Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Лідія із міста: Львів :: Запитання: 43875  
Лідія запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему філософська творчість Мирослава Поповича.
Наша відповідь:
Добрий день,Лідіє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / [М. Попович та ін. ; відп. ред.: М. Попович] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ : Наукова думка, 2014. — 291 с. : табл. — (Проект ”Наукова книга”).
Вяткіна Н. Мирослав Попович: ефект структури : спроба післямови / Н. Вяткіна // День. — 2018. — 11 квіт. — С. 8-9.
Галата С. Переможемо, бо вже перемогли : видатні постаті / С. Галата // Освіта України. — 2018. — 19 лют. — С. 15.
Енциклопедія історії України. Попович Мирослав Володимирович [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Popovych_M. — Назва з екрана. — Дата звернення 03.03.2020.
Книжки, видані в Україні останнім часом, які варто прочитати // Всесвітня література в сучасній школі. — 2017. — № 5. — С. 40.
Козловський В. Мирослав Попович про людину в історії: фази розлому [Електронний ресурс] / В. Козловський // Філософська думка. — 2018. — № 5. — С. 72-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_5_9
Колодний А. Релігієзнавчі здобутки Мирослава Поповича [Електронний ресурс] / А. Колодний // Українське релігієзнавство. — 2019. — № 89. — С. 44-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2019_89_6
Попович М. Бути людиною / М. Попович. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2013. — 223 с. — (Програма ”Українська книга”).
Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи / М. Попович. — Київ : Майстерня Білецьких, 2007. — 255 с.
Попович М. Культура : ілюстрована енциклопедія України / М. Попович ; фотохудож. Ю. Бусленко [та ін.]. — Київ : Балтія Друк, 2009. — 184 с. : фотоіл.
Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. — 2-е вид., допов. — Київ : АртЕк, 2017. — 727 с. : іл.
Попович М. Філософія свободи / М. Попович ; [упоряд.: Л. Ф. Артюх, Н. Б. Вяткіна ; передм. Н. Б. Вяткіної]. — Харків : Фоліо, 2018. — 523 с. : іл. — (Великий науковий проект).
Попович М. Червоне століття / М. Попович. – Вид. 3-є, допов. — Київ : АртЕк, 2019. — 887 c. : фот., портр.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.03.2020 14.58.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Львов :: Запитання: 43870  
Соломія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Конфлікти та примирення з точки зору Біблії"
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє! На жаль, за Вашим запитом знайдена невелика кількість джерел. Радимо Вам звернути увагу на наступні:
Біблія або Книги Святого Письма Старого та Нового Заповіту / пер. Рафаїла Турконяка. — Київ : Східноєвроп. гуманітар. місія, 2018. — 1063 с.
Заняття з духовно-морального виховання для старшого дошкільного віку «Авраам та Лот» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zanatta-z-duhovno-moralnogo-vihovanna-dla-starsogo-doskilnogo-viku-avraam-ta-lot-180297.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 02.03.2020.
Конфлікти і примирення крізь призму віри. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та молодих науковців, 11-12 квітня 2008 року [Електронний ресурс] / Український Католицький Університет, Інститут релігії та суспільства — Львів : 2009. — 420 с. — Електронні дані. — Режим доступу: http://irs.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2010/08/Konferencia2008.pdf. — Назва з екрану.
«Конфлікт та його шляхи його подолання» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konflikt-ta-slahi-jogo-podolanna-172310.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 02.03.2020.
Святе Письмо в європейській культурі : біблійний словник / А. Ланглуа [та ін.] ; пер. з фр. З. Борисюк, Н. Лисюк. — Київ : Дух і літера, 2004. — 320 с.
Тема уроку. «Біблія про праведність і вірність» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :
https://naurok.com.ua/tema-uroku-bibliya-pro-pravednist-i-virnist-101285.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 02.03.2020.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 29.02.2020 18.29.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Бровари :: Запитання: 43821  
Анжела запитує:
Доброго дня. Будь ласка, можливо знайти літературу для написання реферату за темою "Структуралізм і постструктуралізм та їхня порівняльні характеристика". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжела. Перегляньте наступні джерела:
Автономова А. С. Структуралізм / А. С. Автономова // Новая философская энциклопедия : в 4 т. – М. : Мысль, 2010. – Т. 3. – 493 с.
Барський Р. Структуралізм / Р. Барський // Енциклопедія постмодернізму. – Київ, 2003. – 503 с.
Леві-Строс К. Структурна антропологія / К. Леві-Строс. – Киїа : Основи, 1997. - 387 с.
Повторева С. М. Структурний підхід – структуралізм – постструктуралізм (еволюція методології та її поширення у гуманітарних студіях) : моногр. / С. М. Повторева. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 331 с.
Творіна О. Л. Буття людини в мові [Електронний ресурс] / О. Л. Творіна // Мультиверсум. – 2004. - № 39. – Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_39/Tvorina.htm.
Йосипенко О. М. Французький постструктуралізм: критичний аналіз репррезентації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец.: 09.00.05 – історія філософії / О. М. Йосипенко ; Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 14 с. – Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/09.00.05 YosipenkoON.pdf.
Куцепал С. В. Структуралістсько-постструктуралістський інструментарій дослідження політичного дискурсу [Електронний ресурс] / С. В. Куцепал // Філософія. – 2016. – № 66. - С. 232-238. – Режим доступу: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/78606.
Лєснікова Г. В. Структуралізм – методологія та філософія: до історіографії проблеми [Електронний ресурс] / Г. В. Лєснікова // Наук. вісник міжнар. Гуманітарн. Ун-ту. – 2011. - № 2. - С. 34-42. – Режим доступу: http://mgu.edu.ua/docs/KOD/vesnik/vipusk2/Lesnikova.pdf.
Соболевська М. О. Ґенеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях [Електронний ресурс] : автореф. дис. … докт. соціолог. наук : 22.00.01 – теорія та історія соціології / М. О. Соболевська. - Київ, 2014. – 34 с. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1604240.
Структуралізм і постструктуралізм [Електронний ресурс]. - Stud.com.ua : [вебсайт] . – Електрон. дані. – Режим доступу: https://stud.com.ua/55465/filosofiya/strukturalizm_poststrukturalizm. – Назва з екрану.
Чуйко Н. Аналіз методу структуралізму в контексті когітологічних студій [Електронний ресурс] / Н. Чуйко // Наук. вісник Чернівец. ун-ту: зб. наук. праць. - Вип. 754-755. – С. 20-27. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvchu_fil_2015_754-755_6.pdf.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 7.02.2020 06.12.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій Савіков із міста: Львів :: Запитання: 43638  
Андрій Савіков запитує:
Доброго дня! Допоможіть мені будь ласка із матералом на тему «Порівняльний аналіз. Катехизму УГКЦ і катехизму Католицької Церкви» Усе що є: Книги Статті Реферати Есе Сайти І інше
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрій! Перегляньте наступні джерела:
Голова римо-католицького єпископату в Україні спричинив новий конфлікт заявою про “гріх української нації” перед поляками [Електронний ресурс] // Релігія в Україні : міркуй разом з нами : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/36691-golova-rimo-katolickogoyepiskopatu-v-ukrayini-sprichiniv-novij-konflikt-zayavoyu-pro-grixukrayinskij-naciyi-perd-polyakami.html. – Назва з екрану.
Дубравський Л., єпископ. Важливість і роль Катехизму Католицької Церкви [Електронний ресурс] : вступне слово на відкриття Катехитичного Симпозіуму, 18.09. 2018, м. Городок Хмельницької обл. / єпископ Дубравський Л. – Режим доступу: http://ibn-gorodok.org.ua/vazhlivist-i-rol-katehizmu-katolickoi-cerkvi/.
Катехизм – катехизис – катехиза [Електронний ресурс] // Порадник: для богословів та редакторів богословських текстів : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://poradnyk.ucu.edu.ua/theological-comments/catechism/. – Назва з екрану.
Катехизм Католицької Церкви [Електронний ресурс] // Truechristianity.info : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.truechristianity.info/ua/books/catholic_church_catechism/catholic_church_catechism_content.php. – Назва з екрану.
Катехизм Української Греко-Католицької Церкви : Христос – наша Пасха [Електронний ресурс]. – Львів, 2011. –336 с. : 64 іл. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://pcc.ugcc.org.ua/wp-content/uploads/2013/02/Catechism-UGCC_2012.pdf. – Назва з екрану.
Кібукевич О. Соціальна доктрина Української Православної Церкви Київського Патріархату [Електронний ресурс] О. Кібукевич // Богословський портал : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://risu.org.ua/article_print.php?id=44362&name=ukrainian_history&_lang=ua& .- Назва з екрану.
Моісеєнко Л. Пробеми війни та миру в трактуванні християнських конфесій [Електронний ресурс] / Л. Моісеєнко // Історія релігій в Україні : наук. щорічник. - 2018. - Вип. 28. - Ч. 2. - С.545-565.- Режим доступу: http://www.religio.org.ua/index.php/religio/article/download/252/250.
Мороз В. Церква та її завдання у світі: до питання про потенціал суспільного вчення УГКЦ [Електронний ресурс] / В. Мороз // Наук. записки [Нац. ун-ту "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство. - 2010. - Вип. 2. - С. 121-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_2_15.
Онищук С. В. Порівняльний аналіз соціальної доктрини традиційних християнських церков в Україні в питанні взаємодії держави і церкви [Електронний ресурс] / С. В. Олексюк О. Пріоритетні напрямки діяльності УГКЦ після легалізації у контексті власних традицій та рефлексії іі Ватиканського собору [Електронний ресурс] / О. Олексюк // Студентські наук. записки. Серія «Гуманітарні науки». – Вип. 2. – Острог, 2010. – Режим доступу: http://textarchive.ru/c-2422314-pall.html.
Онищук // Теорія та практика державного управління. – 2014. - Вип. 4. – С. 56-65. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tpdu_2014_4_10.pdf.
Островський Р., отець. «Боже Слово як основа катехитичного служіння» [Електронний ресурс] : доповідь о. д-р Р. Островського на Синоді Єпископів УГКЦ / о. д-р Р. Островський // Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ : веб-сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ktds.org.ua/news/our/bozhye-slovo-yak-osnova-katyekhitichnogo-sluzhinnya-dopovid-o-d-r-romana-ostrovskogo-na-sinodi-yepiskopiv-ugkts/. – Назва з екрану.
Стасюк П. Ми маємо катехизм: що далі? [Електронний ресурс] / П. Стасюк // Католицький оглядач : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://catholicnews.org.ua/mi-maiemo-katehizm-shcho-dali. – Назва з екрану.
Трущинський М. Катехизація у римо-католицькій, греко-католицькій та православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у 1945–1989 рр. [Електронний ресурс] : автореф. … наук. ступеня докт. істор.наук : спец. 07.00.02 – всесвітня історія / М. Трущинський ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/truszczynski-aref.pdf.
Хитрий С., отець. Катехизм Католицької Церкви: Історія та загальна характеристика / отець Хитрий С. - Youtube.com : [відеохостинг] . – Електрон. відео. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=x27b2aOLaoM. – Назва з екрану.
Шпіраго Ф. Католицький народний катехізис [Електронний ресурс] / Ф. Шпіраго ; пер. о. Я. Левицького. – Репринт. вид. 1913 р. – Львів, 1997. – Режим доступу: https://www.truechristianity.info/ua/books/catholic_catechism.php.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 5.12.2019 09.44.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Львів :: Запитання: 43522  
Мирослава запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему: особливості організації релігійно-паломницького туру до Ізраїлю. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Зі Львова в Ізраїль. Як потрапити у місце зустрічі трьох релігій
http://tvoemisto.tv/exclusive/mistse_zustrichi_troh_religiy_shcho_proponuie_nestandartne_palomnytstvo_zi_lvova_u_svyatu_zemlyu_99566.html

Iзраїль був і залишається «Святою Землею» [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.robinzon.kiev.ua/images/glavred/R34.pdf

Красільнікова О.В. Деякі питання розвитку реліійного паломництва в Україні / О.В. Красільнікова // Праксеологія туризму. – К. : КУТЕП, 2009. – С.63.

Корицкий, А. Город двух вселенских соборов, столица трёх государств / А. Корицкий // Азия и Африка сегодня. - 2008. - № 9. - С. 44-47/

Любіцева О.О., Романчук С.П. Напрямки розвитку релігійного туризму в Україні // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості” (10-11 жовтня 2001 р., м. Київ). - К.: Знання України, 2002. – С.61 – 65.

Любіцева О.О., Романчук С.П. Паломництво та релігійний nуризм : навч. посібник / О.О. Любіцева, С.П. Романчук. – К.: Альтерпрес, 2011. – 416 с.

Маїло Я.В. Проблеми розвитку релігійного туризму в Україні // Матеріали Всеукр.студентської наук. Конф. “Студентська наука в новому тисячолітті: сучасні проблеми громадського харчування, готельного господарства та туризму” (19-21 квітня 2000 р., м. Київ). -К.: Київський держ. торговельно-економічний ун-т, 2000. – С. 119 – 121.

Медведєва, Катерина. Ізраїль. Життя обітоване / Катерина Медведєва // Міжнародний туризм. - 2012. - № 6. - С. 88-93 : кол. іл.

Новикова, Мария.Святой Город, но не только / М. Новикова // Украинский туризм : Всеукраинское изд. для прфессионалов туристич. бизнеса. - 2011. - № 6. - С. 52-54 : цв. ил.

Панченко С. А. «Ходіння на прощу» як домінуюча цінність спокутування у
православних паломників // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права.Серія: філософські науки. – 2011. – Випуск 11. – С. 309 – 318.

Патійчук В. О., Адожина А.В. Особливості сучасного розвитку
християнського паломницького туризму в Ізраїлі http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/11116/1/Patiychuk V. O., Adozina A. V..pdf

Патійчук В. О. Особливості функціонування сучасної транспортної системи Ізраїлю / В. О. Патійчук, М. В. Макарова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2009. – № 10. – С. 102–108.

Патійчук В. О. Україна в системі міжнародного релігійно-паломницького туризму / В. О. Патійчук // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2002. – № 1. –С. 223–227.

Пирогів, А.Ізраїль. Піднятися в Єрусалим [Текст] / А. Пирогів // Міжнародний туризм. - 2003. - № 5. - С. 58-65

Рубанов, Сергей. Иерусалим. Обыкновенное чудо / Сергей Рубанов // Мир туризма. - 2011. - № 6. - С. 88-93 : кол. іл.

Сапєлкіна З. Є. Релігієзнавчий туризм в Україні // http://tourlib.net/statti_ukr/sapelkina.htm

Теліженко В. Все, що потрібно знати про паломництво на Святу Землю — інтерв’ю з директором Паломницького Центру УПЦ
https://news.church.ua/2019/09/24/vse-shho-potribno-znati-pro-palomnictvo-na-svyatu-zemlyu-intervyu-z-direktorom-palomnickogo-centru-upc/

Сергійко В.Ф. Ізраїль-Україна: перспективи розвитку паломницького туризму до Святої Землі / В.Ф. Сергійко // Наукові записки КУТЕП: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 7. – С.181.

Улаєва Д. Просування релігійного туризму на туристичний ринок України
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12351/2/Ulaeva_magistr_2016.pdf

Хрізман, Елеонора.Свята земля притягує туристів [] / Елеонора Хрізман // Украинский туризм : Всеукраинское изд. для профессионалов туристич. бизнеса. - 2018. - № 3. - С. 44-45

Щербакова Т. В. Духовное содержание паломничества и туризма // Теория и практикафизической культуры. – 2000. – №8. – С. 2 – 5.

Яроцький П.Л. Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні // Філософія туризму: навчально-методичний посібник / В.С. Пазенюк, В.К. Федорченко. – К.: Кондор, 2004. – С. 143 – 151.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.11.2019 14.17.51 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.292231 seconds