Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44101
   


Автор запитання: Мар'яна із міста: Рівне :: Запитання: 45637  
Мар'яна запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Цікавить література про виховання толерантності у підлітків. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Перегляньте такі джерела:
Волошина О. В. Виховання толерантності як якості особистості старших підлітків у позакласній виховній роботі / О. В. Волошина // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. — 2008. — Вип. 22. — С. 127-133.
Волошина О. Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в позакласній роботі : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / О. Волошина ; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 197 с.
Коношенко Н. А. Обґрунтування форм і методів виховання толерантності у старших підлітків у позакласній роботі [Електронний ресурс] / Н. А. Коношенко, Ю. В. Голенко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2017. — Вип. 5. — С. 94-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_5_13.
Мальцева О. І. Виховання толерантності у підлітків як одне з завдань соціального педагога [Електронний ресурс] / О. І. Мальцева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2016. — № 1(1). — С. 76-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2016_1(1)__11/.
Матієнко О. С. Загальнопедагогічні принципи виховання та методи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків [Електронний ресурс] / О. С. Матієнко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2015. — Вип. 41. — С. 100-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2015_41_23.
Нечерда В. Педагогічні умови виховання толерантності старших підлітків у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / В. Нечерда ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — Київ, 2015. — 20 с.
Сорокін І. І. Виховання толерантності у підлітків групи ризику у педагогічному процесі загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / І. І. Сорокін // Педагогічний процес: теорія і практика. — 2014. — Вип. 3. — С. 28-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2014_3_7.
Фогель Т. М. Виховання толерантності як особистісної якості у підлітків [Електронний ресурс] / Т. М. Фогель // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. — 2010. — Вип. 13. — С. 135-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2010_13_36.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.06.2021 16.42.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Лубни :: Запитання: 45582  
Вероніка запитує:
Добрий день. Потрібні джерела на тему Розвиток жіночої освіти в Україні. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте таку літературу:
Антонова О. Проблема жіночої освіти в педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Антонова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2018. — № 6. — С. 69-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_6_9.
Бойко А. Генеза вищої жіночої освіти в Україні: Київський фребелівський педагогічний інститут (1907-1920рр.) [Електронний ресурс] / А. Бойко, Н. Дем’яненко // Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 61-62. — С. 172-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_61-62_29.
Вірченко В. Жіночі навчальні заклади у м. Києві (1861 — 1920 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. Вірченко ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2006. — 20 с.
Драч О. Вища жіноча освіта на шпальтах російської періодики другої половини ХІХ ст. [Електронний ресурс] / О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2008. — Вип. 133-134. — С. 194-200. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2008_133-134_37.
Єршова Л. Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець ХVІІІ — початок ХХ століття): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. Єршова ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2002. — 20 с.
Зузяк Т. Особливості становлення жіночої гімназійної освіти на поділлі на початку XX ст. [Електронний ресурс] / Т. Зузяк // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 77(1). — С. 18-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_77(1)__5.
Ийслуу А. Жіноча гімназійна освіта у Києві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за документами Державного архіву м. Києва) [Електронний ресурс] / А. Ийслуу // Архіви України. — 2017. — № 1. — С. 185-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2017_1_15.
Клочко О. Проблема розвитку жіночої освіти в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття в дорадянській історіографії [Електронний ресурс] / О. Клочко, С. Коваленко // Педагогічний альманах. — 2019. — Вип. 43. — С. 217-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2019_43_36.
Клочко О. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми становлення та розвитку жіночої освіти в Україні середини ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 7. — С. 415-424. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_7_50.
Клочко О. Становлення та розвиток жіночої гімназійної освіти в Сумщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / О. Клочко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2017. — № 1. — С. 6-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2017_1_3.
Корнієнко К. Етапи розвитку жіночої освіти у Російській імперії ХІХ ст. [Електронний ресурс] / К. Корнієнко // Сіверщина в історії України. — 2012. — Вип. 5. — С. 260-263. — — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2012_5_62.
Надєждіна І. Інтелігенція Півдня України у розбудові жіночої освіти II половини XIX – початку XX століть [Електронний ресурс] / І. Надєждіна // Педагогічний альманах. — 2018. — Вип. 37. — С. 282-287. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2018_37_48.
Нестерцова-Собакарь О. Жіноча початкова та середня освіта: правові основи функціонування на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Нестерцова-Собакарь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2016. — № 2. — С. 80-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_2_12.
Сівкович Г. Становлення та розвиток жіночої середньої фахової освіти у Західній Україні (кін. ХІХ-поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Г. Сівкович // Освітній простір України. — 2018. — Вип. 13. — С. 28-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_13_6.
Султанова Н. Особливості розвитку жіночої освіти у навчальних закладах України (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / Н. Султанова // Гірська школа Українських Карпат. — 2019. — № 20. — С. 61-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2019_20_14.
Сухенко Т. Жіноча середня освіта в Україні (XIX — початок XX ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Т. Сухенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2001. — 20 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.05.2021 22.43.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Чернігів :: Запитання: 45580  
Стас запитує:
Добпий день! Мені потрібна література про соціальну адаптацію учасників АТО.
Наша відповідь:
Доброго дня, Стасе! Перегляньте наступні джерела:
Донбас і Крим: ціна повернення : моногр.я / за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. – Київ : НІСД, 2015. – 474 с.
Гончаренко І. Методичні підходи щодо адаптації учасників АТО, ВПО
в системі підприємницької діяльності [Електронний ресурс] // Вісник Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. -2018. - № 4 (125). - С. 19-29. - Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/12230/1/V125_P019-029.pdf.
Захистити трудові права демобілізованих учасників АТО [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/aktualni-pytannya/zahystyty-trudovi-pravademobilizovanyh-uchasnykiv-ato.html.
Кравченко М. В. Основні проблеми соціального захисту учасників АТО [Електронний ресурс] / М. В. Кравченко // Аспекти публічного управління. - 2015. - С. 36-43. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/233892944.pdf.
Крижна В. В. Професійна адаптація як складова соціальної адаптації учасників АТО [Електронний ресурс] / В. В. Крижна. - Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/6292/1/zbir_pcuxolog2_p044-047.pdf.
Міністерство соціальної політики України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua//dsvv.gov.ua/pro-derzhavnu-sluzhbu/orhanizatsijno-planovarobota/osnovni-napryamy-diyalnosti.html.
Смаль В. Внутрішньо переміщені особи: соціальна та економічна інтеграція в приймаючих громадах [Електронний ресурс] : за матеріалами Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської та Полтавської областей [Електронний ресурс] / В. Смаль, О. Позняк. – Режим доступу:
http://pleddg.org.ua/wpcontent/uploads/2016/05/IDP_REPORT_P
LEDDG_edited_09.06.2016.pdf.
Чуприна С. Соціальна адаптація учасників АТО як засіб їх інтеграції до суспільного життя [Електронний ресурс] / С. Чуприна // Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії: зб. матеріалів, доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р. – Маріуполь : ДонДУУ, 2018. – 322 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.05.2021 09.17.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 45574  
Галина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка, підібрати літературу останніх 5-7 років з питань емоційної сфери особистості, а саме емоцій та їх психологічних особливостей. Наперед щиро дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Перегляньте наступні джерела:
Баркова Д. Ю. Оосбливості прояву емоційної сфери особистості у формуванні міжособистісних стосунків у юнацькому віці [Електронний ресурс] / Д. Ю. Баркова, В. О. Нудель // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія: Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 19. - С. 23-29. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/228875792.pdf.
Візір В. А. Розвиток емоційного інтелекту особистості як технологія збереження професійного здоров’я фахівця [Електронний ресурс] / В. А. Візір, Г. І. Макуріна , В. Г. Сюсюка, І. В. Пащенко // Сучасні здоров’язбережувальні технології : моногр. / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. - Харків : Оригінал, 2018. - С. 74-79. - Режим доступу: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/10096/1/Візір_74.pdf.
Гуд Г. О. Емоційна сфера особистості: теоретико-методологічний аспект дослідження [Електронний ресурс] / Г. О. Гуд // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. - 2018. - Т. 14. Вип. 1. - С. 84-94. - Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v14/i1/10.pdf.
П'янківська Л. В. Аналіз сучасних поглядів на емоційної сфери особистості [Електронний ресурс] / Л. В. П'янківська // Логос. - 2019. - Т. 4. - С. 21-23. - Режим доступу: http://ir.nmapo.edu.ua:8080/bitstream/lib/1961/1/Емоційна сфера особистості 2019.pdf.
Харченко Н. А. Формування емоційного середовища дошкільника у науковій спадщині О. В. Запорожця [Електронний ресурс] / Н. А. Харченко, Т. О. Чорна // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. - 2018. - Т. 14. Вип. 1. - С. 322-329. - Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/36-zmist-vydan/549-tom-14-vipusk-1.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.05.2021 19.06.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Київ :: Запитання: 45561  
Дарина запитує:
Добрий день. Цікавить література про екологічне виховання у дитячому садку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Радимо вам опрацювати такі джерела:
Вінтоняк І. Чиста енергія : клуб кмітливих / І. Вінтоняк // Джміль. — 2020. — № 3. — С. 5-7.
Головань О. Подорож маленької рибки : конспект інтегрованого заняття : 6-й рік життя / О. Головань // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 52-53.
Досліди для дошкільників ( екологічне виховання) [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/doslidi-dla-doskilnikiv-ekologicne-vihovanna-210515.html. — Дата звернення : 24.05.2021.
Екологічне виховання дітей дошкільного віку [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ekologicne-vihovanna-ditej-doskilnogo-viku-235091.html. — Дата звернення : 24.05.2021.
Коваленко О. Морські пригоди : бесіда за сюжетною картиною на обкладинці / О. Коваленко ; мал. В. Котляров // Джміль. — 2018. — № 5-6. — С. 2-5, 1-а, 4-а с. обкл.
Консультація з екології «Екологічне виховання дошкільнят» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konsultacia-z-ekologii-ekologicne-vihovanna-doskilnat-312426.html. — Дата звернення : 24.05.2021.
Кузьменко Д. Корисний вихід для відходів! : майстерня / Д. Кузьменко // Джміль. — 2017. — № 9. — С. 18-19.
Маленький світ «Української світлиці» як синтетична якість духовних надбань суспільства : [добірка матеріалів] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 11. — С. 13-28.
Марущенко Т. Скажемо «Ні» сміттю в рідному місті : заняття для дітей старшої групи / Т. Марущенко, О. Степанова, Л. Ковальчук // Дошкільне виховання. — 2017. — № 9. — С. 33-35.
Методична розробка «Екологічне виховання дітей дошкільного віку» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-ekologicne-vihovanna-ditej-doskilnogo-viku-196892.html. — Дата звернення : 24.05.2021.
Присяжнюк Л. Збережемо планету для майбутніх поколінь : формування в дошкільників основ екологічної свідомості в контексті стратегії сталого розвитку / Л. Присяжнюк, Лариса // Дошкільне виховання. — 2020. — № 2. - С. 3-7.
Ступницька І. Дивовижне поруч : квест-гра для дітей старшої групи / І. Ступницька, О. Стасюк // Дошкільне виховання. — 2018. — № 12. — С. 14-15.
Сучасний зміст екологіного виховання і сучаснні підходи до нього [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasnij-zmist-ekologinogo-vihovanna-i-sucasnni-pidhodi-do-nogo-65284.html. — Дата звернення : 24.05.2021.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 1 : Екологія // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 3-49.
Чисте довкілля: сортуємо сміття : [вірші, казки, розмальовки, саморобки, аплікації, лабіринти, логічні завдання, судоку, пальчикові іграшки, логопедичні завдання] // Мамине сонечко від 2 до 5. — 2019. — № 18. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.05.2021 09.36.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.262981 seconds