Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45378
   


Автор вопроса: В'ячеслав из города: Одеса :: Вопрос: 45108  
В'ячеслав спрашивает:
Добрий день! Цікавить інформація для дослідження на таку тему Антропоцентризм як філософська концепція. Дякую.
Наш ответ:
В'ячеславе, добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела:
Возняк С. Антропоцентризм філософської думки України: ретроспективний погляд / С. Возняк // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Думка. — 2011. — № 3. — С. 7-15.
Крисаченко В. Антропоцентризм і віталізм: сучасний синтез / В. Крисаченко, О. Митропольський, В. Табачковський, С. Теслюк, Л. Ужвій, М. Бауер, Н. Гітун, І. Грабовська, І. Данилюк; ред.: В. Крисаченко, С. Теслюк; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Луцьк : Надстир'я, 2000. — 284 c.
Мороз О. Антропоцентризм релігійно-філософських поглядів церковних діячів Волині кінця XIX — початку XX століття [Електронний ресурс] / О. Мороз // Проблеми гуманітарних наук. Філософія. — 2013. — Вип. 31. — С. 187–198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_2013_31_17.
Омельчук О. Антропоцентризм у концепції поведінки людини в українській філософії епохи Відродження [Електронний ресурс] / О. Омельчук // Університетські наукові записки. — 2011. — № 2. — С. 366-373. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_2_60.
Просяник О. Антропоцентризм як філософсько-методологічна основа концепції Ф. де Соссюра [Електронний ресурс] / О. Просяник // Studia methodologica. — 2017. — Вип. 44. — С. 47-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/studmethod_2017_44_7.
Скакун І. Концепція антропоцентризму в некласичній філософії [Електронний ресурс] / І. Скакун // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2015. — № 3. — С. 46-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2015_3_9.
Тімченко О. Вчення про свободу й об'єктивацію у християнсько-гуманістичному антропоцентризмі М. О. Бердяєва / О. Тімченко // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2008. — № 2. — С. 71-75.
Чернега Т. Антропоцентризм як принцип філософської інтерпретації історії (на матеріалі творчості Г.С.Сковороди) : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Т. Чернега ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2006. — 203 с.

.: Раздел: Философия. Религия :: 12.01.2021 20.30.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Роман из города: Київ :: Вопрос: 45017  
Роман спрашивает:
Добрий день. Потрібна література про Георгія Кониського. Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Романе! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації за вашим запитом:
Діденко Л. Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Л. Діденко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2005. — 20 с.
Довга Л. Українська філософська думка ХVІІ-ХVІІІ ст. : етичні вчення епохи бароко / Л. Довга // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 8. — Правознавство та інші суспільні дисципліни. — 2013. — № 4. — С. 7-9.
Кашуба М. Георгій Кониський — світогляд та віхи життя / М. Кашуба. — Київ : Укр. Центр духовн. культури, 1999. — 228 c. — (Духовні скарби України).
Кислашко О. М. Козачинський і Г. Кониський про духовно-моральне виховання / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 4. — С. 41-43.
Кочубей Т. Раціоналізм і картезіанство у педагогічній спадщині Георгія Кониського [Електронний ресурс] / Т. Кочубей // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 66. — С. 27-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_66_5.
Кравченко О. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / О. Кравченко ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2006. — 20 с.
Кравченко О. Елемент двонатурності людини у філософському вченні Георгія Кониського [Електронний ресурс] / О. Кравченко // Людинознавчі студії. Сер. : Філософія. — 2012. — Вип. 26. — С. 152-165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstudf_2012_26_13.
Кравченко О.. Концепція осягнення істини у філософському курсі Георгія Кониського [Електронний ресурс] / О. Кравченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філософія. — 2020. — Т. 31(70), № 1. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntsph_2020_31(70)_1_5.
Луняк Є. Суспільно-політична, культурна та релігійна діяльність Георгія Кониського [Електронний ресурс] / Є. Луняк // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2017. — Вип. 88. — С. 4-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2017_88_3.
Матвіїшин Я. Нові матеріали до біографії Георгія Кониського (1717–1795) [Електронний ресурс] / Я. Матвіїшин // Рукописна та книжкова спадщина України. — 1993. — Вип. 1. — С. 39–58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_1993_1_4.
Страшко Є. Освітня та просвітницька діяльність Георгія Кониського [Електронний ресурс] / Є. Страшко // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2017. — Вип. 88. — С. 11-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2017_88_4.
Фощан Я. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Я. Фощан ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2011. — 16 с.
Царенок А. Естетичні аспекти світогляду Георгія Кониського в контексті ідей українського бароко [Електронний ресурс] / А. Царенок // Сіверянський літопис. — 2011. — № 2. — С. 59-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2011_2_9.
Чутченко С. Георгій Кониський та його вчення про душу [Електронний ресурс] / С. Чутченко // Ніжинська старовина. — 2012. — Вип. 13. — С. 67-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nizhs_2012_13_11.

.: Раздел: Философия. Религия :: 13.12.2020 16.54.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Роман из города: Чернігів :: Вопрос: 44956  
Роман спрашивает:
Добрий день! Потребую вашої допомоги. Потрібна література до реферату на тему Філософія Сократа. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Романе! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Алексєєв В. Початки філософських поглядів на суспільні процеси та державу: учення Сократа [Електронний ресурс] / В. Алексєєв // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2015. — Вип. 2. — С. 3-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2015_2_3.
Астрахан Н. Біографія Сократа в контексті розвитку античної драми [Електронний ресурс] / Н. Астрахан // Питання літературознавства. — 2014. — Вип. 89. — С. 165-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2014_89_17.
Беспалов І. Сократ – його філософія та діалогічний метод [Електронний ресурс] / І. Беспалов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. — 2019. — Вип. 59. — С. 34-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2019_59_7.
Борисова Т. Культурно-онтологічні основи "надії" (історико-філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Т. Борисова ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 18 с.
Боровська Л. Сократ vs Барт: антропологічні виміри лінгвістичного повороту [Електронний ресурс] / Л. Боровська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2017. — № 2. — С. 14–22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_2_3.
Гетьман І. Герменевтичні засади в "Апології Сократа" та античних діалогах [Електронний ресурс] / І. Гетьман // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — № 3. — С. 95-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2013_3_14.
Каліна К. Витоки ідеї морального виховання у вченнях філософів стародавньої Греції / К. Каліна // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — № 11. — С. 49-52.
Кирилюк Ф. Стародавня політологія : Навч. посіб. / Ф. Кирилюк. — Київ : Тов-во "Знання" України, 2000. — 192 c.
Костроміна Г. Від Сократа до Арістотеля: удосконалення людини через пізнання і знання [Електронний ресурс] / Г. Костроміна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(2). — С. 84-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__18.
Меленко С. Сократівський поворот у давньогрецькій філософії – етичне та соціальне вчення як "центр" філософії права [Електронний ресурс] / С. Меленко // Філософські та методологічні проблеми права. — 2013. — № 1-2. — С. 165-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2013_1-2_19.
Мірошниченко Л. Скептицизм Сократа і сучасний англійський роман [Електронний ресурс] / Л. Мірошниченко // Від бароко до постмодернізму. — 2013. — Вип. 17(2). — С. 119-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbdp_2013_17(2)__23.
Остапчук Г. Проблема самопізнання сучасного українця через призму філософії Сократа та Г. Сковороди [Електронний ресурс] / Г. Остапчук, К. Кравченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2015. — Вип. 33. — С. 216-221. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2015_33_33.
Скотний В. Проблема душі в античній філософії: Сократ і Платон [Електронний ресурс] / В. Скотний // Молодь і ринок. — 2011. — № 8. — С. 6-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_8_3.
Туляков О. Античні ідеї освіти та виховання у творчій спадщині Г. С. Сковороди: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Туляков ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Суми, 1999. — 16 с.

.: Раздел: Философия. Религия :: 1.12.2020 16.32.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Кропивницький :: Вопрос: 44953  
Юлія спрашивает:
доброго дня. допоможіть знайти літературу, будь ласка, на питання "методологія конкретних наук". завчасно дякую
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бульдович П. В. Проблема методологічних засад сучасної політичної науки [Електронний ресурс] / П. В. Бульдович // Політологічний вісник. — 2015. — Вип. 78. — С. 224–235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2015_78_23
Глухова О. Г. Проблема ідеального образу в сучасній методології наукового пізнання [Електронний ресурс] / О. Г. Глухова // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 71-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_17
Десятник В. О. Проблема методології науки [Електронний ресурс] / В. О. Десятник // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2017. — № 11. — С. 12-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2017_11_4
Завальнюк В. В. Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки) [Електронний ресурс] / В. В. Завальнюк // Актуальні проблеми держави і права. — 2014. — Вип. 73. — С. 143-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_73_24
Коновалова В. О. Проблеми методології галузевих наук (кримінальне право, кримінально-процесуальне право, криміналістика, судова експертиза) [Електронний ресурс] / В. О. Коновалова // Право та інновації. — 2015. — № 4. — С. 58-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_4_10
Леоненко П. М. Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми [Електронний ресурс] / П. М. Леоненко, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. — 2017. — № 4. — С. 55-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_4_6
Музика І. В. Деякі актуальні теоретичні та методологічні проблеми сучасної історико-правової науки [Електронний ресурс] / І. В. Музика // Правова держава. — 2019. — Вип. 30. — С. 156-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2019_30_20
Орендарець О. Методологія сучасної еколого-правової науки [Електронний ресурс] / О. Орендарець // Юридичний вісник. — 2014. — № 4. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_4_6
Рубель О. Є. Інституційний дискурс в структурі методології економічної та економіко-екологічної науки [Електронний ресурс] / О. Є. Рубель // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. — 2012. — Вип. 9(3). — С. 181-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(3)__25
Чорноморденко І. Позанаукова і наукова методологія. Постановка проблеми [Електронний ресурс] / І. Чорноморденко // Університетська кафедра. — 2018. — № 7. — С. 85-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukaf_2018_7_8

.: Раздел: Философия. Религия :: 1.12.2020 11.13.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юрій из города: Житомир :: Вопрос: 44688  
Юрій спрашивает:
Добрий день! Мене цікавить література про французького філософа і мислителя Жана-Поля Сартра.
Наш ответ:
Добрий день, Юрію! Радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Беслюбняк О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : автореф. дис... канд. філософ. наук / О. Беслюбняк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 18 c.
Бочаров Д. Концепти "ситуації” і "позиції” у філософії Ж.-П. Сартра (візуальна метафора та правовий аспект) [Електронний ресурс] / Д. Бочаров // Правова позиція. — 2016. — № 2. — С. 7–22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2016_2_3.
Васильєв Є. Драматургія Французького Опору : П'єси Ж.Ануя "Антігона" та Ж.-П.Сартра "Мухи" / Є. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2006. — № 3. — С. 2-9.
Васильєв Є. Міфи, вписані у шар реальності, або Античні герої в окупованому Парижі : Матеріали до вивчення п'єс "Антігона" Ж.Ануя і "Мухи" Ж.-П.Сартра / Є. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2004. — № 5. — С. 14-23.
Заєць О. Екзистенціально-феноменологічна концепція свідомості Ж.-П. Сартра (історико-філософський аналіз): автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / О. Заєць ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 17 с.
Ковальчук В. Антропологічний аспект феноменології Ж.-П. Сартра [Електронний ресурс] / В. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. — 2012. — Вип. 15. — С. 253-259. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2012_15_32.
Ковальчук В. Феномени свободи та любові в екзистенціальній філософії XX ст.: М. Бердяєв та Ж.-П. Сартр : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / В. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2015. — 24 с.
Матвієнко І. Проблема людської природи та екзистенції у філософській системі Ж.–П. Сартра [Електронний ресурс] / І. Матвієнко // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 100. — С. 128-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_100_35.
Нечипоренко А. Дорогою в дюнах... : літературна точка на глобусі: Литва : методика, пошук, досвід / А. Нечипоренко // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 58-59.
Одарченко М. Екзистенціалізм Жана-Поля Сартра та діалектика (до 100-річчя з дня народж. філософа) / М. Одарченко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2006. — № 550. — С. 114-115.
Прудка Т. Свобода в екзистенціальній філософії Сартра [Електронний ресурс] / Т. Прудка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 40. — С. 204-210. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_40_29.
Савонова Г. Взаємозв’язок моральності та свободи у філософському баченні Ж.-П. Сартра [Електронний ресурс] / Г. Савонова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 196-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_18_30.
Савонова Г. Зло, Страх, Ніщо, Інший в філософії гуманізму Ж.-П. Сартра [Електронний ресурс] / Г. Савонова // Людинознавчі студії. Серія : Філософія. — 2018. — Вип. 36. — С. 83–95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstudf_2018_36_9.
Цимбал Т. Індетермінованість локального виміру екзистування у філософії Ж.-П.Сартра [Електронний ресурс] / Т. Цимбал // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2011. — № 2. — С. 174-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2011_2_33.
Шморгун О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра / О. Шморгун // Слово і час. — 2010. — № 2. — С. 41-53.

.: Раздел: Философия. Религия :: 14.09.2020 10.01.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.343285 seconds