Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Наталя із міста: Чернігів :: Запитання: 45656  
Наталя запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про фізіолого-гігієнічні основи харчування люди похилого віку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Наталя! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Горобець Л. В. Роль харчування в підтримці здоров'я і профілактиці захворюваності людей літнього віку / Л. В. Горобець, Б. С. Рибалко // Пробл. старения и долголетия. - 2004. – Т. 13, № 3. - С. 272-273.
Григоров Ю. Г. Социально-гигиенические факторы образа жизни и их влияние на состояние питания людей пожилого и старческого возраста / Ю. Г. Григоров, Ю. А. Гриненко, Т. М. Семесько, Л. Л. Синеок, Л. М. Жевага // Пробл. старения и долголетия. - 2006. - Т. 15, № 1. - С. 66-75.
Григоров Ю. Г. Розробка наукового обґрунтування збалансованого харчування людей літнього віку в Україні та його зв’язок з показниками здоров’я / Ю. Г. Григоров // Наук. засади міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації». — Київ, 2007. — Вип. 1. — С. 39-59.
Давиденко Н. В. Особливості харчування в похилому віці / Н. В. Давиденко // Пробл. старения и долголетия. - 2004. – Т. 13, № 1. - С. 81-88.
Карпенко П. О. Основи раціонального і лікувального харчування : навч. посіб. / П. О. Карпенко, С. М. Пересічна, І. М. Грищенко, Н. О. Мельничук ; ред.: П. О. Карпенко ; Київ. нац. торгов.-екон. ун-т. - Київ, 2011. - 504 c.
Міхеєнко О. І. Основи раціонального та оздоровчого харчування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Міхеєнко. - Суми : Універ. кн., 2013. - 183 c.
Орлова Н. Я. Фізіологія та біохімія харчування : підруч. для вищ. навч. закл. / Н. Я. Орлова. - Київ : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2001. — 249 с.
Павлоцька Л. Ф. Фізіологія харчування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Є. Я. Левітін, І. В. Цихановська, О. В. Москаленко, О. В. Александров, М. Г. Ілюха, І. В. Довгопол. - Суми : Університ. кн., 2011. - 472 c.
Федулова І. В. Принципи збалансування продовольчої безпеки : моногр. / І. В. Федулова, І. М. Болотіна, І. А. Бойко, Г. О. Кундєєва, Н. Л. Кузьмінська; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Кондор, 2014. - 378 c.
Харченко Н. В. Дієтологія : підруч. / Н. В. Харченко, О. Я. Бабак, Н. Б. Губергриц, Н. Д. Опанасюк, І. Я. Лопух ; ред. Н. В. Харченко, Г. А. Анохіна. - Київ : Меридіан, 2012. - 527 c.
Зубар Н. М. Основи фізфології та гігієни харчування [Електронний ресурс] : підруч. / Н. М. Зубар. — Київ : Центр учб. літ., 2010. — 336 с. - Режим доступу: http://boguslav-vpusp.net.ua/images/Files-2018/Osnovu_fiziologii_N.Zubar.pdf.
Немет Ф. Приблизна оцінка стану харчування осіб похилого віку в пряшівському регіоні [Електронний ресурс] / Ф. Немет // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. : Медицина. - 2011. - Вип. 2. - С. 324-329. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UNUMED_2011_2_72.pdf.
Основи харчування [Електронний ресурс] : підруч. / М. І. Кручаниця, І. С. Миронюк, Н. В. Розумикова, В. В. Кручаниця, В. В. Брич, В. П. Кіш. - Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. 252 с. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/27230/1/Підручник_ОСНОВИ ХАРЧУВАННЯ-kinceva versia.pdf.
Самошкін В. В. Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням застосування раціонального харчування в процесі оздоровчих занять фітбол-аеробікою та фітбол-гімнастикою [Електронний ресурс] / В. В. Самошкін, О. Ю. Лядська, Н. М. Денісенко, Н. Ю. Ряпасова // Вісник Чернігів. нац. педагог. ун-ту. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118 (1). - С. 320-322. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2014_118(1)__72.pdf.
Харченко Н. В. Особливості харчування людей похилого віку [Електронний ресурс] / Н. В. Харченко, Г. А. Анохіна, І. В. Якубовська, Ю. Г. Бурмак // Фітотерапія. - 2012. - № 3. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fch_2012_3_9.pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 13.06.2021 13.57.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ріта із міста: Київ :: Запитання: 45623  
Ріта запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про психосоматичні захворювання шкіри. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ріто! Перегляньте наступні джерела:
Абдурахманов Р. А. Введение в общую психологию и психотерапию / Р. А. Абдурахманов. – М. : Моск. психол.-социал. и-т. – Воронеж : МОДЭК, 2002. - 304 с.
Бройтигам В. Психосоматическая медицина / В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад ; пер с англ. — М. : ГЭОТАР Медицина, 1999. – 373 с.
Быстров В. Н. Психосоматическая организация в общей врачебной практике / В. Н. Быстров // Клиническая медицина. – 2001.– № 8.– С. 60-64.
Кірієнко В. О. Порушення фізіологічних маркерів психоемоційного напруження та їх корекція з використанням температурно-міографічного тренінгу в комплексній терапії псоріатичної хвороби у хворих з надмірною масою тіла та артеріальною гіпертензією / В. О. Кірієнко, Г. І. Макуріна, Є. С. Якименко // Укр. журнал дерматології, венерології, косметології. – 2015. – № 1. – С. 25-29.
Основи психосоматики [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Л. Дейнека ; бібліотека Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2017. – 20 с.
Хомуленко Т. Б. Психосоматика: культурно-історичний підхід : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Хомуленко, І. О. Філенко, К. І. Фоменко, О. С. Шукалова, М. В. Коваленко. – Харків : Диса плюс, 2015. – 264 с.
Хомуленко Т. Б. Психосоматичний підхід у проблематиці психології розвитку : теоретичні та прикладні аспекти / Т. Б. Хомуленко, Я. О. Василенко, М. В. Коваленко // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія. – 2014. – Вип. 49. – С. 176-192.
Грицюк І. М. Основи психосоматики [Електронний ресурс] : метод. матер. для студ. спеціальності «Практична психологія» / І. М. Грицюк. — Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 27 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/153584844.pdf.
Психодерматологія в Україні: сучасний погляд на проблему [Електронний ресурс] // Дерматологія та венерологія. – № 4. – С. 8-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dtv_2018_4_3.pdf.
Психосоматичні захворювання шкіри [Електронний ресурс] / підгот. Ю. Карвацька // Буковинський державний медичний університет : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.bsmu.edu.ua/blog/2316-psyhosomatychni-zahvoruvannya-shkiry/. – Назва з екрана.
Татьянчиков А. О. Основи психосоматики та психогенетики [Електронний ресурс] : навч.-метод. реком. (в допомогу до самост. роботи для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології) / А. О. Татьянчиков ; кафедра психології НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2020. – 38 с. - Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/13461.
Федоренко О. Є. Психосоматика та психотерапія в сучасній дерматології [Електронний ресурс] / О. Є. Федоренко // Дерматологія. – 2017. – № 1. – С. 54-56. – Режим доступу: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvk/552761446944310_27092009164515.pdf.
Чаріті Дж. Т. Психосоматичні аспекти дерматозів [Електронний ресурс] / Дж. Т. Чаріті // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія. – 2016. – Вип. 53. – С. 265-271. – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/article/view/794.
Шевченко С. І. Захворювання шкіри: психосоматичний аспект [Електронний ресурс] / С. І. Шевченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2013. – № 19. – С. 191-198. – Режим доступу: http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/491/398.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 8.06.2021 06.29.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: Ужгород :: Запитання: 45568  
Влад запитує:
Добрий день. Шукаю науково-дослідницькі статті для реферату по темі "Гігієна праці та побуту студента, учня ПТУ, школи інтернату". Викладачі вимагають саме статті з журналів і нічого інше(
Наша відповідь:
Доброго дня, Владиславе! Радимо Вам використати наступні статті: – Гозак С. В. Гігієна навчальної діяльності дітей: досвід та перспективи / С. В. Гозак // Наука і правоохорона. – 2018. – Спецвипуск; № 86. – С. 18-23.
– Сергета І. В. Університетська гігієна у контексті імплементації ”Закону про вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи та шляхи розвитку / І. В. Сергета, О. Ю. Панчук, Н. В. Стоян // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 4. – С. 46-52.
– Політико,С. В. Гігієна праці в школі / С. В. Політико // Виховна робота в шк. - 2013. - № 6. - С. 51-55.
– Приходько А. Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці / А. Приходько // Профтехосвіта : [журн. для працівників профтехосвіти всіх рівнів]. - 2013. - № 6. - С. 65-68.
– Хоронжевський О. М. Гігієнічна культура учнів основної школи в процесі трудового навчання / О. М. Хоронжевський // Трудова підготовка в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 33-37.
– Стасюк Л. Гігієнічне нормування діяльності школяра / Л. Стасюк // Практика управління закладом освіти. - 2010. - № 5. - С. 66-69.
– Щудро С. А. Шкільне середовище як фактор ризику для здоров'я учнів / С. А. Щудро // Довкілля та здоров'я. - 2008. - № 1. - С. 61-64.
– Поташнюк І. В. Гігієнічна оцінка впровадження моделі школи сприяння здоров'ю учнів / І. В. Поташнюк // Довкілля та здоров'я. - 2007. - № 1. - С. 12-15.
– Лебединець Н. Гігієнічна оцінка шкільної тривожності учнів як показника психологічної атмосфери навчального середовища / Н. Лебединець // Рідна школа. - 2007. - № 9. - С. 57-59.
– Станкевич Т. В. Гігієнічна оцінка організації та режиму навчання і виховання учнів у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах / Т. В. Станкевич // Довкілля та здоров'я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. - 2011. - № 2. - С. 55-59.
– Тернова І. В. Гігієнічна оцінка розумової працездатності студентів / І. В. Тернова // Довкілля та здоров'я. - 2010. - № 1. - С. 41-44.
– Перегой І. Твій вибір - здоровий спосіб життя : заняття для учнів 5-6-х кл. / І. Перегой // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ : Газета для вчителів фізкультури, основ здоров'я, ОБЖ. - 2015. - № 17/18. - С. 37-57.
– Сучасні гігієнічні проблеми забезпечення умов навчання та виховання в освітніх закладах України // Безпека життєдіяльності. - 2003. - № 11. - С. 25-27.
– Гігієнічні аспекти оцінки когнітивно-мотиваційних детермінант здорового способу життя учнів старших класів загальноосвітніх шкіл / Теклюк Р. В., Сергета І. В. // Гігієна населених місць : зб. наук. пр. / ДУ ”Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України”. – Київ, 2018. – Вип. 68. – С. 199-206.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 26.05.2021 08.30.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Коростишев :: Запитання: 45489  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть з літературою про вплив генно-модифікованих рослин на організми людини та тварини. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! На подібний запиту шукайте відповідь: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 45415. Крім того, перегляньте таку літературу:
Ананевич Н. П. Особливості гарантування біологічної безпеки держави (ГМО-продукція) [Електронний ресурс] / Н. П. Ананевич // Молодь, наука, бізнес : зб. матер. Всеукр. студ. інтернет-конф., 3-4 жовтня 2019 р. - Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7526/1/zbirnyk_tez_3-4_10_19_51.pdf.
Генно-модифіковані рослини: переваги та загрози [Електронний ресурс] // Greenclinic.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://greenclinic.com.ua/blog/genno-modyfikovani-roslyny-perevagy-ta-zagrozygenno-modyfytsyrovannye-rastenyya-preymushhestva-y-ugrozy/. - Назва з екрана.
"Про наслідки вживання ГМО для людини і навколишнього середовища", газета «Контракти» [Електронний ресурс] // Всеукр. еколог. ліга : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ecoleague.net/pro-vel/misiia-vel/vystupy-publikatsii/2012/item/74-pro-hmo-hazeta-kontrakty. - Назва з екрана.
Правові аспекти біологічної безпеки України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=
2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_fil
e_name=PDF/pp_2015_4_4.pdf.
Турчина Ю. ГМО: невдалий експеримент чи людське спасіння? [Електронний ресурс] / Ю. Турчина // Студпарламент КНУ : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://sp.knu.ua/gmo-gelfant-2017/. - Назва з екрана.
Салига Н. О. Генетично модифіковані рослини та їх вплив на організм тварин [Електронний ресурс] / Н. О. Салига, В. В. Снітинський // Біологія тварин. - 2010. - Т. 2. № 2. - С. 67-74. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bitv_2010_12_2_9.pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 4.05.2021 15.14.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Чернігів :: Запитання: 45462  
Катя запитує:
Допоможіть знайти літературу про вплив роботи з комп'ютером на зір людини. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Вплив комп'ютера на здоров'я користувача [Електронний ресурс] // Українська педагогічна : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: upped.com/informatyka/713-.html. - Назва з екрана.
Вплив комп'ютера на зір дитини [Електронний ресурс] // Управління охорони здоров'я Миколаїв. міськ. ради : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://uoz.mkrada.gov.ua/index.php/statti-naselennyu/2664-vpliv-komp-yutera-na-zir-ditini. - Назва з екрана.
Вплив комп'ютера на зір людини [Електронний ресурс] // Інтернетрі :[вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://internetri.blog post.com/2018/02//vpluv-komputera-na-zir.html.- Назва з екрана.
Наукові дослідження про шкідливий вплив монітора на зір людини [Електронний ресурс] // Подільський центр зору : [вебсайт]. - Електронні дані.- Режим доступу: https://centr-zory.com.ua/uk/blog/news/naukovi-doslidzhennya-pro-shkidlivij-vpliv-monitora-na-zir-lyudini/. - Назва з екрана.
Товкач Г. В. Вплив роботи за комп'ютером на зір людини [Електронний ресурс] / Г. В. Товкач // Соціально-економічні перспективи УКраїни в 21 столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квітня 2013 р. - Київ, 2013. - С. 198-200.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 27.04.2021 07.09.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.39289 seconds