Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44606
   


Автор вопроса: Олег из города: Харків :: Вопрос: 40300  
Олег спрашивает:
Філософське розуміння спокуси. Визначення поняття «спокуси» у філософських словниках та енциклопедіях
Наш ответ:
Спокушати - 1. Викликати сильне бажання мати що-небудь, робити щось (приємне, вигідне, принадне і т. ін) 2. Заманювати, приваблювати чимсь принадни , корисним, приємним)//
Тлумачний словник української мови : Близько 7 000 слів / За ред. Д.Г.Гринчишина,. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Освіта, 1999. - 299,[1] с.

Спокуса - 1. Те що притягує до себе, спокушає, вабить ".2. Потяг до чого-небудь, бажання володіти чим -небудь заманливим, зваблимим 3. Те що збуджує, чуттєвий потяг //
Великий тлумачний словник української мови [Текст] : 40 000 слів / Укл. Тетяна Ковальова. - Харків : Фоліо, 2005. - 766,[1] с

Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] : 170 000 / Укл. Вячеслав Бусел,. - К. : Ірпінь, 2002 , 2004. - 1426 с.,


Спокушати, спокусити- 1. Викликати у когось сильне бажання робити щось. мати що-небудью заволодіти чимось., приваблювати. 2. схиляти до недозволених , небажаних вчинків. хибних переконань,. відходити від чогось правильного. Зваблювати дівчат, жінок, домагатися іхньої любові.//

Яковлева, Антоніна Миколаївна.
Сучасний тлумачний словник української мови : Розгорнуті пояснення до слів. Спільнокореневі слова. Слова-синоніми. Фразеологічні звороти: 55000 слів / Антоніна Яковлева, Тетяна Афонська. - Харків : ПП "Торсінг Плюс", 2007. - 67

Спокуса- релігійн.міфолог. мотив, що зусрічається у багатьох релігіях і пов’язаний з з подоланням персонажами всіляких спокус з боку темних і злих надприродних сил //

Релігієзнавчий словник [Текст] / За ред. А.Колодного, Б.Лобовика ; Українська асоц. релігієзнавців, Відд. релігієзнавства. Ін-т філософії НАН України. - К. : Четверта хвиля, 1996. - 389 с.

.: Раздел: Энциклопедии. Словари :: 23.02.2017 17.13.04 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Київ :: Вопрос: 38947  
Ольга спрашивает:
Економічний словник-довідник, як українські так і англомовні видання, електроні ресурси
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго!

Рекомендуємо наступні видання:

1. Англо-український словник з бізнесу / [уклад.: Н. М. Семко [та ін.]] ; за ред. Н. М. Семко. - Львів : Оріяна-Нова, 2006. - 317 с.
2. Бондаренко, В. В. Російсько-український словник організаційно-економічних та супутніх термінів / В. В. Бондаренко, О. М. Гаврись, М. І. Ларка ; [відп. за вип. А. І. Яковлєв] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків : НТУ "ХПІ", 2001. - 120 с.
3. Гончаров, С. М. Тлумачний словник економіста : для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір ; за ред. С. М. Гончарова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : [Б. в.], 2008. - 267 с.
4. Дружбяк, С. В. Німецько-український словник економічних термінів : понад 6000 термінів та термінолог. словосполучень / С. В. Дружбяк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. - 158 с.
5. Дутка, Г. Я. Педагогіка, математика, економіка : словник базових термінів / Г. Я. Дутка ; [ред. О. В. Жданова ; дизайн обкл. : Л. Ю. Іщенко] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УБС НБУ, 2009. - 363, [1] с. - Бібліогр.: с. 360-363.
6. Економіко-правовий глосарій : [понятійно-термінол. посіб.] : 15-ій річниці створення Чернівец. філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" присвячується / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"". Чернівец. філ. ; [редкол. О. В. Поляк та ін. ; за ред.: Поляк О. В., Ільчук Т. Є., Приказки С. І. ; ілюстр. Іван Спатару ; відп. ред. Поляк О. В.]. - Чернівці : Букрек, 2014. - 162, [1] с. - Бібліогр.: с. 132-155.
7. Економічна енциклопедія : у 3 т. – Київ : Академія ; Тенопіль : Академія народного господарства. – 2002.
8. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / С. В. Мочерний [та ін.] ; за ред. С. В. Мочерного. - Львів : Світ, 2006.
9. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / [авт.: Дяків Роман Степанович, Бохан Аліна Василівна, Горбаль Василь Михайлович та ін.; під ред. Романа Дяківа]. - Київ : Міжнародна економічна фундація, 2002. - 703 с.
10. Живко, З. Б. Спеціалізований словник економічних термінів : банківська справа : контроль і ревізія : реклама : менеджмент : захист інформації : економічна безпека : маркетинг / Зінаїда Живко, Михайло Живко ; [ред. І. Живко] ; Львів. держ. ун-т внутріш. справ. - Львів : УАД, 2006. - 150 с. - Бібліогр.: с. 148-149.
11. Загородній, А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк ; [худож.-дизайнер Уляна Келеман] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид., допов. та переробл. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 843 с. - Бібліогр.: с. 829-841.
12. Іфтемічук, В. С. Економічний словник-довідник / В. С. Іфтемічук, М. В. Іфтемічук. - Чернівці : Прут, 1997. - 234, [1] с.
13. Карачун, В. Я. Російсько-українсько-англійський економіко-математичний словник / уклад.: В. Я. Карачун, Т. В. Кремень, Ю. З. Прохур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т вищ. освіти НАПН України. - Київ : Грамота, 2008. - 439 с.
14. Міга, Л. А. Німецько-український термінологічний словник економіки та права = Deutsch-Ukrainisches terminologisches Worterbuch fur Okonomik und Recht : навч. посіб. / Л. А. Міга ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : [б. в.], 2005. - 442 с. - Бібліогр.: с. 441-442
15. Сивак, М. В. Новий великий німецько-український економічний словник : близько 80 000 термінів = Das Neve Grosse Wirtschaftw?rterbuch Deutsch-Ukrainisch : Etwa 80 000 Fachbegriffe / М. В. Сивак ; Нац. банк України. - Київ : УБС НБУ, 2008. - 1515 с.
16. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника : [навч. посіб.] / [уклад. М. С. Гамов та ін.]. - Запоріжжя : Інтер-М, 2011. - 360 с. - Бібліогр.: с. 351-359.
17. Українсько-англійський словник термінів з економіки та підприємництва = Ukrainian-English Dictionary of Economic and Bisiness Terms / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за наук. ред. А. М. Колота ; [уклад. Є. В. Калюга та ін. ; пер. О. В. Капустіна та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2010. - 338, [1] с. - Бібліогр.: с. 274-297.
18. Філонов, Л. В. Збірник термінів і понять до курсу "Економічна теорія" / Л. В. Філонов ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : [б. в.], 2006. - 27, [1] с.
19. Black, J. A Dictionary of Economics / J. Black. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002. - 507, [5] p. : il.
20. Encyklopedia biznesu . T. I / [red. : M. Danecka, Z. Slowik, B. Wencel]. - Wyd. 1. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1995. - 736 s.
21. Encyklopedia biznesu . T. II / [red. : M. Danecka, Z. Slowik, B. Wencel]. - Wyd. 1. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1995. - 602 s.
22. Eкoномiчний слoвник-дoвiдник [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sesia.org.ua/.
23. Завадський, Й. С. Економічний словник [Електронний ресурс] / Й. С. Завадський, Т. В. Осовська, О. О. Юшкевич. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf.
24. Короткий словник економічних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1429011445406/politekonomiya/politichna_ekonomiya_korotkiy_slovnik_ekonomichnih_terminiv.
25. Словник економічних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank-ua.com/glossary/.
26. Фінанси [Електронний ресурс] : словник економічних термінів. – Режим доступу: http://subject.com.ua/economic/finances1/73.html.

Бажаємо успіхів.

.: Раздел: Энциклопедии. Словари :: 3.05.2016 21.01.10 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Турка :: Вопрос: 38508  
Марія спрашивает:
реферат "Енциклопедія для дітей"
Наш ответ:
Доброго дня!
Радимо Вам переглянути наступні матеріали:

Енциклопедія для дітей молодшого шкільного віку. Особливості редакторської підготовки
http://ukrdoc.com.ua/text/7689/index-1.html

Принципи роботи редактора над статтями в енциклопедичному виданні (на прикладі дитячих енциклопедій видавництва Дорлінг Кіндерслі)
http://refs.co.ua/53682-Principy_raboty_redaktora_nad_stat_yami_v_enciklopedicheskom_izdanii_na_primere_detskih_enciklopediiy_izdatel_stva_Dorling_Kindersli.html

Робота редактора над галузевими дитячими енциклопедіями
http://ukreferat.com/78708-Rabota-redaktora-nad-otraslevymi-detskimi-enciklopediyami.html

Довідкові видання та література
http://referatu.net.ua/referats/7375/44293

.: Раздел: Энциклопедии. Словари :: 5.03.2016 14.55.12 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Михайло из города: Великий Бичків Закарпаття :: Вопрос: 38202  
Михайло спрашивает:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему: "Особливості укладання та функціонування тематичних словників укладання німецько- українського глосарію на тему: розвиток та планування міста." Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Михайло!
На жаль, мало інформації за Вашим запитом, пропонуємо звернутися до наступних джерел:
Вступ до мовознавства - http://pidruchniki.com/1222090548043/dokumentoznavstvo/vstup_do_movoznavstva
Гаврилишин Я. Словник ділових термінів : Англо-укр.; Укр.-англ.: Близько 3500 термінів / Я. Гаврилишин, О. Каркоць. - К. : Смолоскип, 1993. - 94 с.
Іващенко В. Л. Типологічна диференціація концептуальних структур як одиниць ментального простору / В. Л. Іващенко // Мовознавство. — 2004. – № 1. С. 54–61.
Калинина Л.В. Лексико-грамматические разряды имен существительных как пересекающиеся классы слов (когнитивно-семасиологический анализ): Автореф. дис.... докт. филол. наук. — Киров, 2009. — 38 с.
Козирєва З. Г. Зведений словопокажчик української лексики // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць / Відпов. ред. к. філол. н. І. С. Гнатюк. — К., 2009. — Вип. 18. — С. 31–41.
Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник. Вид. 2-ге, випр. і доповн. — К.: Видавничий центр ?Академія?, 2006. — 464 с. (Альма-матер).
Кочерган М. П. Лексико-семантична система // Українська мова: Енциклопедія. 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Вид-во ?Українська енциклопедія? ім. М. П. Бажана, 2004. — С. 305–306.
Селіванова О. О. Концептуалізація просторової орієнтації в українських фраземах // Мовознавство. — 2004. — № 1. — С. 17–25.
Сніжко Н. В. Моделі багатозначності українських іменників // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць / Відпов. ред. к. філол. н. І. С. Гнатюк. — К., 2010. — Вип. 19. — С. 83–93.
Фразеологічний словник української мови. Кн. 1 / Ін-т укр. мови АН України; Уклад. В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. - К. : Наукова думка, 1993. - 528 с.
Фразеологічний словник української мови. Кн. 2 / Ін-т укр. мови АН України; Уклад. В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. - К. : Наукова думка, 1993. - 980 с.
Щербін В. К. Українська концептологія і концептографія: погляд із Білорусі // Українська мова. — 2008. — № 3. — С. 26–40.
http://pidruchniki.com/1317070247601/dokumentoznavstvo/slovniki_dzherelo_informatsiyi_rol_slovnikiv_pidvischenni_movnoyi_kulturi

.: Раздел: Энциклопедии. Словари :: 26.01.2016 19.03.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віталій из города: Київ :: Вопрос: 37856  
Віталій спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будьласка чим зможете у написанні дипломної роботи "Управління редакторським відділом в енциклопедичному видавництві". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо Вам для опрацювання такі джерела:
Редагування довідково-енциклопедичної літератури
http://ua-referat.com/Редагування_довідково-енциклопедичної_літератури
http://ua-referat.com/Редагування_довідково_енциклопедичної_літератури
http://ukrefs.com.ua/page,5,181042-Redaktirovanie-spravochno-enciklopedicheskoiy-literatury.html

Редагування та реакторська діяльність в україномовному видавництві
http://referat-ok.com.ua/literatura/redaguvannya-ta-reaktorska-diyalnist-v-ukrajinomovnomu-vidavnictvi

Серажим К. С. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4245/1/Serazhym.pdf

1.Афонін О. До Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 5. - С. 12-13.
2.Бондаренко Н. Українська книга в контексті соціальних процесів // Українська культура. - 2007. - № 7. - С. 13.
4.Дем`янова Л. Випуск книг і брошур видавництвами та видавничими організаціями за регіонами України в 2004 році // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 6. - С. 5-8
5.Іващук О. Форми оптимальної співпраці видавництва і книготорговельної фірми // Книжковий огляд. - 2002. - № 9. - С. 12-22.
6.Костів Л. Видавництво без витрат, або Безкоштовна книга необмеженим накладом // Книжковий огляд. - 2002. - № 10. - С. 54-57.
7.Лебідь С. Регіональні особливості репертуару книг видавництв України 2005 року: Центральна і Південна Україна // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 12. - С. 13 – 16
8.Навродська С. Бібліотечний моніторинг-на допомогу видавцям // Друкарство. - 1999. - № 7-8. - С. 32-33.
9.Налаштованість на творення сучасної книги // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 9. - С. 14.
10.Памятная книга редактора: науково-популярна література /Сост. А. Э. Мильчин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книга, 1988. - 415 с.
11.Партико З. В. Загальне редагування: Нормативні основи: Навч. посібник. - Львів : Афіша, 2001. - 415 с.
12.Полосухіна Н. Випуск книжкової продукції державними видавництвами, які перебувають у сфері управління Держкомтелерадіо України (аналітичний огляд) // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 12. - С. 12 – 14.
13.Різун В. В.Літературне редагування: Підручник для фак. журналіст. ун-тів. - К. : Либідь, 1996. - 236, с.
14.Сава В. І. Основи техніки творення книги : Навч. посібник. - Львів : Каменяр, 2000. - 134, с. - Бібліогр.: с.133.
15. Справочные издания: Специфические особенности и требования / под ред. З. В. Гольцевой. – М. : Книга, 1982.
16.Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. - К. : Наша культура і наука, 2005. - 559, с. - (Б-ка видавця, редактора, автора).
17. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань / Н. І. Черниш. – Львів : Фенікс, 1998.
18. Шинкарук С. Олександр Афонін: " В Україні книжка виходить, але окрім автора і видавництва про неї ніхто не знає" // Книжковий клуб плюс. - 2006. - № 1. - С. 46-47.

.: Раздел: Энциклопедии. Словари :: 27.11.2015 13.14.23 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.325378 seconds