Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Марк із міста: Київ :: Запитання: 46513  
Марк запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про міжнародну екологічну освіту. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Барабаш О. Міжнародне співробітництво у становленні і розвитку екологічної освіти [Електронний ресурс] / О. Барабаш // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — 2017. — Вип. 5. — С. 12–20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2017_5_4.
Демешкант Н. А. Стратегічні напрями розвитку екологічної освіти у міжнародному просторі [Електронний ресурс] / Н. А. Демешкант, В. В. Пабат // Освітологічний дискурс. — 2016. — № 1. — С. 54-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_1_8.
Некос А. Українська географічна та екологічна освіта в міжнародній кооперації: вітчизняний внесок у формування фахівця нового рівня / А. Некос // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2013. — № 6. — С. 196-200.
Онопрієнко В. Екологічна освіта як предмет міжнародної співпраці [Електронний ресурс] / В. Онопрієнко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. — 2012. — № 3-4. — С. 158-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/srutip_2012_3-4_16.
Рідей Н. М. Ступенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика : монографія / Н. М. Рідей; ред.: Д. О. Мельничук. — Київ, 2010. — 558 c.
Рідей Н. Міжнародні екологічні програми підготовки магістрів дослідницького спрямування НУБіП України спільно з ЄС / Н. Рідей, Ю. Рибалко // Освіта і упр. — 2009. — 12, № 2. — С. 83-91.
Сельський В. К. Екологія і економіка природокористування : навч. посіб. / В. К. Сельський; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 695 c.
Старосуд І. М. Становлення концепції екологічної освіти і виховання в міжнародних правових актах [Електронний ресурс] / І. М. Старосуд // Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. — 2014. — № 2. — С. 101-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2014_2_16.
Стасюк Л. Л. Політичне забезпечення збалансованого екологічного розвитку сучасного суспільства : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / Л. Л. Стасюк; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ, 2009. — 18 c.
Топор Г. В. Значення міжнародного досвіду в організації екологічної освіти [Електронний ресурс] / Г. В. Топор, О. В. Бубела // Наука і освіта. — 2013. — № 6. — С. 118-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_6_28.
Червонецький В. В. Екологічна освіта учнів у школах країн європейського регіону та Північної Америки : моногр. / В. В. Червонецький; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2005. — 311 c.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 16.06.2022 11.46.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Шостка :: Запитання: 46455  
Валерія запитує:
Доброго дня! Цікавить інформація про інноваційні екосистеми України. Дякую.
Наша відповідь:
Бажал Ю. М. Реалізація моделі "потрійної спіралі" в інноваційній екосистемі України [Електронний ресурс] / Ю. М. Бажал // Економіка і прогнозування. — 2017. — № 3. — С. 124-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2017_3_11
Глушенкова А. А. Особливості розвитку екосистеми діяльності нових підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації як середовища інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Глушенкова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. — 2016. — № 2. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2016_2_15
Давимука С. А. Регіональні інноваційні екосистеми: напрями розбудови в умовах європейської інтеграції : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього. - Львів : ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. - 463 c.
Єлісєєва О. К. Перспективи імплементації моделі поведінки агентів з питань енергозбереження [Електронний ресурс] / О. К. Єлісєєва, Т. В. Гільорме // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2017. — № 14. — С. 466-470. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_73
Коберник А. О. Регіональні інноваційні екосистеми в Україні / А. О. Коберник // Бізнес Інформ. — 2021. — № 7. — С. 56-61.
Курченко О. О. Становлення та розвиток стартапів в Україні: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / О. О. Курченко // Український соціум. — 2016. — № 2. — С. 80-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2016_2_10
Підоричева І. Ю. Інноваційні екосистеми України: концептуальні засади розвитку в умовах глокалізації та євроінтеграції [Електронний ресурс] / І. Ю. Підоричева // Економіка промисловості. — 2021. — № 2. — С. 5-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2021_2_3
Познякова О. В. Впровадження екологічних технологій на підприємствах залізничного транспорту [Електронний ресурс] / О. В. Познякова, А. Л. Жайворінок // Бізнес Інформ. — 2018. — № 5. — С. 217-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_33
Рєпіна І. М. Інтелектуальний потенціал інноваційного розвитку України / І. М. Рєпіна // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2017. — № 875. — С. 342-347.
Сухіна О. М. Екосистемний підхід до вартісної оцінки збитків від забруднення навколишнього природного середовища [Електронний ресурс] / О. М. Сухіна // Економіка України. — 2018. — № 1. — С. 54-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_1_6
Тимченко Д. О. Проблеми створення інноваційної екосистеми в Україні [Електронний ресурс] / Д. О. Тимченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. — 2020. — № 2. — С. 56-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2020_2_10
Федулова Л. І. "М'яка інфраструктура" у формуванні інноваційної екосистеми / Л. І. Федулова // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2017. — № 875. — С. 243-253.
Федулова Л. І. Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 7. — С. 240-248. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_7_28
Федулова Л. І. Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 7. — С. 240-248. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_7_28
Яремчук Р. Є. Формування інституційного середовища розвитку інноваційної екосистеми України [Електронний ресурс] / Р. Є. Яремчук, О. Г. Коломієць // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2016. — Вип. 3. — С. 9-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_3_4

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 1.06.2022 10.37.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 46445  
Марія запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Екологічне оподаткування в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Гаркушенко О. М. Вдосконалення принципів екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Гаркушенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2013. — Вип. 33(2). — С. 60-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2013_33(2)__13.
Гордієнко С. М. Розвиток екологічного оподаткування на місцевому рівні [Електронний ресурс] / С. М. Гордієнко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит. — 2013. — № 1. — С. 253-258. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsnau_2013_1_48.
Кучерова Г. Ю. Конгнітивне моделювання сценаріїв розвитку екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Г. Ю. Кучерова, о. А. Чала // Часопис економічних реформ. — 2014. — № 4. — С. 20-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2014_4_.
Лепеха М. О.Проблеми екологічного оподаткування в Україні: фіскально-адміністративний аспект [Електронний ресурс] / М. О. Лепеха // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. — 2013. — № 5. — С. 164-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2013_5_30.
Островецький В. І. Перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Островецький // Фінанси України. — 2020. — № 10. — С. 112-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2020_10_9.
Рибачок Н. П. Сучасні теоретичні та законодавчі основи екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Н. П. Рибачок // Фінансове право . — 2013. — № 4. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_4_6.
Романенко В. В. Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / В. В. Романенко // Фінансове право . — 2013. — № 2. — С. 18-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_2_8.
Сідельникова Л. П. Напрями реформування екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Л. П. Сідельникова, Я. В. Якуша // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2013. — Вип. 21. — С. 190-194. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_21_43.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 26.05.2022 20.01.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Чернівці :: Запитання: 46432  
Вероніка запитує:
Добрий день. Цікавить література про екологічну культуру в Україні. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Братіцел М. Л. Традиційна екологічна культура українців в контексті стійкого розвитку сучасного суспільства [Електронний ресурс] / М. Л. Братіцел // Культура і сучасність. — 2020. — № 1. — С. 51-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2020_1_11.
Мареха І. С. Еколого-культурне значення земельних ресурсів для економіки України [Електронний ресурс] / І. С. Мареха. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. — 2018. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_2_12.
Позняк Е. Теоретико-правові засади екологічної культури в Україн [Електронний ресурс] / Е. Позняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2012. — Вип. 92. — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_92_8.
Позняк Е. В. Формування інституту еколого-правової культури в системі екологічного права України: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Е. В. Позняк // Часопис Київського університету права. — 2018. — № 4. — С. 241-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_52.
Складановська М. Г. Екологічна культура в українському національному характері [Електронний ресурс] / М. Г. Складановська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. — 2016. — № 7. — С. 74-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2016_7_11.
Сулацкова О. Проблеми становлення екологічної політики в Україні як основного чинника формування екологічної культури сьогодення [Електронний ресурс] / О. Сулацкова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2014. — № 18. — С. 80-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2014_18_16.
Шевель А. О. Структурно-функціональна характеристика екологічної культури в загальній концепції екобезпечного розвитку України [Електронний ресурс] / А. О. Шевель // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2013. — № 2. — С. 20-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2013_2_7.
Шевчук О. В. Еколого-виховний потенціал української народної культури [Електронний ресурс] / О. В. Шевчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2012. — № 36. — С. 143-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2012_36_35.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.05.2022 16.59.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 46381  
Катя запитує:
Оцінка сучасного рівня забруднення атмосферного повітря міста Києва
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Горський А. М. Оцінка техногенного впливу стаціонарних джерел забруднення на стан повітряного басейну Київської агломерації [Електронний ресурс] / А. М. Горський // Економіка природокористування і сталий розвиток. — 2021. — № 9. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2021_9_13.
Данильченко А. О. Аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в Київській області [Електронний ресурс] / А. О. Данильченко, П. М. Іващенко // Часопис картографії. — 2014. — Вип. 10. — С. 137-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2014_10_18.
Дячук В. А. Дослідження системи моніторингу забруднення атмосферного повітря в місті Києві та напрямки її удосконалення [Електронний ресурс] / В. А. Дячук, М. П. Баштаннік, Є. М. Кіптенко, Т. В. Козленко, Л. М. Надточій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2019. — № 4. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2019_4_11.
Жуков М. Н. Деякі особливості динаміки забруднення атмосферного повітря міста Києва шкідливими речовинами за 2001-2010 рр. [Електронний ресурс] / М. Н. Жуков, І. Р. Стахів, А. В. Клипа // Геоінформатика. — 2013. — № 1. — С. 72-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geoinf_2013_1_10.
Клімат Києва / ред.: Осадчий, Косовець, Бабіченко; НАН України, Держ. гідрометеорол. служба, Укр. наук.-дослід. гідрометеорол. ін-т, Центр. геофіз. обсерваторія. — Київ : Ніка-Центр, 2010. — 320 c.
Омельчук С. К. Екологічні проблеми забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту в містах Комсомольськ та Київ [Електронний ресурс] / С. К. Омельчук, Е. М. Масюк // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. — 2012. — Вип. 86. — С. 231-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adidb_2012_86_28.
Полетаєва Л. М. Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва [Електронний ресурс] / Л. М. Полетаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Екологія. — 2016. — вип. 14. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhNU_2016_14_9.
Сніжко С. І. Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста : монографія / С. І. Сніжко, О. Г. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ : Обрії, 2011. — 297 c.
Татарченко Г. О. Аналіз забруднення оксидами азоту повітряного простору території Києва [Електронний ресурс] / Г. О. Татарченко // Містобудування та територіальне планування. — 2021. — Вип. 77. — С. 441-450. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2021_77_39.
Турос О. І. Дослідження забруднення атмосферного повітря зваженими частинками пилу (РМ10 та РМ2,5) у м. Києві [Електронний ресурс] / О. І. Турос, Т. П. Маремуха, А. А. Петросян, Н. В. Брезицька // Environment & health. — 2018. — № 4. — С. 36-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2018_4_9.
Турос О. І. Забруднення атмосферного повітря зваженими частками пилу (ЗЧ10 и ЗЧ2,5) у Деснянському районі м. Києва [Електронний ресурс] / О. І. Турос, Т. П. Маремуха, І. В. Кобзаренко, А. А. Петросян, Л. І. Михіна, Н. В. Брезіцька, Г. М. Давіденко, К. О. Харченко // Гігієна населених місць. — 2017. — Вип. 67. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnm_2017_67_9.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 6.05.2022 14.05.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.284718 seconds