Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Леся із міста: с.Глибочиця :: Запитання: 37716  
Леся запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи з геометрії на тему "Трансцендентні криві".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Бадаєв Ю. І. Компютерна реалізація проектування криволінійних обводів методом NURBS-технологій вищих порядків [Електронний ресурс] / Ю. І. Бадаєв, А.О. Блиндарук // Сучасні проблеми моделювання. - 2014. - Вип. 2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cpm_2014_2_3.pdf
2. Власенко, К.В. Вища математика. Векторна алгебра й аналітична геометрія [Текст] : навч. посібник для практ. занять та самостійної роботи / К.В. Власенко, А.І. Степанов, Л.П. Москаленко ; Донбаська державна машинобудівна академія. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 71 с. - ISBN 978-966-379-377-1 : 10,00 р.
3. Зайцева Л.Л. Аналiтична геометрія в прикладах і задачах / Зайцева Л.Л., Нетреба А.В. – К.: Видавничо–поліграфiчний центр “Київський унiверситет”, 2008. – 200 с. - Режим доступу: http://matphys.rpd.univ.kiev.ua/downloads/courses/angem/AGLA.pdf
4. Клочко, В.І. Комп'ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії [Текст] : монографія / В.І. Клочко, М.Б. Ковальчук ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 115 с. - ISBN 978-966-641-328-334- (8) : 10,00 р.
5. Ковальчук Д. А. Аналіз методів розрахунку вхідного опору логарифмічної спіралі [Електронний ресурс] / Д. А. Ковальчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. : Радіотехніка. Радіоапаратобудування. - 2012. - Вип. 49. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKPI_rr_2012_49_15.pdf
6. Кузнецов Е.Б. НАИЛУЧШАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ КРИВЫХ // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2004. Т. 44. № 9. С. 1540-1551.
7. Лавріненко, Н.М. Лінійна алгебра і аналітична геометрія [Текст] : Навч. посібник для студ. вузів / Н.М. Лавріненко, С.М. Латинін ; Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. - 312 с. - ISBN 978-966-385-093-1 : 25,00 р.
8. Лисиця, В.Т. Аналітична геометрія (з дидактичними матеріалами на СD-диску) [Текст] : навч. посіб. для студ., які навч. за напрямом підготовки "Прикл. матем.", "Механіка" / В.Т. Лисиця ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна МОН Укр. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. - 418 с. CD. - ISBN 978-966-623-726-5 : 100,00 р.
9. Лісковець С. М. Методи дослідження окремих плоских трансцендентних кривих [Електронний ресурс] / С. М. Лісковець // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. - 2015. - № 18. - С. 187-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Kitonv_2015_18_32.pdf
10. Махомета, Т.М. Історія розвитку вчення про лінії та поверхні в курсі аналітичної геометрії [Текст] / Т.М.Махомета // Дидактика математики: проблеми і дослідження / Нац. акад. пед. наук України, Донецк. нац. ун-т, Ін-т педагогіки, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Вип. 35. - 2011. - (Міжнародна програма "Евристика та дидактика точних наук"). - ISBN 966-7507-0-9. - С.78-82. - Бібліогр.: 9 назв.
11. Мірошкін О. М. Адресація мікрокоманд на базі псевдоеквівалентних елементарних операторних лінійних ланцюгів у пристроях керування в базисі гібридних FPGA [Електронний ресурс] / О. М. Мірошкін // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. - 2015. - Вип. 1. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npdntu_inf_2015_1_8.pdf
12. Модуль 14. Криві 2-го порядку. - Режим доступу: http://www.uuooidata.org/course/nns/nns10002/LA&AGLec14.pdf.
13. НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ для самостійного вивчення теми «АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ» З КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. А. Кузнецова, С. М. Ламтюгова, Ю. В. Ситникова. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 77 с. - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/34810/1/2013 117М Довідник для печати_окончат вариант1.pdf.
14. Нємченко, К. Е. Аналітична геометрія [Текст] : навч. посібник / К. Е. Нємченко ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. - 268 с. - ISBN 978-966-623-705-0 : 45,00 р.
15. Паулін О. М. Порівняльний аналіз ефективності методів моделювання розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь при використанні кластеру та технології NVidia CUDA [Електронний ресурс] / О. М. Паулін, І. В. Кривошап // Електротехнічні та комп’ютерні системи. - 2012. - № 8. - С. 61-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/etks_2012_8_12.pdf
16. Прохорова О. М. О развитии теории особых точек плоских алгебраических кривых после 18 века [Електронний ресурс] / О. М. Прохорова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Історія науки і техніки. - 2013. - № 48. - С. 137-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpiint_2013_48_20.pdf
17. Развитие идей Леонарда Эйлера и современная наука. – М. : Наука, 1988. – 518 с.
18. Рубанець О.М. КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВУ В НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ // Мультиверсум. - 2006. - № 57. - Режим доступу: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_57/Rubanec.htm
19. Позанавчальна наукова робота СТУДЕНТІВ З АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ / Т.М. Махомета. - Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/461/1/ПОЗАНАВЧАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ З АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ.pdf.
20. Сулейманов Булат Ирекович. "КВАНТОВАЯ" ЛИНЕАРИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЙ ПЕНЛЕВЕ КАК КОМПОНЕНТА ИХ $L-A$ ПАР // Уфимский математический журнал. – 2012. – Віп. 2, т. 4 http://cyberleninka.ru/article/n/kvantovaya-linearizatsiya-uravneniy-penleve-kak-komponenta-ih-l-a-par
21. Трансцендентные кривые. - Режим доступу: http://physics.nad.ru/curves1.html
22. Хлопецький Р. А. Математичне моделювання руху матеріальної точки по поверхні спіралі Архімеда [Електронний ресурс] / Р. А. Хлопецький // Сільськогосподарські машини. - 2015. - Вип. 31. - С. 163-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/silmah_2015_31_25.pdf
23. Холькін, О. М. Курс вищої математики [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. техн. навч. закладів / О. М. Холькін ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь : ПДТУ, Б.р. - ISBN 978-966-604-071-1. Ч. 1: Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст]. - 2011. - 175 с. - 20,00 р.
24. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ / Болодурин В.С., Прояева И.В., Сафарова А.Д. Учебное пособие для студентов физико-математических факультетов. - Оренбург, 2015.

.: Розділ: Математика :: 14.11.2015 11.52.36 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Суми :: Запитання: 37627  
Ярослав запитує:
Доброго дня! Мені потрібна допомога в пошуку літератури для написання курсової роботи з теми: "Апроксимация раціональних чисел раціональними".
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Акіншина С.М. ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer29/622.pdf.
2. Аппроксимация действительных чисел рациональными. – Режим доступа: https://books.google.com.ua/books?id=2En5AgAAQBAJ&pg=PA161&lpg=PA161&dq=аппроксимация иррациональных чисел рациональными&source=bl&ots=azUcSmslf5&sig=gHMgwB8X2RAyCZkfBoo46UvifIk&hl=ru&sa=X&ved=0CCcQ6AEwAmoVChMI6IKGkqH7yAIVBY0sCh1GfA5S#v=onepage&q=аппроксимация иррациональных чисел рациональными&f=false
3. Бескин Н.М. Замечательные дроби. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/725698/
4. Борисов А. А. Направленные рациональные приближения с некоторыми приложениями в алгебраической геометрии / Борисов А. А., В. В. Шокуров // ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.А. СТЕКЛОВА. – 2003. - т. 240. - С. 73–81. – Режим доступу: http://www.maths.ed.ac.uk/cheltsov/shokurov/pdf/approx.pdf.
5. Буката Л.Н. Чисельні методи та моделювання на ЕОМ : навчальний посібник. Ч. 1. Модуль 2 / Буката Л.Н., Глазунова Л.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013. – 84 с. – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_545_53518644.pdf.
6. Вакал Ю. Оцінка хаусдорфової розмірності множини колмогорівських торів, частоти яких погано апроксимуються раціональними числами [Електронний ресурс] / Ю. Вакал, І. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. - 2008. - Вип. 19-20. - С. 63-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKNU_Mat_2008_19-20_16.pdf
7. Вальс числителей и знаменателей http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_246.htm
8. ВІДШУКАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ФІЗИЧНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ. – Режим доступу: http://cdo.kname.edu.ua/moodle2/mod/resource/view.php?id=39&redirect=1
9. Голуб А. П. Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціональної апроксимації. Огляд / А. П. Голуб // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 3. - С. 307-359. - Бібліогр.: 109 назв. - укp. - Наведено огляд методу узагальнених моментних зображень, запропонованого В. К. Дзядиком у 1981 р., та його застосувань до апроксимацій Паде. Зокрема, досліджено деякі властивості біортогональних поліномів і наведено ряд важливих прикладів. Розглянуто також застосування цього методу до сумісних апроксимацій Паде, апроксимацій Паде - Чебишева, Паде - Ерміта та двоточкових апроксимацій Паде.
10. Голуб А. П. Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціональної апроксимації : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.01 / А. П. Голуб; Ін-т математики НАН України. - К., 2010. - 34 c. – у кp.
11. Епихин В. Е. Алгебра и теория пределов. – Режим доступа: https://books.google.com.ua/books?id=akqnAgAAQBAJ&pg=PR5&lpg=PR5&dq=аппроксимация иррациональных чисел рациональными&source=bl&ots=85oTfw07L7&sig=VjQ5eDVwlR00JSjv4WhgHdSUp6Y&hl=ru&sa=X&ved=0CC8Q6AEwBGoVChMI6IKGkqH7yAIVBY0sCh1GfA5S#v=onepage&q=аппроксимация иррациональных чисел рациональными&f=false
12. Комп'ютерні методи дослідження та аналіз даних. – Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/met/zmist.htm
13. Крутиков Ю. Ю. КОГОМОЛОГИЧЕСКИЕ БИРАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВАРИАНТЫ ЧЕТЫРЕХМЕРНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ТОРОВ / Крутиков Юрий Юрьевич, Попов Сергей Юрьевич // ВЕСТНИК САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. – 2011. – Вып. 83. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/kogomologicheskie-biratsionalnye-invarianty-chetyrehmernyh-algebraicheskih-torov
14. Ларченко Л. В. Структурний синтез функціонально-орієнтованих пристроїв з числоімпульсним кодуванням : Автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.12 / Л. В. Ларченко; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. - Х., 1998. - 18 c. - укp. - рус. - Запропоновано метод обчислення та відтворення у технічних пристроях ступінчастих функцій одного класу з цілочисловою формою зображення аргументу, оптимальний з точки зору точності та часу обчислення. На основі запропонованого методу для прикладу розроблено математичні, операторні, структурно-функціональні моделі та алгоритми функціонування ступінчатих апроксиматорів для обчислення та відтворення дробово-ірраціональних, дробово-раціональних, ступеневих та гіперболічних функцій; цифрових пристроїв, виконуючих арифметичні дії над частотно-імпульсними сигналами, і багатофазових генераторів імпульсів. Наведена оцінка похибок запропонованих технічних рішень, частотних можливостей та надана інженерна методика їх розрахунку. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1998/www.nbuv.gov.ua
15. Лотюк Ю. Г. Використання нових інформаційних технологій навчання математики на прикладі розв'язування лінійного диференціального рівняння першого степеня з поліноміальними коефіцієнтами методом Дзядика / Ю. Г. Лотюк // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 2001. - № 3. - С. 122-129. - Бібліогр.: 10 назв. - укp. - Розглянуто застосування символьних (аналітичних) можливостей пакета Mathematica для отримання в аналітичному вигляді розв'язків задачі Коші для одного диференціального рівняння методом В. К. Дзядика, апроксимацію розв'язку лінійного диференціального рівняння з багаточленними коефіцієнтами 1-го та 2-го порядків, побудову раціональної апроксимації та апроксимації Паде деяких спеціальних функцій.
16. Математика. Как найти ближайшую рациональную аппроксимацию к заданной дроби. – Режим доступу: http://shintyakov.blogspot.com/2013_03_01_archive.html
17. МНОЖИНА ДОДАТНИХ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ НАД ДОДАТНИМИ РАЦІОНАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ. – Режим доступу: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http://5fan.ru/wievjob.php?id=18296&tld=ua&lang=uk&la=1445608832&tm=1446791879&text=Апроксимація раціональних чисел раціональними&l10n=ru&mime=html&sign=106e6d6c4852520936ed86a7c8ad98fa&keyno=0
18. Мотигін В. В. Чисельні методи в інженерних дослідженнях : Навч. посіб. для студ. спец. "Вир-во електрон. засобів", "Технології та засоби телекомунікацій" , "Захист інформації в комп'ютер. мережах". Ч. 1. Теоретичні відомості / В. В. Мотигін, В. І. Роптанов, А. В. Дудатьєв; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2004. - 105 c. - Бібліогр.: 13 назв. - укp. - Запропоновано методи розв'язання алгебричних рівнянь вищих степенів і трансцендентних. Обгрунтовано раціональні способи розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь. Розглянуто питання числового диференціювання, інтерполяції та інтегрування функцій. Запропоновано оптимальні способи наближеного розв'язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь та їх систем. Розглянуто існуючі методи рішення лінійних крайових задач та апроксимації функцій, наведено приклади застосування методу найменших квадратів. Обгрунтовано раціональні способи розв'язання крайових задач для диференціальних рівнянь у частинних похідних.
19. Мякишев В. П. Одна теорема о совместной аппроксимации действительных чисел рациональными. – Режим доступа: http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=mzm&paperid=9794&option_lang=rus
20. Парусников В.И. Цепные дроби до ближайшего четного. – Режим доступу: http://keldysh.ru/papers/2008/source/prep2008_87.pdf.
21. Побеженко И. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДОБЕШИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗРЯДНОСТИ ДАННЫХ / Побеженко Ирина Александровна, Хаханова Ирина Витальевна // Радиоэлектроника и информатика. – 2007. - № 4. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-ratsionalnyh-koeffitsientov-veyvlet-preobrazovaniya-dobeshi-dlya-optimizatsii-razryadnosti-dannyh
22. Приближение действительных чисел рациональными. – Режим доступу: http://sci.alnam.ru/book_trns.php?id=6
23. Симотюк М. Діофантові наближення визначника задачі з двома кратними вузлами для рівнянь із частинними похідними [Електронний ресурс] / М. Симотюк // Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. - 2005. - Т. 2. - С. 199-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mvntsh_2005_2_19.pdf
24. Сложность аппроксимации иррациональных чисел рациональными и одно свойство золотого сечения. – Режим доступа: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0TQsyO8tCWsJ:istina.msu.ru/publications/article/1885794/ &cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
25. Слоньовський Р. Методи послідовного підвищення точності числового розв'язування диференціальних рівнянь другого порядку / Р. Слоньовський, І. Тесак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2005. - № 540. - С. 69-72. - Бібліогр.: 2 назв. - укp.
26. Теореми про апроксимацію дійсних чисел раціональними Теореми про апроксимацію дійсних чисел раціональними. – Режим доступу: http://studopedia.ru/3_178646_teoremi-pro-aproksimatsiyu-diysnih-chisel-ratsionalnimi.html
27. Терепа А. В. Діофантові наближення числа ? числами із поля Q(?3) [Електронний ресурс] / А. В. Терепа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2013. - Вип. 35. - С. 482-487. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Sitimn_2013_35_103.pdf
28. Угрюмова К. М. Математичні моделі та методи розв'язання задачі вдосконалення систем з багатоешелонною ієрархією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / К. М. Угрюмова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2011. - 20 c. - укp. - Розглянуто вдосконалення методів, засобів математичного та комп'ютерного пошуку розв'язків нелінійних багатокритеріальних задач модифікації для систем з багатоешелонною ієрархією. Пошук раціональних розв'язків запропоновано здійснювати на основі ієрархічної багаторівневої схеми синтезу розв'язків з урахуванням узгодження на рівнях локальних функцій вибору з глобальними функціями згідно з концепцією рівноваги Неша. Розроблено методи будування моделей систем на основі штучних нейронних мереж, навчання яких здійснювалося методом стохастичної апроксимації із застосуванням регулярівного адаптивного алгоритму синтезу розв'язків з відкладеною корекцією. Встановлено метод будування квазірозв'язків нелінійних задач модифікації шляхом регуляризації пошуку мінімуму згладжувального функціонала з використанням методу А.М. Тихонова. Запропоновано еволюційний метод розв'язання даних задач з адаптацією його параметрів під час пошуку розв'язків. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11UKMZBI.zip
29. Цілі числа. Раціональні числа http://vidminnyk.com/pravyla/racionalni-chysla-ta-diji-nad-nymy/cili-chysla-racionalni-chysla
30. Чернецька Л. О. Узагальнені моментні зображення та апроксиманти паде аналітичних функцій від двох змінних [Електронний ресурс] / Л. О. Чернецька // Математичні студії. - 2014. - Т. 41, № 2. - С. 201-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mat_st_2014_41_2_13.pdf
31. Чернецька Л. О. Узагальнені моментні зображення та раціональні апроксимації функцій багатьох змінних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Л. О. Чернецька; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2014. - 18 c. - укp. - Досліджено питання побудови та вивчення апроксимант типу Паде для функцій багатьох змінних за допомогою методу узагальнених моментних зображень. Поширено метод узагальнених моментних зображень В. К. Дзядика на випадок багатовимірних числових послідовностей. Встановлено теореми про побудову раціональних апроксимацій для степеневих рядів двох та більшої кількості змінних. Побудовано та досліджено апроксиманти типу Паде для широких класів спеціальних функцій двох та багатьох змінних, зокрема, для гіпергеометричних рядів Аппеля, Гумберта та Лаурічелли. Доведено збіжність та встановлено асимптотичні рівності для чисельників та знаменників апроксимант типу Паде рядів Гумберта.
32. Числа. – Режим доступу: http://filonenko-mikhail.github.io/cltl2-doc-ru/clmse3.html

.: Розділ: Математика :: 5.11.2015 17.19.29 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Луцьк :: Запитання: 37488  
Валентина запитує:
Доброго дня.Чи можемо знайти у ваших фондах підручник з алгебри автор Киселёв, Андрей Петрович 50-х років видання?В ел.каталозі ми не знайшли.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино!
На жаль, фахівці бібліотек м. Луцька не беруть участь у "Об'єднаній довідковій службі бібліотек України".
Підручник, що Вас цікавить, нам вдалося знайти у сканованому генеральному алфавітному каталозі Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/554 (Скановані каталоги (імідж-каталоги) - Сканований генеральний алфавітний каталог).

.: Розділ: Математика :: 20.10.2015 10.15.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ОЛьга із міста: Київ :: Запитання: 37423  
ОЛьга запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу або електронні джерела для написання роботи на тему " Індивідуальне навчання математики учнів з особливими потребами". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами. Методичні рекомендації
http://inclusive.ostriv.in.ua/publication/code-45DC7FCFE495F/list-291552A0F27
Активація розумової діяльності учнів з особливими потребами на уроках математики
http://domanivka-rvo.edukit.mk.ua/Files/downloads/Корекційна робота.pdf
http://e-koncept.ru/2015/85837.htm?download
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/formuvannya-pozitivnoyi-motivatsiyi-do-vivchennya-.html
https://sites.google.com/site/hmelnickaopmpk/navcalni-programi-dla-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
http://diso.org.ua/category/metodyky/matematyka-metodyky/
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Matematuka 1/10.html
http://www.openclass.ru/node/453880

.: Розділ: Математика :: 13.10.2015 15.11.26 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: марія із міста: Житомир :: Запитання: 37062  
марія запитує:
Доброго дня, мені потрібна література для практики, допоможіть, будь ласка, знайти літературу, статті про фізику і математику( щось загальне, а не конкретне,якщо можна на англійський мові) Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! За правилами нашої довідки ми даємо відповідь матеріалами, опублікованими лише українською або російською мовами.

.: Розділ: Математика :: 22.06.2015 20.55.30 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.383186 seconds