Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45380
   


Автор вопроса: Олена из города: Львів :: Вопрос: 42844  
Олена спрашивает:
Доброго дня ,хочу вас попросити допомогти мені знайти інформацію до доповідіАльтернативні освітні заклади дошкільної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку (Польща)
Наш ответ:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондаренко І. П. Дошкільна освіта в Україні і Польщі [Електронний ресурс] // Житомирський державний університет ім. Івана Франка : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/24698/1/Бондаренко.pdf. — Назва з екрана.
Ващенко В. Дошкільна освіта: сучасний стан, перспективи розвитку та якість в управлінні [Електронний ресурс] / В. Ващенко, В. Бабич. — Режим доступу: http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/2899-Doshkіlna_osvіta_suchasnijj_/1.html.
Дошкільна освіта у Польщі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.facebook.com/inPL.com.ua/posts/820813951315027:0.
Красняков Є. Державна політика у сфері дошкільної освіти: проблеми та перспективи подальшого розвитку [Електронний ресурс] / Є. Красняков. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
Кучеренко Д. Г. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу: монографія / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк. — Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. — 312 с.
Освіта в Польщі: дошкільна, шкільна, середня, медична, післядипломна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wikifr.xyz/osvita/serednju-osvitu-i-shkoli/131376-osvita-v- polshhidoshkilna-shkilna-seredne.html.
Освіта в Польщі: дошкільна, шкільна, середня, медична, післядипломна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wikifr.xyz/osvita/serednju-osvitu-i-shkoli/131376-osvita-v- polshhi-doshkilna-shkilna-seredne.html.
Особливості системи дошкільної освіти в різних країнах [Електронний ресурс] // Файловый архив студентов : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5643714/page:12/. — Назва з екрана.
Рагозіна В. Ранній естетичний розвиток дітей у системі дошкілля зарубіжних країн [Електронний ресурс] / В. Рагозіна. — Режим доступу: http://www.ird.npu.edu.ua/files/ragozina.pdf.
Система освіти в Польщі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://wyr.com.ua/sistema-osviti-v-polschi.html.

.: Раздел: Прочее :: 17.02.2019 18.24.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Володимир из города: Город :: Вопрос: 42840  
Володимир спрашивает:
Добрий вечір! У мене тема магістерської роботи звучить "Комунікації Органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації". Допоможіть знайти матеріал до даної теми і по можливості скласти орієнтовний план) Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Володимир! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бульба В. Соціальні функції держави як фундаментальна категорія державно-управлінської науки / В. Бульба // Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. — Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр", 2011. — № 4 (8). — С. 3 — 9.
Горлач М. Політологія : наука про політику : підруч. для студ. вищ.навч.закл. / М. Горлач, В. Кремень. — Київ : Центр учбової літератури, 2009. — 840 с.
Дєгтяр А. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення : монографія / А. Дєгтяр. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. — 224 с.
Джаралла А. Інформаційне висвітлення конфліктів у Перській затоці та його еволюцція (1991–2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд, наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / А. Джаралла ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с.
Драгомирецька Н. Комунікативна діяльність в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект : дис. ... д-ра наук з держ упр-ня : 25.00.01 / Н. Драгомирецька . — Київ, 2007. - 516 c.
Ільченко Н. Механізми реалізації державної політики у сфері засобів масової інформації (регіональний рівень) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ упр-ня : спец. 25.00.02 “Механізми державного управління” / Н. Ільченко ; Академія муніципального управління. — Київ, 2008. — 20 с.
Карлова В. В. Вплив засобів масової інформації на формування української національної свідомості [Електронний ресурс] / В. В.Карлова // Національна академія державного управлінняпри президентові України : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07kvvunc.htm. — Назва з екрана.
Коваль Р. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади / Р. Коваль // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. — № 1 (113). — С. 223-226.
Козаков В. Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад державного управління в Україні : дис. … док. держ. упр : спец. 25.00.01 — теорія та історія державного управління / В. Козаков. — Київ, 2008. — 446 с.
Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури [Електронний ресурс] / І. Козьяков // Юридична Україна. — 2016. — № 9-10. — С. 51-57. — Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/111#page/30/mode/2up.
Колосовська І. Імідж місцевих державних адміністрацій в Україні: теоретико-прикладні засади формування [Текст] : монографія / І. Колосовська ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 141 с.
Колосок С. Державне управління в контексті теорії Паблік Рилейшнз / С. Колосок // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. — Одеса : Юридична література, 2000. — С. 117-119.
Крутій О. Діалогова взаємодія органів державної влади та громадськості :автореф. дис. д-ра. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / О. Крутій. — Х., 2011. — 38 с.
Лашкіна М. Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр-ня : 25.00.01 / М. Лашкіна. — Київ, 2008. — 20 c.
Легеза Я. Особливості взаємодії громадської думки та влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 “Політична культура та ідеологія” / Я. Легеза ; Нац. Пед. Ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2008. — 19 с
Мацієвський Ю. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим після „помаранчевої революції” [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2006. — № 5. — Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=63&c=1399
Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939- VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 32. — Ст. 314.
Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010. № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 34. — Ст. 481.
Сліпець П. Політичні цінності: теорія і методологія пізнання та реалізації : автореф. дис... канд. політ. наук : спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / П. Сліпець. — Київ, 2009. — 18 с.

.: Раздел: Прочее :: 16.02.2019 19.14.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Христина из города: Калуш :: Вопрос: 42838  
Христина спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти журнальні статті з наукових журналів на тему: Паблік рілейшинз у системі маркетингу Буду вдячна за відповідь
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам преглянути наступні джерела:
PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств
http://journals.uran.ua/index.php/wissn021/article/download/98062/93362
PR у системі ефективних маркетингових комунікацій
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=869
Функціонування PR-технологій та реклами в Інтернеті
http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/52.pdf
Сучасний підхід до формування системи комунікацій промислового
підприємства
http://r250.sudu.edu.ua/bitstream/123456789/29580/1/Ivashova_communications.pdf
Зв’язки з громадськістю як важливий складовий компонент інтегрованих маркетингових комунікацій організації
http://economy.kpi.ua/files/files/43_kpi_2009.pdf
Особливості управління маркетинговими комунікаціями на сучасному підприємстві http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/2/01.pdf
Канали маркетингових комунікацій як засіб підвищення комунікативної активності підприємств торгівлі http://global-national.in.ua/archive/15-2017/62.pdf
Піар в системах маркетингових комунікацій органів державного управління
http://www.vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/Kislov/Piar_v_sostemah_MK.pdf
Зв’язки з громадськістю і політичний маркетинг: проблеми розвитку та взаємодії https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/43.pdf
PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5538/1/PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу.pdf
https://www.sworld.com.ua/simpoz8/18.pdf

.: Раздел: Прочее :: 16.02.2019 16.16.03 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Малий ключів :: Вопрос: 42835  
Анастасія спрашивает:
Доброго вечора) Допоможіть мені будьласка знайти статті з наукових журналів на тему "Запровадження паблік рілейшнз як сфери професійної діяльності"
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Засади паблік рилейшнз: сутність стратегій
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drsk_2014_3_27.pd
Сутність та сучасний розвиток pr в Україні
http://www.vtei.com.ua/konfa/27_02/1/15.pdf
Наукові підходи до феномену pr-компетенції фахівця
https://core.ac.uk/download/pdf/30462186.pdf
PR технології – ефективний інструмент сучасного управління
https://www.sworld.com.ua/simpoz8/18.pdf
Особливості застосування pr у публічному управлінні
http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/142.pdf
Теорія паблік рилейшнз: особливості становлення
http://papers.univ.kiev.ua/12/Main/articles/berezenko-vita-the-theory-of-public-relations-features-of-formation_21930.pdf
Паблік рілейшнз як інструмент політичної конкуренції на теренах України
http://global-national.in.ua/archive/2-2014/133.pdf
Основні підходи до визначення поняття паблік рілейшнз в системі державного управління
http://official.chdu.edu.ua/article/download/60673/5639
Роль паблік рілейшенз у просуванні послуг на ринку освіти України
http://ru.knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/ECONOMICA.pdf
Методика використання pr-технологій у професійній діяльності соціальних працівників
http://eprints.zu.edu.ua/25330/1/Вікторія Ковальчук.pdf

.: Раздел: Прочее :: 15.02.2019 21.52.37 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Ужгород :: Вопрос: 42815  
Марія спрашивает:
Вітаю! Допоможіть, будь ласка, з таким питанням. Якщо науковець бажає опублікувати свою статтю в наукометричних базах Web of Science або Scopus, але йому це не вдалось, то чи є таке видавництво в Україні (яке має відповідну міжнародну сертифікацію) і видає колективну монографію, авторство в якій прирівнюється до наукометрії.
Наш ответ:
Доброго дня, Маріє! Раджу вам звернутися з таким запитанням до віртуальної довідки НБУВ ім. В. І. Вернадського. Крім того, платформи WoS та Scopus опрацьовують дуже невелику кількість публікацій українських науковців. Більш повну оцінку публікаційної активності вчених дають показники бібліометричних даних науково-пошукової системи Google Scholar, яка є відкритою наукометричною платформою з охопленням наукових публікацій усіх країн та усіма мовами з усіх галузей знань. також раджу Вам ознайомитися з такими джерелами:
Жабін А. О. База даних Web of Science. Версія 5.22. Інструкція користувачу [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2016. – 24 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201705_basicpage_files_mat/instruction.pdf.
Все украинские журналы в Scopus и Web of Science [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://openscience.in.ua/ua-journals.
Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях : онлайн-тренінг. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=tRdqPfCRCXA&index=2&list=PLH_-ajdawSVVNz4e4kguPlCZjlekcYSfL.

.: Раздел: Прочее :: 12.02.2019 15.54.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.17935 seconds