Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44915
   


Автор запитання: Оксана із міста: Черкаси :: Запитання: 45235  
Оксана запитує:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему: " Поняття"ціле" та "частина" у математичній освіті дітей дошкільного та молодшого шкільного віку". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гулівата І. О. Формування математичних понять засобами інформаційних технологій [Електронний ресурс] / І. О. Гулівата, Л. П. Гусак // Освітологічний дискурс. — 2016. — № 3. — С. 121-129. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_3_12

Іванова Ю. І. Проблема формування математичних понять у науково-педагогічній літературі [Електронний ресурс] / Ю. І. Іванова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2014. — Вип. 199(2). — С. 117-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2014_199(2)__20

Іщенко Л. В. Фахова підготовка майбутніх вихователів до формування логіко-математичних понять у дітей 5-6 років [Електронний ресурс] / Л. В. Іщенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. — 2012. — Вип. 37(1). — С. 141-145. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2012_37(1)__29

Іщенко Л. Формування логіко-математичних понятьу дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. Іщенко // Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. — 2009. — Вип. 2. — С. 139-144. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_2_20

Клітний С. В. Психологічні та методичні особливості формування математичних понять [Електронний ресурс] / С. В. Клітний, Д. І. Коломієць // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2015. —- № 44. — С. 55-59. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2015_44_13

Литвин В. Психолого-педагогічні засади математичного розвитку дітей в закладах дошкільної освіти [Електронний ресурс] / В. Литвин, М. Арест // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2018. — Вип. 22. — С. 121-132. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2018_22_13

Непомняща Г. І. Підготовка вчителя до використання дидактичних засобів у процесі формуванняматематичних понять у молодших школярів [Електронний ресурс] / Г. І. Непомняща // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 2. — С. 65-72. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2017_2_9

Непомняща Г. І. Формування математичних понять у молодших школярів на засадах компетентнісного підходу [Електронний ресурс] / Г. І. Непомняща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 9. — С. 108-116. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_9_16

Панченко В. О. Формування математичних понять у молодших школярів на уроках математики [Електронний ресурс] / В. О. Панченко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки. — 2013. — Вип. 114. — С. 175-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2013_114_26

Рудницька Н. Ю. Використання логіко-математичних технологій моделювання в математичній освіті дітейдошкільного віку та молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Рудницька, Н. П. Тарнавська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 74(3). — С. 200-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_74(3)__42

Татаринова С. О. Проблема формування логіко-математичних понять у теорії і практиці дошкільної освіти [Електронний ресурс] / С. О. Татаринова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2014. — Вип. 18(2). — С. 306-312. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__37

Татаринова С. О. Проблема формування логіко-математичних понять у теорії і практиці дошкільної освіти [Електронний ресурс] / С. О. Татаринова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2014. — Вип. 18(2). — С. 306-312. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__37

Ящук О. Основні поняття логіко-математичного мислення особистості [Електронний ресурс] / О. Ящук //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2015. — Вип. 53. — С. 203-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2015_53_32

.: Розділ: Математика :: 15.03.2021 18.47.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернігів :: Запитання: 45189  
Яна запитує:
Підкажіть літературу за темою "Використання систем комп'ютерної математики". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Дем’яненко В. М. Шляхи забезпечення якості програмних засобів навчального призначення / В. М. Дем’яненко, М. П. Шишкіна // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2010. — № 5. — С. 50-53.
Дьяконов В. П. Компьютерная математика / В. П. Дьяков // Соросовский образовательный журнал. - 2001. – Т. 7. – С. 116-121.
Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики / М. І. Жалдак. – Київ : Техніка, 1997. – 304с.
Жалдак М. І. Теорія ймовірностей і математична статистика з елементами
інформаційної технології / М. І. Жалдак, Н. М. Кузьміна, С. Ю. Берлінська. – Київ : Вища школа, 1996. – 352 с.
Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : моногр. / [В. В. Лапінський, Я. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.] ; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова. — Київ : Педагог. думка, 2010. — 160 с.
Лапінський В. В. Створення електронних засобів навчання — ретроспектива і завдання / В. В. Лапінський // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць ; гол. ред. І. М. Шоробура. — Хмельницький : ХГПА, 2010. — Вип. 7. — С. 142-147.
Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителем математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / С. А. Раков. — Київ, 2005. — 489 с.
Роль систем компьютерной математики в формировании математической культуры личности / [В. М. Галынский, А. С. Гаркун, Н. К. Кисель и др.] // Обеспечение качества высшего образования: европейский и белорусский опыт : матер. междунар. науч.- практ. конф. ГрГУ им. Я. Купалы ; отв. ред. Е. А. Ровба. — Гродно : ГрГУ, 2008. — С. 275-283.
Гриб’юк О. О. Використання систем комп’ютерної математики у контексті моделі змішаного навчання [Електронний ресурс] / О. О. Гриб’юк, В. Л. Юнчик. - Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/10262/1/grybyuk-yunchyk-lutsk+.pdf.
Сінько Ю. І. Системи комп’ютерної математики та їх роль у математичній
освіті / Ю. І. Сінько // Інформаційні технології в освіті. – 2009. – № 3. – С. 274-278.
Кугай Н. В. Використання системи комп’ютерної математики MATLAB у процесі розв’язування задач інтегрального числення [Електронний ресурс] / Н. В. Кугай, М. М. Калініченко, О. В. Заїка // Восточно Европейский Научный Журнал. Серия: Педагогические науки. - 2020. - № 52 (7). - С. 71-77. - Режим доступу: https://eesa-journal.com/2020/01/11/vikoristannya-sistemi-kompyuternoї-matematiki-matlab-u-procesi-rozvyazuvannya-zadach-integralnogo-chislennya-71-77/.
Стьопкін А. В. Використання систем комп’ютерної математики при викладанні точних наук [Електронний ресурс] / А. В. Стьопкін, Д. Ю. Лук’янова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2016. - № 2. - С. 190-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/domtp_2016_2_23.pdf.
Тютюнник О. І. Використання систем комп’ютерної математики для створення
програмних засобів навчального призначення [Електронний ресурс] / О. І. Тютюнник, В. М. Михалевич // Вісник Вінниц. політехн. ін-ту. - 2013. - № 6. - С. 111-116. - Режим доступу: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/1022/1021/1021.

.: Розділ: Математика :: 2.03.2021 22.29.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Кам'янське :: Запитання: 45010  
Валентина запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати цікавий матеріал для математичного КВНу у молодшій школі.(3-4клас). Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Валентино. Скористайтеся, будь ласка, наступними джерелами інформації:
1. Беженова, Маргарита Олексіївна. Математична абетка. 3 клас / М.О.
Беженова; - [іл. Н.І. Козлова ]. – Харків: Веста: Ранок, 2002. –
80с, іл.

2. Бурлака, Е.Г. Занимательная математика./ Е. Бурлака, И.
Прокопенко; худож. А. Бубна. – Донецк: ПКФ «БАО» , 1997. – 352 с.


3. Перельман, Яков Исидорович. Веселые задачи. – М. Центрполиграф, 2013. – 256 с. -(Серия: Азбука науки для юных гениев.)

http://metodportal.com/node/52874

https://pristavka.ucoz.ua/publ/9-1-0-16

https://vseosvita.ua/library/matematicnij-kvk-v-4-klasi-8506.html

https://multiurok.ru/files/matiematichieskii-kvn-4-klass-3.html

https://doc4web.ru/nachalnaya-shkola/matematicheskiy-kvn-dlya-uchaschihsya-klassa.html

https://uchitelya.com/matematika/21169-matematicheskiy-kvn-3-klass.html

https://www.maam.ru/detskijsad/kvn-po-matematike-941318.html

.: Розділ: Математика :: 11.12.2020 11.40.16 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: м. Дніпро :: Запитання: 44961  
Олександр запитує:
Добрий день,підберіть літературу з математики "Розподіл Пуассона"
Наша відповідь:
02.12.20
№44961
Шановний Олександр! Зверніться будь ласка до таких джерел:
1. Ветцель Е.С. Теория вероятностей. –М.: «Наука», 1969.-576с.
2. Вища математика: основні означення, приклади і задачі: ч.1/За ред. проф. Г.Л. Кулініча – К.: «Либідь», 1992.-288с.
3. Вывальнюк Л.Н., Шефтель З.Г., Рафаловский Э.В. Математика: Пособие для факультативних занятий.-К.: Рад.шк., 1992.- 288с.
4. Истер А.С. Комбинаторика, бином Ньютона и теорія вероятностей в школе.-К.: Факт,1997.-184 с.
5. Картавов С.А. Математические термины.-К.: Вища школа, 1988.-295 с.
6. Лютикас В.С. Факультативный курс по математике. Теория вероятностей.-М.: Просвещение,1990.-160 с.
7. Мосталлер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями.-М.: «Наука», 1985.-88 с.
8. Туманов С.И. Элементарная алгебра.-М.: .: «Просвещение», 1970.-864 с.
9. https://studfile.net/preview/5390752/page:8/
10. https://stud.com.ua/171336/tehnika/zakon_rozpodilu_puassona
11. https://stud.com.ua/113192/prirodoznavstvo/rozpodil_puassona

.: Розділ: Математика :: 2.12.2020 13.28.59 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Київ :: Запитання: 44686  
Валентина запитує:
Трансцендентні криві
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино! Перегляньте наступні джерела:
Власенко К. В. Вища математика. Векторна алгебра й аналітична геометрія : навч. посібник для практ. занять та самост. роботи / К. В. Власенко, А. І. Степанов, Л. П. Москаленко ; Донбас. держ. машинобудівна академія. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 71 с.
Клочко В. І. Комп'ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії : моногр. / В. І. Клочко, М. Б. Ковальчук ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 115 с.
Кузнецов Е. Б. Наилучшая параметризация при построении кривых / Е. Б. Кузнецов // Журнал вычислит. математики и математ. физики. - 2004. - Т. 44. - № 9. - С. 1540-1551.
Лавріненко Н. М. Лінійна алгебра і аналітична геометрія : навч. посіб. для студ. вузів / Н. М. Лавріненко, С. М. Латинін ; Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. - 312 с.
Бадаєв Ю. І. Компютерна реалізація проектування криволінійних обводів методом NURBS-технологій вищих порядків [Електронний ресурс] / Ю. І. Бадаєв, А. О. Блиндарук // Сучасні проблеми моделювання. - 2014. - Вип. 2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cpm_2014_2_3.pdf.
Зайцева Л. Л. Аналiтична геометрія в прикладах і задачах [Електронний ресурс] / Л. Л. Зайцева, А. В. Нетреба. – Київ : Видавн.-поліграф. центр «Київський унiверситет», 2008. – 200 с. - Режим доступу: http://matphys.rpd.univ.kiev.ua/downloads/courses/angem/AGLA.pdf.
Лісковець С. М. Методи дослідження окремих плоских трансцендентних кривих [Електронний ресурс] / С. М. Лісковець // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2015. – Вип. 18. – С. 187-. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Kitonv_2015_18_32.pdf.
Тимченко С. В. Про загальний вигляд тангенціальної кривої [Електронний ресурс] / С. В. Тимченко // Математ. Моделі. – 2010. – № 2 . - С. 11-13 . – Режим доступу: http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/74/67/3st-14.pdf.

.: Розділ: Математика :: 11.09.2020 11.23.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.923134 seconds