Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Євген із міста: Sloviansk :: Запитання: 42962  
Євген запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу з фонду Вашої бібліотеки на тему «Концепція соціоцентризму у вітчизняній філософській та соціологічній науці (1939 – 1990 рр.)». Дякую.
Наша відповідь:
Євгене, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Бех І. Д. Особистісно орієнтований виховний процес – сходження до людяності / І. Д. Бех // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002: зб. наук. пр. / Акад. пед. наук України. – Х.: "ОВС", 2002. – Ч. 1. – С. 69–83.

Горський B.C. Історія української філософії: Навчальний посібник. - К.: Наукова думка, 2001.-375 с.

Донченко, О. Феномен містичної співпричетності як психоінстинктивний чинник групового структурування [Текст] / О. Донченко // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2009. - N 4. - С. 3-20

Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посіб. зі словником. – 4-е вид. перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2016 – 396 с.
http://shron1.chtyvo.org.ua/Khamitov_Nazip/Istoriia_filosofii_problema_liudyny_ta_ii_mezh_Vstup_do_filosofskoi_antropolohii_iak_metaantropolohi.pdf

Коваленко Е.А. Усвідомлений саморозвиток особистості в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=2ahUKEwiKyI-Lqp_hAhVDyaYKHRkYCmA4FBAWMAR6BAgCEAI&url=http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/2390/1/%D1%81%D1%82%D1%80.71-78.doc&usg=AOvVaw3Pfr4RZhB6WLv7GX1jULXH

Коваленко Е.А. Соціально-історичні типи суспільних систем і основні стратегії саморозвитку особистості // Наукові записки Харківського військового університету. Серія: Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХВУ. – 2004. – Вип. 2 (20). – С. 152-160.

Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / В.В. Колотило ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Королев, Игорь Юрьевич. Социоцентризм [Текст] / И. Ю. Королев. - Ростов-н/Д : [б. и.], 1993. - 112 с

Куліна О.С. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ [Електронний ресурс] // Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2006. - № 55. – Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_55/Kulina.htm

Литвинов, В. Д. Україна в пошуках своєї ідентичності (XVI - початок XVII cтоліття) [Текст] : іст.-філософ. нарис / В. Д. Литвинов. - К. : Наукова думка, 2008. - 527 с.

Людина як вища соціальна цінність та філософсько-правова категорія в контексті її захисту від експлуатації / А.М.Орлеан// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – No 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14oamzve.pdf

Марченко, Олена. Освітній простір епохи тоталітаризму: ознаки в закономірності розвитку / О. Марченко // Філософські обрії : Науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2011. - Вип. 26'2011. - С. 184-195

Панфілов О. Ю. Сучасна освіта: світоглядні орієнтири / О. Ю. Панфілов // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол.. - 2010. - № 2. - С. 19-24. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

Радул В. Розвиток та формування якісних характеристик особистості / В. Радул // Рідна шк.. - 2012. - № 8/9. - С. 8-12. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

Соціальна робота : короткий енциклопедичний словник / авт. кол. В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.А. Башкірєв. – К.: ДЦССМ, 2002. –
536 с.

Суспільство як об’єкт філософського аналізу. Індивідоцентризм і соціоцентризм [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=112134

Татаренко Н. Руйнівник «основ». Академіку Національної академії наук України Юрієві Пахомову — 80 років // Дзеркало тижня. – 2018. – 18 лип.- 1 серп.
https://dt.ua/SOCIETY/ruynivnik_osnov__akademiku_natsionalnoyi_akademiyi_nauk_ukrayini_yurievi_pahomovu__80_rokiv.html

Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності / В. Тригубенко // Рідна шк.. - 2009. - № 12. - С. 56-59. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Турчин, М. Б. Соціально-екологічний діалог у вченні природної етики / М. Б. Турчин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 26 (39). - С. 159-166

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://narratif.primordial.org.ua/fa-01.htm

Яковишина Т. Проблема принципів виховання у творчій спадщині представників релігійного напряму вітчизняної педагогіки (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) / Т. Яковишина // Нова пед. думка. - 2009. - № 4. - С. 18-22. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 26.03.2019 01.45.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Київ :: Запитання: 42908  
Валерія запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему філософська творчість В. А. Малахова.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія!
Перегляньте наступні джерела:
Андрущенко В. П. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів / В. П. Андрущенко // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 5-17.
Малахов В. Cogito: етичні альтернативи / В. Малахов // Вимога раціональності. Спадщина Р. Декарта у світі сучасної культури. - Київ : Укр. філософський фонд. - 1996. - 100 с.
Залужна А. Є. Світоглядно-антропологічні тенденції духовно-моральних пошуків у вітчизняній філософії другої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. Є. Залужна // Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/33451/74-Zaluzhnaya.pdf?sequence=1.
Малахов В. До методології дослідження вітчизняної філософської думки 60-80-х рр. XX ст. [Електронний ресурс] / В. Малахов // Наук. записки НаУКМА. - Т. 20: Філософія та релігієзнавство. – 2002. - С. 30-32. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8976/Malakhov_Do_metodolohiyi_doslidzhennya_vitchyznyanoyi.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Малахов Віктор Аронович : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Є. Лукашук ; авт. вступ. ст. М. В. Попович. – Київ, 2009. – 28 с. – ( Сер.: “Вчені НАН України”). – Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Biobiblio/MALAHOV.pdf.
Мошенець В. А. Історико-філософські трансформації особистісності філософствування [Електронний ресурс] : автореф. дис. …канд.. філософ. наук : 09.00.05 / В. А. Мошенець. – Київ, 2012. – 40 с. - Режим доступу: https://mydisser.com/dfiles/38662467.doc.
Федорова І. І. Творчий потенціал освіти в умовах аксіологічного релятивізму сучасного суспільства [Електронний ресурс] / І. І. Федорова, Д. А. Гончар // Вісник НТУУ - КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – Вип. 2. – С. 169-173. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKPI_fpp_2011_2_32.pdf.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 7.03.2019 14.57.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Горішні Плавні :: Запитання: 42760  
Марина запитує:
Доброго вечора, допоможіть знайти інформацію для реферату філософські погляди Г.Сковороди.
Наша відповідь:
Шановна Марино, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Багалій, Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Д. Багалій. - К., 1992.
Григорій Сковорода – філософ і педагог [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=2457&album_id=120&category=STATJI
Значення філософської спадщини Г. С. Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/philosophy/13094/
Кадникова, Л. В. Г. С. Сковорода – родоначальник украинской классической философии / Л. В. Кадникова, Е. Ф. Сластенко. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/17007/1/сковорода 2008.pdf
Краснопольська, Р. А. Філософія життя і творчості українського Сократа - Григорія Сковороди / Р. А. Краснопольська // Історія та правознавство. - 2008. - № 9. - С. 14-16.
Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції [Електронний ресурс] / В. Г. Кремень. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1390/53/1/1/
«Незвична» філософія Григорія Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2012/11-22-1
Огородник І. В. Українська філософія в іменах / Огородник І. В., Русин М. Ю. – К., 1997.
Осмислення фiлософiї Григорія Сковороди в працях Дмитра Чижевського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.kr.ua/elib/dissert/valavko/v2.html
Причепій, Є. М. Філософія : посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - К. : Академвидав, 2003. - 576 с. - (Альма-матер).
Стебловецький, П. В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / П. В. Стебловецький . - Xарків, 1993.
Ушкалов, Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов. - Харків : Фоліо, 2009. - 128 с. - (Знамениті українці).
Ушкалов, Л. В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / Л. В. Ушкалов, О. В. Марченко. - Харків, 1993.
Філософія : навч. посіб. / за ред. І. Ф. Надольного. - 5-те вид., випр. і допов. - К. : Вікар, 2005. - 455 с. - (Вища освіта 21століття). - Пристат. бібліогр.
Філософія Григорія Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1685030336348/politologiya/filosofiya_grigoriya_skovorodi
«Філософія серця» Г.С.Сковороди і її гуманістичне значення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/filosofia-serca-gsskovorodi-i-ii-gumanisticne-znacenna-56018.html
Філософські ідеї Г. Сковороди; основні складові його філософського вчення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://helpiks.org/1-53091.html
Філософські погляди Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kimo.univ.kiev.ua/Phil/31.htm
Філософські погляди Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.subject.com.ua/philosophy/osnovi/67.html
Філософські погляди Григорія Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://works.doklad.ru/view/kvEnSQIu__E.html
Філософські погляди Г. С. Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marcusvinicius.tk/
Чижевський, Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – К., 1992.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 22.01.2019 22.23.02 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Львів :: Запитання: 42640  
Роман запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему "поняття Логосу у бл. Августина Аврелія"
Наша відповідь:
Добридень, Романе! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Андрущенко Т. Естетичне у творчості представників патристики та Блаженного Августина / Т. Андрущенко // Вища освіта України. - 2006. - № 3. - С. 94-98. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Богачов А. Л. Герменевтичний досвід як предмет філософії : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.01 / А. Л. Богачов; Київ. нац. ун- ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 32 c. –

Богомолов, А.С. Диалектический; логос: становление античной диалектики: -М: Мысль, 1982.- 263 с:

Довгань, А.Філософсько-теологічний пізнавальний оптимізм Аврелія Авґустина [Текст] / А. Довгань // Мандрівець. - 2015. - № 6. - С. 26-29

Дьяченко, Ольга Николаевна. Риторическое слово Аврелия Августина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/ritoricheskoe-slovo-avreliya-avgustina

Кессиди Ф. X. От мифа к Логосу. М. : «Мысль», 1972. 312 с.

Майоров Г.Г. Аврелий Августин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russianway.rhga.ru/upload/main/17_Mayorov.pdf

Особенности патристики. Философия Аврелия Августина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.su/1_9705_osobennosti-patristiki-filosofiya-avreliya-avgustina.html

Паньків О. Смислові аспекти слова у грецькій філософії / О. Паньків // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 723. - С. 57-62. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Трубецкой С. H. Учение о Логосе в его истории: Философско-историческое исследование. — М. : ООО «Издательство ACT», Харьков: Фолио, 2000. 656 с. - (Б-ка «Р.Х. 2000». Серия «Религиозная философия»).

Труш, Т. В. Поняття "внутрішнього слова" та його зв'язок з поняттям "особистість" у філософії Августина Аврелія [Текст] / Т. В. Труш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Серія : Філософія. Політологія, Вип. 105. - С. 116-118

Философия Августина Аврелия (Блаженного) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mudriyfilosof.ru/2014/07/filosofiya-avgustina-avreliya.html

Шелюто В. М. Сакральний сенс сповідального слова та молитви в аспекті естетики та культури / В. М. Шелюто // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец.. - 2008. - № 2. - С. 27-32. - Бібліогр.: 31 назв.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 4.12.2018 14.48.12 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42636  
Соломія запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати матеріал для написання магістерської роботи на тему "Традиції та обряди святкування релігійних свят на Україні"
Наша відповідь:
Шановна Соломіє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боян, С. Головні християнські свята календарного обрядового комплексу бойків / С. Боян. – Режим доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/17/620Bojan.pdf
Булашев, Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : космогонічні народні погляди та вірування / Г. Булашев. – К. : Довіра, 1992. – 416 с.
Відейко, М. Ю. Україна : від Трипілля до антів / М. Ю. Відейко. – К., 2008. – 280 с.
Воропай, О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воропай. – Харків : Фоліо, 2007. - 512 с. - (Перлини Української Культури).
Гаєвська, Т. І. Народна обрядовість в Незалежній Україні : дисертація канд. іст. наук : 17.00.01 / Т. І. Гаєвська. – К., 2006. – 189 с.
Горленко, В. Історія української етнографії / В. Горленко, Р. Кирчів. – К., 2005. – 400 с.
Кислашко, О. П. Православні свята та народні звичаї / О. П. Кислашко, Я. О. Кислашко. – К. : Грамота, 2003. – 152 с.
Круковська, В. І. Андріївські вечорниці / В. І. Круковська. - Львів. : Євросвіт, 2001. - 52 с.
Курочкін, О. В. Святковий рік українців (від давнини до сучасності) / О. В.Курочкін. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, – 2014. – 385 с.
Курочкін, О. Українські новорічні обряди: "Коза" і "Маланка" / О. Курочкін. - Опішне : Українське народознавство, 1995. - 377 с.
Скуратівський, В. Т. Дідух : свята українського народу / В. Т. Скуратівський. – К. : Освіта, 1995. – 272 с.
Скуратівський, В. Т. Святвечір [Текст] : нариси-дослідження : у 2 кн. / В. Скуратівський. - К. : Перлина, 1994.
Стішова, Н. Українська календарні свята осіннього циклу : монографія / Н. Стішова. – К., 2017. – 240 с. – Режим доступу: http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2017/stishova.pdf
Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2007. - 384 с.
http://www.info-library.com.ua/books-text-5758.html
https://pidruchniki.com/18860313/religiyeznavstvo/hristiyanski_svyata
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl
http://myukraine.info/uk/culture/etnography/document.2005-03-16.7147673839/
https://mala.storinka.org/літній-цикл-народних-українських-свят
http://vsviti.com.ua/nws/78250
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10366/
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl/280-7-sichnia-rizdvo
http://bashtanschina.narod.ru/bashtanschina/kyltyra/obradi.htm
https://maximum.fm/petra-i-pavla-12-lipnya-obryadi-narodni-prikmeti-tradiciyi-svyata_n144439

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 3.12.2018 12.26.02 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.378178 seconds