Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45815
   


Автор вопроса: Олена из города: Київ :: Вопрос: 45059  
Олена спрашивает:
Здоров'я людини: сучасні уявлення та тенденції забезпечення права на здоров'я.
Наш ответ:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Дашковська О. Р. Сучасні тенденції забезпечення права людини на здоров’я / О. Р. Дашковська, О. О. Лавриненко // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2013. – № 1077. Вип. 15. – С. 161-163.
Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок / авт.-упоряд. М.-Н. Бело. – Київ : Генеза, 2005. – 80 с.
Логвиненко О. Здоровий спосіб життя як наукове інтегроване поняття / О. Логвиненко // Молодь і ринок. – 2014. – № 5. – С. 62-65.
Міхеєнко О. І. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини : навч. посіб. / О. І. Міхеєнко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Суми : Університетська книга, 2010. – 448 с.
Нікітчин О. Фактори формування здорового способу життя української молоді / О. Нікітчин // Гуманіт. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 27. - С. 418-421.
Федюк В. В. Українська етнопедагогіка про формування здорового способу життя / В. В. Федюк // Пед. пошук. – 2013. – № 1. – С. 35-37.
Футорний С. Сучасні підходи до формування здорового способу життя студентів / С. Футорний // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 3. – С. 52-56.
Чекан І. Актуальність проблеми здоров'я людського капіталу і шляхи її розв'язання / І. Чекан // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. : Міжнар. відносини. – 2006. – Вип. 17. – С. 190-196.
Воронцова Т. В. Вчимося жити разом : посіб. для вчителя з розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» (основна і старша школа) [Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко та ін. — Київ : Алатон, 2017. — 376 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3c.
Грибан В. Г. Валеологія [Електронний ресурс] : підручн. / В. Г. Грибан. – Київ : Центр учб. л-ри, 2005. – 256 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/158407208058/meditsina/valeologiya.
Гриценко В. Здоров’я людини як багатоаспектна проблема [Електронний ресурс] / В. Гриценко, Б. Бєлов, А. Котова, О. Пустовойт // Вісник Нац. академії наук України. – 2006. – № 6. – С. 51-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_6_10.
с.
Маруненко І. М. Медико-соціальні основи здоров'я [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Маруненко, О. В. Тимчик. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. – 317 с. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/5236/1/Med_Soc_Problemi_Kniga_Timchik.pdf.
Мельникова Н. А. Сучасні уявлення про здоров’я і здоровий спосіб життя : дослідження і оцінка здоров’я людини та його порушень [Електронний ресурс] // Основи медичних знань та здорового способу життя / Н. А. Мельникова, В. Н. Лук'янова.– Саранск : МГПІ, 2005. – 105 с. – Режим доступу: http://medbib.in.ua/osnovyi-meditsinskih-znaniy-zdorovogo-obraza347.html.
Савчук П. Здоров’я та здоровий спосіб життя людини : погляди, думки, висновки [Електронний ресурс] / П. Савчук, І. Бакіко , В. Ковальчук, С. Савчук // Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки. – 2018. – С. 11-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2018_1_4.pdf.
Семигіна Т. В. Здоров’я в сучасному науковому та політичному дискурсі [Електронний ресурс] / Т. В. Семигіна. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1178/Semyhina_Zdorovia u suchasnomu.pdf?sequence=1
Степанюк Ю. Проблема здоров’я людини в Україні (філософсько-релігієзнавчий аналіз) [Електронний ресурс] / Ю. Степанюк // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 231–234. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_75.
Степанюк Ю. А. Здоров’я людини як філософсько-релігієзнавча проблема [Електронний ресурс] / Ю. А. Степанюк // Вісник Нац. авіаційного ун-у. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2011. – № 1. – С. 176-180. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2011_1_44.
Таборовець Л. М. Духовність як основа фізичного здоров'я молодої людини [Електронний ресурс] / Л. М. Таборовець // Наукові записки [Нац. ун-ту "Острозька академія"]. Психологія і педагогіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 251-258. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_23_30.
Таранюк Г. Здоров'я в самооцінках населення [Електронний ресурс] / Г. Таранюк // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 2. – С. 120-133. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/90408/08-Taranyuk.pdf?sequence=1.
Федько О. А. Багатоаспектність поняття здоров’я у сучасній науковій думці [Електронний ресурс] / О. А. Федько // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2009. – № 4. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=76.
Формування здорового способу життя молоді [Електронний ресурс] : навч.-метод. рекоменд. / авт. колект. Т. Андріученко, О. Вакуленко, В. Волков, Н. Дзюба, В. Коляда, Н. Комарова, І. Пєша, Н. Тілікіна (кер. авт. колект. Т. Андріученко). - 2-ге вид. – Київ : Бланк-Прес, 2019. - 120 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/22426/1/Формування здорового способу життя молоді.pdf.

.: Раздел: Прочее :: 23.12.2020 12.09.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Галина из города: Київ :: Вопрос: 44979  
Галина спрашивает:
Доброго дня. Необхідна література до реферату "Філосовські основи у підготовці майбутніх педагогів дошкільного фаху до організації управлінської діяльності"
Наш ответ:
Добрий день, Галино! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації за вашим запитом:
Врочинська Л. Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до застосування інноваційних технологій у роботі з дітьми [Електронний ресурс] / Л. Врочинська // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. — 2018. — Вип. 9. — С. 141-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2018_9_16.
Гаврилюк С. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості в контексті тенденцій розвитку сучасної дошкільної освіти [Електронний ресурс] / С. Гаврилюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 44. — С. 308-314. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_44_50.
Горбатюк О. Сучасні підходи до підготовки педагогічних фахівців дошкільної освіти [Електронний ресурс] / О. Горбатюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 27. — С. 295-302. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_27_53.
Клокар Н. Управління оптимізацією мережі навчальних закладів регіону: організційний аспект / Н. Клокар // Післядиплом. освіта в Україні. — 2013. — № 2. — С. 12-17.
Козак Л. Зміст підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Козак // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2013. — Вип. 3-4. — С. 60-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2013_3-4_11.
Козак Л. Структурно-компонентна модель підготовки майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології до інноваціної професійної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Козак // Педагогічний процес: теорія і практика. — 2013. — Вип. 2. — С. 98-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_2_14.
Кондратець І. Відновлюємо життєві сили : рефлексивна програма професійного антивигоряння / І. Кондратець // Дошкільне виховання. — 2016. — № 10. — С. 20-22.
Кондратець І. Педагогічний плейбек : ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів / І. Кондратець, К. Назарова // Дошкільне виховання. — 2017. — № 2. — С. 20-24.
Кондратець І. Самоменеджмент — ключ до успіху : рефлексивна програма професійного антивигоряння / І. Кондратець // Дошкільне виховання. — 2016. — № 11. — С. 23-25.
Кузьмінський А. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики [Електронний ресурс] / А. Кузьмінський, О. Біда, Т. Кучай // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 279. — С. 317-322. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_279_53.
Кульчицька А. Навчаємо безпечної поведінки : тренінг для педагогів / А. Кульчицька // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 7. — С. 39-41.
Миськова Н. Педагогічний тренінг як форма підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації ідей сталого розвитку [Електронний ресурс] / Н. Миськова // Педагогічний дискурс. — 2018. — Вип. 24. — С. 17-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2018_24_5.
Монке О. Педагогічні технології в контексті підготовки майбутніх педагогів до морально-духовного виховання дошкільників: оцінка і вибір [Електронний ресурс] / О. Монке // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2014. — Вип. 42. — С. 98-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2014_42_12.
Непомняща І. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. Непомняща // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. — 2019. — № 3. — С. 165-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2019_3_26.
Притуляк Л. Педагогічна взаємодія як основа якісної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Л. Притуляк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2019. — № 65. — С. 156-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2019_65_17.
Яценко В. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів дошкільного профілю на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. Яценко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2013. — № 2. — С. 68-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_2_13.

.: Раздел: Прочее :: 6.12.2020 22.29.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Херсон :: Вопрос: 44975  
Ірина спрашивает:
Доброго дня. Зробіть будь- ласка огляд найновішої літератури з питань корпоративної культури.Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агєєва І. Теоретичні аспекти корпоративної культури в організації [Електронний ресурс] / І. Агєєва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). — 2018. — № 3. — С. 5-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2018_3_3.
Андріїв М. Корпоративна культура, соціальна відповідальність та лідерські вміння керівника як фактори результативності трансформації компетенцій органу публічного управління [Електронний ресурс] / М. Андріїв // Ефективність державного управління. — 2019. — Вип. 4. — С. 74-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2019_4_8.
Василевська Т. Е. Етика в публічній службі : підручник / Т. Е. Василевська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ : НАДУ, 2018. — 255 с. : іл., табл. — (Серія ”Корпоративна культура”).
Долгальова О. Формування корпоративної культури підприємства з метою забезпечення його сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. Долгальова, А. Виходцева // Галицький економічний вісник. — 2020. — № 2. — С. 183-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2020_2_21.
Крутій О. Медіація як комунікаційний засіб розвитку корпоративної культури публічного управління в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. Крутій. // Державне будівництво. — 2019. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2019_2_4.
Литвин О. Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності організації [Електронний ресурс] / О. Литвин, О. Галицька // Фінансовий простір. — 2019. — № 4. — С. 127-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_4_11.
Маказан Є. Стратегія управління корпоративною культурою [Електронний ресурс] / Є. Маказан, К. Петрова // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4(2). — С. 12-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_4(2)__5.
Мілошевич Н. Сутність корпоративної культури та інструменти її впровадження [Електронний ресурс] / Н. Мілошевич // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 7(1). — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_7(1)__4.
Пашук Я. Корпоративна культура як елемент ефективного управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / Я. Пашук, Т. Розбицька, В. Сухенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2019. — № 6. — С. 25-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2019_6_6.
Пірен М. І. Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні / М. І. Пірен ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. — Чернівці : Технодрук, 2016. — 243 с. : табл.
Потапюк І. Корпоративна культура як маркетинговий ресурс підприємства [Електронний ресурс] / І. Потапюк, Т. Андрущенко, Ю. Мороз // Український журнал прикладної економіки. — 2019. — Т. 4, № 4. — С. 176-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2019_4_4_22.
Тюхтенко Н. Формування корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Н. Тюхтенко, С. Макаренко, Я. Олексенко // Економічний вісник університету. — 2020. — Вип. 44. — С. 98-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2020_44_16.
Фокіна-Мезенцева К. В. Мотиваційні основи корпоративної культури в системі менеджменту якості підприємства: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / К. В. Фокіна-Мезенцева ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон : Гельветика, 2018. — 299 с. : рис., табл.
Формування нової корпоративної культури в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва : навч.-практ. посіб. / [Н. В. Щербак та ін. ; за заг. ред. Щербак Н. В., Журавля Т. В., Толкованова В. В.] ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Київ : Фенікс, 2018. — 154 с. : іл., табл. — (Проект ”Реформа управління на сході України”).

.: Раздел: Прочее :: 5.12.2020 15.59.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Київ :: Вопрос: 44957  
Анастасія спрашивает:
Добрий день! Необхідно джерела для виконання дипломної роботи з іспанської мови за темою "Мовленнєві чинники формування дискурсивного простору телевізійного ток-шоу (на матеріалі сучасної іспанської мови)". Дякую!!!
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Ворожбитова О. А. Лінгвориторичні основи дослідження дискурсивних процесів та формування поліетносоціокультурно-освітнього простору в аспекті PR-діяльності професійної мовної особистості [Електронний ресурс] / О. А. Ворожбитова // Інформаційне суспільство. — 2013. — Вип. 18. — С. 128-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2013_18_30
Кошлата А. В. Теоретичні основи дослідження дискурсивного простору соціальних медіа [Електронний ресурс] / А. В. Кошлата // Лінгвістика. — 2017. — № 2. — С. 126-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2017_2_14
Крижановська М.В. Мовленнєві чинники формування дискурсивного простору телевізійного ток-шоу (на матеріалі сучасної італійської мови): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / М.В. Крижановська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2010. — 20 с.
Половинчак Ю. Стратегія дослідження соціальних медіа як дискурсивного простору [Електронний ресурс] / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 43. — С. 366-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_25
Човганюк М. М. Реалізація стратегій позитивної ввічливості у дискурсивному просторі ток-шоу: комплімент [Електронний ресурс] / М. М. Човганюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 13. — С. 145-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_13_39
Цибко А. В. Комунікативні стратегії і тактики у телевізійних ток-шоу на матеріалах іспанської мови (політико-соціальний аспект) [Електронний ресурс] / А. В. Цибко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2015. — № 28. — С. 199-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2015_28_21

.: Раздел: Прочее :: 1.12.2020 21.39.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Валерія из города: м.Одеса :: Вопрос: 44938  
Валерія спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти літературу до теми "Мова і школа". Потрібен реферат. Тобто як поглиблено вивчають мову у школі? На що звернути увагу?
Наш ответ:
Доброго дня, Валеріє! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ua-news.liga.net/politics/news/u-shkolah-vvedut-tri-modeli-vivchennya-ukrainskoi-movi
https://www.unian.ua/society/10832645-u-zakoni-pro-serednyu-osvitu-propisani-tri-modeli-vivchennya-ukrajinskoji-movi-mon.html
http://centerkyltyr.pp.ua/2017/08/20/мовна-освіта-в-загальноосвітніх-навч/
https://studfile.net/preview/5462204/page:6/
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Методика викладання української мови у таблицях і схемах.doc?id=7834c564-f384-4447-9a40-c08e29e5b18a
http://publish-ukma.kiev.ua/ua/katalog/filologichni-nauki-publicistika/359-ukrayinska-mova-ukrayinskij-shkoli.html
– Руденко Ю. Нова школа: як вивчати українську мову? Українська мова – дім буття, храм духовности, фортеця нації і держави / Ю. Руденко // Українське слово. – 2019. – 27 берез. – 9 квіт. (№ 13/14). – С. 12-13.
– Калюжна О. Українська мова в сучасній школі : основні аспекти навчання і чому це так важиво для майбутнього покоління / О. Калюжна // Директор школи. Шкільний світ. – 2017. – № 6. – С. 52-59.
– Семеног О. Українська мова у старшій школі: діалог особистостей / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 1. – С. 5-8.
– Гребенькова Л.О. Помічничок-рятівничок. Українська мова в початковій школі : осн. правила й визначення, стислі пояснення, усі види розбору / Л. Гребенькова ; [відп. ред. І. О. Журавель]. – Харків : Весна, 2019. – 25 с. – (Моя надійна супердопомога).
– Данилевська О.М. Українська мова в українській школі на початку XXI століття: соціолінгвістичні нариси / О. Данилевська ; [відп. ред. Соколова С. О.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 359 с. : іл., табл. – (Студії з українського мовознавства).
– Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі : метод. посіб. для вчителів / М. С. Валушенко. – Київ : Освіта, 2018. – 399 с. – (Нова українська школа).
– Ющук І.П. Українська мова в школі : метод. поради для вчителя / І. П. Ющук. — Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2013. – 253 с. : табл.
– Цінько С. Мобільні технології - альтернативний засіб вивчення української мови / С. Цінько, Д. Марєєв // Дивослово. - 2015. - № 6. - С. 4-5.
– Руденко Ю. Нова школа: як вивчати українську мову? // Українське слово. – Київ, 2019. – 13-26 берез. (№ 11/12). – С. 11-12

.: Раздел: Прочее :: 27.11.2020 14.03.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.437208 seconds