Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45629
   


Автор вопроса: Уляна из города: Калуш :: Вопрос: 47186  
Уляна спрашивает:
Добрий день. цікавлять матеріали та інформація по дисципліні Соціокультурна діяльність
Наш ответ:
Добрий день, Уляно. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Балух В. О. Соціокультурний феномен ранньомодерних Європи та України: точки дотику і специфіка розвитку : [підруч.] / В. О. Балух, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій ; Нац. акад. пед. наук України. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 691 с. : іл. – Бібліогр.: с. 628-661.

Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність : навч. посіб. / Н. В. Кочубей. – Суми : Університ. кн., 2019. – 122 с.

Лещук Г. В. Особливості соціокультурної діяльності як фактора соціально-виховного впливу на особистість./ Г. В. Лещук // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Вип. 1 (44). – Ужгород, 2019. – С. 98-101.

Менеджмент соціокультурної діяльності : колект. монографія / [упоряд. Козаренко О. В. ; наук. ред. Пасічник В. П.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. філософії мистецтв. - Львів : Растр-7, 2018. - 207 с. : рис., табл., фото. - Бібліогр. в кінці ст.

Пазюк Р. Ю. Соціокультурна діяльність як інструмент соціальної політики / Р. Ю. Пазюк // Освіта та соціалізація особистості : матеріали ІХ Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених (Одеса, 23-24 квітня 2021 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2021 – С. 25-26.

Паскаль О. В. Система культурно-дозвіллєвої роботи : навч. посіб./ О.В. Паскаль. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Одеса : Ун-т Ушинського, 2022. – 146 с.

Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості: Зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 30 верес. – 01 жовт. 2021 р.) [Електронний ресурс] / ред. колегія: І. Р. Крупник, О. Є. Блинова, Н. І. Тавровецька (відп. за випуск) та ін. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2021. – 348 с.

Тузов В. О. Історичний контекст культуротворчих інновацій / Владислав Тузов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 144 с.

Чернишенко О. Соціокультурна діяльність соціального педагога : метод. рек. / О Чернишенко ; за ред. Р. Вайноли. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013.– 270 с.

Щербина-Яковлева О. Ю. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання : підручник : у 2 ч. / О. Ю. Щербина-Яковлева, М. О. Клочко, А. М. Щербина ; за заг. ред. О. Ю. Щербини-Яковлевої ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2019 .
Ч. 1 : Дидактика, логіка, методологія. - 2019. - 248 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Щербина-Яковлева О. Ю. Поняття соціокультурної діяльності: філософські та культурологічні виміри / О. Ю. Щербина-Яковлева // Світогляд - Філософія - Релігія. - Суми: СумДУ. – 2017. – Вип. 12. – С. 71-78.

Юрій М. Ф. Соціокультурний світ України / М. Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2008. – 738 с.

Спіріна Т. Соціокультурна діяльність, як засіб формування життєвих цінностей молоді у вільний від навчання час / Тетяна Спіріна // https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36013/1/T_SPIRINA_PPPSS_KSP&KO_IPSP.pdf

.: Раздел: Прочее :: 20.04.2023 11.10.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Вінниця :: Вопрос: 47096  
Аліна спрашивает:
Доброго вечора! Допоможіть підшукати джерела для теми: "Розробка стратегії управління лояльністю споживачів". Статті, реферати, публікації та книги бажано з 2020 року. Завчасно дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Аліно! Радимо Вам вмкористати наступні джерела, хоча джерел після 2020 р. видання дуже мало: – https://dut.edu.ua/uploads/l_2217_43939264.pdf
https://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/122/86
http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/721/+Стороженко.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/39312/1/Ovdii_magistr.pdf
https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/56.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32646/1/Каракай П.Р..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/960/1/Chopey R.P., MUNzmi-51.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/53_2021/13.pdf
http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_83_2021_ukr/14.pdf
http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/download/904/876
http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2009/13.pdf
http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/4025/1/Bezverkha _Strategic.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_2_2018ua/32.pdf

– Пилипенко О.С. Формування програм лояльності споживачів в контексті інноваційного маркетингу вітчизняних підприємств / О.С.Пилипенко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 2(2). – С. 139-143.
– Гурджиян К.В. Сутність та типи лояльності споживачів / К.В. Гурджиян // Економіка розвитку. – 2015. – № 2. – С. 78-86.
– Іваннікова М.М. Маркетингове управління лояльністю споживачів / М.М. Іваннікова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 3. – С. 62-72.
– Рибачук Н.В. Формування лояльності споживачів / Н.В. Рибачук, Т.О. Журко // Ефективна економіка. – 2014. – № 7.
– Неткова В.М. Процес управління лояльністю: теоретичні основи та практичні аспекти / В.М.Неткова // Економіка і суспільство. 2018. Вип. 8. С. 313–320.
– Іваннікова М.М. Маркетингове управління лояльністю споживачів / М.М.Іваннікова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – Вип. 3. – С. 62-72.
– Неткова В. М. Лояльність споживачів: еволюція підходів та сучасність / В.М. Неткова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2016. – Вип. 20, ч. 2. – С. 68-72.
– Щерба О. І. Лояльність у поведінці споживачів: соціологічні детермінанти / О. І. Щерба // Габітус. – 2020. – № 17. – С. 14-18.
– Захаренко-Селезньова А. М. Маркетингові інструменти впливу на клієнтів, як система управління продажами / А. М. Захаренко-Селезньова, В. М. Трайно, Н. І. Яловега // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2021. – № 1. – С. 44-48.
– Сіньковська В.М. Вимірювання лояльності споживачів в умовах конкуренції / В.М. Сіньковська // Маркетинг і цифрові технології. – 2019. – Т. 3, № 4. – С. 40-53.
– Довгунь О. С. Сучасні маркетингові підходи в контексті формування підприємствами лояльності клієнтів / О. С. Довгунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2015. – № 833 : Серія: Логістика. – С. 9-15.
– Трофімов А. Ю. Соціально-психологічні чинники, які формують прихильність співробітників / А. Ю. Трофімов, Т. О. Васильчук // Габітус / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса, 2022. – Вип. 35. - С. 180-184.
– Євсейцева О. С. Розвиток маркетингових комунікацій шляхом стимулювання продажу дитячих товарів / О. С. Євсейцева, М. Є. Гейко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наук. праць. – 2020. – № 5. – С. 83-89.
– Гурджиян К. Заохочення споживачів у програмах лояльності / К. Гурджиян // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 1. – С. 50-62.
– Коваленко Т. Торговельна марка як засіб комунікації / Т. Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – № 1. – С. 29-34.
– Безус Р. М. Маркетинговий менеджмент у SMM / Р. М. Безус, Л. С. Крючко, К. А. Перерва // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 21. – С. 66-71.
– Сіньковська В.М. Оцінювання лояльності споживачів промислових підприємств : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В.М. Сіньковська ; [наук. керівник О. І. Яшкіна] ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 24 с.

.: Раздел: Прочее :: 21.03.2023 20.17.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: м.Вінниця (Вінницька Область/М :: Вопрос: 47095  
Аліна спрашивает:
Доброго дня! Цікавить інформація про "Організація ярмарково-виставкової діяльності підприємства". Вітаються посилання на реферати, статті. Дякую, велике!
Наш ответ:
Добрий день, Аліно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://www.kmu.gov.ua/npas/2596762
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/684
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/33413/1/СУЧАСНИЙ СТАН ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ.pdf
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/Hmelnisk.pdf
https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/122.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4141/1/Мот.pdf
https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2015_3_11_19.pdf
https://naurok.com.ua/vistavki-ta-yarmarki-yak-odna-iz-form-mizhnarodnogo-spivrobitnictva-235166.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Nvpusk_2014_5_16.pdf
https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7432/1/Перспективи розвитку сучасної виставково-ярмаркової діяльності України.pdf
https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.03/2006/Golicin.doc
https://stud.com.ua/149784/marketing/vistavkovo_yarmarkova_diyalnist_forma_marketingovih_komunikatsiy
https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2010/07/112-123__no-3__vol-34__2010__UKR.pdf
https://vo.uu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=295389

– Циганкова Т. Виставки і ярмарки як інструменти маркетингу / Т.Циганкова // Маркетинг в Україні. – 2000. – № 2. – C. 38-41
– Грищенко І. М. Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі / І.М.Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – C. 113-119.
– Шульгіна Л.М. Розвиток виставкового маркетингу як складової просування інновацій / Л.М. Шульгіна // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Маркетинг: теорія і практика. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 254-263.
– Виставковий бізнес в Україні: інтеграція освіти, науки та практики : зб. наук. праць (спецвипуск). – Київ : Ін-т реклами, 2016. – 143 c.
– Кінаш І. Політика розвитку виставкової інфраструктури в Україні / І. Кінаш // Бізнес Інформ. – 2013. – № 3. – С. 358-361.
– Корніюк О. Виставкова діяльність: нові пріоритети / О.Корніюк // Бухгалтерія. – 2005. – № 34. – C. 73-74.
– Вдовічена О. Г. Перспективи та прогнози розвитку виставково-ярмаркової діяльності в умовах економічної нестабільності: регіональний вимір / О.Г.Вдовічена // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2015. – С.232-242.
– Голіцин А.М. Передумови ефективності участі підприємств у виставках та ярмарках / А.М.Голіцин // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. – Вип. 9 / Відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2002. – С. 47-53.
– Голіцин А.М. Виставковий потенціал підприємства : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу"2004". Т. 14. Маркетинг та менеджмент. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 28-29.
– Збіковська О. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція / О. Збіковська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник / Київський ін-т бізнесу та технологій. – Київ : КІБІТ, 2012. – Вип. № 1 (17). – С. 48-50.
– Скузь Д. Виставкова діяльність як інструмент маркетингу та формування позитивного іміджу підприємства / Д. Скузь // Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство : 6 черв. 2019 р. – Київ, 2019. – С. 264.

.: Раздел: Прочее :: 21.03.2023 14.27.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 47020  
Ольга спрашивает:
Доброго часу доби!Дуже попрошу допомогти з пошуком критичної літератури чи посилань на сайти за повістю А.Конан Дойля "Собака Баскервілів"
Наш ответ:
Добрий день, Ольго! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://dovidka.biz.ua/sobaka-baskerviliv-analiz/
https://md-eksperiment.org/post/20180115-proklyattya-rodu-baskerviliv
https://moyaosvita.com.ua/literatura/sobaka-baskerviliv-konan-dojl-opis-i-analiz-povisti/
https://www.ukrlib.com.ua/tvory-zl/printit.php?tid=6724
https://vuzlit.com/107351/galereya_portretiv_povisti_konan_doyla_sobaka_baskerviliv
https://otherreferats.allbest.ru/literature/00723740_0.html
https://supermif.com/bez-rubriki/tvir-na-temu-perlina-detektivnogo-zhanru-opovidannya-artura-konan-dojlya-sobaka-baskerviliv-7-klas-zarubizhna-literatura.html

– Кравченко Р. О. Шерлок Холмс та доктор Ватсон – класичний дует (за повістю А. Конан Дойля "Собака Баскервілів"). 7-й клас / Р. О. Кравченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 20-22.
– Степанова А. Конан Дойла "Собака Баскервілів" і радянська кіношерлокіана / А. Степанова, А. Повість. - Електронні текстові дані // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України ; Херсонський державний університет. – Херсон, 2017. – Вип. 66. – С. 101-106.
– Ніколенко О.М. Найбільша загадка – людина : урок-психологічне розслідування за повістю А.Конан Дойля "Собака Баскервілів", 7 клас / Ніколенко О.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – № 6. – С.14-21.
– Назарець В. М. Шерлок Холмс і доктор Ватсон – класичний дует детективів : до вивчення повісті А. Конан Дойла "Собака Баскервілів". 7 клас / В. М. Назарець // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 2. – С. 18-19.
– Зазимко С. У чому секрет популярності творів про Шерлока Холмса : урок-дослідження за повістю Артура Конан Дойля "Собака Баскервілів" / С. Зазимко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 2. – С. 21-22.
– Назарець В. М. Холмс і Ватсон проти собаки Баскервілів : суть повісті А.Конан Дойла в запитаннях і відповідях / В. М. Назарець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 6. – С. 27-28.
– Назарець В. М. Прокляття роду Баскервілів : до вивчення повісті А.Конан Дойля "Собака Баскервілів" / В.М. Назарець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – № 1. – С. 33-38.
– Сутула О. Конан Дойль А. "Собака Баскервілів" / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 1. – С. 43-48.
– Слободянюк О. Живий ланцюг умовиводів : система уроків за повістю А.Конан Дойла "Собака Баскервілів" / О. Слободянюк // Зарубіжна література. – 2009. – № 5-6. – С. 20-35.
– Хілько Л. Шерлок Холмс і доктор Вотсон – класичний детективний дует : А.Конан Дойль "Собака Баскервілів" / Л. Хілько // Зарубіжна література. – 2012. – № 3. – С. 8-9.
– Гриценко О. Г. "Бюро розслідувань" сімейної справи Баскервілів / О. Г. Гриценко // Все для вчителя. – 2012. – № 5. – С. 14-15.
– Смірнова І. У клубі шанувальників детективу : А.Конан Дойл "Собака Баскервілів". Захоплююча інтрига – основа детективного жанру / І. Смірнова // Світова література. – 2013. – № 3. – С. 33-35.
– Рудомьотова О. Захоплива інтрига - основа детективного жанру : “Собака Баскервілів" Артура Конан Дойля : 7 кл. / О. Рудомьотова // Світова література. – 2014. – № 21. – С. 28-31.
– Воєвудко М. Л. Конан Дойль. "Собака Баскервілів" / М. Л. Воєвудко // Все для вчителя. – 2013. – № 5. – С. 28-31.
– Варава І. М. Навчання аналітичного читання на основі творів А. Конан-Дойля “Собака Баскервілів” і “Загублений світ” / І. М. Варава, О. В. Гаврилова // Інноваційна педагогіка. – 2019. – № 18, т. 1. – С. 96-99.
– Лінник Л. М. Творчість А. Конан-Дойла : 7-й клас / Л. М. Лінник // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 23/24. – С. 59-63.

.: Раздел: Прочее :: 7.03.2023 15.10.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Артемій из города: Хмельницький :: Вопрос: 46959  
Артемій спрашивает:
Вітаю! Потрібна інформація на тему "Правові презумпції, фікції та аксіоми у фінансовому законодавстві України"
Наш ответ:
Добрий день, Артеміє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://pidru4niki.com/1098120545083/pravo/prezumptsiyi_fiktsiyi_aksiomi_sferi_pravoohoronnoyi_diyalnosti
https://core.ac.uk/download/pdf/50593938.pdf
https://www.researchgate.net/publication/304396916_Prezumpcii_ta_fikcii_v_podatkovomu_pravi
http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/2/6.pdf
http://um.co.ua/9/9-8/9-83302.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2008_3_30.pdf
http://www.lsej.org.ua/11_2021/214.pdf
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2013/2-1-1_2013/5.pdf
https://lawbook.online/ukraine-gosudarstva-prava-teoriya/yuridichni-fakti-prezumptsiji-72679.html
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/5902/1/НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Законотворчість 2019.pdf
https://mydisser.com/en/catalog/view/6/343/7134.html
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2016/3-4/3.pdf
https://yport.inf.ua/pravovyie-prezumptsii-aksiomyi.html
http://ni.biz.ua/4/4_2/4_2089_osobie-sredstva-yuridicheskoy-tehniki-pravovie-prezumptsii-pravovie-fiktsii-pravovie-aksiomi-kontseptsiya-normativnogo-pravovogo-akta-yuridicheskaya-konstruktsiya-pravovoy-simvol.html
https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1682/dysertaciyanazdobuttyanaukovogostupenyadoktorayurydychnyhnaukbayikoi.pdf

.: Раздел: Прочее :: 15.02.2023 13.39.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 5.434993 seconds