Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 45219  
Христина запитує:
Добрий день!Допоможіть,будь ласка,підшукати література до курсової роботи на тему "Інтернет - технології як спосіб просування відомих сучасних брендів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/13475/1/111механізм просування інтернет-бренду на.pdf
http://patlah.ru/biznes/biz-03/brend-stati/brend-stati-01.htm
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/31833/1/Skubchenko_bakalavr.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-tehnologiy-v-sozdanii-i-razvitii-obraza-brenda/viewer
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=815393
https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/sozdanie-legendy-brenda-7-udachnyh-primerov.html
https://studfile.net/preview/7463140/page:2/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3625
http://www.marketing.spb.ru/mr/media/online_adv.htm
https://sites.google.com/site/brendingsoccult/tema-6-komunikacijna-kampania-brendu
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9416/1/Маркетингові інтернет-комунікації та їх застосування для просування бренду.pdf
https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2015_3_20_32.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Діти-інваліди/4193-14926-1-PB.pdf
https://yeella.com/seo/post/brending-i-metody-prodvizheniya-brenda-kompanii-v-internete
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/19_3_2018ua/7.pdf
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis09-17.html
http://vtei.vtei.com.ua/biblioteka/index.php/elektronnyi-kataloh
– Макашев М.О. Бренд : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 061500, 061100] / М. О. Макашев. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 206, [1] с. : ил., табл. – (Профессиональный учебник. Маркетинг).
– Рожков І.Я. Особливості сучасного брендингу : навч. посібник / І.Я.Рожков, В.Г.Кісмерешкин, 2013. – 90 с.
– Анхолт С. Брендинг: дорога до світового ринку / С.Анхолт, 2014. – 270 с.
– Сороковіст Л. Загальне управління брендами / Л. Сороковіст // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 1. – С.34-39.
– Головкіна Н.В. Оманлива реклама: Світова практика контролю / Н.В.Головкіна // Маркетинг в Украине. – 2003. – № 1. – С. 11 – 15.
– Грищенко О. Ф. Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства / О. Ф. Грищенко, А. Д. Нєшева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С. 86-98.
– Виктор Я. В. Продвижение. Система коммуникации между предпринимателями и рынком / Я. В. Виктор. – Харьков : Гуманитарный центр, 2003. – 478 с.
– Данилюк А. Бренд в Интернете, или Особенности коммуникативной среды / А. Данилюк // Управление компанией. – 2011. – № 12. ? С. 9-12.
– Ладик С. Первые шаги в интернет-брендинге / С. Ладик // Маркетинг и реклама. – 2011. – № 1 (173). – С. 69-73.
– Ілляшенко С. М. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд / С.М.Ілляшенко, Т.Є.Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 3. – С. 20-32.
– Литовченко І.Л. Internet-маркетинг : навч. посіб. / І.Л. Литовченко, Л.В. Пилипчук. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 182 с.
– Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Internet-технологій у маркетингу / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4(2). – С. 64-74.
– Ілляшенко Н.С. SEO-оптимізація як сучасний інструмент Internet-маркетингу / Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 3. – С. 63-74.
– Мозгова В.Г. Інструменти Internet-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств / Г.В. Мозгова // Ефективна економіка. – 2013. – № 10. – С. 79-86.
– Ілляшенко С.М. Застосування маркетингових Internet-технологій для формування іміджу організації / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 144-146.
– Птащенко О. В. Інтернет-технології як ефективний інструмент просування освітніх брендів / О. В. Птащенко, Є. Д. Мірошникова, М. Ю. Христенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2017. – № 2. – С. 47-49.
– Гранат Л. Брендингові технології управління репутацією інтернет-магазинів / Л. Гранат // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 5. – С. 96-106.
– Кітченко О. М.Використання інструментів маркетингових комунікацій з ціллю просування брендів в соціальних мережах / О.М. Кітченко, Є.Г. Приходько // Ефективна економіка. – 2020. – № 12 .
– Стасевич А. Реклама в реалізації маркетингової технології в брендингу торгової марки "Молокія" / А. Стасевич, А. Ткачук // Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків : збірник наукових праць II студентської науково-практичної Інтернет-конференції. – Вінниця, 2015. – С. 66-69.
– Завгородня Т.В. Глобальні бренди в сучасних маркетингових технологіях : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Т.В.Завгородня ; Держ. вищ. навч. закл. „Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана“. – Київ, 2010. – 18 с. : іл.
– Доценко К. О. Українські бренди служб доставки: методи позиціонування засобами реклами / К. О. Доценко, К. В. Перестороніна // Молодий вчений. – 2017. – № 12, ч. 1. – С. 126-129.
– Мороз О.В. Теорія сучасного брендингу / О. В. Мороз, О. В. Пащенко ; Вінницький держ. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с.
– Стратегія ефективного брендингу / О. М. Азарян [та ін.] ; Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2009. – 280 c.: рис., табл.

.: Розділ: Загальні :: 9.03.2021 12.33.43 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Тернопіль :: Запитання: 45169  
Богдан запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про блогосферу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдане! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 34400, 41816. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Гнатишин С. Історіографія блогосфери: український та зарубіжний контекст [Електронний ресурс] / С. Гнатишин // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2016. — № 3. — С. 18-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_3_5.
Гудінова І. Протонаратив як ціннісно-смислова основа самопроектування в блогосфері [Електронний ресурс] / І. Гудінова // Актуальні проблеми психології. — 2015. — Т. 2, Вип. 9. — С. 142-155. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_2_9_13.
Доброєр Н. Комунікативний простір блогосфери в сучасній культурі [Електронний ресурс] / Н. Доброєр // Аркадіа. — 2014. — № 3. — С. 21-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ark_2014_3_6.
Досенко А. Реклама в блогосфері: специфіка існування [Електронний ресурс] / А. Досенко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2016. — № 1. — С. 153-155. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_1_31.
Єлманова К. Значення блогосфери у сучасності [Електронний ресурс] / К. Єлманова // Наукові записки Інституту журналістики. — 2017. — Т. 3-4. — С. 32-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2017_3-4_8.
Зайцева С. Мовні особливості української блогосфери [Електронний ресурс] / С. Зайцева, Н. Левун // Український смисл. — 2016. — № 2016. — С. 278-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usmysl_2016_2016_31.
Кісельова А. Україномовна блогосфера як сучасний засіб формування національної самосвідомості [Електронний ресурс] / А. Кісельова // Система і структура східнослов'янських мов. — 2015. — Вип. 8. — С. 171-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sissm_2015_8_25.
Максимець В. Стратегічні комунікації: основні принципи та використання в блогосфері [Електронний ресурс] / В. Максимець, Л. Попадюк // Гілея: науковий вісник. — 2020. — Вип. 156. — С. 312-317. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2020_156_57.
Михайлова О. Блогосфера як інструмент соціокультурних трансформацій у сучасній Україні [Електронний ресурс] / О. Михайлова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2014. — Вип. 4-5. — С. 130-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2014_4-5_11.
Михайлова О. Українська блогосфера як територія репрезентації моделей громадянської ідентичності [Електронний ресурс] / О. Михайлова // Політичний менеджмент. — 2013. — № 1-2. — С. 164-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2013_1-2_21.
Плотнікова А. Етичне регулювання блогосфери: аналіз міжнародних документів та кодексів [Електронний ресурс] / А. Плотнікова // Наукові записки Інституту журналістики. — 2015. — Т. 58. — С. 223-229. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_58_39.
Рудик М. Cучасні тенденції розвитку журналістських жанрів у блогосфері [Електронний ресурс] / М. Рудик // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2019. — Вип. 46. — С. 131-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2019_46_18.
Черниш О. Автокомунікація у блогосфері як чинник соціалізації особистості [Електронний ресурс] / О. Черниш // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2020. — № 2(2). — С. 208-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2020_2(2)__24.

.: Розділ: Загальні :: 25.02.2021 16.37.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Харьков :: Запитання: 45121  
Галина запитує:
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи є у бібліотеках міста Кременчука науково-методичний журнал "Шкільний бібліотекар" (видавнича група "Основи", Харків). Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! В бібліотеці Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка або в Центральній міській бібліотеці імені Максима Горького має бути в наявності журнал.

.: Розділ: Загальні :: 15.01.2021 12.30.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 45110  
Ніна запитує:
Можна підібрати літературу про музичну бібліотеку П. Бажанського? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ніно! Нажаль, літератури на ваш запит дуже мало. Перегляньте наступні джерела:
Кушлик Н. І. Музично-просвітницька діяльність о. Порфирія Бажанського в контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства Галичини в XIX - початку ХХ століття : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Н. І. Кушлик ; Львівська держ. музична академія ім. М.В.Лисенка. - Львів, 2007. - 20 с.
Осадця О. Специфіка формування нотного фонду [Електронний ресурс] / О. Осадця. - Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Z/Z2010/JRN/PDF/6.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 13.01.2021 10.23.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кароліна із міста: Київ :: Запитання: 45078  
Кароліна запитує:
Добрий вечір. Мене цікавить література пов'язана з "Корпоративними медіа" наприклад тенденції розвитку, історія, тощо. Потрібно для виконання дипломної роботи. Завчасно дуже вдячна!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Любчик К. Л. Корпоративні медіастратегії транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / К. Л. Любчик // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2020. — № 1. — С. 16-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2020_1_4
Олтаржевський Д. Історична генеза та соціально-інформаційне функціонування корпоративної преси [Електронний ресурс] / Д. Олтаржевський // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 6. — С. 6-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_6_2
Олтаржевський Д. Корпоративні медіа та сучасне інформаційне суспільство [Електронний ресурс] / Д. Олтаржевський // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 3. — С. 51-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2010_3_8
Олтаржевський Д. Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Д. Олтаржевський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2014. - 30 с.
Олтаржевський Д. Корпоративні медіа: теорія і практика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Д. Олтаржевський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. реклами та зв'язків із громадськістю. — Київ, Центр вільної преси, 2012. — 59 с. — — Режим доступу: — https://www.academia.edu/31135078/Корпоративні_медіа_теорія_і_практика
Олтаржевський Д. О. Внутрішньофірмові медіа та їх значення в корпоративних комунікаціях [Електронний ресурс] / Д. О. Олтаржевський // Інформаційне суспільство. — 2012. — Вип. 16. — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2012_16_3
Олтаржевський Д. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа [Текст] : [монографія] / Д. Олтаржевський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. —Київ, Центр вільної преси, 2013. — 308 с.
Рикичина Т. С. Корпоративні медіа в бізнесі як канал внутрішнього маркетингу [Електронний ресурс] / Т. С. Рикичина // Scientific notes of the institute of journalism. — 2019. — Т. 2. — С. 184-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2019_2_17
Хавкіна Л. М. Феномен корпоративних медіа в сучасному медіапросторі. Рецензія на видання: Олтаржевський Д. О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа [Електронний ресурс] / Л. М. Хавкіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — Вип. 7-8. — С. 96-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2015_7-8_21
Шендерівська Л. П. Розвиток медіа в контексті корпоратизації [Електронний ресурс] / Л. П. Шендерівська, М. А. Лисенко, Н. О. Малиш // Технологія і техніка друкарства. — 2018. — Вип. 3. — С. 46–55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2018_3_9

.: Розділ: Загальні :: 2.01.2021 19.51.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.249293 seconds