Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45813
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 45947  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з теми: "Вплив організаційно-технологічних та інших факторів на техніко-економічні показники висотних інвестиційно-будівельних проектів". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://core.ac.uk/download/pdf/322454311.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1658
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4123/1/Dis Микитюк.pdf
https://ndibv.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/04/BV63-1Shebek.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/Організація-будівництва.pdf
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2021/03/dis_Kovalov_VV-1.pdf
http://ndch.diit.edu.ua/upload/Конференции/ТезиПЦБ.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/173968/11-Tugaj.pdf?sequence=1

– Современное высотное строительство : монография / [Айрапетов А. Б., Абрамов А. М., Айрумян Э. Л. и др.] ; под ред. Н. М. Щукиной. – Москва : ГУП “ИТЦ Москомархитектуры”, 2007. – 440 с.
– Шутенко Л. Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда : дисс. докт. техн. наук: 05.23.08 / Л.Н.Шутенко. – Харьков, 2002. – 550 с.
Кравчуновська Т. С. Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконструкції житлової забудови : дис. докт. техн. наук: 05.23.08/ Т.С.Кравчуновська. – Дніпропетровськ, 2011. – 392 с.
– Савйовський В. В. Методологічні принципи організаційно-технологічного проектування реконструкції цивільних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. техн. наук: спец. 05.23.08 “Технологія та організація промислового та цивільного будівництва” / В. В. Савйовський. – Харків, 2010. – 44 с.
– Вакалюк А. С. Забезпечення організаційної надійності реалізації інвестиційно-будівельних проектів з комплексної термомодернізації / А. С. Вакалюк // Нові технології в будівництві. - 2014. - № 27/28. - С. 59-62.
– Ковалев В. В. Современные подходы к предварительной оценке инвестиционно-строительных проектов с учетом стохастичности процессов / В. В. Ковалев, О. В. Кирнос // Нові технології в будівництві. - 2018. - № 34. - С. 39-42 : ил.
– Дубенюк В. Н. Характеристика схем реализации инвестиционно-строительного проекта и критерии выбора / В. Н. Дубенюк // Вестник гражданских инженеров. - 2012. - № 2. - С. 264-269 : ил.
– Броневицький А. П. Організаційно-технологічні фактори, що впливають на тривалість і вартість зведення висотних будівель / А. П. Броневицький, С. П. Броневицький // Новини науки Придніпров'я. Серія. Архітектура та містобудування. - 2011. - № 3. - С. 59-63 : іл
– Інвестиційні проекти // Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / М.П. Бутко, І.М. Бутко, М.Ю. Дітковська та ін. - Київ, 2018. - С. 154-204.
– Інвестиційні проекти // Проектний менеджмент: регіональний зріз : навч. посіб. / М.П. Бутко, М.І. Мурашко, І.М. Олійченко та ін. - Київ, 2016. - С.303-332.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 25.10.2021 08.21.27 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45743  
Світлана запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна книга Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды. Автора не пам'ятаю. Буду вдячна, якщо підкажете, де можна у вас взяти цю книгу.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Світлано! Книга Бланк А. Ф. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды / А. Ф. Бланк, З. М. Фомина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Легпромбытиздат, 1990. - 255 с. знаходиться у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. Чекаємо на Вас!

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 18.08.2021 09.04.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45302  
Марина запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про проблеми енергозбереження в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Антонов В. М. Альтернативна енергетика в Україні: комп'ютерні акме- еколого-економічні енергетичні комплекси : моногр. / В. М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Укр. акад. акмеології. - Київ : Agrar MG, 2018. - 261 c.
Гаврилко П. П. Підвищення енергоефективності в економіці України / П. П. Гаврилко, Г. П. Гаврилко, Т. В. Гуштан // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 10. - С. 28-32.
Долінський А. А. Екологічні проблеми та енергозбереження при підготовці питної і технологічної води / А. А. Долінський, О. М. Ободович // Вісн. НАН України. - 2018. - № 3. - С. 49-55.
Донченко А. В. Аналіз питань енергозбереження та енергоефективності під час експлуатації рухомого складу метрополітену / А. В. Донченко, А. О. Сулим, О. С. Сіора, О. О. Мельник, В. В. Федоров // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - 2016. - № 3. - С. 108-119.
Дорошенко В. М. Міжнародний досвід фінансування енергозбереження / В. М. Дорошенко // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 7/8. - С. 51-57.
Зеркалов Д. В. Екологізація енергоспоживання / Д. В. Зеркалов. - Київ : ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1998. - 273 c.
Когенераційні технології в малій енергетиці : моногр. / В. А. Маляренко, О. Л. Шубенко, С. Ю. Андреєв, М. Ю. Бабак, О. В. Сенецький ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 454 c.
Кузнєцова К. О. Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України / К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 14. - С. 165-170.
Купчак В. Р. Розвиток енергозбереження в соціально-економічних системах регіону: проблеми та завдання управління : [моногр.] / В. Р. Купчак. - Миколаїв : Швець В. М., 2016. - 388 c.
Майстренко Н. Ю. Удосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці / Н. Ю. Майстренко // Проблеми заг. енергетики. - 2017. - № 3. - С. 15-22.
Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства. Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та енергозбереженні. Економіко-математичні моделі та можливість їх використання в діяльності органів ДПС. Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку. Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні. Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності. (Ч. II) : зб. наук. праць за матер. круглих столів, наук.-практ. семінару та Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя навч. закладу / [ред. кол.: Мельник П. В. та ін.] ; Держ. податк. адмін. України [та ін.]. - Київ : Алерта, 2010. - 350 с. : рис., табл.
Череп О. Г. Енергозбереження як інструмент життєдіяльності промислових підприємств / О. Г. Череп, А. В. Барна // Екон. вісн. ун-ту / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - 2018. - Вип. 37/1. - С. 144-148.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 26.03.2021 09.05.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Житомир :: Запитання: 45261  
Валерій запитує:
Сучасний стан авіаційної галузі України.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Брусакова О. В. Галузь авіаційного транспорту як об'єкт державного регулювання [Електронний ресурс] / О. В. Брусакова // Право і Безпека. — 2020. — № 1. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2020_1_8
Грінченко Ю. Л. Авіаційна галузь України в умовах відкритої економіки [Електронний ресурс] / Ю. Л. Грінченко // Проблеми системного підходу в економіці. — 2019. — Вип. 6(1). — С. 98-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_6(1)__17
Грінченко Ю. Л. Передумови та цілі розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / Ю. Л. Грінченко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. — 2020. — Т. 19, вип. 1. — С. 160-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2020_19_1_11
Іваницька О. М. Cучасний стан авіаційної галузі та проблеми державного регулювання розвитку авіалізингу в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Іваницька, А. Г. Гадіяк. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2013. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_1_8
Ільєнко О. В. Роль послуги в розвитку авіаційної галузі України в умовах глобальної конкуренції [Електронний ресурс] / О. В. Ільєнко, А. В. Козловська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — Вип. 15(1). — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_15(1)__4
Калиновський А. О. Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / А. О. Калиновський, Н. І. Горбаль, Н. Л. Калиновська // Бізнес Інформ. — 2016. — № 8. — С. 88-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_8_15
Коваленко О. В. Визначення ефективності товарної політики в позиціонуванні маркетингової стратегії комплексних інновацій авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 1(2). — С. 180-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2015_1(2)__26
Коваленко О. В. Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. — 2014. — № 4. — С. 163-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_4_26
Ковтуненко В. М. Лізинг як ефективний інструмент розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / В. М. Ковтуненко, Б. М. П'ятецька // Агросвіт. — 2018. — № 1. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2018_1_7
Командровська В. Є. Проблеми, напрями та методи підвищення ефективності конкурентних стратегій в авіаційній галузі [Електронний ресурс] / В. Є. Командровська, М. В. Колесник, І. І. Любезна // Причорноморські економічні студії. — 2016. — Вип. 12(1). — С. 137-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_12(1)__30
Олешко Т. І. Аналіз сучасного стану авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / Т. І. Олешко, І. О. Геєць, Є. Л. Павлюк // Проблеми системного підходу в економіці. — 2017. — Вип. 5. — С. 80-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2017_5_13
Побережна З. М. Оцінювання тенденцій розвитку авіаційної галузі [Електронний ресурс] / З. М. Побережна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2020. — Вип. 32. — С. 65-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2020_32_13
Прушківська Е. В. Напрями міжнародного співробітництва національної авіаційної галузі в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Е. В. Прушківська, О. В. Губарь // Економічний простір. — 2018. — № 132. — С. 5-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_132_3
Солідор Н. А. Сучасний стан, проблеми та перспективи інноваційного розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / Н. А. Солідор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2020. — Вип. 30. — С. 160-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2020_30_33

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 18.03.2021 16.26.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владимир із міста: Краматорск :: Запитання: 45120  
Владимир запитує:
Добрый день. Интересует наличие книги: "Литье по газифицированным моделям" автор Шуляк издательство МГИУ прошу сообщить по телефону 0669426396 Владимир можно на вайбер
Наша відповідь:
Доброго дня! У фонді Національної бібліотеки України для дітей немає в наявності книги, яка Вас цікавить. Зверніться до міської публічної бібліотеки Вашого міста!

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 15.01.2021 09.06.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.281904 seconds