Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 45306  
Наталя запитує:
Філософське розуміння часу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Барабаш О. В. Есхатологія та утопія в розумінні історії : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / О. В. Барабаш ; Ун-т внутр. справ. - Харків, 2000. - 19 c.
Вільчинський Ю. М. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності : лекції / Ю. М. Вільчинський. - Київ : Поліграфкн., 2009. - 360 c.
Віфлянцев В. В. Філософські засади розуміння біологічного часу : дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / В. В. Віфлянцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2004. - 190 с.
Віфлянцев В. В. Філософські засади розуміння біологічного часу : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / В. В. Віфлянцев ; ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2004. - 16 с.
Мультиверсум : філос. альм. Вип. 19 / ред. В. В. Лях ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. - Київ : Укр. Центр духовн. культури, 2001. - 243 с.
Розвиток філософської думки в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [за ред. проф. Ю. М. Вільчинського]. — 3-тє вид., перероб. і доповн. — Київ : КНЕУ, 2014. — 327 с. — Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/32610712.pdf.
Шамша І. В. Розуміння часу в концепції Арістотеля [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць] / ред. рада В. П. Андрущенко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 28 (41). – С. 212-218. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/2602/1/Shamsha.pdf.
Шамша І. В. Відношення "буття та його інше" як системоутворювальне підгрунтя філософії [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.05 / І. В. Шамша ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09sivspf.zip.
Шамша І. В. Розуміння буття в феноменології Гуссерля [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Актуальні проблеми держави і права. - 2006. - Вип. 29. - С. 113-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2006_29_23.
Шамша І. В. Час як подвійне заперечення в діалектиці Г. В. Ф. Геґеля [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Гілея. - 2013. - № 72. - С. 685-689. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_132.
Шамша І. В. Теперішнє як найбуттєвіший модус часу [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2012. - Вип. 4 (2). - С. 144-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__30.
Шамша И. В. Время как прошлое в концепции истории Ж. Ле Гоффа [Електронний ресурс] / И. В. Шамша // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 10. - С. 174-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_10_50.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 26.03.2021 14.38.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віолета із міста: Київ :: Запитання: 45200  
Віолета запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Дуже потрібна література про Френсіса Бекона. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віолето! Пропонуємо вам опрацювання такі джерела:
Азарова Ю. Експресія страху, жаху і відчаю у живопису Ф. Бекона: "Три етюди до фігур біля підніжжя Розп’яття" (1944) [Електронний ресурс] / Ю. Азарова // Сучасне мистецтво. — 2019. — Вип. 15. — С. 43-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2019_15_6.
Бурковський М. Філософське осмислення міфології в Новий час (Ф. Бекон, Дж. Віко, Д. Юм, Б. де Фонтенель) [Електронний ресурс] / М. Бурковський // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 93-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2013_40(1)__12.
Гордин Л. Культура поведения в проектах новоевропейской философии 17 в. (Ф. Бекон и Д. Локк) [Електронний ресурс] / Л. Гордин, О. Проценко // Гуманітарний часопис. — 2016. — № 1. — С. 59-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2016_1_8.
Гриб В. Актуальність правових та морально-політичних настанов видатного англійського мислителя ХVI-XVII ст. Френсіса Бекона [Електронний ресурс] / В. Гриб, О. Конотопенко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 28. — С. 85-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2019_28_17.
Гусєв В. Західна філософія Нового часу. ХVІІ — ХVІІІ ст. : Підруч. для студ. філос. фак-тів вищ. закл. освіти / В. Гусєв. — 2-ге вид., стер. — Київ : Либідь, 2000. — 368 c.
Картунов О. Ідеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства знань у творчій спадщини Френсіса Бекона [Електронний ресурс] / О. Картунов // Політичний менеджмент. — 2007. — № 1. — С. 48-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2007_1_7.
Мархальчук Г. Раціоналізм та емпіризм: порівняльна характеристика на прикладі філософії Ф. Бекона та Р. Декарта [Електронний ресурс] / Г. Мархальчук, В. Культенко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 2. — С. 136-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_81.
Налуцишин В. Філософсько-правове розуміння соціального контролю та правового порядку у творчості Ф. Бекона, Т. Гоббса, Д. Локка та Г. Гроція / В. В. Налуцишин // Держава та регіони. Сер. Право. — 2017. — Вип. 3. — С. 75-79.
Розова Т. Філософія Нового часу : Навч. посіб. / Т. Розова, О. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса : Юридична література, 2000. — 32 c.
Скиба О. Небезпека "Беконівського" ідеалу науки [Електронний ресурс] / О. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2014. — № 1. — С. 71-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2014_1_19.
Стеценко К. Філософія емпіризму Ф. Бекона та її вплив на становлення сучасного освітнього процесу Великої Британії [Електронний ресурс] / К. Стеценко // Вища освіта України. — 2012. — № 4. — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2012_4_17.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 3.03.2021 20.22.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Ужгород :: Запитання: 45182  
Дарина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з джерелам для реферату про гедонізм. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела:
Дробович А. Гедоністичний дискурс як феномен європейської культури: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / А. Дробович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 c.
Жадан В. Гедонізм та аскетизм у динаміці культури : автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / В. Жадан ; Харківська держ. академія культури. — Харків, 2006. — 20 с.
Жадан В. Становлення етики гедонізму в античній філософії [Електронний ресурс] / В. Жадан // Культура України. — 2014. — Вип. 46. — С. 127-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_46_17.
Лущ У. Евдемонізм та гедонізм крізь призму сучасної західної філософії [Електронний ресурс] / У. Лущ // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 264-268. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_71.
Маламура О. Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / О. Маламура; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 19 c.
Матвієнко І. Гедонізм у сучасному суспільстві (філософське усвідомлення) [Електронний ресурс] / І. Матвієнко, О. Саранюк // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2015. — Вип. 3-4. — С. 36-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_3-4_5.
Момот Т. Дозвілля сільської молоді в містах: соціокультурний конспект / Т. Момот // Народна творчість та етнологія. — 2012. — № 4. — С. 120-126.
Рожко В. Гедонізм і соціальна комунікація у життєдіяльності релігійних спільнот Сходу та Заходу [Електронний ресурс] / В. Рожко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 123. — С. 254-256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_123_63.
Рожко В. Гедонізм як загроза (передумова) деетизації та дегуманізації людини та суспільства [Електронний ресурс] / В. Рожко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 223-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_55.
Стельмах В. Гроші — людина — соціум: параметри взаємин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Стельмах, Т. Смовженко, З. Скринник; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. — Львів : ЛБІ НБУ, 2006. — 187 c.
Стеценко Л. Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції [Електронний ресурс] / Л. Стеценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2013. — Вип. 4. — С. 57-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2013_4_18.
Турчин Т. Провідні тенденції в розвитку сучасної початкової загальної музичної освіти / Т. Турчин // Початкова школа. — 2014. — № 7. — С. 37-39.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.03.2021 10.13.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Гадяч :: Запитання: 45158  
Артем запитує:
Добрий день! Треба інформація про філософа Івана Мірчука. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артеме! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрійчук Т. Іван Мірчук як дослідник української філософської культури та організатор науки в діаспорі [Електронний ресурс] / Т. Андрійчук // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 2. — С. 4-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2013_2_3.
Білецька В. Основні аспекти ранніх праць Івана Мірчука [Електронний ресурс] / В. Білецька // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2017. — Вип. 1-2. — С. 184-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2017_1-2_16.
Білецька В. Іван Мірчук як історик української філософії: європейський контекст [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / В. Білецька ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с.
Бурім Д. Особові справи українських вчених в Архіві Університету Гумбольдта в Берліні: Зенон Кузеля, Віктор Леонтович, Іван Мірчук [Електронний ресурс] / Д. Бурім // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2014. — Вип. 41. — С. 182-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_41_35.
Іваник С. Іван Мірчук і Слов’янський філософський з’їзд у Варшаві (1927) [Електронний ресурс] / С. Іваник // Sententiae. — 2011. — № 2. — С. 174-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2011_2_13.
Солов’ян В. Концепт національної ідентичності у філософсько-політичних студіях Івана Мірчука [Електронний ресурс] / В. Солов’ян // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 134. — С. 195-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_134_48.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.02.2021 14.01.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Дніпро :: Запитання: 45123  
Олена запитує:
Добрий день! Дуже потрібна інформація на тему Архетипи Карла Юнга. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42415. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Агєєва В. Архетип та його витлумачення від К. Г. Юнга – психоаналітика до лінгвокогнітивної сучасності [Електронний ресурс] / В. Агєєва // Сучасні дослідження з іноземної філології. — 2013. — Вип. 11. — С. 18-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2013_11_5.
Власова О. Интерпретация сущности матери в теории архетипов К.-Г. Юнга [Електронний ресурс] / О. Власова, Ю. Макешина // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Гендерні дослідження. — 2015. — Вип. 1. — С. 19-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2015_1_5.
Закревська О. Цілісність душі охоплюється не лише одним інтелектом / О. Закревська // Психолог (Шкільний світ). — 2004. — №19. — С. 28-32.
Кулакевич Л. Юнгіанські архетипи в сучасному романі (на матеріалі української і російської літератур) / Л. Кулакевич // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2013. — № 3. — С. 68-72.
Маленко С. Феноменологія архетипу в системі соціокультурного освоєння колективного несвідомого (на матеріалах творчості К.Г.Юнга): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / С. Маленко ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 1998. — 16 с.
Мальцев О.Філософське осмислення архетипологічного блоку пам'яті в порівняльному аналізі підходів К. Г. Юнга і Г. С. Попова [Електронний ресурс] / О. Мальцев // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 23. — С. 22-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_23_5.
Северинова М. Теорія К. Юнга про архетипи та її вплив на художню (музичну) культуру [Електронний ресурс] / М. Северинова // Культура України. — 2013. — Вип. 40. — С. 176-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_40_24.
Танасійчук О. Теоретичне переосмислення ідеї архетипів на основі праць К. Г. Юнга [Електронний ресурс] / О. Танасійчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2015. — Вип. 3. — С. 75-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_3_15.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 16.01.2021 18.35.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.291301 seconds