Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Орися із міста: Львів :: Запитання: 42886  
Орися запитує:
Доброго вечора! чи могли б ви допогти з пошуком інформації : перетворення симетрії простору в задачах
Наша відповідь:
Доброго дня, Орися! Перегляньте наступні джерела:
Погорєлов О. В. Геометрія : Планіметрія : підручник для 7-9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Погорєлов. – 7-ме вид. – К : Школяр, 2004. – 240 с.
11 клас:Рух у просторі. Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиці : формування знань учнів про перетворення симетрії в просторі та застосування знань до розв'язування задач [Електронний ресурс] : [презентація] // Мультиурок : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-do-uroku-ghieomietriia-11-klas-rukh-u-prostori-pierietvoriennia-simietriyi-v-prostori-simietriia-v-prirodi-i-na-praktits.html – Назва з екрану.
Заїка О. В. Роль геометричних перетворень для розвитку просторового мислення школярів [Електронний ресурс] / О. В. Заїка, Н. В. Кугай, Є. М. Борисов //
Роганін О. М. Плани-конспекти уроків [Електронний ресурс] : урок 4: Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиці / О. М. Роганін // Геометрія, 10 кл. Розділ: Декартові координати у просторі. - Режим доступу: http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/10_klas/geometriya_rjganin_10_klas/roganin_5g.html.
Тополя Л. В. Планування та організація занять з методики навчання математики з використанням ІКТ під час вивчення теми Геометричні перетворення та координати і вектори у просторі [Електронний ресурс] / Л. В. Тополя // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. - 2010. - №. 8. - С. 85-89. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nchnpu_2_2010_8_14.pdf.

.: Розділ: Математика :: 27.02.2019 22.22.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Орися із міста: Львів :: Запитання: 42876  
Орися запитує:
Доброго вечора! чи могли б ви допогти з пошуком інформації : Застосування Векторно-координатного методу у розв'язуванні задач.
Наша відповідь:
Доброго дня, Орися! Перегляньте наступні джерела:
Готман Э. Г. Решение геометрических задач аналитическим методом / Э. Г. Готман, З. А. Скопец. — М. : Просвещение. — 1979. — 128 c.
Єгорова Г. О. Векторний i координатний методи розв’язування задач / Г. О. Єгорова // Математика в школі. — 2001. — №5. — C. 5-11.
Коломієць О. М. Деякі проблеми реалізації алгоритмічного підходу у навчанні розв’язування геометричних задач / О. М. Коломієць // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць : у 3 т. – Кривий Ріг, 2002. – Т. 1. – С. 142–148.
Слєпкань 3. І. Методика навчання математики : підручник для студ. мат. спец. пед. навч. закладів / З. І. Слєпкань. – Київ : Зодіак–Еко, 2000. – 512 с.
Тарасенкова Н. А. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики : [монографія] / Н. А. Тарасенкова. – Черкаси : Відлуння-плюс, 2002. – 399 с.
Долгіх В. М. Вища математика для економістів. Ч. 1: Алгебра і математичний аналіз : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни : у 2-х ч. / В. М. Долгіх, Т. І. Малютіна ; Держ. вищий навч. заклад «Укр. академія банківської справи Нац. банку України». – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 97 с. - Режим доступу: http://r250.sudu.edu.ua/bitstream/123456789/50732/5/Dolhikh_Vyshcha_matematyka_dlia_ekonomistiv.pdf.
Коломієць О. М. Засоби навчання аналітичної геомерії в умовах диференціації [Електронний ресурс] // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, - 2011. - № 27. – С. 367-371. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sitimn_2011_27_74.pdf.
Попова Ю. А. Використання координатного та векторного методу в шкiльному курсi геометрiї [Електронний ресурс] / Ю. А. Попова, Б. Б. Беседiн // Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ. - 2013. - № 3. – С. 150-153. – Режим доступу: http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/2013/150.pdf.
Практикум з методики навчання математики. Основна школа : навч. посіб. для організації практ. занять і самостійної роботи студентів мате мат. спеціальностей педагог. університетів / за редакцією В. О. Швеця – К иїв : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 267 с. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/20221/1/Prus_Temy_3.8_3.9.pdf.
Приклади застосування координат i векторiв до розв’язування геометричних задач [Електронний ресурс] : за підручн. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти Нелін Є. П. Геометрія (профільний рівень) // Інтерактивне навчання: видавництво «Ранок» : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/geometrya-proflniyi-rven-pdrychnik-dlya-10-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-neln-p/10907-dodatkova-nformatsya/prikladi-zastosyvannya-koordinat-i-vektoriv-do-rozvyazyvannya-geometrichnih-zadach. – Назва з екрану.

.: Розділ: Математика :: 25.02.2019 22.19.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Орися із міста: Львів :: Запитання: 42867  
Орися запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформація для написання магістерської роботи "Векторно-координатне задання деяких перетворень площини і простору. Перетворення симетріїпростору в задачах."
Наша відповідь:
Доброго дня, Орисю! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аналітична геометрія та лінійна алгебра : навч.-метод. посіб. : у 3 ч. Ч. 1 / Волинський національний університет ; уклад. В. Я. Ілляшенко, В. М. Кремінь. - Луцьк : Вежа, 2008. - 152 с.
Аналітична геометрія. ч. 2. Навчально-методичний посібник / укл. Ю. В. Яременко, Л. І. Лутченко – Кіровоград : “Антураж А”, 2005. – 116 с. Понарин Я. П. Неевклидовы геометрии с аффинной базой / Я. П. Понарин. – Киров : Кировский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина, 1991. - 121с
Гусєв В. Збірник задач з геометрії : 5-9 кл. : навч. посіб. : 2200 задач / В. Гусєв ; пер. з рос. мови за ред. В. О. Тадеєва ; худож. Р. Р. Крамар. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 463 с. : іл.
Кадубовський О. Аналітична геометрія. Частина І: Елементи векторної алгебри. Метод координат на площині та в просторі: навчальний посібник / О. Кадубовський, О. Кадубовська, Л. Плесканьова. – Видання 2-е, виправлене та доповнене. – Слов’янськ, 2010. – 84 с.
Овчинников П. Вища математика. У 2 ч. : підруч. для студ. Ч. 1 : Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне і інтегральне числення / П. Овчинников, Ф. Яремчук, В. Михайленко ; За заг. ред. П.П.Овчинникова; Пер. з рос. П. М. Юрченко. - 3-тє вид., випр. - Київ : Техніка, 2003. - 600 с.
Яковець В. Аналітична геометрія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : до 200-річчя Ніжин. пед. ун-ту ім. М. В. Гоголя / В. Яковець, В. Боровик, Л. Ваврикович. - Суми : Університетська книга, 2004. - 294 с. : іл.

.: Розділ: Математика :: 23.02.2019 16.13.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергей із міста: київ :: Запитання: 42685  
Сергей запитує:
Прошу найти матеріал по цікавих уроках з математики для дітей
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 35277, 36689,38229, 38541, 42347, 41939.

.: Розділ: Математика :: 11.12.2018 16.46.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Рая із міста: Київ :: Запитання: 42385  
Рая запитує:
Математика для допитливих. Які книжки є в бібліотеці.2-4 видання. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Рая! Перегляньте наступні джерела:
Занимательная математика / сост. Е. Г. Бурлака, И. Н. Прокопенко; худож. А. В. Бубна. - Донецк : ПКФ "БАО", 1997. - 350 с.
Занимательная математика / Сост. Е.Г.Бурлака, И.Н.Прокопенко; Худож. А.В.Бубна, А. Н. Далбуз, С. А.Жуков. - Донецк : БАО, 2002. - 350 с.
Листопад Н. П. Цікава математика для дошкільнят : навч. посіб. для дітей ст. дошк. віку / Н. П. Листопад; худож. С. Грамм, А. Шукевич. - Київ : Освіта, 2014. - 96 с. : іл. - (Готуємося до школи в дитячому садочку і вдома).

.: Розділ: Математика :: 8.10.2018 14.17.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.294374 seconds