Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45256
   


Автор запитання: роман із міста: львів :: Запитання: 42415  
роман запитує:
Поняття архетипу в Карла Гюстава Юнга
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Анцыферова Л.И. Архетипическая теория развития личности Карла Густава Юнга / Л.И.Анцыферова // Психологический журнал. - 2000. - № 3-4 . - С. 16-26. - Бібліограф.: 16 назв.
- Букалов А. В. Некоторые феномены сознания и архетипы Юнга / А. В. Букалов // Психология и соционика межличностных отношений. - 2012. - № 9. - С. 41-50. - Библиогр.:32 назв
- Букалов А.В. Архетипы, принцип синхронистичности К.Г. Юнга и феномен периодичности человеческой истории / А.В.Букалов // Соционика, ментология и психология личности. - 1997. - № 5. - С. 67-69. - Библиогр. 9.
- Фишбейн Н. К.Г.Юнг об архетипах как основе понимания сознательной деятельности человека / Н.Фишбейн // Социально-политический журнал. - 1998. - № 6. - С. 241-245
- Маленко, Сергій Анатолійович. Феноменологія архетипу в системі соціокультурного освоєння колективного несвідомого (на матеріалах творчості К.Г.Юнга) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Маленко Сергій Анатолійович ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 1998. - 179 л. - л. 167-179.
- Юнг, Карл Густав. Душа и миф: шесть архетипов [Текст] : пер. с англ. / К. Г. Юнг. - К. : Порт-Рояль ; М. : Совершенство, 1997. - 384 с.
- Юнг, Карл Густав. Алхимия снов [Текст]. - Юнг К. Г. Четыре архетипа: Мать. Дух. Трикстер. Перерождение/ К. Г. Юнг ; пер.с англ. и послесловие Семира. - СПб. : Тимошка, 1997. - 352 с. - (Момент истины).
- Эдингер, Эдвард Ф.. Христианский архетип. Юнгианское исследование жизни Христа [Текст] : аналитическая психология / Э. Ф. Эдингер ; пер. с англ. В. Мершавка. - М. : Инфра-М, 2000. - 96 с.: ил. - Библиогр.: с. 94-95.
- Хиллман, Джеймс. Архетипическая психология [Текст] / Д. Хиллман ; пер. с англ. Ю. М. Донец [и др.]. - М. : Когито-Центр, 2006. - 350 с. - (Юнгианская психология).
https://pidruchniki.com/89552/filosofiya/karl_gustav_arhetipi_kolektivnogo_pozasvidomogo
https://stud.com.ua/11940/kulturologiya/analitichna_psihologiya_yunga
https://pidruchniki.com/79920/psihologiya/teoriya_osobistosti_analitichniy_psihologiyi_yunga
https://studopedia.com.ua/1_62032_analitichna-psihologiya-kontseptsiya-karla-yunga.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71648/47-Procuk.pdf?sequence=1

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 14.10.2018 20.11.31 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Чернігів :: Запитання: 42297  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на таку тему: " Наукові відкриття на початку ХIX століття і особливості позитивізму О. Конта і Г.Спенсера
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам використати наступні посилання:
https://studfiles.net/preview/5483752/
https://stud.com.ua/43516/filosofiya/pershiy_etap_pozitivizm
https://stud.com.ua/36652/filosofiya/filosofiya_pozitivizmu
https://pidruchniki.com/15860415/filosofiya/pozitivizm_postpozitivizm
https://pidruchniki.com/15941024/sotsiologiya/viniknennya_rozvitok_sotsiologiyi_nauki
http://textbooks.net.ua/content/view/7186/46/
http://readbookz.net/book/177/6051.html
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pozytyvizm_istorychnij
http://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/12900/
http://www.philosophy.chnu.edu.ua/res/philosophy/poz.pdf
http://referat-ok.com.ua/sociologiya/porivnyalnii-analiz-sociologichnih-idei-ogyusta-konta-i-gerberta-spensera
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/416/1/Богдашина О. М.pdf
http://ua-referat.com/Про_Конт_і_Г._Спенсер_творці_соціології
https://studme.com.ua/136306055063/filosofiya/pozitivistskaya_filosofiya_nauki.htm
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=66205
http://ipt.nmu.org.ua/ua/library/soc/emergence-and-development-of-sociology-as-a-science.pdf
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0109&T=02&lng=1&st=0
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ved=2ahUKEwjaobC0wcbdAhVLtYsKHWPUAzc4KBAWMAN6BAgGEAI&url=https://radfiz.org.ua/files/k2/s4/Sociologia/igor4uk/1%20%F7%C9%CE%C9%CB%CE%C5%CE%CE%D1%20%D3%CF%C3%A6%CF%CC%CF%C7%A6%A7.docx&usg=AOvVaw0fAl_qIgjgxrxGPwv_vXPM
http://oaji.net/articles/2017/4638-1510667518.pdf
– Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О. Пшеничнюк, О. Романовська. - 2-е вид., доп. та переробл. - Київ : Вид. Паливода А. В., 2005. - 169,[1] с. - (Б-ка студента).
– Огюст Конт вблизи // Исторический вестник. - 1914. - № 7 . - С. 342-344.
– Герье В. И. О. Конт и его значение в исторической науке / В. И. Герье // Вопросы философии и психологии. - 1898. - Кн. 44(IV) . - С. 563-627.
– Макеєв С. Оґюст Конт: біля витоків соціологічної уяви / С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2013. - № 2. - С. 184-198
– Коломийцев В. Ф. Социология Герберта Спенсера / В.Ф. Коломийцев // Социологические исследования. - 2004. - № 1. - С. 37-44.
– Шиманский А. К. Учение Канта и Спенсера о пространстве / А. К. Шиманский // Университетские известия. - 1904. - № 3. - С. 47-72
– Рапопорт С. И. Книга о Герберте Спенсере / С. И. Рапопорт // Вестник Европы . - 1917. - № 7-8. - С. 415-420
– Огюст Конт і Герберт Спенсер - основоположники соціології - самостійної науки // Соціологія. Підручник./За ред. В.П.Андрущенко, М.І.Горлача . - Київ-Харків, 1998. - С.78-104.
– Безродний Є.Ф. Герберт Спенсер [Текст] / Безродний Є.Ф.та ін. // Безродний Є.Ф.та ін. Світова класична думка про державу і право:Навч.посібник. - К.:Юрінком Інтер,1999. - С.290-295.
– Ярошенко А. О. Соціологія Герберта Спенсера : курс лекций / А. О. Ярошенко // Історія соціології : курс лекцій / А. О. Ярошенко. - Київ, 2006. - С. 58-67.
– Габрієлян О. А. Учення про еволюцію соціального світу Г.Спенсера / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков // Філософія історії : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков : Академвидав, 2010. - С. 130-133.
– Социологическая концепция Герберта Спенсера // История буржуазной социологии ХIХ - начала ХХ века : научное издание / Академия наук СССР, Институт социологических исследований. - Москва : Наука, 1979. - С. 40-53.
– Позитивізм О. Конта. Філософія Дж. Мілля, Позитивізм Г. Спенсера // Історія філософії : Підручник для студ. вищ. навч. закладів: у 2 т. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2008. - Т. 2. - С. 6-22.
– Шкуринов П. С. Позитивизм в России XIX века / П. С. Шкуринов. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 416 с.
– Синтетическая философия Герберта Спенсера. В сокращенном изложении Говарда Коллинза. - Киев : Ника-Центр ЛТД, 1997. - 512 с.
– Нарский И. С. Очерки по истории позитивизма / И. С. Нарский. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1960. - 200 с.
– Кудрявцев В. Н. Мировоззренческие основы возникновения социологии (на примере творчества О.Канта, Г.Спенсера, Э.Дюркгейма, М.Вебера) / В. Н. Кудрявцев // Вестник Московского Университета Сер.18. Социология и политология. - 1999. - 3. - С. 141-154.
– Танчер В. Г.Спенсер - первый гранд социологии / В. Танчер, А. Ручка // Философская и социологическая мысль. - 1992. - 1. - С. 92-99.
– Огюст Конт и позитивизм. Статьи А. С. Милля, Г. Спенсера и Л. Уорда / пер. Н. Н. Спиридонова. - Москва : Изд. маг. "Книж. дело", 1897. - 331 с.
– Зінченко О. В. Спенсер Герберт / О. В. Зінченко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2017. - Т. 2: Філософія права. - С. 818-821 .

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 19.09.2018 09.34.37 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Херсон :: Запитання: 42276  
Анастасія запитує:
Доброго вечора, допоможіть з літературою на тему Піфагор та його школа
Наша відповідь:
Шановна Анастасіє, пропонуємо Вам наступну літературу:
Блинников, Л. В. Великие философы : слов.-справ. : для использ. в учеб. процессе студентами вузов / Л. В. Блинников. - М. : Логос, 1997. - 429 с. : іл. - Бібліогр.: с. 426-429.
Волошинов, А. В. Пифагор: союз истины, добра и красоты / А. В. Волошинов. - М. : Просвещение, 1993.
Кисиль, В. Я. Галерея античных философов : В 2 т. Т. 1 / В. Я. Кисиль, В. В. Рибери ; ред. Н. Баринова ; худож. В. Соловьев. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 576 с. : ил.
Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції / В. Г. Кремень. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1361/53/1/3/
Ламін, А. С. Антична філософія / А. С. Ламін. - СПб. : Тріада-С, 2006. - 450 с.
Лосев, А. Ф. Словарь античной философии : избр. ст. / А. Ф. Лосев ; худож. Б. К. Ушацкий. - М. : Мир идей, 1995. - 231 с. - Бібліогр.: с. 205-213.
Моисеева, Н. А. Философия : краткий курс / Н. А. Моисеева, В. И. Сороковникова ; [науч. ред. Н. Кулагина]. - СПб. : Питер, 2009. - 352 с. : портр. - (Краткий курс). - Пристат. библиогр.
Причепій, Є. М. Філософія : посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - К. : Академвидав, 2003. - 576 с. - (Альма-матер).
Соколов, В. В. Антологія світової філософії : у 4-х томах / В. В. Соколов. - Том 1. - М., 1969. – Режим доступу: http://ibib.ltd.ua/pifagoreyskaya-shkola-32073.html
Таранов, П. С. Анатомия мудрости. Т. 1 : 120 философов / П. С. Таранов ; худож. М. М. Лукьяница. - Симферополь : Таврия, 1996. - 623 с. : іл. - (Жизнь. Судьба. Учение).
Таранов, П. С. 500 шагов к мудрости. Т. 1 / П. С. Таранов. - Донецк : Сталкер, 1996. - 463 с. : іл.
Чанишева, О. М. Курс лекцій з давньої та середньовічної філософії / О. М. Чанишева. - М.: Вища школа, 1991. - 415 с.
https://ukrbukva.net/105425-Pifagor-Shkola-Pifagora.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/biograf/23794/
http://referatu.in.ua/antichna-filosofiya.html?page=31
https://philotime.ru/antichnaya-filosofiya-pifagorejskaya-shkola.html
http://www.plam.ru/ezoter/zhizn_pifagora/p2.php
http://referati-besplatno.ru/pifagor-i-ego-shkola-pifagorejskaya-filosofiya-chisel
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=42812
https://studopedia.org/11-52753.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 13.09.2018 22.24.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Полтава :: Запитання: 42263  
Оля запитує:
Філософське світосприйняття у Стародавньому Китаї.
Наша відповідь:
Шановна Оля, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Васильев, В. П. Религии Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм / В. П. Васильев – СПб., 1973. – 192 с.

Гамалія, К. М. Філософські системи Давнього Китаю: від оракула до формування світогляду / К. М. Гамалія. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknukim_myst_2013_29_7.pdf

История китайской философии : сб. работ китайских авторов ; [пер. с китайск. В. С. Таскина] / ред. М. Л. Титаренко. – М. : Прогресс, 1989. – 552 с.

Конфуций. Уроки мудрости / Конфуций. Сочинения ; [пер. с кит. Ю. К. Щуцкого]. – М. : Эксмо; Харьков: Фолио, 1998. – 958 с. (Антология мысли.

Кремень, В. Філософія : мислителі, ідеї, концепції : підручник / В. Кремень. - К. : Книга, 2005. – 525 с.

Пазенок, В. С. Філософія : навч. посіб. / В. С. Пазенок . - К. : Академвидав, 2008. - 280 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 276-279.

Причепій, Є. М. Філософія : посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - К. : Академвидав, 2003. - 576 с. - (Альма-матер).

Філософія : навч. посіб. / за ред. І. Ф. Надольного. - 5-те вид., випр. і допов. - К. : Вікар, 2005. - 455 с. - (Вища освіта 21століття). - Пристат. бібліогр.

http://knigi.link/obschaya-filosofiya/filosofiya-starodavnogo-kitayu-25638.html
https://stud.com.ua/37185/filosofiya/filosofiya_starodavnogo_kitayu
http://www.subject.com.ua/philosophy/osnovi/19.html
https://daviscountydaycare.com/kurs-lekczj-z-flosof/435-haraktern_risi_kitaiskogo_svtospriinyattya.html
http://referat-ok.com.ua/filosofiya/filosofski-poglyadi-filosofiv-starodavnogo-kitayu
http://uchebniks.net/book/205-filosofiya-navchalnij-posibnik-silayeva-to/14-3-filosofiya-starodavnogo-kitayu-konfucianstvo-i-daosizm.html
https://studopedia.org/8-79725.html
https://studopedia.org/8-168900.html
https://studfiles.net/preview/5370905/page:7/

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 11.09.2018 13.45.33 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42207  
Марія запитує:
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для магістерської роботи... 1) Специфіка психоаналітичної філософії: теоретико-методологічний аспект. 2) Філософія людини З. Фройда. 3) Теорія людини у аналітичній психології К. Юнга. 4) Осмислення підстав людського буття у творчості Ж. Лакана і Е. Фромма. Дякую:)
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Для Вас пропонуємо такі матеріали:
1. Буслинський, В. А. Історія філософії [Текст] : навчальний посібник / В. А. Буслинський. - Львів : Новий світ-2000, 2007. - 220 с. - (Вища освіта в Україні).
2. Лейбин, В. М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия [Текст] / В. М. Лейбин. - М. : Политиздат, 1990.
3. Маркузе, Г. Структура інстинктів і суспільство. Філософське дослідження вчення Зиґмунда Фройда [Текст] / Г. Маркузе ; пер. з нім. О. Юдін. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 248 с.
4. Рьод, В Шлях філософії: XIX-XX століття [Текст] : посібник / В. Рьод ; пер. з нім.: М. Д. Култаєва, В. М. Терлецький ; пер. с нім В. Кебуладзе. - К. : Дух і Літера, 2010. - 366 с. - (Сучасна гуманітарна бібліотека).
5. Фрейд, З. Психология бессознательного [Текст] / З. Фрейд ; ред. М. Г. Ярошевский. - Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков : Питер, 2002. - 400 с. - (Мастера психологии)
6. Фрейд, З. Лекции по введению в психоанализ [Текст] : сб. / З Фрейд. - М. : Апрель-Пресс, 2001. - 528 с. - (Психологическая коллекция).
7. Фрейд, З. По ту сторону принципа удовольствия [Текст] / З. Фрейд. - Харьков ; М. : Фолио, АСТ, 2001. - 624 с. - (Вершины человеческой мысли).
8. Фрейд, З. Основной инстинкт [Текст] / З. Фрейд ; ред. П. С. Гуревич. - М. : Олимп, 1997. - 656 с. - (Классики зарубежной психологии).
9. Фромм, Э.Душа человека [Текст] : Перевод / Э. Фромм. - М. : Республика, 1992. - 430 с. - (Мыслители XX века).
10. Фромм, Э. Психоанализ и этика [Текст] / Э. Фромм. - М. : Республика, 1993. - 415 с.
11. Хамітов,Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж [Текст] : навч. посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; ред. Н. Хамітов. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : КНТ. - [Б. м.] : Центр навчальної літератури, 2006. - 296 с.
12. Человек как философская проблема [Текст] : Восток-Запад / ред. Н. С. Кирабаев. - М. : Издательство УДН, 1991. - 279 с.
13. Щукін, Є. О Основні напрямки сучасної філософії: феноменологія, психоаналіз, екзистенціалізм, герменевтика, структуралізм, постструктуралізм [Текст] : навч. посібник / Є. О. Щукін, О. В. Патлайчук, І. Є. Чугуєва. - Миколаїв : НУК, 2009. - 116 с.
14. Юнг К.Г. Бог и бессознательное [Текст] / К. Г. Юнг ; сост. П. С. Гуревич. - М. : Олимп ; М. : АСТ, 1998. - 480 с. - (Классика зарубежной психологии).
**********************************

1. Васильева, Н. Л.Факторы развития в психоаналитической теории личности и в имплицитных теориях [Текст] / Н. Л. Васильева // Вопросы психологии. - 2007. - N 6. - С. 128-136.
2. Гаврилюк, Т. Людина перед очима трансцендентного та трансцендентне в очах людини [Текст] / Т. Гаврилюк // Філософська думка. - 2006. - N2. - С. 119-136.
3. Ельяшевич, А. Эволюция взглядов Юнга на типологию [Текст] / А. Ельяшевич, Д. Лытов // Соционика, ментология и психология личности. - 2005. - N3. - С. 47-62.
4. Кедров, К. Поэзия бессознательного [Текст] : [Зигмунд Фрейд] / К. Кедров // Эхо планеты. - 2012. - N 1/2. - С. 34-36.
5. Кузнецов, Ю. Б. Зигмунд Фройд: історія створення психоаналізу [Текст] / Ю. Б. Кузнецов // Педагогіка і психологія. - 2016. - N 4. - С. 65-71.
6. Москалець, В. Персонологічні акценти фройдизму [Електронний ресурс] / В. Москалець // Психологія і суспільство : Науковий журнал. - 2011. - N 4. - С. 148-169.
7. Рікер, П. Від психоаналізу до питання про "Я", або тридцять років філософської праці [Текст] / П. Рікер // Філософська думка. - 2008. - N 2. - С. 94-123.
8. Шейко, В. М. Культуротворча діяльність та "логіка" несвідомого конфлікту З. Фрейда [Електронний ресурс] / В. М. Шейко // Культура України : Науковий збірник. - 2012. - N 37.
9. Шульман, Г. Ошибка Гения (Типология личностей К.Г. Юнга) [Текст] / Г. Шульман // Соционика, ментология и психология личности. - 2005. - N3. - С. 63-66.
***************
https://stud.com.ua/56292/filosofiya/psihoanalitichna_filosofiya_philosophy_psychoanalysis
Психоаналітична філософія (Philosophy of Psychoanalysis)
http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2016/03/28-3.pdf
Максименко С.Д. Психоаналітичні теорії розвитку особистості та психіки
http://psychology.ucu.edu.ua/publications/problema-naukovogo-statusu-psyhoanalitychnoyi-paradygmy
Фільц О., Мединська Ю. ПРОБЛЕМА НАУКОВОГО СТАТУСУ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ
https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_46/Storizhko.htm
Сторіжко, Л.В. ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВЧЕННЯ Е.ФРОММА ПРО ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОАНАЛІЗУ
http://psychologis.com.ua/analiticheskaya_teoriya_lichnosti.htm
Методи аналітичної психології К. Г. Юнга
http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/colleges/kovel/2011/11-32/page27.html
6.4. Проблема ірраціонального та несвідомого у філософії ХІХ – ХХ століття
http://novyn.kpi.ua/2005-2/05_Storigko.pdf
Сторіжко Л.В. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ І РЕЛІГІЇ У ТВОРЧОСТІ З. ФРЕЙДА
http://www.dissercat.com/content/obraz-cheloveka-v-filosofii-z-freida
Образ человека в философии З. Фрейда
На все добре!

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 16.08.2018 10.33.10 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.906805 seconds