Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44706
   


Автор запитання: Христина із міста: м. Калуш :: Запитання: 46347  
Христина запитує:
Доброго дня! Шукаю інформацію "Електронні навчальні ресурси для забезпечення ефективного навчання студентів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://computerbook.jimdofree.com/для-викладачів/види-електронних-ресурсів/#:~:text=Електронний навчальний ресурс - це навчальні,і необхідні для ефективної організації
https://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=66
https://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=119
https://library.diit.edu.ua/uk/page/OER
file:///C:/Users/User/Desktop/10343-Текст статті-39024-1-10-20190821.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/146445952.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/e8b0e789-8dee-4ab5-a48e-96d153921d2e/book_Moodle.pdf
https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/24/14.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2168/paper5.pdf

– Козлов В. Є. Електронні освітні ресурси. Загальні вимоги та методика створення / В. Є. Козлов, О. М. Сальников // Честь і закон. – 2013. – Вип. 1 (44). – С. 73-76.
– Тарнавська Т. В. Сутність інформаційних технологій в освіті / Т. В. Тарнавська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108 (1).
– Коротун О.В. Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти / О. В. Коротун // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – № 3 (28). – С. 117-129.
– Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті : монограф. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. – Львів : Сполом, 2012. – С. 149.
– Биков В.Ю. Автоматизовані інформаційні системи єдиного інформаційного простору освіти і науки / В.Ю.Биков // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – Ч. 2. – С. 47-56.
– Маркова О. М. Хмарні технології навчання: витоки / О.М.Маркова, С.О.Семеріков, А.М.Стрюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 46, № 2. – С. 29-44.
– Горб Г. Електронні навчальні ресурси у підготовці майбутніх машинобудівників / Г. Горб, О. Кепша // Професійно-технічна освіта. - 2018. - № 4. - С. 9-11.
– Тіхонов В. І. Загальна характеристика сучасних інформаційних технологій в системі освіти / В. І. Тіхонов // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - Київ, 2015. - Вип. 102 (11). - С. 366-370.
– Лапінський В. В. Сучасні вимоги до засобів подання навчального матеріалу електронними освітніми ресурсами / В. В. Лапінський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2017. - Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, Вип. 19 (26). - С. 194-199.
– Смирнова І. М. Електронні освітні ресурси та їх застосування педагогічними працівниками України / І. М. Смирнова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України. - Київ ; Кіровоград, 2014. - № 3 (54) : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, Т. 2 : Присвячується світлій пам'яті академіка Івана Андрійовича Зязюна. - С. 145-148.
– Гужій А. М. Електронні освітні ресурси як суспільне явище / А. М. Гужій, В. В. Лапанський // Оновленя змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць : наукові записки Рівненського держ. гум. ун-ту / Рівненський держ. гум. ун-т, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Рівне, 2015. - Вип. 12 (55), Ч. 1. - С. 22-34.

.: Розділ: Інше :: 15.04.2022 19.08.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46343  
Ольга запитує:
Доброго часу доби! Дуже дякую за цінну інформацію попереднього допису! Запитання: Особливості обслуговування покупцiв в магазинах на АЗС WOG
Наша відповідь:

.: Розділ: Інше :: 13.04.2022 20.03.43 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 46328  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсовоъ роботи на тему: "Особливості мотивації управлінського персоналу". Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://blog.agrokebety.com/motyvatsiya-personalu-yak-instrument-upravlinnya-yakistyu-pratsi
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis02-10.html
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4758/1/Cистема мотивації персоналу в управлінні за цілями як основа розвитку підприємства.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/339162122.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Дайджест/Стара Синява/7746-Текст статті-15561-1-10-20200130.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8103
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemna-motivatsiya-upravlinskogo-personalu-pidpriemstva/viewer
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/217-220.pdf
http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/6_56683.doc.htm
http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/tom1/31_Lyznyova.htm
https://economics.net.ua/files/science/oblik/2015/79.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/55.pdf
– Бала В.В. Процес мотивації персоналу підприємства та його складові / В.В. Бала, А.Г. Мацак // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 3(3). – С. 46-50.
– Долішній І.М. Мотивація персоналу як об’єкт управління на підприємстві / І.М. Долішній, А.В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 20.5. – С. 211-216.
– Колот А.М. Мотивація персоналу : підруч. / А.М. Колот. – Київ : КНЕУ, 2017. – 337 с.
– Маринич І.А. Мотивація як фактор підвищення ефективності праці працівників / І.А. Маринич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – № 15.5. – С. 376-380.
– Мотивація праці персоналу сучасних організацій (організаційно-управлінський аспект) : [монографія] / П.З. Капустянський. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2017. – 155 с.
– Кравченко В.О. Соціально-економічна модель механізму мотивації праці управлінців підприємств / В. О. Кравченко, І. Ф.Кошелупов. – Одеса, 2008. – С. 124-131.
– Поліщук Д.І Мотивація як чинник підвищення продуктивності на підприємстві / Д.І. Поліщук, Я.Д.Кочмарик // Науковий вісник НЛТУ України – 2011. ? № 21.8. – С.209-213.
– Самойленко А.А. Особливості застосування KPI в системі мотивації персоналу на підприємстві / А.А. Самойленко // Ефективна економіка. - 2014. - № 5.
– Власенко О.С. Мотивація персоналу в умовах кризи / О.С.Власенко, Ю.В.Чарикова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 17. – С. 224-229.
– Чернишова А.В. Мотивація та стимулювання праці в системі управління персоналом підприємства / А.В.Чернишова // Молодий вчений. – 2016. – № 6 (33). – С. 141-145.
– Мельник А.О. Аналіз сучасних мотиваційних підходів до управління персоналом /А.О.Мельник, Л.С.Мельник // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 4. – С. 94-98.
– Музиченко-Козловський А.В. Основні елементи механізму мотивування працівників / А.В.Музиченко-Козловський, А.В.Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21 (6). – С. 361-367.
– Макогон Ю.В. Мотивація як фактор ефективного управління персоналом підприємства: теоретико-методологічні аспекти / Ю.В.Макогон, М.А.Капранов // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2017. – Вип. 16. – С. 334-341.
– Бірдус А.В. Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом / А.В.Бірдус // Агросвіт. – 2015. – № 22. – С. 50-53.
– Чернишова Л.І. Управління персоналом : навч. посіб. / Л.І.Чернишова, О.М.Лук’янчук. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 116 с.
– Письменна М.С. Системний підхід до мотивації управлінського персоналу / М.С.Письменна // Наковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.9. – С. 375-383.
– Гривківська О.В. Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / О.В.Гривківська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9.
– Дороніна М. С. Протиріччя в мотивації управлінського персоналу / М. С. Дороніна, Т. С. Черкашина // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. ? 2013. ? № 1(21). ? С. 4-15.
– Іляш О. І. Посилення мотивації праці в системі управління трудовим потенціалом підприємства / О. І. Іляш, М. В. Капериз // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.2. – С. 167-171.
– Механізм мотивації управлінського персоналу : монографія / М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, В. М. Лугова, Г. О. Надьон ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2010. – 240 с
– Волкова В.В. Система мотивації персоналу як основа успішного управління персоналом / В.В. Волкова // Управління розвитком. – 2014. – № 15. – С. 101-103.
– Клименко М.П. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства / М.П.Клименко, О.О.Філатова // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 81-85.
– Співак В.В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств. Вісник Хмельницького національного університету / В.В.Мпівак // Економічні науки. – 2010. – № 6. – Т. 2. – С. 178?181.

.: Розділ: Інше :: 8.04.2022 15.05.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 46320  
Олена запитує:
Добрий день.Допоможіть знайти літературу до реферату на тему: "Філософія і практика управління людськими ресурсами на основі компетенцій."Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – https://pidru4niki.com/16280414/menedzhment/filosofiya_upravlinnya_lyudskimi_resursami_nova_galuz_doslidzhennya
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2279/1/Стратегічне управління людськими ресурсами.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/petrova_0003.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/uprav_l_resurs.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19480/1/tekhnolohii_upravlinnia_personalom.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=935
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/10085/1/3_опорний конспект лекцій.pdf
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7664/1/Stratehichne upravlinnia liudskymy resursamy.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/visnyk_51_101.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/19_1_2018ua/11.pdf
https://eu4pfm.com.ua/interviews/upravlinnya-personalom-na-osnove-kompetencuy/?lang=uk
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/522/1/19.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/48-5.pdf
http://economy.kpi.ua/files/files/24_kpi_2010_7.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/2010-4-21/article/10SNAHRO.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/194126-Текст статті-432319-1-10-20200204.pdf

– Петюх В. М. Характеристика та ранги компетенцій з управління командами / В.М.Петюх, К.О.Чакалова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2014. – № 1. С. – 28-33.
– Кредісов А. Стратегічний менеджмент на початку XXI ст.: зміна парадигми / А. Кредісов, Б. Літовченко // Економіка України. - 2011. - № 2. - С. 28-37.
– Сергієнко Т. І. Управління людськими ресурсами на підприємстві в системі сучасного менеджменту / Т. І. Сергієнко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Запорізька держ. інжен. акад. - Запоріжжя, 2012. - Вип. 51. - С. 102-108.
– Авєріна О. І. Філософія управління людськими ресурсами: до визначення концептуально-методологічних засад / О. І. Авєріна // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія : [журнал наук. праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Творче об-ня "Нова парадигма". - Київ, 2013. - Вип. 115. - С. 3-11.
– Пашко Л. А. Управління людськими ресурсами як виклик сучасності / Л. А. Пашко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ, 2011. - № 1 (57)'2011. - С. 81-87.
– Пашко Л. Удосконалення системи управління людськими ресурсами у сфері державного управління як основа їх ефективного оцінювання / Л. Пашко // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2005. - № 4. - С. 134-138.
– Мотренко Т. В. Філософські та психологічні проблеми розвитку людського потенціалу в глобальному позиціонуванні України / Т. В. Мотренко // Педагогічна і психологічна науки в Україні : Збірник наукових праць: в 5 т. / Нац. акад. пед. наук України. - Київ, 2012. - Т. 2 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. - С. 187-199.
– Шавкун І. Г. Уміння управляти людськими ресурсами як задача менеджмент-освіти / І. Г. Шавкун // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2005. - Вип. 21. - С. 125-130.
– Кірєєва О. Управління людськими ресурсами - стратегічний напрямок державного управління / О. Кірєєва // Актуальні проблеми державного управління. Вип. 2 (12). - Д. : ДРІДУ УАДУ / голов. ред. С.М Серьогін, 2003. - С. 124-136.
– Нижник Н. Наукові підходи до управління людськими ресурсами: історичний екскурс / Н. Нижник, Л. Пашко // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 2. - С. 28-34.
– Книш П. Сучасні концептуальні підходи до управління людськими ресурсами / П. Книш // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. управ. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управ. - Дніпропетровськ, 2013. - Вип. 3(22). - С. 234-244.
– Куйбіда В. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу / В. Куйбіда, О. Петроє, Л. Федулова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2019. - № 1. - С. 118-133.

.: Розділ: Інше :: 4.04.2022 13.58.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андріана із міста: Львів :: Запитання: 46318  
Андріана запитує:
Добрий день, цікавить*Сучасний український конституціоналізм*
Наша відповідь:
Бєлов Д. М. Вдосконалення сучасного конституціоналізму шляхом перетворення конституції: окремі термінологічні питання [Електронний ресурс] / Д. М. Бєлов, С. С. Тишков, І. В. Грищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2015. - Вип. 31(1). - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31(1)__19
Бєлов Д. М. Український конституціоналізм: історичні засади [Електронний ресурс] / Д. М. Бєлов, Я. В. Якимович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: : Право. - 2014. - Вип. 25. - С. 38-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_25_10
Головко С. Г.Історико-правові витоки сучасного українського конституціоналізму [Електронний ресурс] / С. Г. Головко, І. П. Варава // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2021. - № 3. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2021_3_7
Забокрицький І. І. Поділ влади як елемент сучасного конституціоналізму: український та зарубіжний досвід у контексті моделей організації влади [Електронний ресурс] / І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 122-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_21
Забокрицький І. І. Принцип верховенства права в Європейському Союзі як ознака транс-націоналізації сучасного конституціоналізму [Електронний ресурс] / І. І. Забокрицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2019. - Вип. 55(1). - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_55(1)__7
Ковальчук В. Зародження і розвиток ідей українського конституціоналізму (XVIII – 30-ті р. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Ковальчук, С. Білостоцький // Історико-правовий часопис. - 2018. - № 2. - С. 8–15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_2_4
Колодій І. М. Історія українського конституціоналізму: генеза та сучасний погляд [Електронний ресурс] / І. М. Колодій, О. П. Колодій // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 3. - С. 91-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_3_23
Колос М. І. Український конституціоналізм: матеріалізація через ідеї та дії Л. Юзькова [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Вісник Конституційного Суду України. - 2018. - № 1. - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2018_1_19
Максакова Р. М. Становлення українського конституціоналізму: витоки, основні етапи, фактори впливу на процеси розбудови державності України [Електронний ресурс] / Р. М. Максакова // Право та державне управління. - 2015. - № 3. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2015_3_6
Словська І. Є. Український конституціоналізм: сутнісна та структурна характеристика [Електронний ресурс] / І. Є. Словська // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2014. - Т. 14. - С. 164-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2014_14_18
Словська І. Зародження ідей українського конституціоналізму (початок ХVІІІ ст. – середина ХІХ ст.) як історична передумова ухвалення й дії сучасного Основного Закону [Електронний ресурс] / І. Словська // Юридичний вісник. - 2016. - № 2. - С. 191-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2016_2_32
Тертишник В. М. Конституційна реформа: пошук нової парадигми українського конституціоналізму [Електронний ресурс] / В. М. Тертишник // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2015. - Вип. 6. - С. 52-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2015_6_9
Томенко М. В. З історії українського конституціоналізму (1990-2004 рр. ): досвід, який потрібно врахувати [Електронний ресурс] / М. В. Томенко // Грані. - 2015. - № 12(1). - С. 42-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_12(1)__9

.: Розділ: Інше :: 2.04.2022 16.41.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.258503 seconds