Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Віта із міста: Рівне :: Запитання: 38688  
Віта запитує:
Література для написання курсової роботи з теми: Подвійний інтегранл та його застосування ???
Наша відповідь:
Віто, добрий день! Сподіваємося, що підібрані для вас джерела інформації допоможутть при написанні курсової роботи. Бажаємо гарної оцінки!

Босовський, Микола Васильович Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли : (навч.-метод. посіб.) / М. В. Босовський, О. Г. Демченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. — 88 с. : іл. — Бібліогр.: с. 88.

Вища математика. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. [Текст] : навчально-методичний посібник / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; уклад.: Ю. Б. Гнучій, С. В. Шостак. - К. : ЦП "Компринт", 2014. - 146 с.

Дубовик, В. П. Вища математика [Текст] : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 3. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик ; рец. : Л. Ф. Баранник [та ін.]. - Х. : Веста, 2008. - 220 с.

Журба Я. Подвійні операторні інтеграли Рімана-Стілтьєса / Я. Журба, О. Константінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)).

Литвин О.М. Оптимальна за порядком точності кубатурна формула обчислення подвійних інтегралів від швидкоосцилюючих функцій на основі сплайн-інтерлінації / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Доповіді Національної академії наук України . -2006. - № 6. - С. 9-13

Литвинюк, Василь Парфенович. Кратні та криволінійні інтеграли [Текст] : навч.посіб./ В.П. Литвинюк. - Вінниця : ВДТУ, 2002. - 71 с.

Вища математика. Частина 1. Тестові завдання : навчальний посібник для підготовки до модульних та семестрових контролів: у двох частинах / П.І. Каленюк, О.В. Веселовська, В.М. Гук, Й.Р. Желізняк, І.М. Зашкільняк, І.Й. Куриляк, І.В. Мандзинець, М.І. Сорокатий. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 208 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики за темою ”Кратні інтеграли та їх застосування” : для студентів усіх спеціальностей ф-тів МТ, МБ, ЕМБ, Е, АП, КІТ / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т ”Харків. політехн. ін-т” ; [уклад. Н. В. Черемська]. — Харків : НТУ ”ХПІ”, 2015. — 27 с. : іл.

Методичні вказівки з теми ”Кратні та криволінійні інтеграли” до виконання контрольних та розрахунково-графічних завдань / О. С. Манойленко, І. А. Зоріна, Є. В. Сокуренко, В. П. Борко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудув. ім. А. Макарова. — Миколаїв : НУК, 2006. — 59, [1] с. : іл., табл.(. — Методичні вказівки).

Підченко, Ю. П. Вища математика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. Ч. 2 Функції багатьох змінних. Кратні і поверхневі інтеграли. Ряди. Диференціальні рівняння. Елементи теорії поля / Ю. П. Підченко, С. М. Пастушенко. - К. : Діал, 2004. - 198 с.

Савенко П. О. Про найкраще середньоквадратичне наближення дійсної невід'ємної фінітної функції від двох змінних модулем подвійного інтеграла Фур'є. І / П. О. Савенко, Л. П. Процах, М. Д. Ткач // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2008. - № 1. - С. 53-64. - Бібліогр. наприкінці ст.

Токунова, Тетяна Вікторівна Кратні інтеграли. Теорія поля : навч. посіб. / Т. В. Токунова ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ : ДонДТУ, 2009. — 155 с. : іл. — Бібліогр.: с. 152.

Швачич Г.Г., Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Вища математика. Розділ
«Подвійні та криволінійні інтеграли»: Навч. посібник. - Дніпропетровськ
: НМетАУ, 2011. – 36 с.
http://nmetau.edu.ua/file/030.pdf

ВИЩА МАТЕМАТИКА Розділ: КРАТНІ, КРИВОЛІНІЙНІ ТА
ПОВЕРХНЕВІ ІНТЕГРАЛИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ За напрямом 6.050504 "зварювання" ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НТУУ «КПІ» . – К., 2013. – 79 с.
http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/math_int.pdf

ВИЩА МАТЕМАТИКА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів усіх економічних спеціальностей денної та заочної
форм навчання / М. А. МАРТИНЕНКО О. М. НЕЩАДИМ В. М. САФОНОВ
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14643/1/1.pdf

1.6. Застосування подвійних інтегралів до задач геометрії
http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/knit/vm/2011/11-78/T1P16.html

1.7. Застосування подвійних інтегралів до задач механіки
http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/knit/vm/2011/11-78/T1P17.html

ТЕМА 1. КРАТНІ ІНТЕГРАЛИ
http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/knit/vm/2011/11-78/T1P11p.html

2.3.3. Подвійний інтеграл і його властивості
http://www.maths.ho.ua/show/233_podviynyy_integral_i_yogo_vlastyvosti_

Подвійний інтеграл
http://www.100balov.com/data23/bib/Matematijchnijii_analiz/Matematijchnijii_analiz._Metodijchni_vkazivkij.php

Пошукова робота на тему: Обчислення подвійного інтеграла в декартових і полярних координатах.
http://ua-referat.com/Обчислення_подвійного_інтеграла_в_декартових_і_полярних_координатах

.: Розділ: Математика :: 28.03.2016 20.07.49 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 38677  
Тетяна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, наукові статті на тему: "Зародження статистичного обліку в античному світі та на стародавньому сході"
Наша відповідь:
Шановна Тетяно! Пропонуємо ознайомитися з наданою інформацією:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И ЕГО РАЗВИТИЕ. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/3008915/
Історія розвитку основних бухгалтерських течій та шкіл. – Режим доступу: http://5ka.at.ua/load/bukhgalterskij_oblik/istorija_rozvitku_osnovnikh_bukhgalterskikh_techij_ta_shkil_konspekt_lekcij/11-1-0-25044
Лень В.С., Нехай В.А.ОБЛІК І АУДИТ. – Режим доступу: http://evgenystarodubt.ucoz.ru/len_oblik_i_audit-len-vstup_do_fakhu.pdf
Облік в античному світі. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-17238-3.html
Облікові системи Стародавнього Сходу. – Режим доступу: http://lektsii.com/2-110116.html
Поняття та історія розвитку статистики. – Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/statustuka/509-kalman/11157---------s-1-----.html
Слободяник Ю. Б. Статистичний облік: навч. посіб. – Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/Statistichniy_oblik_Slobodyanik.pdf
Сморжанюк Т.П. ІСТОРІЯ ОБЛІКОВОЇ НАУКИ. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_03/24.pdf
Учетная система античности. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/4171809/
Хозяйственный учет и возникновение двойной бухгалтерии. – Режим доступа: http://cde.osu.ru/demoversion/course72/gl1.html
Егоріхін А. Історія бухобліку з найдавніших часів / А.Егоріхін // Консалтинг.- 2001.- № 151-152.
Лановик Б.Д. Економічна історія Світу та України: підруч. / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. – Тернопіль: Економічна думка, 1997. – 479 с.
Лучко М.Р. Історія обліку. Світ та Україна: погляд крізь роки / М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк – Тернопіль: Зорепад, 1998. – 108 с.
Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? / Т.Н.Малькова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 304 с.
Пушкар М.С. Історія обліку та контролю господарської діяльності. навч. посіб. / Пушкар М.С., Гавришко Н.В., Романів Р.В. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 223 с.

.: Розділ: Математика :: 27.03.2016 18.37.57 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ірпінь :: Запитання: 38600  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про способи вимірювання об'єму в давнину. Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Математика :: 18.03.2016 00.48.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Ужгород :: Запитання: 38583  
Віка запитує:
Добрий вечір! Підкажіть будь ласка "приклади задач на критичне мислення"
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Актуальні проблеми розвитку критичного мислення при вивченні математики. / [Електронний ресурс]. / С.А. Горькова, Харків, Україна. - Електрон. Текстові дані (17349 bytes). - М.: ДПНТБ РФ, 2006. - Режим доступу: http://users.kpi.kharkov.ua/lre/mcad2000/5.htm
Грицина А. В. Використання технології розвитку критичного мислення на уроках математики / А. В. Грицина // Освіта Сумщини. - 2014. - № 2. - С. 25-30.
Критичне мислення: від теорії до практики (підсумки міжрегіонального інтернет-проекту «Чарівний світ творчості»). [Електронний ресурс]: Шіпуновская школа ім. А.В. Луначарського, с. Шипунова / Наук. керівник проекту Білан Т.Я. - Електрон. Текстові дані (13462 bytes). - М.: ДПНТБ РФ, 2004. - Режим доступу: http://rsi.altai.fio.ru/section_b/2005/bilan.html
Панорама творчих уроків - 2016 : "Формування критичного мислення особистості у навчально-виховному процесі" // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2016. - № 1. - С. 72-73.
Паращенко І. І. Розвиток критичного мислення на сучасних уроках читання в початковій школі : поради для вчителя / І. І. Паращенко // Початкове навчання та виховання. - 2015. - № 28-29. - С. 2-7.
Рассвєтова С. Формування громадянськості учнів через розвиток критичного мислення на уроках історії та правознавства / С. Рассвєтова // Історія та правознавство. - 2013. - № 13. - С. 7-8.
Розвиток критичного мислення: Досвід неспортивної, але здорового і корисного орієнтування в реальності та в собі / [Електронний ресурс]: Авторський триденний семінар к. ф. н. Євгенія Волкова, провідного російського спеціаліста і експерта в області психології впливу і маніпулювання свідомістю / О.М. Волков - Електрон. Текстові дані (11398 bytes). - М.: ДПНТБ РФ, 2006. - Режим доступу: http://people.nnov.ru/volkov/training/crit_think_1.html.

.: Розділ: Математика :: 16.03.2016 19.22.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Херсон :: Запитання: 38259  
Тетяна запитує:
Доброго дня, будь ласка допоможіть знайти відповідь на запитання по математиці для наукової праці:" Піфагорова трійка чисел." Дякую за співпрацю.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Радимо викристати такі джерела інформації:

Вишенський О. Числа Фібоначчі й піфагорові трійки в одній задачі / О. Вишенський // У світі математики 2005. - № 3. - С. 5-10

Горбачук, Олександр. Піфагорові трійки чисел : математика // Країна знань. - 2012. - № 5. - С. 6-8. - Бібліогр.: с. 8.

Горин Е. А. Степени простых чисел в составе пифагоровых троек // Математическое просвещение. — 2008. — В. 12. — С. 105-125.

Зоркальцев, В. І.Розв'язання задач на піфагорійські числа : математика
// Країна знань. - 2013. - № 6. - С. 18-20.

Зоркальцев, В. І.Піфагорійські числа // Країна знань. - 2013. - № 1-2. - С. 12-14.

Показій, Антоніна. Стежками теорії чисел [Текст] : фігурні числа, піфагорові та геронові трійки / Антоніна Показій // Математика. - 2015. - Листопад, № 21. - С. 23-28

Поляков, О. В. Деякі задачі про цілочисельні трикутники [Текст] / О. В. Поляков // У світі математики. - 2013. - № 4. - С. 53-57. - Бібліогр. в кінці ст.

Ріпко Н.А. Методичні рекомендації щодо викладання теми "Розв'язування задач з теорії чисел" (методика навчання математики; методика навчання інформатики; дільники; цифри числа; числа Армстронга; алгоритм Евкліда; числа Фібоначчі; Піфагорові трійки) / Н. А. Ріпко // Комп'ютер у школі та сім'ї . -2006. -№ 7 . - С. 29-33

Сущанський, Віталій. Піфагорові трійки чисел і нерозв’язність деяких біквадратних діофантових рівнянь [Текст] / В. Сущанський // У світі математики : Український математичний журнал для школярів і студентів. - 2012. - № 1. - С. 1-9.

Ушаков, Р. П. Числа Фібоначчі, числа Люка і Піфагорові трійки / Р. П. Ушаков, М. М. Рожкова // Математика в школах України. - 2010. - N 13. - вкл. 1-8. - Бібліогр. в кінці ст.

Шмигевський, Микола Васильович. Піфагорові трійки чисел [Текст] / М. В. Шмигевський // Математична газета. - 2012. - N 9/10. - С. 29-31

Вдосконалення комп'ютерних обчислень завдяки застосуванню піфагорових трійок.
http://ananserr.narod.ru/index.html

Відомі математики
https://sites.google.com/site/schooljmathematics2/obriie-matematiki

Пифагоровы тройки
http://festival.1september.ru/articles/618788/

Пифагоровы треугольники
http://collegy.ucoz.ru/publ/39-1-0-1511

Пифагоровы тройки, как частное решение
http://www.arbuz.uz/s_pifagor.html

Пифагоровы тройки чисел
http://infourok.ru/pifagorovy_troyki_chisel_tvorcheskaya_rabota_obuchayuschegosya-291555.htm

.: Розділ: Математика :: 3.02.2016 12.30.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.27428 seconds