Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Ольга із міста: Сумы :: Запитання: 39191  
Ольга запитує:
Добрый вечер!Помогите,пожалуйста, найти литературу о нынешнем положении служебного собаководства в Украине и о направлениях использования поисковых собак.Спасибо!
Наша відповідь:

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 30.07.2016 21.41.11 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кременчук :: Запитання: 39113  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи: "Біоекологічна характеристика земноводних тварин Полтавської області". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області. . - Режим доступу: http://www.adm-pl.gov.ua/page/derzhavne-upravlinnya-ohoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-v-poltavskiy-oblasti-0
2. РЕГІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ у 2012 році. - Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2012-rotsi/poltavska_2012.pdf
3. Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення. . - Режим доступу: http://eco.com.ua/content/regionalni-ekologichni-problemi-poltavshchini-ta-shlyakhi-ikh-virishennya
4. Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "РУСЬКИЙ ОРЧИК". - Режим доступу: http://www.eco-poltava.gov.ua/i_roch.htm
5. Гідрологічний заказник загальнодержавного значення "ПЛЕХІВСЬКИЙ". - Режим доступу: http://www.eco-poltava.gov.ua/i_plex.htm
***
6. Барабаш О. В. Екологія земноводних та плазунів Опілля : автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.16 / О. В. Барабаш; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2002. - 19 c. - укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02bovzpo.zip
7. Батрахогерпетологія [Текст] : посібник / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Everest, 2010. - 175 с. - Посібник містить теоретичні відомості про особливості морфології, анатомії, біологічні цикли, чисельність, поширення, значення в природі та практичній діяльності людини, охорону та систематику представників класів Земноводні та Плазуни.
8. Бичко А. С. Визначник хребетних тварин Глухівщини та суміжних районів : Посіб. для студ.-біологів при проходженні практики із зоології хребетних / А. С. Бичко; Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. - 98 c. - Бібліогр.: с. 71. - укp.
9. Булахов В. Л. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні та плазуни (Amphibia et Reptilia) : монографія / В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов; Дніпропетр. нац. ун-т, Укр. герпетол. т-во. - Д., 2007. - 420 c. - Бібліогр.: с. 311-412. - укp.
10. Вісник Дніпропетровського університету / ред.: О. Є. Пахомов. - Д., 2008. - 215 с. - (Біологія. Екол.; Вип. 16, т. 2). - укp. - рус. – Зокрема Висвітлено роль земноводних і плазунів у створенні екологічного буферу проти техногенного забруднення.
11. Гончаренко Г. Є. Земноводні Побужжя / Г. Є. Гончаренко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. - К. : Наук. світ, 2002. - 219 c. - Бібліогр.: с. 194-205. - укp. - Розглянуто історію вивчення земноводних, особливості їх екології та поширення, фауністичний склад, проблеми скорочення чисельності популяцій. Висвітлено дані антропогенного впливу та питання охорони кожного з дев'яти видів безхвостих та двох видів хвостатих земноводних. Значну увагу приділено аналітичному методу визначення віку земноводних, який дає можливість встановити загальні закономірності їх росту та розвитку. Наведено карти ареалів, фотографії дорослих особин усіх видів, вказано основні типові місця їх розмноження, сезонного поширення.
12. Горбань Л. І. Земноводні Шацького національного природного парку та їх охорона [Електронний ресурс] / Л. І. Горбань // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. : Біологічні науки. - 2009. - № 2. - С. 198-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnu_2009_2_39
13. Губанова Н. Л. Методика абсолютного обліку риючих форм земноводних [Електронний ресурс] / Н. Л. Губанова // Питання біоіндикації та екології. - 2014. - Вип. 19, № 2. - С. 174-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pbte_2014_19_2_16
14. Дмитриев, Юрий Дмитриевич. Земноводные и пресмыкающиеся [Текст] / Ю. Д. Дмитриев ; ред. Н. М. Пожарицкая ; рис. В. Н. Родин. - М. : ООО "Издательство АСТ" : Олимп, 1998. - 304 с.: ил. - (Соседи по планете).
15. Земноводні (Amphibia) // Червона книга Української РСР. . - Режим доступу: http://nature.land.kiev.ua/red-book-80.pdf
16. Земноводні Східної Європи. Ч. 1. Ряд Хвостаті / Нац. наук.-природн. музей НАН України / Є. Писанець. - Київ, 2012. - 207 c. - Бібліогр.: с. 190-205 - укp. - англ.
17. Клименко О. М. Розвиток і будова тимуса в представників різних таксономічних груп хребетних тварин : Автореф. дис... д-ра біол. наук : 03.00.11 / О. М. Клименко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 28 c. - укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03komght.zip
18. Ковальчук Г. В. Зоологія з основами екології (хребетні тварини) : Навч. посіб. для біол. спец. вищ. навч. закл. Ч. 1 / Г. В. Ковальчук. - Глухів : РВВ ГДПІ, 2001. - 108 c. - укp.
19. Пескова, Татьяна Юрьевна. Влияние антропогенных загрязнений среды на земноводных [Текст] / Т. Ю. Пескова ; Волгоградский гос. педагогический ун-т. - Волгоград : [б.и.], 2001. - 160 с.: табл. - Библиогр.: с. 129-155.
20. Петроченко, Віктор Іванович. Природа України. Тваринний світ. Земноводні. Плазуни [Текст] : біогеогр. атлас / В. І. Петроченко ; Департамент освіти і науки Запоріз. облдержадмін., Комун. закл. "Запоріз. обл. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді" Запоріз. облради. - Запоріжжя : ЗОЦТКУМ, 2014. - 31 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 29.
21. Писанец Е. М. Земноводные Красной книги Украины : Справ.-кадастр / Е. М. Писанец, С. Н. Литвинчук, Ф. Ф. Куртяк, В. И. Радченко; НАН Украины; Зоол. музей Нац. науч.-природовед. музея. - К. : Зоомузей ННПМ НАНУ, 2005. - 227 c. - англ.
22. Писанець Є. Земноводні України / Є. Писанець. - К. : Вид-во Раєвського, 2007. - 192 c. - (Сер. визначників "Природа України"). - Бібліогр.: с. 174-192. - укp.
23. Потапенко, А. Г. Різноманітність земноводних, їх значення в природі й житті людини. Охорона земноводних / А. Г. Потапенко // Біологія : науково-методичний журнал. – 2008. - № 27. - С.26-30
24. Ремінний В. Ю. Земноводні Дністровсько-Дніпровської лісостепової провінції: видовий склад, поширення, вікова структура популяцій : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / В. Ю. Ремінний; Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена, НАН України. - К., 2010. - 23 c. - укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10RVYVSP.zip
25. Решетило О. Механізми самовідновлення популяцій земноводних у високогір’ї Українських Карпат [Електронний ресурс] / О. Решетило // Вісник Львівського університету. Сер. : Біологічна. - 2013. - Вип. 62. - С. 152-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2013_62_22
26. Решетило О. Проблема смертності земноводних на автошляхах і способи її вирішення / О. Решетило, Е. Різун, В. Різун // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.. - 2007. - Вип. 42. - С. 70-78. - Бібліогр.: 28 назв. - укp.
27. Решетило О. С. Загибель земноводних (Amphibia) на автошляхах Львівщини: стан проблеми та критерії оцінювання / О. С. Решетило, Т. І. Микітчак // Вестн. зоологии. - 2008. - 42, № 4. - С. 315-323. - Бібліогр.: с. 322-323. - укp.
28. Решетило О. Смертність земноводних у дренажній системі залізничних шляхів і способи її мінімізації [Електронний ресурс] / О. Решетило // Вісник Львівського університету. Сер. : Біологічна. - 2014. - Вип. 65. - С. 180-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2014_65_20
29. Рузіна О. М. Безхвості амфібії як зооіндикатори забруднення важкими металами природних та штучних екосистем степового Придніпров'я (на прикладі Rana ridibunda Pall., 1771) : Автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.16 / О. М. Рузіна; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2003. - 20 c. - укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03romesp.zip
30. Соболенко Л. Ю. Фауна земноводних Західного Поділля [Електронний ресурс] / Л. Ю. Соболенко // Природничий альманах. Сер. : Біологічні науки. - 2013. - Вип. 19. - С. 200-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pasbn_2013_19_24
31. Федонюк О. Особливості мінімізації антропогенного впливу на фауну земноводних і плазунів в умовах Західної України [Електронний ресурс] / О. Федонюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Біологічна. - 2013. - Вип. 63. - С. 3-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2013_63_3
32. Шалімов В. О. Еритропоез і міжклітинні взаємодії у печінці земноводних і ссавців : Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.13 / В. О. Шалімов; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. - К., 1998. - 32 c. - укp. - рус.
33. Экология и фауна Юго-востока Украины : сб. науч. тр. Вып. 2 / ред.: Н. Н. Ярошенко; Донец. нац. ун-т. - Донецк, 2001. - 147 с. - рус.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 8.06.2016 13.21.11 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Суми :: Запитання: 38775  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для курсової роботи на тему "Схема відпрацювання навиків собак по виявленню наркотиків". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Баратюк В. І. Діяльність кінологічної служби митних органів Республіки Білорусь [Електронний ресурс] / В. І. Баратюк, В. П. Жданова // Митна безпека. - 2014. - № 2. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mb_2014_2_4.
Була Л. В. Взаємозв'язок показників відбору та працездатності спеціальних собак по пошуку наркотичних речовин та зброї / Л. В. Була // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (6-22 квітня 2004р.). - Суми: 2004. - С. 108-109.
Була Л. В. Вплив факторів навколишнього середовища на процес підготовки спеціальних собак для пошуку наркотичних речовин / Л. В. Була // Вісник Сумського державного аграрного університету, серія «Тваринництво». - Суми, 2001. - Вип. 5. - С. 34-37.
Була Л. В. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку наркотичних засобів та зброї : автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Л. В. Була ; Ін-т розведення і генетики тварин НАН України. - с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09blvnzz.zip.
Виноград О. В. Основи службової кінології : навч. посіб. / О. В. Виноград ; Держ. мит. служба України, Кінол. центр Держ. мит. служби України. - Хмельницький : Меркьюрі-Поділля, 2011. - 190 c.
Гиль М. І. Дресирування собак : навч. посіб. / М. І. Гиль, О. В. Коновалов, Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол ; ред. М. І. Гиль ; МОНМС України, М-во аграр. політики та продовольства України. - Одеса : Одес. держ. аграр. ун-т, 2011. - 319 c.
Горальський Л. П. Анатомія та особливості фізіології собак з основами дресирування : навч. посіб. / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, Ю. С. Ших, П. А. Дехтярьов, В. В. Самойлюк. - Житомир : Полісся, 2008. - 448 c.
Ляшук Р. М. Застосування силових заходів у діяльності Державної прикордонної служби України (адміністративно-правовий аспект) : монографія / Р. М. Ляшук ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький, 2013. - 167 c.
Полищук Ф. И. Одорология : пособие / Ф. И. Полищук, А. Л. Трофименко, В. М. Туринский. - Київ ; Ирпень : Перун, 2012. - 240 c.
Прокопенко Н. М. Про особливості механізму збуту наркотиків, що виведені з легального обігу [Електронний ресурс] / Н. М. Прокопенко // Форум права. - 2013. - № 1. - С. 800-805. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Снігерьов О. П. Правові та організаційно-тактичні засади використання службово-розшукових собак в оперативно-розшуковій діяльності : навч. посіб. / О. П. Снігерьов, Н. Є. Філіпенко, М. В. Корнієнко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2008. - 152 c.
Тактико-спеціальна підготовка працівників ОВС України: навчальний посібник / С. М. Банах, В. Р. Булачек, І. С. Винярчук, Ю. Р. Йосипів та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 300 с. - Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/UL0000031.PDF.
http://8ref.com/2/referat_21716.html
http://findpatent.com.ua/patent/216/2160529.html

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 8.04.2016 15.19.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Суми :: Запитання: 38635  
Марія запитує:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу з тами "Організація племінного розплідника породи англійськи кокер спаніель"
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
1. Болезни собак / [Астраханцев В.И., Данилов Е.П., Дубницкий А.А. и др.] ; под ред. С.Я. Любашенко. – М. : Колос, 1978. – 367 с.
2. Борисевич В.Б. Заразные и незаразные болезни собак. / В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич – К. : Кировоградское гос. изд.-во, 1997. – 436 с.
3. Бурлака В.А. Кінологія: утримання та годівля собак: навчальний посібник / В.А. Бурлака, Н.В. Павлюк, В.М. Степаненко та ін. – Житомир, вид-во “Волинь”, 2004. – 412 с. 4. Вавилова Н.М. Периоды развития в жизни собак. / Н.М. Вавилова, В.Г. Касиль – Л. : 1984. – 180 с.
5. Гигаури В.С. Диетика собак. / Гигаури В.С. – М. : Эйвис, 1991. – 120 с.
6. Гиль М.І. Порівняльна оцінка поживності раціонів службових собак / М.І. Гиль, Ю.О. Панасенко, О.І. Юлевич та ін. // Науковий вісник НАУ. – 1991 – № 34. – С.132–137.
7. Дехтяров П.А. Анатомія і фізіологія собаки / П.А. Дехтяров, В.В. Самойлюк, В.О Ушка лов, Б.Т. Стегній – Харків: ІЕКВМ, 2004. – 164 с.
8. Зорин В.Л. Кормление собаки / Зорин В.Л. – М. : Аквариум ЛТД, 2001. – 64 с.
9. Зубко В.Н. Основы служебного собаководства / Зубко В.Н. – М. : ДОСААФ, 1975. – 400 с.
10.Зубко В.Н. Служебное собаководство / Зубко В.Н. – М. : ДОСААФ, 1987. – 285 с. 11.Кормление собак: Справочник / [под ред. С.Н. Хохрина] – М. : ВСВ- Сфинкс, 1997. – 320 с.
12.Левченко В.І. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. – М. : Колос, 2004. – 520 с.
13.Норми добового годування службових собак: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.92 №336.
14.Полищук Ф.И. Кинология : учебник / Ф.И. Полищук, А.Л. Трофименко – К. : Ирпень : Перун, 2007. – 1000 с.
15.Симпсон Дж.В. Клиническое питание собак и кошек. Руководство для ветеринарного врача / Симпсон Дж. В., Андерсон Р.С., Маркуелл П.Дж. – М. : Аквариум ЛТД, 2001. – 256 с.
16.Фольмерхаус Б. Анатомия собаки и кошки / Б Фольмерхаус, Й. Фревейн, в. Мейер и др. / Пер. с нем. Е. Болдырева, И. Кравец. – М. : Аквариум, 2003. – 580 с.
17.Хохрин С.Н. Кормление служебных собак / Хохрин С.Н. – М. : Колос, 1986. – 200 с. 18.Хохрин С.Н. Кормление племенных собак / С.Н. Хохрин, М.В. Лаврова – М. : Колос, 1990. – 175 с.
19.Хохрин С.Н. Кормление собак / Хохрин С.Н. – СПб. : Лань, 2001. – 192 с. 164 20.Шмидт-Нельсен. Размеры животных: почему они так важны? / Шмидт- Нельсен. – М. : Мир, 1987. – 300 с.
21.Сайт питомника немецких и бельгийских овчарок "Волчья стая" [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wolferudel.ru.
22.Сайт питомника "От Сольника" [Электронный ресурс]. – http://www.solnik.ru/index.htm. 23.Сайт питомника "Линия Грации". Тервюрен, Грюнендаль, Пиренейская овчарка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lofg.ucoz.ru.
24. Сайт питомника "Красный Сокол", Маленуа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://malinua.narod.ru/oblojka.html.
Англійська кокер-спанієль, англійський кокер, кокер-спанієль, породи собак,... – Режим доступу: http://pmed.pp.ua/anglijska-koker-spaniyel-anglijskij-koker-koker-spaniyel-porodi-sobak-sobaki-foto-fotografiya-spaniyel-poxodzhennya-ptici-shukach-polyuvannya-poroda-sobak-zdatnist-sabaneev-korotkij-pos/
*****************************************************************************
Спаниели
Куропаткина Марина

В этой книге содержится подробный перечень и описание различных видов спаниелей, а также даны рекомендации по уходу за ними, их воспитанию и подготовке к выставкам.

Книги:
Английский кокер-спаниель, Джесси Рассел. High Quality Content by WIKIPEDIA articles!Английский кокер-спаниель — порода собак по 8-й группе МКФ.
Английский кокер спаниель, Д. Кэдди. Английский кокер спаниель уже покорил вас своим обаянием, широкой дружелюбной "улыбкой" и выразительными глазами?
Михаил Дубов «Английский кокер - спаниель»
Эта книга посвящена самому маленькому спаниелю - английскому кокеру. В ней описаны история происхождения и стандарт породы, правила выбора и выращивания щенка, а также ухода за ним! Кроме того, читатель найдет на ее страницах информацию о заболеваниях, наиболее часто встречающихся у кокеров, принципы их натаски и разведения. Книга рассчитана на широкий круг читателей, решивших связать свою жизнь с кокер-спаниелем.
В. И. Пасик «Английский кокер-спаниель»
Альбом содержит практические советы и рекомендации по приобретению, воспитанию и кормлению щенка английского кокер-спаниеля, содержанию взрослой собаки, ее дрессировке и натаске. Приведены основные правила проведения полевых испытаний спаниелей, а также выставок охотничьих собак. Для широкого круга читателей.Издательство: "Агропромиздат" (1992)

На жаль другої інформації не маємо.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 22.03.2016 14.27.49 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Полтава :: Запитання: 38483  
Наталя запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, у якому нормативно-технічному документі (ДБН, ДСТУ,ВСН) можна знайти норми температури повітря у фермерських господарствах?
Наша відповідь:

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 2.03.2016 13.52.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.247017 seconds