Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 44386  
Яна запитує:
Доброго дня, хотілось отримати інформацію про Катерину Ющенко, українського математика та програміста. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Кулик Н. Л. Жінки-математики України : на допомогу вчителю / Н. Л. Кулик // Математика в шк. України. - 2019. - № 34-36. - С. 48-51.
Перевозчикова О. Л. Катерина Ющенко – видатна вчена, математик, кібернетик // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенка. - Київ : Либідь, 2004. - 328 с.
Ющенко Е. Л. Программирующая программа с входным адресным языком для машины Урал-1 / Е. Л. Ющенко, Т. А. Гринченко. - Киев : Наук. думка, 1964. - 107 с.
Видатна жінка-програміст [Електронний ресурс] // Науково-технічна бібліотека Одеського нац. політехн. ун-ту : : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://opu.ua/ru/node/310. – Назва з екрану.
Катерина Логвинівна Ющенко [Електронний ресурс] / Президія НАН України ; Відділення інформатики НАН України Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України // Вісник Нац. Академії Наук. – 2001. - № 9. - С. 72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_9_15.
Лавріщева К. М. Розвиток ідей академіка В. М. Глушкова з питань технології програмування [Електронний ресурс] / К. М. Лавріщева // Вісн. Нац. академії наук України. – 2013. - № 9. - С. 66-83. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2013_9_5.pdf.
Ткаченко І. Внесок жінок математиків у розвиток математичної науки [Електронний ресурс] / І. Ткаченко, І. Солопко // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах СНД : матер. 6 міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 22-24 грудня 2012 р., м. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-хмельницький, 2012. - С. 63-65. - Режим доступу: http://neasmo.org.ua/zbirnuk_final_12_2012.pdf#page=63.
Ющенко Катерина Логвинівна [Електронний ресурс] // ІТ в Україні: історія та особистості : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://ua.uacomputing.com/persons/yushenko/. – Назва з екрану.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 5.06.2020 11.32.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Бровари :: Запитання: 44200  
Таня запитує:
Підберіть інформацію за темою "Корпоративні системи управління підприємством". Дякую
Наша відповідь:
Длброго дня, Таня! Перегляньте наступні джерела:
Береза А. М. Основи створення інформаційних систем : навч. посіб. / А. М. Береза. - 2 вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2001. – 140 с.
Ільєнко Р. В. Впровадження та використання інформаційних технологій у системі вищої освіти ЄС / Р. В. Ільєнко // Економіка і управління. – 2015. – № 1. – С. 134-140.
Орлова Н. С. Інформаційні системи в сучасному корпоративному управлінні / Н. С. Орлова // Актуальні проблеми державного управління. – 2012. – № 1 (41). – С. 35-40.
Різніченко Л. В. Досвід упровадження корпоративних інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах / Л. В. Різніченко // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. - 2009. - Вип. 4 (57). Ч. 2. - С. 184-189.
Рибалко Л. П. Застосування сучасних корпоративних інформаційних систем в управлінні підприємствами / Л. П. Рибалко // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. - 2015. - Вип.15. Ч. 3. - С. 82-85.
Євдокимов В. В. Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності [Електронний ресурс] / В. В. Євдокимов // Наук. праці КНТУ. – 2009. – Вип. 16. – № 1. – С. 227-235. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkntu_e_2009_16(1)__40.pdf.
Літнарович Р. М. Платформи корпоративних інформаційних систем [Електронний ресурс] : курс лекцій / Р. М. Літнарович. – Рівне : МЕГУ, 2012. – 130 c. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/28963/1/Курс лекцій Платформи корпоративних інформаційних систем.pdf.
Орлова Н. С. Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління [Електронний ресурс] / Н. С. Орлова, Ю. Л. Мохова // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – № 3. – С. 355-364. – Режим доступу: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/102/138/.
Савінов І. М. Корпоративні інформаційні системи [Електронний ресурс] : опорний конспект (для студ. Спец. „Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання) / І. М. Савінов. – Вінниця : ВІРЕУ, 2004. - 42 с. - Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/kis.pdf.
Юрчук Н. П. Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Н. П. Юрчук // Агросвіт. - 2015. - № 19.- С. 53-58. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/19_2015/12.pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 14.05.2020 01.45.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Lviv :: Запитання: 44068  
Олег запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти матеріали на тему:"Використання параметризованих типів в Java та особливості Builder шаблону проектування ПЗ"
Наша відповідь:
Доброго вечора,Олеже! Пропонуємо переглянути наступну літературу по вашому запиту:

Батюк З. В. Використання шаблонів проектування MVVM при розробці застосувань на платформі Microsoft [Електронний ресурс] / З. В. Батюк, О. В. Тарасов // Системи обробки інформації. - 2015. - Вип. 4. - С. 6-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_4_3

Бєгун А. В. Алгоритмізація і програмування : Навч. посіб. Ч. 3. Об'єктно-орієнтоване програмування / А. В. Бєгун; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 172 c.

Дзінько Р. І. Використання шаблонів проектування програмного забезпечення у моделюванні РТК / Р. І. Дзінько, А. М. Гордійчук, О. І. Лісовиченко // Адапт. системи автомат. упр. : міжвід. наук.-техн. зб. - 2011. - Вип. 19. - С. 73-78.


Забара С. С. Розробка автоматизованої системи оптимізації роботи перевантажувального комплексу / С. С. Забара, М. Т. Дехтярук // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2015. - № 1/3. - С. 8-12.

Забара С. С. Автоматизована система управління транспортними перевезеннями [Електронний ресурс] / С. С. Забара, М. Т. Дехтярук // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2014. - № 2. - С. 18-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdtit_2014_2_4

Клименко І. А. Мультипроцесорна система на базі програмованих процесорних ядер NIOS II Altera[Електронний ресурс] / І. А. Клименко, В. В. Ткаченко, О. М. Сторожук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. : Інформатика, управління та обчислювальна техніка. - 2012. - Вип. 56. - С. 78-87. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpi_iuot_2012_56_12

Кравець П. О. Об'єктно-орієнтоване програмування : навч. посіб. / П. О. Кравець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 623 c.

Муляр І. В. Метод визначення шаблону проектування вихідного коду програмного забезпечення [Електронний ресурс] / І. В. Муляр, В. В. Гнатюк, Л. В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2015. - Вип. 49. - С. 195-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2015_49_33

Муляр І. В. Метод вибору шаблонів проектування для вирішення проблем структурної організації коду програмного забезпечення комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / І. В. Муляр, І. В. Гурман, В. В. Гнатюк, Б. Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2015. - Вип. 50. - С. 211-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2015_50_36

Опанасенко В. М. Архітектурна організація реконфігуровних комп'ютерів на базі ПЛІС / В. М. Опанасенко, І. Г. Тимошенко // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2004. - № 2. - С. 139-144.

Поморова О. В. Проектування інтерфейсів користувача : навч. посіб. / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко; ред.: Г. М. Соколова. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 206 c.

Табунщик Г. В. Проектування, моделювання та аналіз інформаційних систем : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за напрямом підготов. "Програмна інженерія" / Г. В. Табунщик, Р. К. Кудерметов, А. В. Притула; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 291 c.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 28.04.2020 20.56.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Бровари :: Запитання: 44009  
Ліна запитує:
Доброго дня. Підкажіть літературу про хмарне середовище для синхронізації та обміну файлами. Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Смалько О. А. Захист інформаційних ресурсів : моногр. / О. А. Смалько. - Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О А, 2011. - 704 с.
Єніна І. І. Перспективи застосування хмарних технологій для зберігання інформації [Електронний ресурс] / І. І. Єніна, А. С. Мороз // Наук. записки Центральноукр. нац. техн. ун-ту. – 2017. – Вип. 21. – С. 81-86. Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/7522/1/ilovepdf_com-82-87.pdf.
Мазипчук М. Переваги та недоліки хмарних сервісів [Електронний ресурс] / М. Мазипчук. - Режим доступу: https://gurt.org.ua/articles/38359/.
Основні поняття хмарних технологій [Електронний ресурс] // Academic Fox : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://academicfox.com/uk/lektsiya-1-osnovni-ponyattya-hmarnyh-tehnolohij/. - Назва з екрану.
Франчук В. М. Резервне копіювання даних [Електронний ресурс] / В. М. Франчук // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2018. – Вип. 20. - С. 61-66. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nchnpu_2_2018_20_12.pdf.
Хмарні сервіси [Електронний ресурс] // Tucha.ua : : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://tucha.ua/uk/blog/services. - Назва з екрану.
Хмарні технології [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/-wiki/Хмарні_технології.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 21.04.2020 09.12.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Житомир :: Запитання: 43957  
Тетяна запитує:
Добрий ранок! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела до дипломної роботи "Розробка системи потокового шифрування інформації". Дякую за Вашу працю!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Горбенко І. Д. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. - Ч. 1 : Криптографічний захист інформації І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко. - Харків : ХНУРЕ, 2004. - 368 с.
Єсін В. І. Безпека інформаційних систем і технологій : навч. посіб. [для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»] / В. І. Єсін, О. О. Кузнецов, Л. С. Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 632 с.
Загородна Н. В. Обґрунтування вибору доступних програмно-апаратних засобів високопродуктивних обчислювальних систем для задач криптоаналізу / Н. В. Загородна, С. А. Лупенко, А. М. Луцків // Електроніка та системи управління. – 2011. – №1 (27). – Київ : НАУ, 2011. – С. 42-50.
Загородна Н. В. Реалізація сучасних криптоаналітичних методів у обчислювальному ґрід-середовищі на основі кластерних архітектур / Н. В. Загородна, С. А. Лупенко, А. М. Луцків // Електроніка та системи управління. – 2011. – № 3 (29). – Київ : НАУ, 2011. – С. 5-15.
Математичні основи криптографії / В. Г. Кузнецов, В. В. Фомічов, С. О. Сушко, Л. Я. Фомічова. - Дніпропетровськ : НДУ, 2004. - 389 с.
Основи криптографічного захисту інформації : підручник / [Г. М. Гулак, В. А. Мухачов, В. О.Хорошко, Ю. Є. Яремчук ; ред. В. О. Дружиніна] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 198 с.
Столлингс В. Криптография и защита сетей : принципы и практика = Cryptography and Network Security: Principles and Practice /В. Столлтнгс ; [пер с англ. А. Г. Сивака, А. А. Шпака ; под ред. А. А. Сивака]. - 2-е изд. - М. : Вильямс, 2001. - 672 с. : рис., табл.
Тилборг Х. К. А. ван. Основы криптологии : профес. руководство и интеракт. учебник. — М. : Мир, 2006. - С. 471.
Чмора А. П. Современная прикладная криптография / А. П. Чмора. – 2-е изд. – М. : Гелиос АРВ, 2002. – 256 с.
Ященко В. В. Введение в криптографию / В. В. Ященко. — М. : МЦНМО, 2012. — 352 с.
Бакай О. В. Особливості побудови системи та застосування криптографічного алгоритму AES [Електронний ресурс] / О. В. Бакай // Комп'ютерні системи та мережі. - 2014. - № 806. - Режим доступу: http://science.lpnu.ua/uk/csn/vsi-vypusky/nomer-806-2014/osoblyvosti-pobudovy-systemy-ta-zastosuvannya-kryptografichnogo.
Кравець О. Підвищення ефективності криптоаналізу сучасних потокових шифрів [Електронний ресурс] / О. Кравець, С. Лупенко, А. Луцків // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка": Автоматика, вимірювання та керування. – 2012. – № 741. – С. 240–245. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21469.
Криптографічний захист даних [Електронний ресурс] // Stud.com.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://stud.com.ua/84353/ekonomika/kriptografichniy_zahist_danih. – Назва з екрану.
Лупенко С. А. Моніторинг та керування обчислювальними процесами у сучасних кластерних системах під час розв'язання задач криптоаналізу [Електронний ресурс] / С. А. Лупенко, А. М. Луцків // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : Комп’ютерні системи та мережі. – 2011. – № 717. – С. 76-83. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12235.
Луцків А. М. Високопродуктивна інформаційна система алгебраїчного криптоаналізу потокових шифрів [Електронний ресурс] / А. М. Луцків, І. А. Вітрук, Н. В. Загородна // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806 – С. 148–153. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27190.
Страхарчук А. Я. Криптографічний захист інформації і системи розподілу ключів [Електронний ресурс] // Інформаційні системи і технології в банках : навч/ посіб. / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук. — Київ : УБС НБУ: Знання, 2010. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/15070412/bankivska_sprava/kriptografichniy_zahist_informatsiyi_sistemi_rozpodilu_klyuchiv.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 4.04.2020 01.33.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.286722 seconds