Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Наталі із міста: Фастів :: Запитання: 31758  
Наталі запитує:
Доброго дня! Допоможіть зайти, будь ласка, конспекти занять з математики для дітей дошкільного віку. Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:

.: Розділ: Математика :: 1.06.2013 14.11.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 31756  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про особливі точки плоских кривих (це з курсу "Диференціальна геометрія"). Дуже дякую!
Наша відповідь:
1.Кованцов М.І. Диференціальна геометрія. - Київ: Вища школа, 1973.

2. Кованцов Н.И. и др. Дифференциальная геометрия, топология и тензорный анализ. – Киев: Выща шк., 1989.

3. Сборник задач по дифференциальной геометрии. Под ред. А.С.Феденко. – Москва: Наука, 1979.

4. Брус, Дж. Уильям
Кривые и особенности [] : Геометр. введ. в теорию особенностей / Дж. Брус, П. Джиблин, Под ред. В. И. Арнольда ; Пер. с англ. И. Г. Щербак. - М.: Мир, 1988.- 262 с.(Сер. "Современная математика").

5. Васильев, Анатолий Михайлович. Теория дифференциально-геометрических структур [Учебное пособие для вузов по спец. "Математика".- М.: Изд-во МГУ, 1987. - 189 с.


6. Постников, Михаил Михайлович. Линейная алгебра и дифференциальная геометрия . - М.: Наука, 1979.-312 с.

7. Фоменко, Анатолий Тимофеевич.
Дифференциальная геометрия и топология. М.: Изд-во МГУ, 1983. - 217 с.

8. Шварц, Джекоб Т.
Дифференциальная геометрия и топология / пер. с англ. В. Л. Гутенмахер ; ред. А. А. Кириллов. - М. : Мир, 1970. - 224 с. : ил ; 20 см


9. Мищенко, Александр Сергеевич
Курс дифференциальной геометрии и топологии: [Для мех.-мат. спец. ун-тов]/ А. С. Мищенко, А. Т. Фоменко. - М. : Изд-во МГУ, 1980. - 439 с.

10. Смогоржевский Ф.С. Справочник по теории плоских кривых третьего порядка / Смогоржевский Ф.С., Столова Е.С. – М.: Физматгиз, 1961. – 263 с.

11. Савелов А.А. Плоские кривые. Систематика, свойства, применение. (Справочное руководство). / Савелов А.А. – М.: Физматгиз, 1960. – 289 с.

10. http://znaimo.com.ua/Диференціальна_геометрія_кривих

11. http://prish.cc.ua/stud/Prish-DG.pdf

12. http://uk.wikipedia.org/wiki/Особливі_точки_кривої

13. http://www.exponenta.ru/educat/systemat/lapteva/1b.asp

.: Розділ: Математика :: 1.06.2013 09.32.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 31740  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про метод Монжа і аксонометричні проекції. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Абдельсалям М. Али. Расчет оболочек в форме резных линейчатых поверхностей Монжа вариационно-разностным методом // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. — М., 1994. — Вып.4. — С.47–57.
Борисенко В. Д. Нарисна геометрія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Борисенко, О. Г. Бідніченко, В. Ю. Кремсал. - Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2007. - 194 с.
Браїловський В. В. Інженерна та комп’ютерна графіка : [навч. посіб. для студ. техн. спец.: 6.050901, 6.170102 та ін.] / В. В. Браїловський, Г. І. Ластівка, О. Г. Хандожко; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці: Рута, 2008. — 319 с.
Волошкевич П. П. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка: Навч.-метод. посіб. / П. П. Волошкевич, О. О. Бойко, Б. В. Панкевич, Є. В. Мартин, А. Л. Беспалов; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2007. - 240 с.
Головчук, А. Ф. Інженерна та комп'ютерна графіка [Текст] : навч. посібник / А. Ф. Головчук, О. І. Кепко, Н. М. Чумак. - К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 159, [1] с.
Демиденко В. М. Коническая характеризация матриц Монжа / В. М. Демиденко // Кибернетика и систем. анализ . - 2004. - 40, № 4. - С. 87-98.
Додатко, Олександр Іванович. Інженерна та комп’ютерна графіка : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О. І. Додатко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. — Д.: НГУ, 2010. — 285 с.
Кущ М. В. Нарисна геометрія: навч. посіб. / М. В. Кущ, Ю. А. Ковальов, В. І. Князєв, С. А. Прасол; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К., 2010. - 256 с.
Лісняк В. С. Нарисна геометрія: Навч. посіб. / В. С. Лісняк; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2000. - 135 с. -
Малков І. В. Нарисна геометрія: навч. посіб. / І. В. Малков, Ю. А. Тищенко, В. Д. Рябічев, Ю. С. Цапко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2010. - 212 с.
Михайленко, Всеволод Євдокимович. Інженерна та комп’ютерна графіка : [Підруч. для студ. вищ. закл. освіти] / В.Є.Михайленко, В.В.Ванін, С.М.Ковальов; За ред. В.Є.Михайленка. — 3-є вид. — К.: Каравела, 2004. — 339 с. — (Вища освіта в Україні).- http://www.docme.ru/doc/90916/0927683_2eef8_mihaylenko_v_e_vanin_v_v_kovalov_s_m_inzhen...
Нарисна геометрія та інженерна графіка : навч. посіб. для самост. роботи: (для студ. техн. спец.) / С. С. Красовський [та ін.]; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ: ДДМА, 2010. — 83 с.-http://www.dgma.donetsk.ua/metod/ikg/3.pdf
Науменко Ю. В. Нарисна геометрія: навч. посіб. / Ю. В. Науменко, В. В. Крівцов; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2012. - 213 с.
Пилипака С. Ф. Неперервне згинання різьбленої поверхні Монжа із плоскими лініями кривини // Прикладна геометрія та інженерна графіка. — К., 1997. — Вип.62. — С.180–183.
Сидоренко, Валерій Миколайович. Інженерна та комп’ютерна графіка : навч. посіб. / В. М. Сидоренко; [редкол.: О. Д. Шарапов (голова) та ін.]; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» — К.: КНЕУ, 2007. — 329 с.
Скидан І. А. Математичні та комп’ютерні моделі різьблених поверхонь Монжа // Праці. — Мелітополь, 2002. — Т.17, вип.4: Прикладна геометрія та інженерна графіка. — С.13–17.
Ткаченко В.П., Тищенко Ю.А., Суховерхов В.К. Нарисна геометрія. Навч. посібник. – Луганськ, 2004. – 191 с.
Хмеленко, Олексій Степанович. Нарисна геометрія [Текст] : теорія та приклади рішення задач: підручник для студ. вищ. навч. закл. / О. С. Хмеленко. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.
Blackmore D. L. The Cartan - Monge geometric approach to the characteristic method for nonlinear partial differential equations of the first and higher orders = Геометричний підхід Картана - Монжа до методу характеристик для нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними першого та вищих порядків / D. L. Blackmore, N. К. Prykarpatska, V. Hr. Samoylenko, E. Wachnicki, M. Pytel-Kudela // Нелінійні коливання . - 2007. - 10, № 1. - С. 26-36.
Лекція №2 Метод Монжа. Методи проекціювання. Їїх основні властивості. Система ортогональних проекцій. Аксонометрія-http://chitalky.ru/?p=1187

.: Розділ: Математика :: 29.05.2013 18.10.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мария із міста: Киев :: Запитання: 31567  
Мария запитує:
Структурная теорема о строгом порядке и ее геометрическое толкование Помогите, пожалуйста...Я пока нигде не могу найти.. Смотрела у Вилкаса и Фишборна(вроде, солидные книги, но не нашла) Заранее спасибо)
Наша відповідь:

.: Розділ: Математика :: 5.05.2013 18.19.43 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мария із міста: Киев :: Запитання: 31557  
Мария запитує:
Здраствуйте) Подскажите, пожалуйста, литературу по теме соотношений, критерий отрицательной транзитивности... Смотрела Вилкаса и Фишборна, но ничего не нашла... Помогите, пожалуйста
Наша відповідь:
Добрый день, Мария!
Предлагаем обратиться к следующим ссылкам:
http://www.levvu.narod.ru/Papers/PRUN1.pdf
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=критерий отрицательной транзитивности вилкас&source=web&cd=4&ved=0CDwQFjAD&url=http://upload.studwork.org/order/26743/25383%20%D0%9C%D0%A0.doc&ei=YpyIUcG2EO6M0wWu44FA&usg=AFQjCNG2hdZwALJTM2woEO4UUxEzqtMcyA&cad=rja
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/13679077150fe33dc5cf040a8b6dd2a25c0a6d7e03/text.pdf
http://window.edu.ru/resource/535/75535/files/nogin_u11.pdf
http://rudocs.exdat.com/docs/index-45910.html?page=40
http://mipt.ru/science/trudy/trudy_mipt_16/f_giek-arphcxl1tgs
http://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/lecture/1380?page=4
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=критерий отрицательной транзитивности&source=web&cd=7&ved=0CFgQFjAG&url=http://www.hse.ru/data/2010/11/21/1209059687/intr.doc&ei=eJmIUeWEOOWR0AWk0IDADw&usg=AFQjCNFuVyL_qtF2Nne2oTp5xF_qiLbUxg&cad=rja
http://ru.convdocs.org/docs/index-60202.html?page=3
http://www.sworld.com.ua/simpoz1/106.htm
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/142/28142/11364/page2
http://window.edu.ru/resource/535/75535/files/nogin_u11.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-i-nedostatki-metoda-analiza-ierarhiy
http://www.mi.ras.ru/noc/lectures/11telyakovskii.pdf
http://www.referun.com/n/vpolne-harakteristicheskie-podgruppy-abelevyh-grupp-i-vpolne-tranzitivnost
http://lib.kbsu.ru/Elib/books/16/48/Микроэкономика - Третий уровень.pdf

.: Розділ: Математика :: 2.05.2013 14.37.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.276974 seconds