Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Артемій із міста: Хмельницький :: Запитання: 46959  
Артемій запитує:
Вітаю! Потрібна інформація на тему "Правові презумпції, фікції та аксіоми у фінансовому законодавстві України"
Наша відповідь:
Добрий день, Артеміє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://pidru4niki.com/1098120545083/pravo/prezumptsiyi_fiktsiyi_aksiomi_sferi_pravoohoronnoyi_diyalnosti
https://core.ac.uk/download/pdf/50593938.pdf
https://www.researchgate.net/publication/304396916_Prezumpcii_ta_fikcii_v_podatkovomu_pravi
http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/2/6.pdf
http://um.co.ua/9/9-8/9-83302.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2008_3_30.pdf
http://www.lsej.org.ua/11_2021/214.pdf
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2013/2-1-1_2013/5.pdf
https://lawbook.online/ukraine-gosudarstva-prava-teoriya/yuridichni-fakti-prezumptsiji-72679.html
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/5902/1/НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Законотворчість 2019.pdf
https://mydisser.com/en/catalog/view/6/343/7134.html
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2016/3-4/3.pdf
https://yport.inf.ua/pravovyie-prezumptsii-aksiomyi.html
http://ni.biz.ua/4/4_2/4_2089_osobie-sredstva-yuridicheskoy-tehniki-pravovie-prezumptsii-pravovie-fiktsii-pravovie-aksiomi-kontseptsiya-normativnogo-pravovogo-akta-yuridicheskaya-konstruktsiya-pravovoy-simvol.html
https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1682/dysertaciyanazdobuttyanaukovogostupenyadoktorayurydychnyhnaukbayikoi.pdf

.: Розділ: Інше :: 15.02.2023 13.39.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Калуш :: Запитання: 46929  
Софія запитує:
Добрий день, допоможіть найти матеріали на тему "поняття ознаки та кримінально правове значення добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення до кінця"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо таку літературу:
Крецул В. І. Добровільна відмова від злочину [Електронний ресурс] / В. І. Крецул // Новітні кримінально-правові дослідження - 2015 : зб. наук. пр. / відп. ред. О. В. Козаченко. — Миколаїв : Іліон, 2015. — С. 34-37. — Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/4728/Krecul V. І. Dobrovіl'na vіdmova vі zlochinu.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка” ; за ред. В. П. Кушпіта ; [В. П. Кушпіт, І. І. Цилюрик, В. С. Канцір]. — Львів : Растр-7, 2021. — 327 с.
Кримінальне право України. Загальна частина : підручник [Електронний ресурс] / [А. А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2020. — 428 с. — Режим доступу: https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10088/Kryminalne pravo Ukrainy_Zahalna chastyna_pidruchnyk_KhNUVS_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Кримінальне право України. Загальна частина : підручник [Електронний ресурс] / підготовлено колективом авторів; за заг. ред. В. Я. Конопельського, В. О. Меркулової. — Одеса, ОДУВС, 2021. — 452 с. — Режим доступу: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/1750/1/Підручник Кримінальне право. Загальна частина 2021.pdf.
Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. : конспект лекцій : [для студентів, курсантів, пед. та наук.-пед. працівників юрид. закл. України] / Дідківська Г. В. [та ін.] ; за заг. ред. Топчія В. В. ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України [та ін.]. — Ірпінь ; Вінниця : Твори, 2021. — 408 с.
Кримінальне право України: тестові завдання : навч.-метод. посіб. / [Жаровська Г. П. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. кримінал. права. — Чернівці : Рута, 2021. — 399 с.
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Київ : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 1196 с.

.: Розділ: Інше :: 3.02.2023 21.30.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 46916  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із джерелами для написання курсової роботи на Тему: Організація як об'єкт менеджменту (статті, монографії, наперед вдячна якщо матеріали будуть із покликаннями).
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо такі джерела на ваше запитання:
Кузьмін О.Є. Менеджмент у фармації / О. Є. Кузьмін, Б. П. Громовик, Г .Д. Гасюк, О. Р. Левицька, О. Г. Мельник. — Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. — 448 с.: іл.
Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства: монографія / О. І. Олексюк. — Київ : КНЕУ, 2008. — 362 с.
Органiзацiя як об'єкт управлiння [Електронний ресурс] // Твоя медична енциклопедія : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://tdmuv.com/kafedra/internal/upr_ekon/classes_stud/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/4/02 Організація як обєкт управління.htm. — Назва з екрана.
Ситник Й. С. Менеджмент організацій: навч. посіб./ Ситник Й. С. — Львів-Київ : Тріада плюс — Алерта, 2008. — 456 с.
Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. — Київ : МАУП, 2007. — 488 с. — Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_53.pdf.
Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій: навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. — Київ : МАУП, 2007. — 488 с.
Хміль Ф. І. Основи менеджменту / Ф. І. Хміль. — Київ : Академвидав, 2005. — 608 с.

.: Розділ: Інше :: 31.01.2023 16.34.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46913  
Наталія запитує:
мені потрібен матеріал для написання методички.тема. "організація створення документів та їх класифікація"
Наша відповідь:
Бездрабко В. В. Класифікація документів як теоретична проблема історичної науки: новітні здобутки [Електронний ресурс] / В. В. Бездрабко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2009. — Вип. 160-161. — С. 3-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2009_160-161_3
Варенко В. Методичний аспект створення інформаційно-аналітичних документів: аналіз / В. Варенко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 3. — С. 46-47.
Збанацька О. Документ в реаліях сьогодення / О. Збанацька // Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 23-27.
Казієва Н. Створення документів в електронному вигляді / Н. Казієва // Діловодство та документообіг. — 2015. — № 10. — С. 54-59.
Карпюк Д. Види мережних документів [Електронний ресурс] / Д. Карпюк // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2014. — Вип. 40. — С. 171-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_15
Климчук Л. В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз [Електронний ресурс] / Л. В. Климчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2014. — № 2. — С. 35-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_2_8
Климчук Л. В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз [Електронний ресурс] / Л. В. Климчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2013. — № 3. — С. 44-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2013_3_10
Климчук Л. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз / Л. Климчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2013. — № 3. — С. 44-47.
Ковальська Л. А. Видові особливості і класифікація документально-інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] / Л. А. Ковальська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 4. — С. 39-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2020_4_7
Ковальська Л. Книги та преса як документально-інформаційні ресурси: жанрові особливості : документознавство / Л. Ковальська // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 4. — С. 27-32.
Ковальчук Н. Роль сучасних інформаційних технологій в організації документування управлінської діяльності бібліотеки : документознавство, архівознавство / Н. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2019. — № 1. — С. 96-101.
Писаренко В. П. Класифікація та складові електронних документів [Електронний ресурс] / В. П. Писаренко // Актуальні проблеми державного управління. — 2012. — № 2. — С. 101-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2012_2_16
Піддубна Л. П. Науково-метологічні підходи до загальної класифікації документів [Електронний ресурс] / Л. П. Піддубна // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. — 2013. — Вип. 1. — С. 110-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2013_1_16
Швецова-Водка Г. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. — 2-е вид., стер. — Київ : Знання, 2012. — 319 с.

.: Розділ: Інше :: 29.01.2023 15.34.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: м. Калуш :: Запитання: 46894  
Христина запитує:
Добрий день! Шукаю матеріал на тему "Візуалізація у роботі викладача: інфографіка, скрайбінг, інтелект-кари"
Наша відповідь:
Андрощук І. В. Скрайбінг-презентація як засіб підвищення ефективності освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2019. — Т. 72, № 4. — С. 67-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_72_4_8
Білоусова Л. І. Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя [Електронний ресурс] / Л. І. Білоусова, Н. В. Житєньова // Фізико-математична освіта. — 2016. — Вип. 1. — С. 39-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2016_1_6
Блинова Т. С. Літературна інфографіка як ефективний візуалізаційний засіб [Електронний ресурс] / Т. С. Блинова // Креативний простір. — 2021. — № 3. — С. 27-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krpr_2021_3_16
Вовк О. В. Інфографіка як ефективний засіб навчання [Електронний ресурс] / О. В. Вовк, Р. А. Черемський // Системи обробки інформації. — 2017. — Вип. 4. — С. 199-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2017_4_43
Гуркаленко І. ІКТ - важливий чинник виховання інформаційної та читацької культури : практичний досвід / І. В. Гуркаленко // Шкільний бібліотекар. — 2020. — № 9. — С. 15-18.
Желіба О. Візуалізація ґендерних студій : методологія. Наука - вчителеві / О. Желіба // Історія в рідній школі. — 2020. — № 4. — С. 10-17.
Залізняк Ю. Інфографіка як відповідь на виклики швидкого часу в інформаційному контексті [Електронний ресурс] / Ю. Залізняк // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2015. — Вип. 40. — С. 215-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2015_40_23
Затворницька А. 8 технологій для візуалізації навчального матеріалу : освітянам / А. Затворницька // Профтехосвіта. — 2022. — № 3-4. — С. 6-11.
Зелінська М. Скрайбінг : новітня освітня технологія / М. Зелінська // Біологія (Шкільний світ). — 2020. — № 7-8. — С. 80-89.
Зміївський Г. Деякі аспекти використання інфографіки для підвищення ефективності онлайн-тестування з тактичних дисциплін [Електронний ресурс] / Г. Зміївський, О. Петрук, В. Пугач // Новий Колегiум. — 2021. — № 1. — С. 90-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2021_1_18
Каптенко Л. Скрайбінг-технологія : як просто та доступно розповісти про складне / Л. Каптенко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2018. — № 10. — С. 22-24.
Криворучко І. Я. Аналіз досвіду використання методу інтелект-карт у системі вищої військової освіти України [Електронний ресурс] / І. Я. Криворучко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2019. — Вип. 72(1). — С. 257-262. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2019_72(1)__59
Логвіненко В. Г. Використання технології інфографіки для візуалізації навчального контенту [Електронний ресурс] / В. Г. Логвіненко // Фізико-математична освіта. — 2018. — Вип. 2. — С. 79-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_2_17
Мягкова О. Використання технологій скрайбінгу і скетчноутингу в освітньому процесі [Електронний ресурс] / О. Мягкова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2020. — Вип. 4. — С. 90-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2020_4_13
Науменко Н. Інфографіка як метод активізації пізнавальної діяльності магістрів освітніх, педагогічних наук [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Молодь і ринок. — 2019. — № 7. — С. 136-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_7_27
Онопченко О. Застосування інфографіки як засобу інтенсифікації науково-дослідницької діяльності обдарованих школярів [Електронний ресурс] / О. Онопченко // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2021. — Вип. 2. — С. 68-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2021_2_11
Онофрійчук Л. О. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу в закладі вищої освіти [Електронний ресурс] / Л. О. Онофрійчук // Народна освіта. — 2020. — Вип. 1. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2020_1_11
Паршукова Л. М. Методика застосування інфографіки в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти за стандартами Нової української школи [Електронний ресурс] / Л. М. Паршукова, С. В. Паршуков // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 42. — С. 89-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_42_19
Садкіна В. Маленькі секрети учительського успіху. Навчаємо з радістю / В. Садкіна. — Харків : Основа, 2016. — 142, [3] с. : іл. — (Нові формати освіти).
Сидорчик К. Використання мультимедійних засобів навчання в освітньому процесі : методика, досвід, пошук / Сидорчик, Катерина // Фізика та астрономія в рідній школі. — 2021. — № 4. — С. 2-9.
Угніч Р. Прийоми критичного мислення та візуалізація навчання як засоби розвитку ключової компетентності "Уміння вчитися впродовж життя" / Р. Угніч, А. Білошицька // Дивослово. — 2020. — № 4. — С. 2-9.
Учитель як менеджер НУШ : [добірка матеріалів] // Початкова освіта. Бібліотека. — 2019. — № 4. — С. 5-118.
Царенко О. Інтелект-карти в методології інформаційно-технічних засобів навчання [Електронний ресурс] / О. Царенко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] . Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. — 2016. — Вип. 10(1). — С. 231-235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2016_10(1)__39
Шевченко Г. В. Створення інфографіки в сервісі "Canva для навчання” [Електронний ресурс] / Г. В. Шевченко // Вересень. — 2021. — № 3. — С. 121-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vere_2021_3_11
Яковлєва І. Використання освітніх програм в освітньому середовищі [Електронний ресурс] : методика, досвід, результати / І. Яковлєва // Український педагогічний журнал. — 2022. — № 3. — С. 137-148.
Ястреба Н. Сучасні методичні прийоми візуалізації навчального матеріалу як засіб формування предметної компетенції учнів : із виступу на Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції, м. Полтава / Н. Ястреба // Всесвітня література в сучасній школі. — 2020. — № 6. — С. 17-19.

.: Розділ: Інше :: 16.01.2023 19.10.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.383814 seconds