Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 42078  
Анна запитує:
Добрий день! Прошу підібрати літературу на тему: "Апроксимаційний метод Дзядика для задач з імпульсною дією"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна! перегляньте наступні джерела:
Методи обчислень[Текст] : навч.-метод. посіб. з лаб. практикумом для студентів напрямів підгот. 6.040201 «Математика» та 6.040203 «Фізика» / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Фіз.-мат. ін-т ; [уклад.: М. І. Жалдак та ін.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 119 с.
Прохоренко М В. Задачі з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу для систем звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / М. В. Прохоренко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2010. - 154 арк.
Прохоренко М В. Задачі з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу для систем звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / М. В. Прохоренко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 20 с. : рис.

Біленко В. І. Кусково-поліноміальні наближення розв'язків жорстких задач на основі апроксимаційногометоду В. К. Дзядика [Електронний ресурс] / В. І. Біленко, А. І. Дерієнко, Н. Г. Кирилаха // Журн. обчисл. та приклад. математики. – 2013. – № 2. – С. 68-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jopm_2013_2_10.pdf.

.: Розділ: Математика :: 7.06.2018 12.16.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Харків :: Запитання: 41398  
Ольга запитує:
Добрий день! Прошу підібрати літературу на тему Використання інноваційних технології при викладанні математики у школі. Дуже вам вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Використання інноваційних технологій на уроках математики як умова соціалізації учнів
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2015_1_31.pdf
Уроки математики – за інтерактивними технологіями
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/378/1/urok_matematuku_za_int.pdf
Методичні аспекти впровадження нових педагогічних технологій на уроках математики
http://drohobych.net/youngsc/AQGS/2014_8/pedagogy/293-298.pdf
http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/2010/p161-166.pdf
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/24922/
Інноваційні технології навчання на уроках математики
http://teacher.ed-sp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=116:2013-05-22-05-49-20&Itemid=25
http://vozkc.narod.ru/documents/4_1.html
http://dpl-dnr.at.ua/publ/zastosuvannja_innovacijnikh_tekhnologij_na_urokakh_matematiki_ta_u_pozaurochnij_chas/1-1-0-6
http://library.ippro.com.ua/attachments/article/362/Досвід досл. акт пробл.Ч.2.pdf
http://b-g.org.ua/publ/matematika/vikoristannja_informacijnikh_tekhnologij_na_urokakh_matematiki_jak_zasib_formuvannja_innovacijnoji_osobistosti/2-1-0-1
http://tanja2206.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Використання проектних технологій на уроках математики
http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/2010/p167-168.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/706225/1/Онопрієнко.pdf
http://metodportal.com/node/20457
http://onyschukm.blogspot.com/p/blog-page.html
Групова робота на уроках математики як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів молодшого шкільного віку
http://academy.ks.ua/wp-content/uploads/2014/05/34.pdf
Використання інтерактивних технологій на уроках математики в початкових класах
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/484/1/Стаття_по_інтеракт.pdf
http://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/ІННОВАЦІЙНІ-ТЕХНОЛОГІЇ-НАВЧАННЯ-НА-УРОКАХ-МАТЕМАТИКИ-В-ПОЧАТКОВІЙ-ШКОЛІ.pdf
http://ito.vspu.net/duplomni_rob/duplomni_2011_2012/magistr/Kolomiez/Kolomiez.htm

.: Розділ: Математика :: 30.11.2017 08.44.32 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Берегово :: Запитання: 41362  
Людмила запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, з написанням роботи "Геометрія крісталів" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Ананьїна О. Ю. Атоми бору в приповерхневих шарах алмаза С (100) / О. Ю. Ананьїна, О. В. Северина, О. С. Яновський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - 13, № 2. - С. 452-454.
2. Балабай Р. М. Електронна структура та діелектрична матриця модельних фотонних кристалів, складених із волокон: розрахунки із перших принципів / Р. М. Балабай, Д. Ю. Грицуля, А. В. Здещиц, О. Ю. Тарасова // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2015. - Т. 13, Вип. 4. - С. 707-719.
3. Бурий О. А. Оптимізація геометрії лінійного електрооптичного ефекту в кристалах LiNbO3:MgO [Електронний ресурс] / О. А. Бурий, Н. А. Андрущак, О. М. Яремко, С. Б. Убізський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. - 2016. - № 849. - С. 285-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPPT_2016_849_37.
4. Гордєєва Є. П. Геометрія багатогранників у кристалах і квазікристалах [Електронний ресурс] / Є. П. Гордєєва // Наукові нотатки. - 2012. - Вип. 37. - С. 64-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2012_37_14.
5. Гуцул В. І. Енергетичний спектр оптичних фононів у плоскій багатошаровій резонансно-тунельній наноструктурі [Електронний ресурс] / В. І. Гуцул, О. М. Маханець, А. І. Кучак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15, № 1. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2014_15_1_5.
6. Закарян Д. А. Моделирование межмолекулярного взаимодействия в системе LaB6?MeB2 в рамках метода псевдопотенциалов [Електронний ресурс] / Д. А. Закарян, А. В. Хачатрян // Доповіді Національної академії наук України. - 2013. - № 1. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2013_1_15.
7. Кристаллические материалы для оптики и электроники : коллектив. моногр. / ред.: В. М. Пузиков; НАН Украины, НТК "Ин-т монокристаллов". - Х., 2012. - 543 c.
8. Мацкевич В. Т. Динамічні процеси в конденсованих середовищах з урахуванням особливостей внутрішньої структури та орієнтаційного упорядкування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / В. Т. Мацкевич; НАН України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т" . - Х., 2013. - 20 c.
9. Нацик В. Д. Механика 2D кристаллов: переход от атомно-решеточного описания к уравнениям теории упругости / В. Д. Нацик, С. Н. Смирнов // Физика низ. температур. - 2013. - 39, № 6. - С. 690-702.
10. Орловська С. Г. Дослідження особливостей утворення і росту кристалів оксиду на поверхні вольфраму / С. Г. Орловська, М. С. Шкоропадо, Ф. Ф. Карімова // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - 14, № 3. - С. 527-531.
11. Паращук Т. О. Температурні залежності термодинамічних параметрів кристалів CdTe та CdS [Електронний ресурс] / Т. О. Паращук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15, № 2. - С. 276-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2014_15_2_10.
12. Пашинская А. В. Геометрическое моделирование в изучении процессов структурообразования при кристаллизации металлов и сплавов / А. В. Пашинская // Металлург. процессы и оборудование. - 2013. - № 2. - С. 32-38.
13. Пашинська А. В. Систематизація методів геометричного моделювання процесу кристалізації / А. В. Пашинська // Пр. Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. - 2013. - Вип. 4, т. 56. - С. 176-185.
14. Плоский В. О. Геометричне моделювання структури іонних кристалів [Електронний ресурс] / В. О. Плоский, В. І. Скочко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 2 : Техніка і природа. - 2012. - Вип. 1. - С. 100-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_tekh_2012_1_15.
15. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель кристалів цукру в системі комірок: кристали цукру-міжкристальні розчини сахарози-парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2014. - Т. 20, № 5. - С. 141-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2014_20_5_18.
16. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель міжкристального розчину сахарози в системі комірок кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 2. - С. 139-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_2_20.
17. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель парової бульбашки в системі комірок: кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 4. - С. 154-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_4_21.
18. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель системи комірок: кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 5. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_5_17.
19. Сідей В. І. Координаційні тетраедри (GeSe4): геометричні та кристалохімічні характеристики [Електронний ресурс] / В. І. Сідей, А. Я. Штейфан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2015. - Вип. 2. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2015_2_4.
20. Тарасевич Н. И. Оценка оптимальных параметров управления кристаллизацией слитков различной геометрии [Електронний ресурс] / Н. И. Тарасевич, И. В. Корниец, В. Н. Городчиков, И. Н. Тарасевич, А. В. Дудченко // Процессы литья. - 2009. - № 6. - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PLN_2009_6_13.
21. Тривимірні нанооб'єкти в шаруватих дисипативних середовищах A2VB3VI / К. Ш. Кахраманов, Ф. К. Алескеров, С. А. Набієва, С. Ш. Кахраманов // Термоелектрика. - 2015. - № 1. - С. 27-34.
22. Трудоношин А. И. Морфология и свойства первичных кристаллов Mg2Si в сплавах системы Al-Mg -Si [Електронний ресурс] / А. И. Трудоношин, K. В. Mихаленков // Процессы литья. - 2014. - № 5. - С. 38-47.
23. Фреїк Д. М. Термодинамічні параметри кристалів плюмбум телуриду: DFT-розрахунок [Електронний ресурс] / Д. М. Фреїк, Б. П. Волочанська, Т. О. Паращук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16, № 1. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2015_16_1_6.

.: Розділ: Математика :: 22.11.2017 20.21.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 41149  
Юлія запитує:
Допоможіть знайти матеріал на бакалаврську роботу "Рівняння, що зводяться до квадратних, та їх системи". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бевз Г. П. Геометрія : Підручник для 10 кл. середніх загальноосвітніх закладів / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – Київ : Генеза, 2011. – 336 с.
Квадратні рівняння - https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEzOWdmYvXAhXM1RQKHWZiAJAQFghDMAQ&url=http://old.kname.edu.ua/images/phocadownload/dovus/Matemat.doc&usg=AOvVaw0GdfRTj7c9xWkYcqMy3Bki
http://school.home-task.com/linijni-rivnyannya-ta-yix-sistemi-yak-matematichni-modeli-tekstovix-zadach-rozv-yazuvannya-zadach-za-dopomogoyu-linijnix-rivnyan/
http://shkolyar.in.ua/rozvyazannya-rivnyan8
http://subject.com.ua/lesson/mathematics/algebra8/58.html
http://academy.kvs.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Programa-vstupnogo-viprobuvannya-z-matematiki.pdf

.: Розділ: Математика :: 20.10.2017 21.42.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Чернівці :: Запитання: 41129  
Надія запитує:
доброго дня. нестандартні /нетрадиційні уроки математики в початковій школі
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – http://allref.com.ua/uk/skachaty/Nestandartni_uroki_matematiki_v_pochatkoviiy_shkoli
https://www.br.com.ua/referats/Pedagogica/96507.htm
https://studfiles.net/preview/5643828/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/36386/
http://referatu.net.ua/referats/27/39618/?page=3
http://5fan.ru/wievjob.php?id=54571
http://referatu.com.ua/oldreferats/119/136782
http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/pochatkove-navchannya-ta-vixovannya/18239-nestandartn-uroki-matematiki-dlya-uchnv-1-klasu.html
http://ua.textreferat.com/referat-13046-1.html
– Альперович С.А. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке математики / С.А.Альперович // Начальная школа. - 1989. - № 5. - С. 30-33.
– Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики у початкових класах: навч. Посіб. / М.В.Богданович, М.В.Козак, Я.А.Король – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. – 336 с.
– Богданович М.В. Математичні задачі з логічним навантаженням / М.В.Богданович // Початкова школа. - 1979. - № 6. - С. 28-36.
– Богданович М.В. Математичні задачі з логічним навантаженням / М.В.Богданович // Початкова школа. - 1977. - № 4. - С. 61-72.
– Богданович М.В. Урок математики в початковій школі : посібник для вчителя / М.В.Богданович. – Київ : Рідна школа, 1990. – 192 с.
– Гоп’юк Г.В. Нестандартні завдання з математики – засіб розвитку творчих здібностей / Г.В.Гоп’юк // Початкова школа, 1991. - №12. – С. 32-34.
– Король Я. А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах : навч. посібник для пед. ун-тів та ін-тів / Я.А.Король. - Тернопіль : Мандрівець, 1998. - 135 с.
– Нестандартні задачі з розв’язанням // Початкова освіта.-2004. - № 8. - С. 9-11.
– Порохня С.К. Нестандартні уроки в початкових классах / С.К.Порохня // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003. - № 7. - С. 68-71.
– Царева С.Е. Нестандартные виды задач с математики / С.Е.Царева // Начальная школа. - 2004. - № 4. - С. 49-56.
– Чвірова Н. "Що? Де? Коли?" : відкритий урок-гра з математики / Н.Чвірова // Розкажіть онуку. - 2004.- № 34-35. - С. 48-50.
– Чекіна О. Ю. Нестандартні уроки у початковій школі : теорія і практика : метод. посіб. для вчителів / О.Ю.Чекіна. - Харків: Скорпіон, 2005. - 96 с.
– Варухіна, Л. Нестандартний урок з математики у 1 класі / Л. Варухіна // Початкова школа. - 2011. - № 9. - С. 24-26.
– Пєрмінова, І. Ефективність використання нових інформаційних технологій на різних етапах уроку математики в початковій школі / І. Пєрмінова // Початкова школа. - 2011. - № 11. - С. 21-25.
– Росецька Т.М. Урок математики в 1-му класі / Т. М. Росецька // Почат. навчання та виховання. - 2013. - № 5. - С. 37-38.
– Шевченко О. Нестандартні задачі на уроках математики / О. Шевченко // Початкова школа. - 2011. - № 10. - С. 46-47.
– Куц А. О. Урок математики в 1-му класі / А. О. Куц // Почат. навчання та виховання. - 2013. - № 7. - С. 32-34.
– Ковальова В. І. Фантастичні пригоди Мюнхаузена та його друзів-третьокласників : інтегрований урок-морська математична подорож з елементами інтерактивних технологій у 3-му класі / В. І. Ковальова // Почат. навчання та виховання. - 2013. - № 7. - С. 15-19.
– Малєєва О. В. Використання інтерактивного методу "Шість мислячих капелюхів до Боно" на уроках математики в початковій школі / О. В. Малєєва // Почат. навчання та виховання. - 2012. - № 35/36. - С. 18-24.
– Скворцова С. Урок-дослідження з математики у початковій школі / С. Скворцова, О. Онопрієнко // Початкова школа. - 2015. - № 12. - С. 13-17
– Руденко Н. Інтерактивне навчання на уроках математики в початковій школі / Н. Руденко // Початкова школа. - 2015. - № 12. - С. 45-48
– Прищенко М. Нестандартні уроки з математики у початкових класах / М. Прищенко // Початкова школа. - 2009. - № 3. - С. 35-39.
– Козар Г. В. Навчаємо у грі. Використання ігрових ситуацій у процесі навчання математики у початковій школі / Г.В. Козар // Початкове навчання та виховання. - 2009. - № 19-21. - С. 22-31.
– Театралізована діяльність на уроках математики : метод. рекомендації // Розкажіть онуку. - 2011. - № 21-22. - С. 54-64.
– Чекіна О. Ю. Використання казкових сюжетів у математичних вправах і задачах / О. Ю. Чекіна // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 34-36. - С. 45-49.
– Новоселецька В. І. Використання ігрових технологій у процесі формування обчислювальних навичок під час вивчення таблиці множення / В. І. Новоселецька // Початкове навчання та виховання. - 2012. - № 28. - С. 2-9.
– Костюк Г. П. Розвивальні ігри та пізнавальні завдання на уроках математики в 2-му класі / Г. П. Костюк, М. Ф. Мандзюк // Початкове навчання та виховання. - 2012. - № 30. - С. 2-12.
– Кінах С. Використання ІКТ на уроках математики / С. Кінах // Початкова освіта. - 2012. - № 41. - С. 5-7.
– Григорюк О. І. Урок-загадка / О. І. Григорюк // Почат. навчання та виховання. - 2013. - № 4. - С. 33-35.
– Лисюченко Р. Хто у математичному лісі живе? : інтегрований урок-мандрівка у 3 класі : [розробка уроку] / Р. Лисюченко // Освітні коментарі : щомісячник. - 2012. - № 4/6. - С. 34-36.
– Рачинська А. В. Космічна подорож : урок з математики в 3-му класі з використанням мультимедійних технологій / А. В. Рачинська // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2012. - № 9. - С. 22-25.
– Покатіло С. І. Нестандартні уроки у початкових класах : активні та інтерактивні форми організації роботи учнів / С. І. Покатіло // Почат. навчання та виховання. - 2012. - № 16/18. - С. 35-40.
– Верхогляд Г. Нестандартний урок-сюрприз з математики у 2 класі з елементами інтерактивних технологій / Г. Верхогляд // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 22-23.
– Туникова А. В. Математический урок-КВН / А. В. Туникова // Нач. шк. - 2011. - № 12 : 87-88.

.: Розділ: Математика :: 18.10.2017 11.49.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.259034 seconds