Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44390
   


Автор запитання: роман із міста: грабів :: Запитання: 40529  
роман запитує:
коротке ессе аналіз нікомахова етика (6 книга) із зносками дуже дякую за допомогу!!!!!!!
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.04.2017 11.49.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: роман із міста: грабів :: Запитання: 40485  
роман запитує:
короткі ессе (опис ) по таких творах Джон Локк *Нарис про першу філософію(4 книга 1 і 2 глава)* Девід Г'юм (Юм)*Трактат про людську природу (частина 1 розділ 1. Частина 3 розділ 14)* Рене Декарт *Медитації про першу філософію*(1 і 2 медитації) Дуже вам дякую за допомогу!!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе!
На жаль, нам не вдалося знайти інформацію, яка б стовідсотково відповідала запиту. Можливо, Вам допоможе надана інформація для самостійного складання есе.
1. Г'юм Д. Трактат про людську природу : спроба запровадження експериментального методу міркувань про об'єкти моралі : пер. с англ. / Д. Г'юм ; пер. П. Насада. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2003 . – 550 с.
2. Гоян І. Психологізм філософії Девіда Юма [Електронний ресурс] / І. Гоян // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - 2011. - Вип. 16(1). - С. 33-38. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2011_16(1)__6.
3. Гусєв В. І. Локк і Декарт: порівняльний аналіз теорії знання [Електронний ресурс] / В. І. Гусєв // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2013. - Т. 141. - С. 38-45. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfr_2013_141_8.
4. Розова Т. В. Філософія Нового часу : навч. посіб. / Т. В. Розова, О. В. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. - Одеса : Юридична література, 2000. - 32 c.
5. Теслюк С. С. Філософія. (Відповіді на питання студентів) / С. С. Теслюк ; Луц. держ. техн. ун-т. - Луцьк : Надстир'я, 2001. - 226 c.
6. Хома О. Декартові "Медитації" у новому форматі [Електронний ресурс] / О. Хома // Філософська думка. - 2014. - № 4. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_4_11.
7. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії : від Декарта до Вітгенштайна [Текст] / Р. Скратон ; пер.з англ. О. Коваленко. - Київ : Основи, 1998. - 331 с.
8. Декарт Р. Размышления о первой философии [Електронний ресурс] / Р. Декарт. – Режим доступу: http://www.psylib.org.ua/books/dekar02/index.htm.
9. Історія філософії. "Трактат про людську природу..." [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/69770/filosofiya/traktat_pro_lyudsku_prirodu.
10. Метафізичні розмисли Рене Декарта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dekart/.
11. Скирбекк Г. История философии [Електронний ресурс] : учебное пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=pXOhAAAAQBAJ&pg=PT503&lpg=PT503&dq=Джон Локк очерк о первой философии&source=bl&ots=ePlW9sxlKz&sig=9gFF5jAIldcDm9RLGfeII-Wo0k0&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjisp7NyvPSAhWFWhQKHY0ADrQQ6AEIPzAH#v=onepage&q=Джон Локк очерк о первой философии&f=false.
12. Філософія нового часу - Давид Юм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://daviscountydaycare.com/storya-zaxdno-flosof/143-flosofya-novogo-chasu-david-yum.html.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 24.03.2017 15.04.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олег із міста: львів :: Запитання: 40481  
олег запитує:
Морально-етичний ідеал римського стоїка
Наша відповідь:
Олеже, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Гайденко П.П.Этика стоиков| позднеантичный идеал мудреца [Текст] / Гайденко П.П. // История западноевропейской философии| Учеб.пособие.-. - М., 1998.-. - С.57-59.

Гусев, Д. А. Античный скептицизм в перспективе эволюции философии науки и становления морали современного общества [Текст] / Д. А. Гусев // Вестник Московского университета. Сер. 7, Философия : Научный журнал. - 2011. - № 5. - С. 83-97

Джохадзе , Давид Викторович.Диалектика эллинистического периода [Текст] : научное издание / Д. В. Джохадзе . - Москва : Высшая школа, 1979. - 127 с.

Дьяченко, Николай Васильевич. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий : опыт прочтения / Николай Дьяченко. — Харьков : Савчук О. О., 2014. — 154 с.

Кравченко, П.Щастя як загальна мета людського життя в античній етиці стоїцизму [Текст] / П. Кравченко, С. Москаленко // Філософські обрії. Вип.19. - К. : Б. в., 2008. - С. 196-211

Лосев, А.Ф.Поздние стоики // Римские стоики. - М., 1995. - С.364-385.

Лосев А.Ф.Эллинистически-римская эстетика // Лосев А.Ф.Юбилейн. собр. соч.: в 9 т. Т. 9. М.: Мысль, 2010. 703 с.

Попов, В. Ю. Космологія тотожності у філософії стоїків / В. Ю. Попов // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник: зб. наук. праць. Вип. 45 (№ 3) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Українська АН ; [голов. ред. В. М. Вашкевич]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С . 244-248.

Сапов, В. О стоиках и стоицизме // Римские стоики. - М., 1995. - С.5-12.

Северенчук А. М. Сутність етичного ідеалу стоїків (атараксії) в умовах сучасних викликів історії / А. М. Северенчук // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2010" [Текст] : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. студ. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р., м. Черкаси. Серія Гуманітарні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - - С. 131-132

Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцилія / Луцій Анней Сенека ; [пер. з латини А. Содомора ; передм. та примітки А. Содомора]. — Л. : Апріорі, 2011. — 323 с.

Сербін, О.Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 1. - С. 39 - 42.

Степанова, А. С.Полибий и стоики [Текст] / А.С. Степанова // Вестник древней истории. - 2005. - №4. - С. 158-173.

Степанова, А. С. Философия Древней Стои / [Пер. с греч. А.С.Степанова]. — Спб. : Алетейя : KN, 1995. — 227 с. — (Античная библиотека. Исследования / [Руководитель сер. Абышко О.Л.]).

Меленко, С. Г.Стоїцизм: феноменологічно-правовий аналіз [Текст] / С. Г. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернівецький університет. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. - Вип. 644 : Правознавство. - С. 26-30.

Елліністично-римська філософія: стоїцизм, скептицизм, епікуреїзм
https://daviscountydaycare.com/zagalna-flosofya/281-ellnstichno-rimska-flosofya-stoczizm-skepticzizm-epkurezm-.html

Етика стоїків
http://ibib.ltd.ua/etika-stoikov-28046.html

Етика стоїцизму
http://referat.niv.ru/view/referat-philosophy/21/20508.htm

Етика стоїцизму
http://pidruchniki.com/1048030439703/etika_ta_estetika/etika_stoyitsizmu

Кремень В. 3.2.4. СВІТОГЛЯДНІ ІДЕАЛИ РИМСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ
http://studentbooks.com.ua/content/view/1364/53/1/1/

Кочеров С.Н.Римский стоицизм как соединение этической теории и моральной практики
http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/em/em_16_1/31–45.pdf

Мовчан В. Етичні школи доби еллінізму
http://ellib.org.ua/pages-6957.html

Морально-етична система стоїцизму
http://www.etica.in.ua/moral-no-etichna-sistema-stoyitsizmu/

Содомора Андрій. На дорозі до самого себе
http://ae-lib.org.ua/texts/sodomora__seneca__ua.htm

Стоїцизм як етичне вчення античного Риму.
http://osvita.ua/vnz/reports/culture/30410/

Этика стоиков
http://studopedia.ru/1_18225_etika-stoikov.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.03.2017 08.23.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василь із міста: Львів :: Запитання: 40398  
Василь запитує:
Природа філософії
Наша відповідь:
Доброго дня, Василю! Радимо Вам використати наступні посилання:– http://bukvar.su/filosofija/53847-Priroda-filosofii.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9659/01-Nersesyants.pdf?sequence=1
https://www.wirade.ru/babylon/babylon_pervonachalnaya_priroda_filosofii.html
http://cyberleninka.ru/article/n/priroda-filosofii
http://stud.com.ua/37175/filosofiya/filosofiya_sutnist_spetsifika
file:///C:/Users/User/Desktop/Бази даних/nature_philosophy.pdf
http://studme.org/37175/filosofiya/filosofiya_suschnost_spetsifika
http://ukrefs.com.ua/page,2,53847-Priroda-filosofii.html
https://refdb.ru/look/1944719.html
http://pan-ta-pani.com/128392-filosofiya-prirodi.html
http://referat-ok.com.ua/filosofiya/filosofske-ponyattya-prirodi
http://ukrbukva.net/62206-Filosofiya-prirody.html
http://gymlit.in.ua/re_природа_філософії
http://revolution.allbest.ru/philosophy/00200963_0.html
http://moyaosvita.com.ua/filosofija/priroda-filosofskogo-znannya/
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4 KURS/4/1/01H1R1_2.htm
– Никифоров А. Природа философии. – Москва : Идея-Пресс, 2001. – 168 с.
– Лебедев С. Предмет и природа философского знания / С. Лебедев // Вестник Московского университета. - 2002. - № 5 : Сер.7. Философия. - С. 21-52.
– Вернадський В. [Про співвідношення природознавства і філософії] : (Уривки з різних робіт) / В. Вернадський // Хроніка 2000. - 2004. - Вип. 57-58. - С. 451-459.
– Алекси. Р. Природа философии права / Р. Алекси // Проблеми філософії права. Т. 2. - К.; Чернівці : Рута, 2004. - С. 19-26.
– Тарасенко М. Ф. Філософські аспекти відношення людина - природа / М. Ф. Тарасенко ; АН УРСР. Ін-т філос. - Київ : Наук. думка, 1975. - 115 с.
– Иванова И. И. К вопросу о природе философии: парафилософия, метафилософия, псевдофилософия / И. И. Иванова // Философия и общество. - 2012. - № 3. - С. 175-185.
– Алекси Р. Природа философии права / Р. Алекси, пер. с англ. и коммент. С. И. Максимов // Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації : вибр. пр. : ст., аналіт. огляди, переклади (2003-2011) / С. І. Максимов. - 2-ге вид., допов. - Харків : Право, 2012. - С. 243-256.
– Погорєлов О. Природа філософського плюралізму / Погорєлов О. // Філософська думка. - 2001. - № 5. - С.5-18.
– Яковлев А. И. Энергетическая природа сознания / А. И. Яковлев // Социально-гуманитарные знания : Научно-образовательное издание. - 2007. - № 6. - С. 52-68.
– Канке В.А. Философия природы / Канке В.А. // Канке В.А. Философия: исторический и систематический курс : учебник. - Москва, 2001. - С.241-248.
– Калашнік О. В. Соціокультурна природа міфологічної свідомості / О. В. Калашнік // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія : Журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова, Творче об'єднання "Нова парадигма". - Київ : НПУ , 2007. - Вип. 65, Ч. 2. - С. 56-61.
– Ковадло Г. П. Природа, людське життя, моральність (філософсько-антропологічні роздуми) / Г. П. Ковадло // Мультиверсум : Філософський альманах : [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. - К. : Стилос, 1998. -Вип. 2. - С. 3-11.
– Мазур Л. Природа людської самості як філософська проблема / Л. Мазур // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2009. - № 636 : Філософські науки. - С. 20-28.
– Лебедь Е. А. Природа и сознание в философии буддизма и научная картина мира / Е. А. Лебедь // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 764-1. Серія : Теорія культури і філософія науки : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків, 2007. - Вип. 32 : Наука і релігія в освітньому просторі. - С. 119-127.
– Криволапова Ю.К. Современные дискуссии о природе человека / Ю. К. Криволапова // Социально-гуманитарные знания : Научно-образовательное издание. - 2013. - № 2. - С. 256-270.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.03.2017 16.40.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Житомир :: Запитання: 40344  
Наталія запитує:
Доброго вечора! Мене цікавить як спокуса визначається у філософських словниках, енциклопедіях, а не у тлумачних словниках української та російських мов. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія!
Пропонуємо скористатися відповідями на запитання в архіві виконаних довідок за номерами: 40298, 40299, 40300, 40303, 40307, а також наступну інформацію:
Жадько В. А. Термінологічний словник з філософії. / В. А. Жадько. – Запоріжжя : ЗДМУ. – 2014. – 162 с.
Забуте значення слова - http://www.info-library.com.ua/books-text-11778.html
http://www.ji.lviv.ua/n80texts/Chy_potribna_filisofia.htm
http://litopys.org.ua/istkult2/ikult231.htm
https://books.google.com.ua/books?id=qscV6idz6AAC&pg=PA311&lpg=PA311&dq=покуса визначається у філософських словниках&source=bl&ots=P1o73YxyUo&sig=n3u_mMJ8dgz3Pstu3_wZVdg2SR8&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjnutL487nSAhUDXhQKHaidBEYQ6AEIGjAC#v=onepage&q=покуса визначається у філософських словниках&f=false
http://sophia.nau.edu.ua/2010-07-29-11-48-45/2010-07-29-11-51-27/205--14-

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 28.02.2017 21.28.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.324966 seconds