С. 12-16. - Режим доступу: http://www.bses.in.ua/journals/2017/16_2017/4.pdf.
Воєводін В. М. Сучасний стан ядерної енергетики в Україні та світі [Електронний ресурс] / В. М. Воєводін // Вісник НАН України. – 2017. – № 5. – С. 59-65. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/122452/16-Voivodin.pdf?sequence=1.
Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002120–13.
Маркевич К. Ядерна енергетика у світі та Україні: поточний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / К. Маркевич, В. Омельченко. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua.
Пасович Т. Атомна енергетика: альтернативи немає? – фахівці про перспективи атомної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / Т. Пасович // Національний університет «Львівська політехніка» : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://lpnu.ua/news/atomna-energetyka-alternatyvy-nemaie. – Назва з екрана.
Тараканов С. Сучасний стан атомної енергетики: перспективи (експлуатація, підвищення рівня безпеки, подовження терміну експлуатації АЕС) [Електронний ресурс] : презентація / С. Тараканов. - Режим доступу: https://www.slideshare.net/energoatom/ss-81241057.
Щодо ключових питань розвитку атомної енергетики [Електронний ресурс] // Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.ntseu.net.ua/stories/550-ukrns.

.: Розділ: Інше :: 17.03.2021 11.22.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.33192 seconds