Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44705
   


Автор запитання: Юля із міста: Суми :: Запитання: 34769  
Юля запитує:
Форми навчання математика учнів старшої школи
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо Вам переглянути такі джерела інформації:
- Зіненко, І. М. Використання адаптивної системи навчання для формування математичної компетентності учнів старших класів гуманітарного профілю. // Збірник наукових праць. — Херсон, 2011. — Вип. 57. — С. 107-112.
- Семенець, С. П. Методичні вимоги до організаційних форм та засобів навчання математики з метою розвитку продуктивного мислення учнів старших класів. // Вісник. — Житомир, 1998. — Вип. 2. — С. 36-39.
- Хряпко, Аліна. Особливості підготовки та проведення уроків-лекцій у процесі навчання математики учнів старшої школи. // Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету. — Полтава, 2012. —
С. 102-103.
- Філон, Л. Г. Диференційований підхід до формування мотивації навчання математики учнів старшої профільної школи. // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО-2013). — Черкаси, 2013. — С.
108-109.
- http://www.mon.gov.ua/ua/news/29001-do-uvagi-vchiteliv,-uchniv-ta-yihnih-batkiv-viznacheno-poryadok-zakinchennya-navchalnogo-roku-ta-provedennya-dpa
- http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Matematuka 1/160.html
- http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Pedagogica/23722.doc.htm
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx&ei=eh3jU4vzNaiA4gS6vYHgAQ&usg=AFQjCNGXT5WfeU-wZnIAFJasMmjnNwmNsg&bvm=bv.72676100,d.bGE&cad=rja
- http://gimnasia.genichesk.com.ua/publications/neimet_methods.htm
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http://soippo.edu.ua/userfiles/matem_osv.doc&ei=f0HjU5uSHuOx0QW50IGwDg&usg=AFQjCNFtjvMuWbl8pGwYoTcWXgziNquXhg&bvm=bv.72676100,d.d2k&cad=rja

.: Розділ: Математика :: 6.08.2014 17.13.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 34764  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти підручники (посібники) з геометрії ХІХ-ХХ століття та їх характеристику. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Авраменко В. Роль учених наукового товариства ім. Т. Шевченка у вітчизняному шкільному підручникотворенні [Електронний ресурс] / В. Авраменко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2011. - № 39(2). - С. 257-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2011_39(2)__39.pdf
Бевз, Григорій. Філософія шкільного підручника геометрії / Г. Бевз // Математика в школі. - 2007.- №4. - С.29-37.
Бурда, М. І. Зміст підручника з геометрії для спеціалізованих шкіл. // Проблеми сучасного підручника. — К.,, 2000. — Вип. 2. — С. 44-47.
Гапак О. М. Становлення і розвиток змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Гапак; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2012. - 20 c.
Гупан Н. М. Перші здобутки вітчизняного підручникотворення у контексті диференціації навчання школярів (друга половина ХІХ –початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Гупан // Педагогіка та психологія . - 2011. - Вип. 39. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_ped_2011_39_16.pdf
Лубенська, Т. Деякі нові аспекти методики написання підручника з тем «Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія». // Міжнародна Наукова Конференція ім. акад. М.Кравчука. Сьома Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М.Кравчука, (14-16 травня 1998 р., Київ). — К., 1998. — С. 300-301.
Міськова Н. М. Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-і роки XIX - 30-і роки ХХ ст.) : Автореф. дис... канд. пед. наук / Н. М. Міськова; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2005. - 20 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mnmrrs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Міськова Н.М. Творення підручників з математики в початкових школах України в 1917-1933 рр. // Нова пед. думка. - 2003. - №3. - С. 81-83.
Проблеми математичної освіти. ПМО-2010 : Матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 24 - 26 лист. 2010 р., Черкаси / ред.: А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, М. І. Бурда; МОН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Білорус. держ. ун-т, Брян. держ. ун-т ім. академіка І.Г. Петровського. - Черкаси, 2010. - 398 c.
Сверчевська І. А. Еволюція вивчення геометричних тіл у шкільному курсі стереометрії / І. А. Сверчевська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2003. - № 13. - С. 28-31.
Сверчевська І. А. Методична система вивчення геометричних тіл у загальноосвітній школі : Автореф. дис... канд. пед. наук / І. А. Сверчевська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2007. - 20 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07siatzs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Сверчевська І. А. Структурування змісту розділу "геометричні тіла" у перших шкільних підручниках з геометрії західної України / І. А. Сверчевська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2009. - № 48. - С. 54-58.
Семеновська, Л. Ідея політехнізму в підручникотворенні (друга половина XIX – початок XX ст.). // Гуманізація навчально-виховного процесу. — Слов’янськ, 2008. — Вип. 40. — С. 166-171.
Стрілець С. І. Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878 - 1925) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. І. Стрілець; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 19 c.-
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03ssipsl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Стрілецька, Наталія Михайлівна. Діяльність Київського фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти у кінці ХІХ - на початку ХХ століття [Текст] : монографія / Стрілецька Н. М. ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : [б. в.], 2012. - 295 с.
Стукало Н. М. Вивчення неевклідової геометрії в середній школі (за методикою П. О. Долгушина (1912 р.)) / Н. М. Стукало // Математика в школі. – 2006. – № 4. – С. 34–39.
Стукало Н. М. Діяльність Київського фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти в кінці XIX - на початку XX століття: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Стукало ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. — Чернігів, 2011. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SNMSHM.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Стукало Н. М. Питання пропедевтичного курсу геометрії в діяльності Київського фізико-математичного товариства і сучасна школа / Н. М. Стукало // Математика в школі. – 2006. – № 1. – С. 51–54.
Стукало Н. М. Реалізація О. М. Астрябом ідей Київського фізико-математичного товариства в підручнику «Наочна геометрія» (1909) / Н. М. Стукало // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні: матеріали вузівської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського педагога і математика (м. Чернігів, 3 вересня 2004 року) / [за ред. проф. І. В. Зайченка]. – Чернігів, 2005. – С. 18–21.
Фуртак Б. Л. Структурування змісту в сучасних австрійських і українських підручниках з математики і фізики для середньої школи (порівняльний аналіз) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.09 / Б. Л. Фуртак; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2001. - 20 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Жосан О.Е. СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРИРОДОЗНАВЧИХ ТА МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (20-ТІ – ПОЧАТОК 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)- http://ps.kspu.edu/index.php/ps/article/view/11/11
Шеховцова Дарья Николаевна. Сравнительный анализ школьных учебников геометри- http://jurnal.org/articles/2009/ped13.html

.: Розділ: Математика :: 6.08.2014 07.01.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Инна із міста: Сумы :: Запитання: 34572  
Инна запитує:
ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ 5 КЛАСУ
Наша відповідь:

.: Розділ: Математика :: 26.05.2014 20.17.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 34333  
Наталія запитує:
Прошу допомоги у Націнальної бібліотеки України для дітей на Салютній вулиці, щодо знаходження потрібної літератури для Манівської роботи на тему "Математика та мистецтво".
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю (бібліограф, який відповідає на запити, був у відрядженні).
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
-з фонду Національної бібліотеки для дітей:
Біда, Дарія. Чи можна виміряти красу : наука і техніка / Д. Біда // Колосок. - 2010. - № 4. - С. 4-8.
Гриценко, Леонід. Фізика, астрономія та математика в житті й творчості Тараса Шевченка / Л. Гриценко // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2014. - № 1. - С. 12-13. - Бібліогр.: с. 13.
Рибчук, Галина. Математика і музика : нетрадиційний урок / Г. Рибчук // Математика (Шкільний світ). - 2007. - № 46. - С. 6-12.
Унтілова, В. В. Вища математика природи : математика / В. В. Унтілова // Країна знань. - 2014. - № 1. - С. 7-10.
Шевченко, О. В. Числа у фольклорі : зі скарбниці народної мудрості / О. В. Шевченко // Розкажіть онуку. - 2012. - № 13-14. - С. 103-108.
-з фонду Національної парламентської бібліотеки України:
Дюпре, Жан-Поль. Mega : Энцикл. для ребят от 9-ти до 13-ти / Ж.-П. Дюпре ; худож. Ж.-Л. Бессон. - М. : Махаон, 1999. - 303 с. : ілюстр. - (Mega).
Жолковский, А. К. Математика и искусство (поетика выразительности) / А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов. — М. : Знание, 1976. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Серия ”Математика, кибернетика”; 10).
Зможенко, С. А. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики засобами образотворчого мистецтва. // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України. — Запоріжжя, 2012. — С. 137-138.
Игнатенко, Николай Яковлевич. Математика и искусство / Крым. гос. гуманит. ин-т. — К. : Пед. преса, 2004. — 215 с.
Музыка и математика : Зальцбург. беседы о музыке 1984 под председательством Герберта фон Караяна / под ред. Г. Гетце, Р. Вилле ; [пер. с нем. Д. Войновой]. — М. : Наука, 1994. — 125, [1] с.
Параскевич, Світлана Павлівна. Сім уроків астроарту з комп'ютерною підтримкою [Текст] / С. П. Параскевич. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 120 с. : рис., табл. - (Математика мистецтво комп'ютер).
Число и мысль : Сб. Вып. 3 / Сост. В.М.Петров. - М. : Знание, 1980. - 192 с. : ілюстр. - (Народный университет. Естественно-научный факультет).
Штейнгауз, Гуго. Математический калейдоскоп / Штейнгауз, Гуго ; пер. с пол. Ф. Л. Варпаховского. - М. : Наука, 1981. - 160 с. : ілюстр. - (Библиотечка "Квант" ; Вып. 8).
-з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:
Вакарчук І. О. Квантова механіка : Підруч. для студ. фіз. спец. вузів / І. О. Вакарчук; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. - Л. : ЛДУ ім. І.Франка, 1998. - 615 c.
Герій О. Математика і символіка симетричних побудов орнаменту у церкві / О. Герій // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2003. - № 1. - С. 45-50.
-електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:
Герій О. О. Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) : Автореф. дис... канд. мистецтвознав. / О. О. Герій; Львів. акад. мистец. - Л., 2003. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03goohfo.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Герій О. О. Реставраційна документація як інформаційне джерело [Електронний ресурс] / О. О. Герій, С. Б. Рибалко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2007. - № 1. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2007_1_3.pdf
Лясковська О. О. Фрактальні структури в творах мистецтва:гра математичних форм та творчої уяви [Електронний ресурс] / О. О. Лясковська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура . - 2012. - № 2. - С. 15-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_2_6.pdf
Майстренко Г. В. Науково-методичні основи викладання перспективи на уроках образотворчого мистецтва в контексті дизайн-освіти [Електронний ресурс] / Г. В. Майстренко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2007. - № 31. - С. 128-130. - Бібліогр.: 2 назв. - укp. - Режим доступу: /articles/2006/
Рощенко О.Г. Діалектика міфологеми і нова міфологія музичного романтизму: Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / О.Г. Рощенко ; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2006. — 33 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06rogmmr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Федь І.А. Трансцендентальні та культурологічні виміри феномену української ікони: Автореф. дис... д-ра філософ. наук: 17.00.01 / І.А. Федь ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — К., 2006. — 32 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06fiafui.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Яковець І. О. Фрактал - математика мистецтва. Дослідження природності фрактальних проявів [Електронний ресурс] / І. О. Яковець, О. О. Лясковська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура . - 2011. - № 2. - С. 166-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2011_2_40.pdf

Електронні документи:
Образотворче мистецтво, дизайн, педагогічний досвід: проблеми та їх вирішення : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 5 листоп. 2012 р. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – 110 с. - Режим доступу: http://confcontact.com/20121105/2012_art_maket.pdf
http://time-is-math.ucoz.ru/pozaklasna_r/Zaxid_m/bjulleten.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/1587/1/07olokpd.pdf
http://www.mao.kiev.ua/jscans/2009-1-balashevitsh.pdf

.: Розділ: Математика :: 23.04.2014 08.58.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрея із міста: Берегово :: Запитання: 34220  
Андрея запитує:
Добрий день!Допоможіть підібрати матеріал на тему Розвиток творчих здібностей на уроках математики .
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Білоконь Л. М. Ігрові моменти на уроках математики – розвиток творчих здібностей учнів. – Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metodDetails/catid,214/metodId,1193/Itemid,51/
Вейсер Л. С. Конспект уроку перетворення графіків тригонометричних функцій. 10 клас. – Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1PsOVe7S4HB4nLvMYgDyqQdcWzrPVIKOONk7Kaitl0qQ/pub
Вовк Л. З досвіду роботи. – Режим доступу: http://labidej.blogspot.com/p/blog-page_17.html
Волошина І. Креативне навчання на уроках математики: формування та розвиток інтелектуально-творчого потенціалу інноваційної особистост / І. Волошина // Математика. – 2011. – № 30/31. – Режим доступу: http://www.libr.dp.ua/region/Period/Kultura/031011/Matematika/st.6.pdf
Дмитрук І. Г. Робота в малих групах на уроках математики. – Режим доступу: http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=Робота_в_малих_групах_на_уроках_математики
Інтегрований підхід до вивчення математики й образотворчого мистецтва як шлях до розвитку обдарованості дітей. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/39627/
З досвіду роботи Швиданенко Л. С. – вчителя математики. – Режим доступу: http://balakhivka-school.edukit.kr.ua/spadschina_suhomlinsjkogo/vistup_shvidanenko_l_s/
Заремба Л. О. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Розвиток творчих здібностей на уроках математики &source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CGcQFjAG&url=http://vihrivkash.ucoz.ru/Doc/sajt.docx&ei=VipGU9KUJIXo4gTxl4DwCw&usg=AFQjCNHY9Zx-PPs9JvrZCYQlRzJCggebBg&sig2=-uTcgG7OkOgZqQOlaGsaJQ&bvm=bv.64507335,d.bGE
Колп Л. В. Розвиток креативності учнів на уроках математики. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/rozvitok-kreativnosti-uchniv-na-urokakh-matematiki.html
Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості в процесі викладання предметів природничо-математичного циклу. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Розвиток творчих здібностей на уроках математики&source=web&cd=39&cad=rja&uact=8&ved=0CHoQFjAIOB4&url=http://zosh-zelenogajska.osvita-tomakivka.dp.ua/wp-content/uploads/2013/01/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D1%8F%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83.doc&ei=STxGU6aDGqSJ4ASaoIDQDw&usg=AFQjCNH8H441MHmxuh0AgXB20LcFvUtLsg&sig2=_xCqAyo6_lUdMv2rS78t9A&bvm=bv.64507335,d.bGE
Мовчан Т. В. Розвиток творчих здібностей учнів та підготовка їх до математичних конкурсів. – Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-81685.html
Мокрій Т. І. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів на уроках математики шляхом використання діяльнісного підходу. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/lanalana63/ss-32927109
Рехтета Л. А. Развитие творческих способностей учащихся начальных классов на уроках
математики и во внеурочное время / Л. А. Рехтета, А. В. Чунихина ; Николаев. нац. ун-т им. В.О. Сухомлинского. – Режим доступа: http://www.rae.ru/use/pdf/2013/10/95.pdf
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики. – Режими доступу: http://pifagora.net/home/107-rozvitok-tvorchih-zdbnostey-uchnv-na-urokah-matematiki.html
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=21550
http://vovschinternat.ucoz.com/publ/rozvitok_tvorchikh_zdibnostej_na_urokakh_matematiki/1-1-0-2
Розвиток творчих здібностей на уроках математики в учнів початкових класів. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/1361/89/
Розвиток творчості на уроках математики. – Режим доступу: http://ukrbukva.net/7454-Razvitie-tvorchestva-na-urokah-matematiki.html
Розвиток пізнавальної активності та самостійності дітей засобами уроків математики. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/38686/
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики / Полтав. ін-т післядіплом. освіти пед. працівників ім. М. В. Остроградського. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Розвиток творчих здібностей на уроках математики &source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAC&url=http://kremenchuk-school16.edu.poltava.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.doc&ei=NyZGU9_uDOX-ygOJ6YKwAQ&usg=AFQjCNEermlhM6SItwQpeVnh9GhvL1LiWg&sig2=VQ2LnTTkKzr7N5lH08DS2g&bvm=bv.64507335,d.bGE
Руденко А. В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики. – Режим доступу:
http://rudenko.kh.ua/rozvitok-tvorchih-zdibnostej-uchniv-na-urokah-matematiki/
Соколенко Е. О. Розвиток обчислювальних навичок учнів. – Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Розвиток творчих здібностей на уроках математики&source=web&cd=25&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAEOBQ&url=http://novoaleksandrivka-nov.edukit.kherson.ua/Files/downloads/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%9E..doc&ei=nDdGU6HVOeOlyQPNxYHYCQ&usg=AFQjCNEZ2mVlW6HdHnYj4XqPN8KlAkZ0tQ&sig2=DM1_HIbcEM7-CrfycVHZRw&bvm=bv.64507335,d.bGQ
Шляхи розвитку творчого мислення молодших школярів на уроках математики. – Режим доступу: http://referatu.com.ua/oldreferats/119/136796

.: Розділ: Математика :: 9.04.2014 23.30.18 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.251701 seconds