Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44281  
Валерія запитує:
Доброго дня. Знайдіть будь-ласка літературу до питання:"Проаналізуйте змістові лінії з вивчення службових частин мови або вигуку в чинних програмах і підручниках з рідної (української) мови"
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Плиско К. М. Лінгводидактичні основи навчання української мови в середніх закладах освіти / К. М. Плиско // Педагогічні науки : [зб. наук. праць]. – Херсон : Видавництво ХДПУ, 2002. – Вип. 31. – С. 34–37.
Практикум з методики навчання української мови / [М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман та ін.]; за ред. М. І. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2003. – 302 с.
Скуратівський Л. В. Пізнавальні завдання з української мови : [посібник для вчителя] / Л. В. Скуратівський. – Київ : Радянська школа, 1987. – 144 с.
Микитюк О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посібник. – 3–тє вид. / О. Микитюк. – Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2013. – 440 с.
Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 3–тє вид., допов. – Київ : Вища шк., 2002. – 439 с.
Туришева О. О. Історичний ракурс частиномовної класифікації: античний світ // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – С. 186 – 188.
Плющ М. Я. Вивчення морфології в 5–6 класах : [посібник для вчителя] / М. Я. Плющ. – Київ : Радянська школа, 1988. – 168 с.

.: Розділ: Інше :: 23.05.2020 13.11.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44255  
Валерія запитує:
Добрий вечір. Знайдіть будь-ласка літературу до питання:. Чим пояснюється передбачене чинними програмами паралельне вивчення фонетики, орфоепії, графіки й орфографії?".
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 29244, 37222, 37403. Також пропонуємо переглянути наступну літературу:
Костолович Т. Експериментальна методика формування професійної комунікативної компетентності студентів-філологів у процесі вивчення фонетики й орфоепії української мови [Електронний ресурс] / Т. Костолович // Нова педагогічна думка. - 2018. - № 1. - С. 95-99. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_1_25
Котусенко О. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 – 2017 навчальному році з урахуванням змін у навчальних програмах / О. Котусенко, Н. Бондаренко, В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 42–59.
Кушнірова Л. Поради В. Масальського щодо навчання фонетики, будови слова, правопису, прищеплення учням орфоепічних та орфографічних навичок [Електронний ресурс] / Л. Кушнірова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 9. - С. 61-72. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_9_8

.: Розділ: Інше :: 19.05.2020 18.16.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: с. Берестівка :: Запитання: 44237  
Альона запитує:
доброго дня мені потрібна література на тему Інформаційні ресурси . функції інформаційних ресурсів
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглнути наступні джерела:
Довгань О.Д. Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття
http://ippi.org.ua/sites/default/files/dovgan.pdf
Інформаційні ресурси
https://studfile.net/preview/5129956/page:16/
Сидоренко О. Інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/30.pdf
Мукомела І.В. Інформаційні ресурси та їх вплив на державно-правовий розвиток
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/dbms_2013_26_17.pdf
Асмолова І. М. Інформаційний ресурс – складова виробництва
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvpusk_2010_5(1)__36.pdf
https://buklib.net/books/22653/
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2731/informzabesp5.pdf

.: Розділ: Інше :: 18.05.2020 10.55.11 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 44185  
Ліна запитує:
Цікавить література про технології створення сторітелінгу. Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Журналістика даних та візуалізація : підруч. із крос-медіа / І. Крессу, М. Гузун, Л. Василик. – Bonn ; Sibiu : Schiller Publishing House, 2015. – 144 с.
Колесниченко А. В. Настольная книга журналиста : учеб. пособ. / А. В. Колесниченко. – М. : Аспект-пресс, 2013. – 400 c.
Моргунець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. – Київ : Центр учбов. літ., 2012. – 384 с.
Пуля В. Как создать мультимедийный лонгрид? / В. Пуля. – Журналист. – 2015. – № 2. – С. 44-45.
Сімонс А. Як використовувати сторітеллінг: як використовують силу ідеї / А. Сімонс ; пер. з англ. О. Анваєра. – М. : Манн, Іванов та Фербер, 2013. – 272 с.
Азєєв С. Трансмедійний сторітелінг як синергія жанрів, цифрового контенту та мультимедійних платформ [Електронний ресурс] / С. Азєєв // Діалог: медіа-студії. – 2019. – № 25. – С. 8-17. – Режим доступу: http://dms.onu.edu.ua/article/view/195600/201680.
Вікман М. Сторітелінг – це як складання конструктора [Електронний ресурс] / М. Вікман // Детектор медіа : [вебпортал]. – Електрон. дані. –Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/mats_vikman_storiteling_tse_yak_skladannya_konstruktora/. – Назва з екрану.
Золочевська М. В. Мотиваційний аспект використання технології цифрового сторітелінгу [Електронний ресурс] / М. В. Золочевська, Л. М. Назаренко // Вісник Львів. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2019. – № 1. – С. 175-182. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vlup_2019_1(1)__21.pdf.
Короленко М. Трансмедіа сторітеллінг: вимога цифрової епохи [Електронний ресурс] / М. Короленко. – European journalism obcervatory : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ua.ejo-online.eu/1330/цифрові-медіа/трансмедіа-сторітеллінг-вимога-цифр. – Назва з екрану.
Коротунова А. Г. Сторітелінг як інструмент маркетингу [Електронний ресурс] / А. Г. Коротунова // Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни : матер. 29-ї студ. наук.-теорет. конф., м. Миколаїв, 22-24 березня 2017 р. / Миколаїв. нац. аграрний ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 287-289. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4315/1/ 29_Студ_коф_2017_131.pdf.
Мацишина І. В. Структура мультимедійного сторітелінгу (на прикладі лонгріду) [Електронний ресурс] / І. В. Мацишина // Кросмедіа: контент, технології перспективи : колект. моногр. / заг. ред. В. Е. Шевченко. – Київ : кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну Ін-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. - С. 148-158. – Режим доступу: http://www.academia.edu/download/55447495/2017_cross-media-monograf-alltext.pdf#page=149.
Нестеренко О. А. Діахронна проекція онлайн-сторітелінгу [Електронний ресурс] / О. А. Нестеренко // Поліграфічна і видавнича справа. - 2016. - № 2. - С. 275-283. - Режим доступу: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/2-72/31.pdf.
Смутко А. Бери й пиши: як створити мультимедійний текст у форматі longread [Електронний ресурс] / А. Смутко. – Режим доступу: http://inspired.com.ua/ideas/how-towrite-longreads/.
Тужанський Д. Як написати longread [Електронний ресурс] / Д. Тужанський. – Режим доступу: http://journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/3755/.
Фанта І. Лонгріди можуть залучати на сайт такий самий трафік, як і топові новини [Електронний ресурс] / І. Фанта // Детектор медіа : [вебпортал]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/longridi_ilona_fanta/. – Назва з екрану.
Яременко В. П. Сторітелінг у сучасних спортивних PR-комунікаціях [Електронний ресурс] / В. П. Яременко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матер. VII Всеукр. наук. конф. студ., аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. – Суми : СумДУ, 2019. – С. 346-349. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/77051/1/Yaremenko_PR-communication.pdf.

.: Розділ: Інше :: 13.05.2020 08.16.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Бровари :: Запитання: 44179  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Поняття соціального у журналістиці: соціальна журналістика'. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 44041. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Соколова К. О. Соціальна журналістика в Україні та світі: розуміння, суперечності, результати [Електронний ресурс] / К. О. Соколова // Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти : матер. всеукр. наук.-практ. конф., 7 квітня 2016 р., м. Київ / КНУ імені Тараса Шевченка ; Ін-т журналістики. – 2016. – С. 55-58. – Pежим дocтупу:
http://www.academia.edu/download/51641516/Тези_конференції_07.04.2016.pdf#page=56.
Шендеровський К. С. Інституціалізація соціальної журналістики в Україні [Електронний ресурс] / К. С. Шендеровський ; КНУ імені Тараса Шевченка // Наук. записки Ін-ту журналістики. – 2014. – Т. 57. – С. 88-96. – Pежим дocтупу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2014_57_19.pdf.

.: Розділ: Інше :: 12.05.2020 08.31.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.290045 seconds