Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 44205
   


Автор вопроса: Анна из города: Коростишів :: Вопрос: 46012  
Анна спрашивает:
Доброго дня, допоможіть знайти матеріал про дотримання моральних та етичних норм у бізнесі
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Ратників В.П. Ділові комунікації
https://stud.com.ua/64126/menedzhment/dilovi_komunikatsiyi
Ділове спілкування рівні, специфіка. Етикет і культура поведінки ділової людини
https://osnova.com.ua/dilove-spilkuvannya-rivni-spetsifika-etiket-i-kultura-povedinki-dilovoi-lyudini/
Принципи етики ділового спілкування у психології бізнесу
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6102/Baranivs'kyy_Pryntsypy_etyky_dilovoho_spilkuvannya.PDF?sequence=1&isAllowed=y
Доброчесність та етика в бізнесі
https://www.unodc.org/documents/e4j/IntegrityEthics/E4J_Integrity_and_Ethics_Module_11_final_UKR.pdf
Етичні основи бізнесу
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/5794/1/Навчальний посібник.pdf
Морально-етичні засади культури бізнес-стосунків
https://pidru4niki.com/12920522/kulturologiya/moralno-etichni_zasadi_kulturi_biznes-stosunkiv
Формування етичної організаційної поведінки в сучасних умовах
https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2011-4_0-pages-95_100.pdf
Ділова етика як основа становлення соціальної відповідальності підприємництва
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/114997/09-Shapoval.pdf?sequence=1
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5886
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/04/19/Osnovy pidpryyemnytstva.pdf
https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/440266/mod_resource/content/1/1-ЕБтаПС.pdf
http://personal.in.ua/article.php?ida=292
https://everlegal.ua/top-10-pravyl-biznes-etyky-yakymy-nekhtuyut-v-ukrayini

.: Раздел: Этика. Эстетика :: 11.11.2021 19.56.41 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Київ :: Вопрос: 45750  
Оля спрашивает:
Доброго дня, чи є якась література про етикет телефонних розмов?. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Оля! Перегляньте наступні книги та статті із журналів Національної бібліотеки України для дітей:
8 уроків самопрезентації для підлітків : все, що треба знати про вміння правильно і культурно презентувати себе : матер. для вихов. заходів // Шк. світ. - 2019. - № 17. - С. 2-37.
Введенская Л. А. Культура и исскуство речи : соврем. риторика / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. - 573 с.
Деловой этикет : основы дел. этикета. Имидж дел. человека. Психология общения / авт.-уклад. И.Афанасьев. - Киев : Альтерпресс: ВИРА-Р, 2000. - 351 с. - (Б-ка делового человека).
Іванченко Т. Твій друг - мобільник. Поспілкуймося? : абетка виховання / Т. Іванченко // Я вивчаю українську. - 2012. - № 2. - С. 36-40.
Корніяка О. М. Мистецтво гречності : Чи вміємо ми себе поводити? / О. М. Корніяка. - Київ : Либідь, 1995. - 95 с.
Куниця Т. Телефонний етикет : що треба знати про правила телефонних розмов / Т. Куниця // Шк. світ. - 2020. - № 4. - С. 24-28.
Чмут Т. К. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка, М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинстка. – Київ : МАУП, 2003. – 203 с.
Азарова Л. Є. Телефонний етикет [Електронний ресурс] / Л. Є. Азарова, Д. М. Судома. - Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23443/Доповідь Судома.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Телефонний етикет [Електронний ресурс] // Renaissance-di.org : [вебсайт]. - Режим доступу: https://renaissance-di.org/telephone_etiket. - Назва з екрана.

.: Раздел: Этика. Эстетика :: 20.08.2021 09.18.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Дніпро :: Вопрос: 45222  
Тетяна спрашивает:
Добрий день!Підкажіть літературу з теми Мораль і етика медпрацівників
Наш ответ:
Шановна Тетяна! Зверніться,будь ласка, до таких джерел:

1. Законодавство України про охорону здоров’я.-К.: Парламентське видавництво,1999.
2. Сабиров В.М. Два лика зла.-М.:Знание.1992.
3. Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник.-К.: Видавничий центр «Академія», 2005.
4. Тофтул М.Г. Сучасний словник з етики/М.Г. Тофтул-Житомир: вид-во ЖДУ ім.. І. Франка,2014.
5. Углов Б.Г. Про лікарський обов’язок/Б.Г. Углов.-К.:Здоров’я,1987.
6. Хундаков Л.Л. О врачебной єтике.-М.:Знание,1978.
7. Чижевский Д. Нариси з історії філософії на Україні.-К.,1992
8. Шевченко Т.А. Деякі аспекти медичної етики та деонтології/Т.А. Шевченко-2013
9. https://www.medsprava.com.ua/article/ru/1207-meditsinskaya-etika-prakticheskie-sovety-i-rabochie-sittuatsii-rus
10. http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/4706/Основи професійної етики медичних працівників.pdf?sequence=1&isAllowed=y
11. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/medical_ethics_principles.shtml

.: Раздел: Этика. Эстетика :: 10.03.2021 12.48.05 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Київ :: Вопрос: 44981  
Аліна спрашивает:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Основи та етика спілкування". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 278 с.
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. – Київ : Академія, 2004. – 344 с.
Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. посібник / В. Г. Пасинок. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 184 с.
Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – Київ : Київ. ун-т, 1999. – 308 с.
Правова міжкультурна комунікація : навч. посіб. / [О. Бойко, Н. Казимир, Б. Кравець, С. Кость, Г. Ойцевіч, А. Токарська, О. Федишин, О. Цибух ; за заг. ред. А.С. Токарської]. — Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 240 с.
Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) / О. О. Селіванова. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 1999. –148 с.
Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. – Київ : Алерта, 2012. – 696 с.
Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2005. – 442 c.
Кость С. Мистецтво спілкування: сутнісні характеристики [Електронний ресурс] / С. Кость // Вісник Львів. нац. академії мистецтв. – 2015. – Вип. 26. – С. 110-117. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnam_2015_26_14.pdf.
Лавренчук В. П. Культура вправної комунікації як основа формування успішної особистості [Електронний ресурс] / В. П. Лавренчук // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Філософія. – 2015. – Вип. 57. – С. 188-193. – Режим доступу: https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2015/n57/44.pdf.
Липченко Т. С. Педагогічне спілкування: особливості, закони, функції [Електронний ресурс] / Т. С. Липченко, С. П. Кость // Наук. вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2017. – № 2. – С. 147-155. – Режим доступу: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/868/1/18.pdf.
Назаревич Л. Комунікативні засади професійного спілкування [Електронний ресурс] / Л. Назаревич // XVIII наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя : матеріали. – 2014. – С. 287-288. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/7556/2/ConfTNTU_2014_Nazarevych_L-Communikative_background_287-288.pdf.
Осіпова Т. Знання законів комунікації як чинник формування комунікативної компетенції (закон довіри до зрозумілих висловлювань) [Електронний ресурс] / Т. Осіпова // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2008. Вип. 3. – С. 281-288. – Режим доступу: http://194.44.198.33/faculty/Philol/www/teoria_praktyka_ukr_mova/vyp_03_2008/46. Osipova.pdf.
Основні закони спілкування. Стратегії, тактики та техніка спілкування [Електронний ресурс] // Studfile : файловий архів студентів вебсайт. – Електронні дані. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5726889/page:3/. – Назва з екрана.
Приказчикова Д. С. Психологічні тонкощі спілкування [Електронний ресурс] / Д. С. Приказчикова // Перші наукові кроки-2019 : матер. XIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців. – 2019. – Режим доступу: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/6291/1/PNK 2019.272.pdf.

.: Раздел: Этика. Эстетика :: 7.12.2020 09.13.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Київ :: Вопрос: 44269  
Яна спрашивает:
Допоможіть знайти літературу для написання есе з предмету естетики: «Трагічне та комічне у ХХІ столітті».
Наш ответ:
Доброго дня. Яно! Перегляньте наступні джерела:
Бабушка Л. Д. Основні естетичні категорії: динаміка руху : текст лекції / Л. Д. Бабушка ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2006. - 25 c.
Вірченко Т. І. Типологія художніх конфліктів за естетичним наповненням в українській драматургії 1990-2010 років: теоретичний та історичний виміри / Т. І. Вірченко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Філол. науки. - 2012. - № 12. - С. 13-24.
Котлярова О. О. Засоби вираження перформативності в німецькому анекдоті / О. О. Котлярова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. -
2012. - № 9. - С. 40-46.
Мельник О. М. Українська проза кінця XX-початку XXI ст. у контексті сміхової традиції: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. М. Мельник ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ, 2011. - 20 c.
Мовчан В. С. Естетика : навч. посіб. / В. С. Мовчан. - Київ : Знання, 2011. - 527 c.
Салюк Б. А. Perpetuum mobile дитячої літератури: типологія традиційних образів дитини-бешкетника : моногр. / Б. А. Салюк ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН XXI, 2013. - 215 c.
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : моногр. / В. О. Самохіна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків, 2012. - 360 c.
Харченко О. В. Американський дискурс комічного (на матеріалі комедійних фільмів, художніх та публіцистичних творів ХХ й ХХІ сторіч) : моногр. / О. В. Харченко. - Київ : Сталь, 2010. - 355 c.
Хороз Н. Семантичні засоби комічного в сучасній хорватській періодиці / Н. Хороз // Пробл. слов'янознавства. - 2009. - Вип. 58. - С. 163-169.
Горбунова І. В. Музичне пародіювання як засіб створення сатиричної образності (на прикладі творів українських та російських композиторів XIX-XXI століть) [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / І. В. Горбунова ; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. - Одеса, 2010. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10GIVRKS.zip.
Дук П. О. Лінгвостилістична характеристика німецьких гумористичних віршів [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук / П. О. Дук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07dpongv.zip.
Існюк І. В. Ідеал комічного у репрезентаціях сучасного художнього простору України [Електронний ресурс] / І. В. Існюк // Вісник Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка. - 2014. - Вип. 6. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2014_6_10.pdf.
Калита О. М. Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук / О. М. Калита ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06komunp.zip.
Мельник О. М. Літературний процес як предметна сфера сучасної прози: вияви комічного [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Наук. записки [Нац. ун-ту "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 212-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2014_49_66.pdf.
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний і дискурсивний аспекти [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / В. О. Самохіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10SVOTDA.zip.
Юрковська М. М. Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу (на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів) [Електронний ресурс] / М. М. Юрковська // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2010. - Вип. 24. - С. 307-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pssrtt_2010_24_39.pdf.

.: Раздел: Этика. Эстетика :: 21.05.2020 13.42.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.300678 seconds